Hotărârea nr. 242/2009

HCL 242 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - conversie funciionala zona ¦i parcelare teren pentru construire locuinie individuale ¦i colective mici cu PI1-2niveluri, str. Remetea, fn". beneficiar Pogacean Florin Flavius

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 242

din 28 mai 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - conversie functionala zona si parcelare teren pentru construire locuinte individuale si colective mici cu P+1-2niveluri, str. Remetea, fn” beneficiar Pogacean Florin Flavius

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9477 din 12.05.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - conversie functionala zona si parcelare teren pentru construire locuinte individuale si colective mici cu P+1-2niveluri, str. Remetea, fn” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - conversie functionala zona si parcelare teren pentru construire locuinte individuale si colective mici cu P+1-2niveluri, str. Remetea fn” beneficiar Pogacean Florin Flavius.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 30/07.05.2009 emis pentru întocmire PUZ pentru conversie functionala zona si parcelare teren în vederea construirii de locuinte individuale si colective mici cu P+1-2niveluri în str. Remetea, fn se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ va detalia unitatea teritoriala de referinta cuprinsa în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 30/07.05.2009 întocmit de compartimentul Arhitect Sef prin Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 30 din 07.05.2009

Solicitant/Adresa:      Pogacean Florin Flavius

Nr. cerere:            9477/07.05.2009

Obiectiv/Adresa:       Parcelare teren pentru construire locuinte individuale si colective mici cu

P+1,2niveluri retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu/ str. Remetea,fn

Reglementari existente:UTR”V1az”- parcuri, gradini publice orasenesti si de cartier, scuaruri în ansambluri rezidentiale si fâsii plantate publice de protectie.

Utilizari admise: sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constând în: spatii plantate, circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întretinerea spatiilor plantate; mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna; adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întretinere având suprafata construita desfasurata limitata la cel mult 60mp.

Utilizari interzise: se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor în vigoare; se interzic orice schimbari ale functiilor spatiilor verzi publice si specializate si diminuarea suprafetelor înverzite; se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritarilor locale abilitate.

Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor, posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului-conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Pentru conversie functionala a zonei din UTR”V1az” - parcuri, gradini publice orasenesti si de cartier, scuaruri în ansambluri rezidentiale si fâsii plantate publice de protectie în UTR” L2az”-subzona locuintelor individuale si colective mici cu P+1,2niveluri retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu si pentru parcelarea terenului în vederea amplasarii de constructii de locuinte se întocmeste Planul Urbanistic Zonal si regulamentul local de urbanism aferent, conform urmatoarelor:

  • •      Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

- teritoriul delimitat de strazile Remetea-Gurghiului-Trifoiului si limita de separatie dintre UTR”V1az” si UTR”L2bz”

  • •       Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

-cele aferente UTR”L2az” reglementate de RLU aferent PUZ”Zona rezidentiala cartier Unirii”

  • •       Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare -POTmax=35%,CUTmax=0,6(P+1) si 0,9(P+2)

-regim de înaltime:înaltimea maxima admisibila va fi P+2(10m) -aliniamente:cladirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0m pe strazi de categoria III si 5,0m pe strazi de categoria II si I, la minim 5,0m fata de limitele posterioare de proprietate si minim 3,0m fata de limitele laterale ale parcelelor pentru dispunere în regim izolat

-echipare tehnico-edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr.......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal-conversie functionala zona si parcelare teren pentru construire locuinte individuale si colective mici cu P+1-2niveluri, str. Remetea fn”, beneficiar Pogacean Florin Flavius.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela