Hotărârea nr. 248/2009

HCL 248 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala, str. Pomilor, fn", proprietari Fulop Erzsebet ¦i Fulop Erno.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 248 din 28 mai 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuința unifamiliala, str. Pomilor, fn”, proprietari Fulop Erzsebet si Fulop Erno

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9203 din 08.05.2009 prin compartiment Arhitect Sef privind aprobarea documentatiei „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala, str. Pomilor, fn” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala, str. Pomilor, fn” pe terenul în suprafata de 3100mp, proprietatea privata a lui Fulop Erzsebet si Fulop Erno(1/1), teren identificat ca cel înscris în CF nr. 91921/N Tîrgu Mures cu nr. cadastral 1284/1, numerele topo. 5270/a/1, 5270/b/1/1, 5273/2/1, cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr.178/2009 întocmit de SC”Arhiedil”SRL Tg. Mures, arh. urbanist Keresztes Geza - proiect anexat care împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face în conditiile UTR”LV2z” reglementat de regulamentul local de urbanism aferent PUZ ”Zona rezidentiala cartier Unirii”.

Pentru eliberarea autorizatiei de construire se vor prezenta: declaratia autentificata a proprietarilor ca vor dona domeniului public suprafata de teren necesara modernizarii corpului de strada la gabaritul aprobat prin PUZ ”Unirii”, decizia privind scoaterea terenului din circuitul agricol si avizul Directiei Apelor Mures.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban