Hotărârea nr. 247/2009

HCL 247 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinia individuala, str. Rasaritului, nr. 17" beneficiar S.C. "Nicom G&T" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 247

din 28 mai 2009

privind aprobarea documentației

”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuința individuala, str. Rasaritului, nr. 17” beneficiar S.C. ”Nicom G&T” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9563 din 13.05.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu -studiu de amplasament pentru construire locuinta individuala, str. Rasaritului, nr. 17”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art.25 alin(1), art.26 si art.56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuinta individuala, str. Rasaritului, nr. 17”pe lotul cu suprafata de 783mp proprietatea privata a SC”Nicom G&T”SRL, identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 90827/N - Tîrgu Mures nr. top 2668/1/1/2;2668/1/2/2 si nr. cad. (526/2-527/2) cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr.206/2008 întocmit de S.C. ”Via Modul” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. urbanist Maria Dragota- proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face în conditiile Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului.

Pentru eliberarea autorizatiei de construire se vor prezenta: declaratiile proprietarului privind cedarea catre domeniul public a cotei de teren necesara modernizarii strazii(daca situatia o impune) si privind asumarea întregii raspunderi pentru orice daune produse obiectivului propus sau imobilelor învecinate de alunecarea terenului cauzata de realizarea constructiei, fara a solicita despagubiri municipalitatii.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbansim.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban