Hotărârea nr. 250/2009

HCL 250 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinia individuala DIPIM, str. Corne¦ti, nr. 59" proprietari Bui Teodor ¦i Bui Mariana.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 250

din 28 mai 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuința individuala D+P+M, str. Cornesti, nr. 59” proprietari But Teodor si But Mariana

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9441 din 14.05.2009 prin compartimentul Arhitect Sef pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinta individuala D+P+M, str. Cornesti, nr. 59” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art.25 alin(1), art.26 si art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism pentru întocmire ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinta individuala D+P+M, str. Cornesti, nr. 59” pe terenul în suprafata totala de 700mp, proprietatea privata a lui But Teodor si But Mariana(1/1), teren identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 91545/N individuala Tîrgu Mures cu nr. top 2868/1/1/1, 2868/2/1, 2867/1/1 si nr. cad 1070/1/1 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr. 3/2009 întocmit de S.C. ”Tektura” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. urbanit Adriana Raus - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face în conditiile: POTmax=20%; CUTmax=0,35; Hmax la cornisa=5,0m, a aliniamentelor stabilite prin studiul anexat si cu respectarea celorlalte reglementari aferente UTR”LV2z” din PUZ”Cornesti”.

Pentru eliberarea autorizatiei de construire titularii vor prezenta: declaratia autentificata privind extinderea pe cheltuiala proprie a retelelor de utilitati necesare functionarii obiectivului propus si privind asumarea întregii raspunderi pentru orice daune s-ar cauza obiectivului propus sau celor învecinate în cazul alunecarii terenului, fenomen antrenat de realizarea constructiei propuse, fara a solicita municipalitatii despagubiri.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban