Hotărârea nr. 254/2009

HCL 254 Privind aprobarea plaiii cotei-parii, din costurile de reabilitare termica datorate de proprietari a unor blocuri de locuinia, ¦i construirea de mansarde la aceste blocuri pentru municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 254

din 2 iunie 2009

privind aprobarea platii cotei-parti, din costurile de reabilitare termica datorate de proprietari a unor blocuri de locuinta, si construirea de mansarde la aceste blocuri pentru municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 2 iunie 2009,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. B1/237/21.05.2009, prin Biroul Corp Control Primar si Relatii cu Asociatiile de Proprietari, privind aprobarea platii cotei-parti, din costurile de reabilitare termica datorate de proprietari a unor blocuri de locuinta, si construirea de mansarde la aceste blocuri pentru municipiul Tîrgu Mures.

Având în vedere art.39 din Legea nr. 230/2007 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba plata cotei-parti datorate de proprietari, din costurile de reabilitare termica a unor blocuri de locuinta, cuprinse în tabelul din Anexa, care face parte din prezenta hotarâre, prin compensarea platii cu construirea de mansarde (mai putin compartimentarea interioara, lucrari de instalatii si finisaje interioare) pentru municipiul Tîrgu-Mures, destinate închirierii de catre acesta.

Art. 2. În aplicarea art. 122, lit. „i” din O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile de mansardare (mai putin compartimentarea interioara, lucrarile de instalatii si finisaje interioare) se vor contracta cu ofertantul declarat câstigator în cadrul procedurii de achizitie a lucrarilor de reabilitare termica.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Biroul Corp Control Primar si Relatii cu Asociatiile de Proprietari.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA

La HCL nr.................

din.....................2009

Nr.

Adresa imobil

Valoare Contract

COTA 33%

1.

B-dul 22 Dec. nr.26

311.338 lei

102.742 lei

2.

Secuilor Martiri nr.2B

242.664 lei

80.079 lei

3.

Secuilor Martiri nr.5A

285.792 lei

94.311 lei

4.

Secuilor Martiri nr.3A

269.483 lei

88.929 lei

5.

Secuilor Martiri nr.7A

288.184 lei

95.101 lei

6.

C-tin Romanu Vivu nr.D6

326.784 lei

107.839 lei

7.

Secuilor Martiri nr.7B

340.840 lei

112.477 lei

8.

C-tin Romanu Vivu nr.D5

212.717 lei

70.197 lei

TOTAL:

751.675 lei