Hotărârea nr. 236/2009

HCL 236 Privind reamplasarea ¦i schimbarea activitaiii construciiei existente proprietatea DANCIU ALEXANDRU MARCEL.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 236

din 28 mai 2009

privind reamplasarea si schimbarea activitatii construcției existente proprietatea

DANCIU ALEXANDRU MARCEL

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. _______din________________ 2009 a Primarului

municipiului Tîrgu Mures, prin Administratia Complexului de Agrement si Sport „Muresul” privind reamplasarea si schimbarea activitatii constructiei existente proprietatea DANCIU ALEXANDRU MARCEL,

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 110 din 29 mai 2003, privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M., cu modificarile si completarile ulterioare din Hotarârea Consiliului Local nr.68 din 28 februarie 2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „c”, alin. (5) lit. „a“ si art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba reamplasarea constructiei existente proprietatea d-lui Danciu Alexandru Marcel, în suprafata de 23 mp., concesionat, de pe amplasamentul actual identificat în schita anexa nr.1, într-un alt amplasament identificat în schita anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba schimbarea activitatii din cabana de odihna pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica.

Art. 3. Redeventa stabilita potrivit H.C.L. nr. 110/29.05.2003 este de 322 euro/an.

Art. 4. Prezenta hotarâre intra în vigopare sub conditia cedarii catre Municipiul Tîrgu Mures a imobilului proprietatea coschimbasului din Complexul de agrement si sport “Muresul” printr-un act notarial autentic.

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Directia Economica prin Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Complexului de Agrement si Sport « Muresul ».

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban