Hotărârea nr. 253/2009

HCL 253 Privind incetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Ichim Ionel Marius ¦i declararea ca vacant a unui loc de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 253 din 2 iunie 2009

privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Ichim Ionel Marius si declararea ca vacant a unui loc de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, cu continuare în data de 2 iunie 2009,

Având în vedere Expunerea de motive nr. _____ din ________________ 2009

prezentata Secretarului Municipiului Tîrgu Mures, privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Ichim Ionel Marius si declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal,

În baza art. 9, alin. (2), lit. „d” din Legea nr. 394/2004 privind Statutul alesilor locali, coroborat cu art. 36, alin. (2) din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,

În temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (9), art. 40, alin. (2), art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se ia act de încetarea de drept a calitatii de consilier local a d-lui Ichim Ionel Marius înainte de expirarea duratei normale a mandatului si se declara vacant un loc de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Tîrgu-Mures

Art. 2. Prezenta hotarâre poate fi atacata de dl. Ichim Ionel Marius fara exercitarea procedurii prealabile la instanta de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

Art. 3. La prima sedinta ordinara a Consiliului se vor face cuvenitele propuneri autoritatii publice locale pentru ocuparea locului de consilier vacant, de pe lista de supleanti a P.N.L., în ordinea în care sunt înscrisi în liste, în conformitate cu prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 4. De executarea prezentei hotarâri raspunde Secretarul municipiului Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban