Hotărârea nr. 251/2009

HCL 251 Privind aprobarea organizarii concursului ,,Natura pentru viaia''.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 251

Din 28 mai 2009

privind aprobarea organizării concursului ,,Natura pentru viata''

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 251/02.04.2008, prin Administratia Domeniului Public - Biroul Amenajare Peisagistica si Control Spatii Verzi privind aprobarea organizarii concursului „Natura pentru viata'',

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), lit. „c”, alin. (6) - pct. 9, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba organizarea concursului ,,Natura pentru viata" si Regulamentului de functionare a acestuia, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta Hotarâre.

Art. 2. Se aproba constituirea Comisiei de evaluare si membrii înlocuitori dupa cum urmeaza:

Comisia de evaluare:

 • 1. Dr. Dorin Florea - primar                                     - presedinte

 • 2. D-na. Teban Anca - sef Birou A.P.C.S.V.                   - membru

 • 3. Dl. Sita Ioan - consilier local                                 - membru

 • 4. Dl. Balint Stefan - consilier local                             - membru

 • 5. Dl. Szacaks Laszlo - reprezentant O.N.G.                    - membru

 • 6. Reprezentant O.N.G.                                     - membru

 • 7. Reprezentant O.N.G.                                     - membru

Membrii înlocuitori cu aceleasi drepturi si obligatii dupa cum urmeaza:

 • -  Dl. Maior Claudiu - viceprimar

 • -  D-na Tamasi Tunde - referent de specialitate BAPCSV.

Art. 3. Se aproba alocarea sumei de 5.000,0 lei pentru premierea câstigatorilor pe anul 2009 precum si acordarea de diplome, material dendrofloricol, asistenta de specialitate în amenajarea si întretinerea spatiului verde si popularizarea în Monitorul Primariei.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public -Birou Amenajare Peisagistica si Control Spatii Verzi si Administratia Serelor, Parcurilor si Zonelor Verzi.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Anexa 1

REGULAMENT DE DESFASURARE A CONCURSULUI

NATURA PENTRU VIATA

Condiții de participare: depunerea unei cereri la Primaria Tîrgu Mures, camera 69, în perioada 5. 06. - 30.06.2009.

Obiectul concursului: amenajarea si întretinerea spatiului verde aflat în administrarea asociatiei de locatari/proprietari, a persoanelor fizice, stabilit de comun acord cu participantii la concurs.

Perioada de desfasurare a concursului: 30.06. - 31.10.2009.

Parametrii urmariti: Se vor avea în vedere atât plantarile efectuate primavara si toamna,(fie ca sunt flori, arbori, arbusti,) cât si amenajarea si întretinerea acestora pe întreaga perioada de vegetatie. Se vor monitoriza prin controale lunare efectuate de membrii comisiei.

Comisia de evaluare:

 • 1. Dr. Dorin Florea - primar

 • 2. D-na. Teban Anca - sef Birou A.P.C.S.V.

 • 3. Dl. Sita Ioan - consilier local

 • 4. Dl. Balint Stefan - consilier local

 • 5. Dl. Szacaks Laszlo - reprezentant O.N.G.

 • 6. Reprezentant O.N.G.

 • 7. Reprezentant O.N.G.

 • - presedinte

 • - membru

 • - membru

 • - membru

 • - membru

 • - membru

 • - membru

Membrii înlocuitori cu aceleasi drepturi si obligatii dupa cum urmeaza:

 • 1. Dl. Maior Claudiu - viceprimar

 • 2. D-na Tamasi Tunde - referent de specialitate BAPCSV.

Premierea câstigatorilor va avea loc în data de 03.11.2009, la Primaria Tîrgu Mures, sala 45, ora 12.

Cuantumul premiilor va fi de 5.000,00 lei si se va acorda premiantiloor repartizati astfel:

Locul I - 1.500,00 lei

Locul II - 1.200,00 lei

Locul III - 800,00 lei

Mentiuni - 5x300,00 lei.

Câstigatorii concursului vor fi recompensati deasemenea cu material dendrofloricol, asistenta de specialitate în amenajarea si întretinerea spatiului verde precum si popularizarea în Monitorul Primariei.