Hotărârea nr. 246/2009

HCL 246 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal conversie funciionala zona in scopul construirii, str. Mure¦ului, nr. 6" beneficiar Hariagan Ilie.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 246

din 28 mai 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal conversie functionala zona în scopul construirii, str. Muresului, nr. 6” beneficiar Hartagan Ilie

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9276 din 08.05.2009 prin compartimentul Arhitect Sef privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal conversie functionala zona în scopul construirii, str. Muresului, nr. 6”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal conversie functionala zona în scopul construirii, str. Muresului, nr. 6” beneficiar Hartagan Ilie.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 28/07.05.2009 emis pentru întocmire PUZ în vederea conversiei functionale a zonei, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 28/07.05.2009 întocmit de compartimentul Arhitect Sef prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 28 din 07.05.2009

Solicitant/Adresa:    Hartagan Ilie , str. Saliste, nr.6

Nr. cerere:           9167/21.04.2009

Obiectiv/Adresa:     mansardare corp cladire si construire depozit produse nealimentare,

str. Muresului, nr.6

Reglementari existente:

UTR„V4”- spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa si zonelor umede. Functiuni admise: conform legilor si normelor în vigoare.

Caracteristicile parcelelor, amplasarea cladirilor fata de aliniament, fata de limita posterioara si limitele laterale ale parcelelor, regimul de înaltime, POTmax si CUTmax se vor stabili conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Pentru noi echipamente sunt necesare Planuri Urbanistice Zonale. Pentru zonele umede sunt necesare studii de specialitate inclusiv pentru a se identifica valoarea acestora din punct de vedere ecologic.

Pentru derogare de la prevederile RLU aferent PUG privind functiune zona se va întocmi un Plan Urbanistic Zonal în vederea conversiei functionale a zonei din UTR”V4” în UTR aferent dezvoltarii activitatii de servicii, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - teritoriul cuprins între strada Muresului-râul Mures-imobile vecine stânga dreapta lotului propus pentru mobilare

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele aferente UTR-ului generat prin PUZ

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

-POTmax si CUTmax-conform PUZ în functie de studiile geotehnice

-regim de înaltime si aliniamentele se vor stabili prin PUZ -echipare tehnico edilitara

-mentinere interdictie de construire impusa prin PUG pentru realizarea strazii de categoria a II-a

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

...............avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal conversie functionala zona în scopul construirii, str. Muresului, nr.6”.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela