Hotărârea nr. 249/2009

HCL 249 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire PI1E cu funciiunea hala depozitare ¦i birouri, str. Dealului, nr. 10" beneficiari Tatar Adrian Catalin ¦i Tatar Maria Nadia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 249

din 28 mai 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire P+1E cu funcțiunea hala depozitare si birouri, str. Dealului, nr. 10”

beneficiari Tatar Adrian Catalin si Tatar Maria Nadia

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9234 din 11.05.2009 prin compartimentul Arhitect Sef pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire P+1E cu functiunea hala depozitare si birouri, str. Dealului, nr. 10”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism pentru întocmire ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire P+1E cu functiunea hala depozitare si birouri, str. Dealului, nr. 10”pe terenul în suprafata de 1079 mp, proprietatea privata a lui Tatar Adrian Catalin si Tatar Maria Nadia, teren identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 120732 Tîrgu Mures (CF nr.683 Mureseni) cu nr. top 590/14, cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr.182/2009 întocmit de S.C. ”Arhiedil” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. urbanist Keresztes Geza - proiect anexat care împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face în conditiile UTR”LL” reglementat de RLU aferent PUG cu derogarile asimilate prin prezentul studiu respectiv functiune, POT=33,08% si aliniamente, înaltime maxima.Pentru eliberarea autorizatiei de construire se vor prezenta: avizul de securitate la incendiu si declaratia autentificata a titularilor privind neafectarea domeniului public cu parcarea autovehiculelor.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban