Hotărârea nr. 240/2009

HCL 240 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru construire spalatorie auto, str. Podeni, nr. 30-32" beneficiari Gabor Mindra, Gabor Mate, Rosta¦ Rupi ¦i Rosta¦ Zita.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 240

din 28 mai 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru construire spalatorie auto, str. Podeni, nr. 30-32” beneficiari Gabor Mîndra, Gabor Mate, Rostas Rupi si Rostas Zita

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8823 din 07.05.2009 prin compartimentul "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru construire spalatorie auto, str. Podeni, nr. 30 - 32” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru construire spalatorie auto, str. Podeni, nr. 30 -32”, beneficiari Gabor Mîndra, Gabor Mate, Rostas Rupi si Rostas Zita.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 25/07.05.2009 emis pentru întocmire PUZ în vederea stabilirii reglementarilor necesare construirii unei spalatorii auro si a anexelor aferente, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 25/07.05.2009 întocmit de compartimentul Arhitect Sef prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 25 din 07.05.2009

Beneficiari/Adresa:

Gabor Mîndra, Gabor Mate, Rostas Rupi si Rostas Zita/str. Podeni, nr. 3032

Nr. cerere:

8823/02.04.2009

Obiectiv/Adresa:

construire spalatorie auto/ str. Podeni, nr. 30-32.

Reglementari existente:

UTR„L2az” - subzona locuințelor individuale si colective mici cu P+1-2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu pentru care regulamenul local de urbanism aferent PUZ”Zona rezidentiala cartier Unirii” prevede:

Functiuni admise: se admit functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200mpADC si sa nu genereze transporturi grele.

Functiuni interzise: activitati incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu) sau prin programul de activitate (program prelungit dupa orele 22,00), autobaze si statii de întretinere auto, etc.

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min 4,0m latime dintr-o circulatie publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietati învecinate; Stationarea autovehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, fara afectarea circulatiilor publice.

Aliniamente: cladirile se vor retrage fata de aliniament la minim 4,0m pe strazile de categoria III; fata de limitele laterale ale parcelelor la minim 3,0m.;distanta minima fata de cladirile existente de pe aceeasi parcela va fi egala cu jumatate din înaltimea la cornise a cladirii celei mai înalte dar nu mai putin de 4,0m.

POTmax = 35%; CUTmax = 0,6 (P+1) si 0,9 (P+2), Înaltimea maxima admisa P+2(10 metri).

întrucât studiul propune derogare de la prevederile RLU aferent PUZ privind functiunea zonei si regimul de construire în raport cu limitele parcelei, pentru stabilirea noilor reglementari se impune întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - teritoriul delimitat de strazile Podeni - Tisei si limita de separatie dintre cele doua UTR „L2az” si „L2cz”;

  • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele caracteristice UTR propus adaptat noii functiuni;

  • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare -POTmax=35%;CUTmax=0,6(P+1)

  • - regimul de înaltime si aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

  • - toate manevrele auto se vor executa în incinta lotului mobilat

în urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementari pentru construire spalatorie auto, str. Podeni, nr.30-32, beneficiari Gabor Mîndra, Gabor Mate, Rostas Rupi si Rostas Zita

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela