Hotărârea nr. 238/2009

HCL 238 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Plan Urbanistic Zonal - conversie funciionala zona pentru construire laca¦ de cult de rit ortodox, cartier Belvedere" beneficiar Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia, Protopopiatul Ortodox Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 238

din 28 mai 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație ”Plan Urbanistic Zonal - conversie functionala zona pentru construire lacas de cult de rit ortodox, cartier Belvedere”

beneficiar Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia, Protopopiatul Ortodox Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9478 din 12.05.2009 prin "Arhitect Sef’ privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie ”Plan Urbanistic Zonal - conversie functionala zona pentru construire lacas de cult de rit ortodox, cartier Belvedere” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal-conversie functionala zona pentru construire lacas de cult de rit ortodox, cartier Belvedere” beneficiar Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia, Protopopiatul Ortodox Tîrgu Mures.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 29/07.05.2009 emis pentru întocmire PUZ -conversie functionala zona pentru construire lacas de cult de rit ortodox, cartier Belvedere, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ va detalia unitatea teritoriala de referinta cuprinsa în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 29/07.05.2009 al Compartimentului Arhitect Sef, care face parte integranta din prezenta hotarâre, va prevede mentinerea stabilirii de amplasamente pentru toate cultele istorice.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 29 din 07.05.2009

Solicitant/Adresa:    Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia, Protopopiatul Ortodox Tg.Mures

Nr. cerere:           9478/07.05.2009

Obiectiv/Adresa:     construire lacas de cult- cartier Belvedere

Reglementari existente:UTR”V5”- culoare de protecție fata de infrastructura tehnica-zona de protectie terminale sonde gaz în conservare.

Functiuni admise: conform legilor si normelor în vigoare.

Functiuni interzise: se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii în spatiile de protectie fata de infrastructura tehnica reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a energiei electrice si gazelor.

Aliniamente, POTmax, CUTmax, Regim de înaltime maxim: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Pentru conversie functionala din zona de protectie fata de infrastructura tehnica în zona de dotari se întocmeste Planul Urbanistic Zonal prin care se vor stabili reglementarile urbanistice necesare construirii unei biserici ortodoxe, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

- lotul de studiat- vecinatatile imediate-drumuri de legatura la trama stradala existenta în zona

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • •  -se propune conversie de la zona de protectie terminale sonde gaz în conservare în zona ativitatilor legate de culte respectiv de la UTR”V5” la UTR”CF”

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare -POTmax,CUTmax-conform caracteristicilor specifice fiecarui cult si respectând restrictiile geotehnice impuse de natura terenului

-regim de înaltime:înaltimea cladirilor de cult nu se limiteaza

-aliniamente:pentru biserici ortodoxe se va asigura o retragere de minim 6,0m de la aliniament si de min 10m fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor -echipare tehnico-edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal-conversie functionala zona pentru construire lacas de cult de rit ortodox, cartier Belvedere”, beneficiar Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia, Protopopiatul Ortodox Tg.Mures, în conditiile stabilirii de amplasamente pentru toate cultele istorice.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela