Hotărârea nr. 234/2009

HCL 234 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 73/26.02.2009 referitoare la aprobarea documentaiiei necesare organizarii licitaiiei publice deschise pentru selectarea unui administrator unic pentru spaiiile situate in pasajul subteran din P-ia Victoriei.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Â R Â R E A nr. 234 din 28 mai 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 73/26.02.2009 referitoare la aprobarea documentației necesare organizarii licitației publice deschise pentru selectarea unui administrator unic pentru spatiile situate în pasajul subteran din P-ta Victoriei

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1006/DH/IV din 22.05.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, privind modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 73/2009 referitoare la aprobarea documentatiei necesare organizarii licitatiei publice deschise pentru selectarea unui administrator unic pentru spatiile situate în pasajul subteran, P-ta Victoriei,

Vazând prevederile art. 123, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “b”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 73/2009 referitoare la aprobarea documentatiei de licitatie în vederea selectarii unui administrator unic pentru spatiile situate în pasajul subteran pietonal, din Tîrgu Mures, P-ta Victoriei, cu respectarea obiectelor de activitate aprobate prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 83 din 04.09.2008.

Art. 2. Se aproba documentatia de licitatie în vederea selectarii unui administrator unic pentru spatiile situate în pasajul subteran pietonal, din Tîrgu Mures, P-ta Victoriei, cu respectarea obiectelor de activitate aprobate prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 83 din 04.09.2008, conform anexei modificate.

Art. 3. Se aproba pretul de pornire la licitatie în suma de 2 euro/mp/luna care va fi datorat pentru suprafetele cu destinatie comerciala, pentru primii 3,5 ani, urmând ca dupa aceasta perioada administratorul sa achite o cota de 20% din chiria lunara contractata dar nu mai putin de 10 euro/mp/luna.

Art. 4. Art. 3 - 7 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 73/2009 se aplica în mod corespunzator.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

CAIET DE SARCINI

pentru selectarea unui administrator unic pentru spatiile situate în pasajul subteran din Tîrgu Mures, P-ta Victoriei

CAP. I. OBIECTUL LICITAȚIEI

 • 1.1 Atribuirea pe o perioada de 20 a spatiilor situate în pasajul subteran din Tg-Mures, P-ta Victoriei nr. 14, în suprafata de 2.352 mp, în scopul administrarii acestora de catre un administrator unic, în baza H.C.L.M.Tîrgu Mures nr. 164/30 octombrie 2008.

 • 1.2 Pasajul subteran, în suprafata de 2.352 mp situat în Tîrgu Mures, P-ta Victoriei este proprietatea municipiului Târgu Mures.

 • 1.3. Pasajul pietonal subteran se prezinta astfel :

 • - suprafata desfasurata 2.839 mp si suprafata utila 2.352 mp;

 • - suprafata închiriabila 1.185 mp din care 751,82 mp se dau în administrare:

 • - holuri, circulatii de 1.107 mp;

 • - grup sanitar 60 mp.

Pasajul pietonal subteran este dezvoltat pe un singur nivel de subsol , avind structura de rezistenta din beton armat, cu pardoseala din placi ceramice unde sint amenajate un numar de 10 spatii cu destinatie comerciala, compartimentate cu ghips carton si vitrina si un grup sanitar.

Cap. II. DURATA CONTRACTULUI

2.1.Spatiile situate în Tîrgu Mures, P-ta Victoriei se predau în administrare pe o perioada de 20 de ani, cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade în situatia în care proprietarul este multumit de modul în care administratorul si-a îndeplinit obligatiile contractuale.

 • 2.2.Proprietarul are dreptul de a realiza lucrari de interes public la limita amplasamentului, dar fara a-l stânjeni pe administrator în activitatile acestuia.

Cap.III. ELEMENTE DE PRET

 • 3.1. Nivelul minim al sumelor datorate de catre administrator catre proprietar ca urmare a exploatarii ansamblului de spatii situate în Tîrgu Mures, P-ta Victoriei, pentru primii 3,5 ani este de 2 euro/mp/luna pentru suprafetele cu destinatie comerciala, urmând ca dupa aceasta perioada administratorul sa achite o cota de 20% din chiria lunara contractata dar nu mai putin de 10 euro/mp/luna pentru suprafetele cu destinatie comerciala.

 • 3.2. Sumele datorate de catre administrator catre proprietar se platesc în 4 (patru) rate trimestriale, în termen de 10 zile de la expirarea fiecarui trimestru, respectiv 10 aprilie, 10 iulie, 10 octombrie si 10 ianuarie.

 • 3.3. Întârzierile de plata ale ratelor, se vor penaliza, cu penalitati zilnice de întârziere conform prevederilor legale în materie la data perceperii acestora.

 • 3.4. Dreptul de administrare se retrage, în situatia în care administratorul nu plateste la termenele stipulate la pct. 3.2. doua rate trimestriale succesive.

 • 3.5. Proprietarul va putea rezilia contractul numai dupa notificarea intentiei sale, administratorului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de drept la expirarea unei perioade de 10 de zile de la notificare, daca administratorul nu-si îndeplinește obligatiile asumate prin contract, din culpa sa, în acest interval

 • 3.6. Pretul contractului se va renegocia la intervale de 12 luni în functie de nivelul cresterilor economice, de catre o comisie din care vor face parte doi reprezentanti desemnati de catre Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mures.

 • 3.7. Modificarea pretului contractului nu poate fi mai mica decât nivelul inflatiei comunicat oficial de INS.

Cap. IV. CLAUZE FINANCIARE SI DE ASIGURĂRI

 • 4.1. Ofertantii vor depune garantie de participare în suma de 10.000 ron. Participantilor necâstigatori li se va restitui garantia de participare în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii contractului cu ofertantul câstigator. Ofertantul câstigator va pierde garantia daca nu se prezinta în interval de 10 zile de la comunicarea rezultatului, la încheierea contractului de administrare.

 • 4.2. Administratorul are obligatia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnarii contractului sa depuna, cu titlu de garantie, o suma fixa reprezentând o cota-parte (50%) din suma obligatiei de plata catre proprietar, stabilita pentru primul an de exploatare. Aceasta garantia va fi suplimentata în primele 90 de zile ale fiecarui an pâna la incidenta a 5% din valoarea sumelor datorate si achitate proprietarului pentru anul anterior, dar garantia de buna executie nu poate fi mai mica de 9.024 euro.

În caz de neplata a garantiei se vor percepe penalitati zilnice de întârziere conform prevederilor legale în materie, urmând ca daca întârzierile depasesc 3 luni, sa se procedeze la retragerea dreptului de administrare.

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

V.1 Investitiile minime impuse

 • 5.1.1. - amplasarea la fiecare iesire din pasaj a unei rampe rulante pentru persoanele cu handicap;

 • 5.1.2. - amenajarea iesirii dinspre Directia Generala a Finantelor Publice la acelasi nivel de finisaj ca si în pasaj si amplasarea unor copertine pentru protejarea acceselor;

 • 5.1.2. - amenajari interioare arhitecturale, asigurare acces la grup sanitar, lucrari de instalatii interioare, lucrari necesare îmbunatatirii fluxului de circulatie în si din pasajul subteran pietonal, alte lucrari care au ca principal scop asigurarea de servicii de calitate cetatenilor din Municipiul Tîrgu Mures;

 • 5.1.4. - valoarea minima a investitiilor impuse este de cel putin 150.000 euro

V.2 Termenele de realizare a investitiei

 • 5.2.1. - depunerea documentatiilor necesare eliberarii Autorizatiei de construire - termen: 45 zile de la data semnarii contractului;

 • 5.2.2. - începerea executiei - termen: 30 zile de la data eliberarii Autorizatiei de construire dar nu mai târziu de 4 luni de la data semnarii contractului;

 • 5.2.3. - finalizarea investitiei - termen: 3 luni de la eliberarea Autorizatiei de construire dar nu mai târziu de 6 luni de la data semnarii contractului;

5.2.4 - Prin solutiile adoptate se va asigura protectia mediului;

5.2.5 - În caz de nerespectare a termenelor stabilite la punctele 5.2.1, 5.2.2, si 5.2.3. contractul poate fi denuntat unilateral, de catre proprietar.

CAP. VI . OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 6.1. Proprietarul are urmatoarele obligatii:

 • a. - Sa predea administratorului spatiile situate în pasajul subteran pe baza unui proces verbal de predare/primire.

 • b. - Sa nu tulbure pe administrator în exercitiul drepturilor rezultate din contract.

 • c. - Sa garanteze pe administrator ca bunul transmis spre administrare nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat si nu face obiectul vreunui litigiu sau al unei revendicari.

 • d. - Sa notifice administratorului aparitia oricaror împrejurari de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia.

 • e. Sa asigure accesul pentru aprovizionarea spatiilor comerciale

 • 6.2. Administratorul are urmatoarele obligatii:

 • a. - Sa realizeze lucrarile de investitii minim impuse prin prezenta documentatie, corespunzatoare proiectului aprobat si avizelor legale.

 • b. - Sa faca toate actele de diligenta necesare în vederea administrarii spatiilor în conditii de eficienta, ca un bun proprietar.

 • c. - Sa conserve si sa utilizeze bunul ca un bun proprietar

 • d. - Sa asigure paza si curatenia, iluminatul si sa îndeplineasca orice alte acte si fapte administrative legate de asigurarea unei functionalitati normale si permanente a întregului ansamblu, potrivit destinatiei sale

 • e. - Sa ia masuri pentru repararea si mentinerea în stare de siguranta în exploatare si de functionalitate a întregului ansamblu, pe toata durata prezentului contract

 • f. - Sa întretina în bune conditii elementele structurii de rezistenta a spatiului, elementele de constructie exterioare, spatiile comerciale si spatiile comune din interiorul ansamblului

 • g. - Sa efectueze pe cheltuiala proprie lucrari de întretinere, reparatii sau înlocuire a elementelor de constructii si instalatii precum si sa remedieze orice stricaciuni aduse ansamblului, indiferent daca acestea sunt produse ca urmare a folosirii sau nefolosirii corespunzatoare a ansamblului comercial

 • h. - Sa respecte legislatia în vigoare cu privire la P.S.I. si protectia mediului si a persoanelor

 • i. - Sa achite sumele datorate catre proprietar conform capitolului III din prezenta documentatie

 • j. - Sa depuna, cu titlu de garantie, o suma fixa reprezentând o cota-parte (50%) din suma obligatiei de plata catre proprietar, stabilita pentru primul an de exploatare, în termen de cel mult 90 de zile de la data semnarii contractului de administrare. Aceasta garantia va fi suplimentata în primele 90 de zile ale fiecarui an pâna la incidenta a 5% din valoarea sumelor datorate si achitate proprietarului pentru anul anterior, dar garantia de buna executie nu poate fi mai mica de 9.024 euro.

În caz de neplata a garanției se vor percepe penalitati zilnice de întârziere conform prevederilor legale în materie, urmând ca daca întârzierile depasesc 3 luni, sa se procedeze la retragerea dreptului de administrare.

 • k. - Sa nu transfere, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul contractului respectiv dreptul de administrare a ansamblului.

 • l. - Sa nu permita desfasurarea comertului ambulant în interiorul pasajului

 • m. - La încetarea contractului prin ajungere la termen administratorul este obligat sa restituie proprietarului întreg ansamblul liber de orice sarcini.

 • n. - În conditiile încetarii contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, forta majora sau cazul fortuit, administratorul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii ansamblului, în conditiile stipulate în contract, pâna la preluarea acestuia de catre proprietar.

 • o. - În cazul în care administratorul sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii ansamblului, va notifica de îndata acest fapt proprietarului, în vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii exploatarii întregului ansamblu.

Cap.VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1 Contractul înceteaza in urmatoarele situatii:

 • a) La expirarea duratei stabilite, daca partile nu convin în scris, prelungirea acestuia în conditiile legii.

 • b) În cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre proprietar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile în sarcina administratorului.

 • c) În cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre administrator, prin reziliere, cu plata unei despagubiri în sarcina administratorului .

 • d) În cazul imposibilitatii obiective a administratorului de a exploata ansamblul, prin renuntare, fara plata unei despagubiri. Administratorul va trebui sa-l notifice pe proprietar în termen de maxim 90 zile de imposibilitatea exploatarii.

Cap. VIII. DISPOZIȚII FINALE

 • 8.1. Drepturile si îndatoririle partilor se stabilesc prin contract.

 • 8.2. Realizarea investitiilor minime impuse se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996.

Solutiile prezentate o data cu depunerea optiunilor, în cazul adjudecarii licitatiei, nu reprezinta aprobarea acestora si nu exonereaza pe câstigator de obtinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizatia de constructie, s.a.m.d.).

 • 8.3 Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiilor privesc pe administrator.

 • 8.4. Toate lucrarile privind eventualele racordari la retelele tehnico-edilitare existente, obtinerea acordului de la detinatorii acestora îl privesc pe administrator.

 • 8.5. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza în contract.

 • 8.6. Contractul se va încheia numai dupa împlinirea unui termen de 10 de zile calendaristice de la data transmiterii deciziei referitoare la atribuirea contractului.

 • 8.7. Prin contract se pot stabili si alte cauze de încetare a acestuia, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.

 • 8.8. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantului contra cost, la o valoare de 20 RON.

Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul consolidat de stat, bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a garantiei de participare.

Nu vor participa la licitatie persoanele juridice care:

 • - au debite la bugetul consolidat de stat

 • - au debite fata de bugetul local,

 • - au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au încheiat din culpa acestora contract cu Municipiului Tîrgu Mures;

 • 8.9. Daca licitatia se amâna, se revoca sau se anuleaza, din motive obiective, a caror producere sau inteventie nu a putut fi prevazuta de catre proprietar, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti.

În acest caz ofertantilor li se va înapoia în termen de cinci zile garantia de participare la licitatie pe baza unei cereri scrise si înregistrate la Primaria Tîrgu Mures.

Prin înscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietele de sarcini si instructiunile pentru ofertanti se considera însusite de ofertant.

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

1. Obiectul licitației

l.l.Obiectul licitației îl constituie atribuirea pe o perioada de 20 a spatiilor situate în pasajul subteran din Tîrgu Mures, P-ta Victoriei, în suprafata de 751,82 mp, în scopul administrarii acestora de catre un administrator unic, în baza H.C.L.M. Tîrgu Mures nr. l64/30 octombrie 2008.

 • 1.2. Pasajul pietonal subteran se prezinta astfel :

 • - suprafata desfasurata 2.839 mp si suprafata utila 2.352 mp

 • - suprafata închiriabila 1.185 mp din care 751,82 mp se dau în administrare

 • - holuri, circulatii de 1.107 mp

 • - grup sanitar 60 mp

2. Forma licitației

Forma licitatiei aleasa de catre concedent este licitatie publica deschisa cu strigare.

3. Calendarul licitației

Lansarea anuntului publicitar data de____________.

Documentele se pot procura începând cu data de________de la Primaria municipiului

Tîrgu Mures, cam. 85.

Termenul limita de depunere a documentelor este _________, ora_____, la Primaria

municipiului Tîrgu Mures, cam 12.

Deschiderea licitatiei în data de_____________, ora 12,00, în sala 45.

 • 4. Instrucțiuni privind conținutul documentelor

Documentele ce urmeaza a fi predate sunt:

 • •  cererea de participare

 • •  documentele de capabilitate

 • •  ordin de plata sau scrisoare de garantie bancara privind garantia de participare-vizat de banca

 • 5. Documentele de capabilitate

1). Pentru persoanele juridice:

Va cuprinde elementele evidentiate prin urmatoarele documente:

 • •  Certificatul constatator în vederea participarii la licitatie emis de Oficiul Registrului Comertului;

 • •  Certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comertului;

 • •  Certificat privind situatia obligatiilor exigibile de plata valabil la data licitatiei, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are debite restante catre Bugetul consolidat de stat;

 • •  Certificat privind situatia obligațiilor exigibile de plata valabil la data licitației care sa ateste faptul ca ofertantul nu are debite restante catre Bugetul local al Municipiului Tîrgu Mures;

 • •  Adeverinta eliberata de Serviciul juridic si contencios administrativ din cadrul Primariei Tîrgu Mures din care sa rezulte ca nu este în situatii litigioase cu Primaria municipiului Tîrgu Mures;

 • •  Date generale despre ofertant;

 • Acord de finantare încheiat cu o banca sau un consortiu bancar pentru finantarea investitiilor minime impuse din care sa rezulte capacitatea financiara de realizare a acestora sau scrisoare de bonitate bancara;

 • •  Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale sau al organizatiei cooperatiste, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

ATENTIE !! Lipsa oricărui document din cele mai sus solicitate atrage descalificarea ofertantului.

 • 6. Instrucțiuni privind depunerea documentelor

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

 • •  documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica:

LICITAȚIA PENTRU SELECTAREA UNUI ADMINISTRATOR UNIC - P-ta Victoriei A NU SE DESCHIDE PÂNA LA DATA DE______, ORA 12,00

 • •  anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la licitatie si dovada constituirii garantiei de participare la licitatie.

Documentele si cererea de participare se depun la registratura Primariei, cam. 12.

 • 7. Precizări privind garanția de participare la licitatie

Pentru participarea la licitatie participantul trebuie sa constituie garantia pentru participare.

Dovada constituirii garantiei pentru participare la licitatie se anexeaza plicului continând documentele de capabilitate, participantul angajându-se astfel sa semneze contractul în cazul în care ia fost declarat câstigator, în termenul prevazut în caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare este de 10.000 Ron.

Garantia pentru participare poate fi constituita în una din urmatoarele forme:

 • a) depunere în numerar la caseria concedentului

 • b) ordin de plata în contul concedentului, cont nr. RO92 TREZ 4765 0006X XX00 0221 deschis la Trezoreria Tîrgu Mures.

 • c) scrisoare de garantie bancara

Durata de valabilitate a garantiei de participare este aceeasi cu durata de valabilitate a ofertei, adica de 30 de zile de la data limita a predarii ofertelor.

Garantia de participare se restituie participantilor necâstigatori în termen de 5 zile de la semnarea contractului de catre ofertantul câstigator.

Garanția de participare se pierde în cazul în care ofertantul câștigător îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau în cazul în care nu semneaza contractul în termen.

8. Modul de desfasurare a licitației

Pâna la data si ora limita, se vor depune documentele de capabilitate si cererea de participare la licitatie. Comisia de licitare stabileste lista de participare, în baza careia se admite participarea la licitatie, pe baza documentelor depuse.

Licitatia este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti.

În ziua si la ora anuntata pentru tinerea licitatiei, presedintele comisiei da citire încunostintarilor si publicatiilor, conditiilor vânzarii, a listei participantilor, modului de desfasurare a licitatiei si constata îndeplinirea conditiilor legale de desfasurare.

Se vor prezenta delegatiile de reprezentare unde este cazul.

Se trece la desfasurarea licitatiei, anuntându-se pretul de pornire la licitatie.

Se va porni de la pretul strigat urmând ca fiecare ofertant sa liciteze, mentionând clar pretul oferit, cu respectarea pasilor stabiliti.

Spatiul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul pret, dupa a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de catre presedintele comisiei de licitatie.

Daca nici unul dintre ofertanti nu ofera pretul de pornire al licitatiei, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt.

Se întocmeste procesul verbal de adjudecare si se semneaza de catre membrii comisiei si de catre adjudecatar. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se pastreaza în dosarul licitatiei si o copie de pe acesta se preda adjudecatarului licitatiei.

 • 9. Precizări privind componenla si competenta comisiei de licitatie

Comisia de licitatie este compusa din 7 membri.

Comisia de licitatie raspunde de organizarea si desfasurarea licitatiei, având urmatoarele atributii:

 • •  examineaza documentele depuse de catre ofertanti în vederea participarii la licitatie.

 • •  întocmeste lista participantilor în baza documentelor depuse de catre ofertanti.

 • •  întocmeste procesul verbal de adjudecare;

 • •  informeaza Consiliul local despre rezultatul licitatiei.

10. Precizari privind formele de comunicare si limba folosita în corespondenta si relatiile între parti

Documentele, notificările, deciziile si alte comunicări, care trebuie transmise între parti se vor face în forma scrisa sau alta forma care asigura înregistrarea actului, cu exceptia documentelor a carei forma a fost prevazuta prin documentele licitatiei.

Toate documentele vor fi întocmite în limba româna.

 • 11. Precizari privind semnaturile si parafele necesare pentru documentele ofertelor

Documentele depuse de ofertant, vor fi stampilate si semnate de persoanele desemnate legal pentru fiecare document.

 • 12. Precizari _privind anularea licitatiei

Anularea licitatiei poate fi acceptata atunci când:

 • •  nici unul din documentele prezentate de catre ofertanti nu corespund prevederilor din documentele licitatiei,

 • •  se constata nereguli importante în derularea licitatiei care afecteaza principiul concurentei loiale,

 • •  în cazul unor contestatii întemeiate, admise.

Anularea se face prin hotarârea comuna a reprezentantilor comisiei de licitatie si se va comunica în scris tuturor participantilor, aratând motivele care au stat la baza acestei anulari

Poate fi exclus din procedura de licitatie, atât în timpul licitatiei cât si ulterior pâna la semnarea contractului, ofertantul despre care se dovedeste ca a furnizat informatii false în documentele de calificare.

13. Depunerea, soluționare si competenta rezolvării contestațiilor

Contestatiile se depun în termen de 5 zile de la data adjudecarii la secretarul comisiei de licitatie si vor fi solutionate în termen de 5 zile de la data înregistrarii acestora de catre comisia constituita în acest sens.

14. Dispozitii finale

Costul documentelor licitatiei este de 20 ron.

Documentele licitatiei se pot procura, contra cost, de la sediul Primariei Municipiului

30

Tîrgu Mures începând cu data de________, de la camera 85, zilnic între orele 8 -10,— iar

în zilele de marti si joi si între 14-16.

Documentele vor fi depuse la registratura (cam.12) Primariei Municipiului Tîrgu Mures, pâna cel târziu în data de__________, ora_____.