Hotărârea nr. 243/2009

HCL 243 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru mansardare, extindere ¦i reabilitare casa de locuit, str. Garofiiei, nr. 3", beneficiari Bugnar Ioan ¦i Bugnar Felicia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 243

din 28 mai 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru mansardare, extindere si reabilitare casa de locuit, str. Garofitei, nr. 3”, beneficiari Bugnar Ioan si Bugnar Felicia

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9167 din 08.05.2009 prin compartimentul Arhitect Sef privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru mansardare, extindere si reabilitare casa de locuit, str. Garofitei, nr. 3” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. „5”, lit. ”c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru mansardare, extindere si reabilitare casa de locuit, str. Garofitei, nr. 3”, beneficiari Bugnar Ioan si Bugnar Felicia.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 27/07.05.2009 emis pentru întocmire PUZ în vederea stabilirii reglementarilor necesare mansardarii, extinderii si reabilitarii casei de locuit, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 27/07.05.2009 întocmit de compartimentul Arhitect Sef prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 27 din 07.05.2009

Solicitant/Adresa:    Bugnar Ioan si Bugnar Felicia/Reghin, str. Carpinis, nr.18

Nr. cerere:           9167/21.04.2009

Obiectiv/Adresa:     mansardare, extindere si reabilitare casa de locuit/str.Garofitei, nr. 3

Reglementari existente- PUZ”Zona rezidențiala Cornesti”:

UTR „V3az” - baze de agrement si parcuri de distractii pentru care RLU aferent prevede:

Functiuni admise: sunt admise constructiile si instalatiile specifice conform proiectelor avizate.

Functiuni interzise: se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor în vigoare.

Caracteristici parcele construibile, amplasarea cladirilor fata de aliniament, fata de limitele laterale si cele posterioare ale parcelelor, regimul de înaltime, POTmax si CUTmax se vor stabili conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Pentru derogare de la prevederile RLU aferent PUZ privind functiune zona, se impune întocmirea unui plan urbanistic zonal pentru conversia functionala a zonei în care este cuprins imobilul studiat respectiv trecerea de la UTR”V3az”- baze de agrement si parcuri de distractii la UTR”LV1z”-subzona locuinte individuale cu regim de înaltime P,P+1 situate pe versanti slab construiti în conditii de densitate redusa.

Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul stabilirii reglementarilor necesare mansardarii, extinderii si reabilitarii casei de locuit existente, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

- parcela propusa pentru mobilare si vecinatatile imediate cu mentinerea functiunii dominante a zonei -strada Cornesti de la intersectia cu str. Posada pâna la limita UTR

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

-cele aferente UTR „LV1z”- subzona locuinte individuale cu regim de înaltime P, P+1 situate pe versanti slab construiti, în conditii de densitate redusa, reglementat de PUZ”Zona rezidentiala Cornesti”

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare -POT max= 20%, CUT max=0,3(P) si 0,6(P+1) -regimul de înaltime maxim P+1

-aliniamentele se vor stabili prin PUZ

-echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - stabilire reglementari pentru mansardare, extindere si reabilitare casa de locuit, str. Garofitei, nr.3”, beneficiari Bugnar Ioan si Bugnar Felicia .

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela