Hotărârea nr. 237/2009

HCL 237 Privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre d-na Petelei Sara ¦i Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 237 din 28 mai 2009

privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între d-na Petelei Sara si Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 351 din 18.05.2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul Juridic, pentru privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri între d-na Petelei Sara si Municipiul Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. 36, (1), (2) lit. „b”, alin. (5), lit. „a”, „b”, alin. (6), lit. „a” - pct. 17 si art. 115, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba efectuarea unui schimb de terenuri prin echivalenta valorica si între dna Petelei Sara si Municipiul Tîrgu Mures, prin care d-na Petelei Sara ofera la schimb terenul înscris în Cartea Funciara nr. 1813 Tîrgu Mures, nr. top. 2886/1/4 în suprafata de 202 mp (str. Alunis), iar Municipiul Tîrgu Mures ofera la schimb terenul înscris în Cartea Funciara nr. 2375, nr. top. 3511/256/1/1/1/2/1/1/2/1 situat în Tîrgu Mures, str. Negoiului, nr. 31 (conform planurilor de situatie anexate).

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltân Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban