Hotărârea nr. 25/2009

HCL 25 Privind respingerea proiectului de hotarire referitor la trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tirgu Mure¦ a terenului situat in Tirgu Mure¦, str. Livezeni, nr. 7 precum ¦i vinzarea acestuia catre S.C. SANDOZ S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 205

din 29 ianuarie 2009

privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a terenului situat în Tîrgu Mures, str. Livezeni, nr. 7 precum si vânzarea acestuia catre S.C. SANDOZ S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 62/DII/IV din 14.01.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures si vânzarea terenului situat în Tîrgu Mures, str. Livezeni, nr.7, catre S.C. Sandoz S.R.L.,

Vazând prevederile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. “b” si art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se respinge proiectul de hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures si vânzarea directa a terenului în suprafata de 1.752 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Livezeni, nr. 7, identificat în CF nr. 2375, nr. top 3511/161catre SC Sandoz SRL, teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 196 din 25.06.2002, cu actele aditionale aferente acestuia.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria