Hotărârea nr. 245/2009

HCL 245 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru construire hala confeciii metalice, str. 8 Martie, nr. 36A" beneficiar S.C. "Texmur" S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 245

din 28 mai 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire rglementari pentru construire hala confectii metalice, str. 8 Martie, nr. 36A” beneficiar S.C. ”Texmur” S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9461 din 13.05.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire rglementari pentru construire hala confectii metalice, str. 8 Martie, nr. 36A”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5), lit ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire rglementari pentru construire hala confectii metalice, str. 8 Martie, nr. 36A” beneficiar S.C. ”Texmur” S.A.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr.31/07.05.2009 emis pentru întocmire PUZ în vederea stabilirii reglementarilor necesare construirii unei hale confectii metalice, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 31/07.05.2009 întocmit de compartimentul „Arhitect Sef’prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 31 din 07.05.2009

Beneficiar:         SC”Texmur” SA

Nr. cerere:          9461/07.05.2009

Obiectiv/Adresa:     Construire hala confectii metalice, str.8 Martie, nr.36A

UTR „AI2a” - subzona unitatilor predominant industriale.

Functiuni admise: activitati productive si de servicii cu profil nepoluant desfasurând activitatea în constructii industriale mici si mijlocii.

Functiuni interzise: amplasarea unitatilor de învatamânt si orice servicii de interes general în interiorul limitelor în care poluarea depaseste CMA.

Aliniamente: cladiri retrase fata de aliniament la distanta mai mare de 10,0m pe strazile de categoria a II-a si mai mare 6,0m pe strazile de categoria a III-a si min 6,0m fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor. Se interzice amplasarea cladirilor pe limita parcelei. Regim de înaltime max = 20,0 metri. POTmax=50%; CUTmax= sub 10mc/mp teren;

Asadar, Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul construirii unei hale confectii metalice, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - parcela care a generat studiul, imobilele vecine stânga-dreapta si corpul de strada

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele aferente UTR”AI2a”caracteristic zonei, reglementat de prevederile RLU aferent PUG

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POT max= 50%; CUTmax=se va respecta un coeficient volumetric de utilizare a terenului care sa nu depaseasca 10mc/mp teren.

  • - înaltimea maxima, 20,0m

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

In urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic

Zonal stabilire rglementari pentru construire hala confectii metalice, str. 8Martie, nr.36A”, beneficiar SC”Texmur” SA.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela