Hotărârea nr. 233/2009

HCL 233 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre S.C. POFA S.R.L. a cotei de 11/63 teren aferent casei de locuit situate in Tirgu-Mure¦, str. Mihai Eminescu, nr. 15, ap. 5.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Â R Â R E A nr. 233

din 28 mai 2009

privind aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzării si vânzarea catre S.C. POFA S.R.L. a cotei de 11/63 teren aferent casei de locuit situate în Tîrgu-Mures, str. Mihai Eminescu, nr. 15, ap. 5

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 931/ DII/IV din 18.05.2009 a Primarului municipiului Tîrgu-Mures prin Directia Economica, Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzarii catre SC POFA SRL a cotei de 11/63 teren aferent apartamentului nr. 5, situat în Tîrgu-Mures, str. Mihai Eminescu, nr. 15

Vazând Hotarârea Consiliului local municipal nr. 435 din 18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzarii unor categorii de terenuri,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 123, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba vânzarea catre S.C. POFA S.R.L. a cotei de 11/63 teren aferent apartamentului nr. 5, evidentiat în CF individuala nr. 94953/N/V nr. top 153/V, 164/2/V, 165/2/2/V nr. cad. 2981 situat în Tîrgu Mures, str. Mihai Eminescu, nr. 15.

Art. 2. Pretul de vânzare al terenului este de 158,4 euro/mp (conform fisei de evaluare).

Art. 3. Cumparatorul va încheia contractul de vânzare-cumparare si va achita integral pretul terenului în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul taxe si impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban