Hotărârea nr. 241/2009

HCL 241 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - extindere reglementari aferente UTR"LV1z", in vederea construirii unei locuinie unifamiliale, str. Nagy Pal, nr. 10" beneficiari Stoica Vasile ¦i Stoica Doiniia - Cornelia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 241

din 28 mai 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - extindere reglementari aferente UTR„LV1z”, în vederea construirii unei locuinte unifamiliale, str. Nagy Pal, nr. 10” beneficiari Stoica Vasile si Stoica Doinita - Cornelia

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9054 din 07.05.2009 prin 'Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - extindere reglementari aferente

UTR”LV1z”, în vederea construirii unei locuinte unifamiliale, str. Nagy Pal, nr. 10” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. „5”, lit. ”c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal - extindere reglementari aferente UTR”LV1z”, în vederea construirii unei locuinte unifamiliale, str. Nagy Pal, nr. 10”, beneficiari Stoica Vasile si Stoica Doinita - Cornelia.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 26/07.05.2009 emis pentru întocmire PUZ în vederea extinderii reglementarilor aferente UTR”LV1z”, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 26/07.05.2009 întocmit de compartimentul Arhitect Sef prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 26 din 07.05.2009

Beneficiar/Adresa:     Stoica Vasile si Stoica Doinita - Cornelia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.

19/16.

Nr. cerere:             9054/14.04.2009

Obiectiv/Adresa:       construire locuinta unifamiliala/ str. Nagy Pal, nr. 10.

Reglementare existenta:UTR „LV3z”-subzona locuintelor individuale cu regim de înaltime P, P+M, P+1 în curs de construire situate pe versanti slab construiti, în conditii de densitate foarte redusa si în conditii de stabilizare si echipare tehnica a întregului versant.

Functiuni admise: se admite functiunea de locuire.

Functiuni admise cu conditionari: locuinte individuale în regim izolat, conditionat de neconstruirea pe pante mai mari de 5% în cazul versantilor slab construiti cu stabilitate generala neasigurata sau incerta fara studii geotehnice si lucrari speciale de construire si control al scurgerii apelor, greutate cât mai redusa a constructiilor, lungime maxima în plan a cladirii 15m, asigurarea unui procent de acoperire a suprafetei terenului cu cladiri si suprafete impermeabile sub 30%.

Caracteristici ale parcelelor construibile: suprafata minima 1000mp si front la strada de minim 15,0m.

Conditii de amplasare constructii: retragere minima fata de aliniament 4,0m, fata de limitele laterale ale parcelelor se retrage cu minim jumatate din înaltimea cladirii la comisa masurata în punctul cel mai înalt dar nu mai putin de 3,0m; retragere fata de limita posterioara a parcelei, minim 5,0m.

POTmax = 15%; CUTmax = 0,3, Regim de înaltime 4,0m (P+M).

Pentru derogare de la prevederile RLU aferent PUZ”Cornesti” se întocmeste Planul Urbanistic Zonal în scopul extinderii reglementarilor aferente UTR„LV1”în vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe str. Nagy Pal nr. 10, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - cvartalul cuprins între str. Nagy Pal - Alunis - Ana Ipatescu;

  • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

-cele reglementate de UTR „LV1z” din RLU aferent PUZ”Zona rezidentiala Cornesti”

  • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare:

  • - POTmax = 25% ; CUTmax=0,6 (pentru înaltimi P+1)

  • - înaltime maxima admisibila la comisa 7,0m(P+1)

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

-întocmire studiu de stabilitate versant pe baza de profile si expertiza geotehnica

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

...............avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - extindere reglementari aferente UTR”LV1z”, în vederea construirii unei locuinte unifamiliale, str. Nagy Pal, nr.10”, beneficiari Stoica Vasile si Stoica Doinita - Cornelia.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela