Hotărârea nr. 235/2009

HCL 235 Privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spaiii cu alta destinaiie decit aceea de locuinia precum ¦i repartizarea spaiiului situat in str. Bolyai nr. 36 in favoarea Asociaiiei Nevazatorilor din Rominia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 235

Din 28 mai 2009

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta precum si repartizarea spatiului situat în str. Bolyai nr. 36 în favoarea Asociatiei Nevazatorilor din România

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1283 B din 19.05.2009 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta precum si repartizarea spatiului situat în str. Bolyai, nr. 36 în favoarea Asociatiei Nevazatorilor din România.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. „a” si „b”, art. 45, alin. (3), precum si a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 35,00 mp, situat în str. Enescu, nr. 2, pentru Casa de Editura Ardealul pentru o perioada de 3 ani.

Art. 2. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 7,82 mp, situat în str. Cugir nr. 10B/15, în favoarea Asociatiei de proprietari nr. 65/66, pentru o perioada de 3 ani.

Art. 3. Se aproba repartizarea spatiului situat în str. Bolyai nr. 36 - pod în favoarea Asociatiei Nevazatorilor din România filiala Tîrgu Mures pentru o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire succesiva fara îndeplinirea vreunei formalitati pâna la 15 ani.

Documentatia în vederea obtinerii autorizatiilor necesare amenajarii interioare si materialele necesare executiei vor fi efectuate pe cheltuiala asociatiei.

S.C. LOCATIV S.A. are obligatia sa obtina Certificatul de Urbanism si Autorizatia de Constructie pentru amenajari interioare, schimb de destinatie si suportarea cheltuielilor ce reprezinta contravaloarea manoperei.

Art. 4. Se aproba repartizarea spatiului situat în str. Gh. Doja nr. 9, în suprafata de 28,84 mp Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu titlu gratuit.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale -Biroul locativ si administrare patrimoniu scoli si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban