Hotărârea nr. 252/2009

HCL 252 Privind aprobarea documentaiiilor de urbanism "Plan Urbanistic Zonal/Plan urbanistic de Detaliu stabilire reglementari urbanistice pentru construire centru comercial, str. Gheorghe Doja, nr. 62" ¦i a regulamentului local de urbanism aferent PUZ, beneficiar S.C. "Novum Omega" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 252

din 28 mai 2009

privind aprobarea documentațiilor de urbanism

“Plan Urbanistic Zonal/Plan urbanistic de Detaliu stabilire reglementari urbanistice pentru construire centru comercial, str. Gheorghe Doja, nr. 62”

si a regulamentului local de urbanism aferent PUZ, beneficiar S.C. ”Novum Omega” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9798 din 25.05.2009 prin compartimentul Arhitect Sef privind aprobarea documentatiilor de urbanism “Plan Urbanistic Zonal/Plan urbanistic de Detaliu stabilire reglementari urbanistice pentru construire centru comercial, str. Gheorghe Doja, nr. 62” si a regulamentului local de urbanism aferent PUZ si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatiile de urbanism “Plan Urbanistic Zonal/Plan urbanistic de Detaliu stabilire reglementari urbanistice pentru construire centru comercial, str. Gheorghe Doja, nr. 62” si regulamentul local de urbanism aferent PUZ pe terenul cu suprafata totala de 21665mp identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 90677/N - Tîrgu Mures nr. cad 350/1, CF nr. 95838/N - Tîrgu Mures nr. cad 3568, CF nr. 97201/N Tîrgu Mures, nr. cad 5081, CF nr. 97202/N - Tîrgu Mures nr cad 5082 si CF nr. 97204/N - Tîrgu Mures, nr. cad 5071 cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 142/2008 elaborat de S.C. ”MG Buildig Design” S.R.L. - arhitect urbanist Cristian Sorin Costache, proiect anexat care împreuna cu avizele ce sustin documentatiile face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Autorizatia de construire pentru obiectivul propus se va elibera dupa prezentarea tuturor avizelor favorabile si acordurilor necesare si în conditiile impuse prin intermediul lor.

Art. 3. Prevederile PUG Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin PUZ/PUD si concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ si aprobate prin prezenta hotarâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban