Hotărârea nr. 232/2009

HCL 232 Privind aprobarea vinzarii prin licitaiie publica a lotului 1 in suprafaia de 466 mp ¦i a lotului 2 in suprafaia de 450 mp situate in Cartierul Belvedere.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Â R Â R E A nr. 232 din 28 mai 2009

privind aprobarea vânzării prin licitație publica a lotului 1 în suprafața de 466 mp si a lotului 2 în suprafața de 450 mp situate în Cartierul Belvedere

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 901/ DII/IV din 15.05.2009 a Primarului municipiului Tîrgu-Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea vânzarii prin licitatie publica a lotului 1 în suprafata de 466 mp si a lotului 2 în suprafata de 450 mp situate în Cartierul Belvedere,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin (1), lit. “b” si art. 123, alin. (1), alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a lotului 1 în suprafata de 466 mp situat în Cartierul Belvedere, evidentiat în CF nr. 95896/N, nr. top 3591.

Art. 2. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a lotului 2 în suprafata de 450 mp situat în Cartierul Belvedere, evidentiat în CF nr. 95897/N, nr. top 3592.

Art. 3. Se stabileste pretul de pornire la licitatie la suma de 30,4 euro/mp, conform fisei de evaluare anexate la prezenta hotarâre.

Art. 4. Se aproba caietul de sarcini al licitatiei anexat prezentei hotarâri.

Art. 5. Se aproba comisia de licitatie cu atributii în întocmirea documentatiei si organizarea licitatiei în urmatoarea componenta:

 • 1.  Csegzi Sandor - viceprimar

 • 2. Racz Lucian - dir.adj. Administratia Domeniului Public

 • 3.  Grama Maria - sef serviciu Concesionari

 • 4. Peti Andrei - consilier municipal

 • 5.  Todoran Liviu Emil Nicu - consilier municipal

Membrii înlocuitori:

 • 1. Maior Sergiu Claudiu - viceprimar

 • 2. Angela Rosca - inspector de specialitate

 • 3.  Szekely Klara - inspector de specialitate

 • 4. Mozes Levente - consilier municipal

 • 5. Gujan Herman Cosmin Lucian- consilier municipal

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza dl. Primar Dorin Florea prin Directia Economica prin Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul taxe si impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

CAIET DE SARCINI

PENTRU VÂNZAREA TERENULUI SITUAT ÎN

TÎRGU-MURES - CARTIERUL BELVEDERE - LOTUL 1

1.1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Vânzarea terenului în suprafața de 466 mp, situat în municipiul Tîrgu-Mures, Cartierul Belvedere, evidentiat în CF nr. 95896/N, nr. top 3591, aflat în prelungirea lotului 24. Terenul se afla în proprietatea municipalitatii, nu este revendicat si nu face obiectul unor litigii.

1.2. FORMA DE LICITATIE

Licitatie publica deschisa cu strigare în baza HCLM nr._______________

1.3. ELEMENTE DE PRET

Pretul de pornire al licitatiei este de 14.167 euro.

1.4. DESCRIEREA IMOBILULUI

Terenul situat în intravilanul municipiului Tîrgu-Mures este evidentiat în CF nr. 95896/N, nr. top 3591, se afla în prelungirea lotului 24.

Prin Certificatul de urbanism eliberat în vederea vânzarii terenului se precizeaza ca este vorba despre un teren situat în zona B, cu interdictie totala de construire, având în vedere faptul ca acest lot de teren nu respecta distanta minima legala fata de magistrala de gaz metan care trece prin imediata vecinatate.

1.5. TERMENE

Licitatia va avea loc în data de _______, ora___, la sediul Primariei municipiului Tîrgu-

Mures, sala 45.

Termenul limita de predare a documentelor este de________, ora 10, la sediul Primariei

municipiului Tîrgu-Mures, cam.12.

Contractul de vânzare-cumparare se va încheia în termen de 10 zile lucratoare de la data adjudecarii.

1.6. MODALITATI DE PLATA

Cumparatorul va achita pretul integral, în termen de 30 zile de la data încheierii contractului.

1.7. SANCTIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI

În cazul în care cumparatorul nu achita integral pretul contractului, acesta se va rezilia de plin drept, fara o prealabila notificare si fara interventia instantelor judecatoresti.

1.8. CUANTUMUL SI NATURA GARANTIILOR

Participantii la licitatie vor depune garantia de participare la licitatie în cuantum de 6.000 lei

Garantia se depune în lei, prin Ordin de plata bancar depus în contul Municipiului Tîrgu-Mures, cod fiscal 4322823, cont nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tîrgu-Mures, cu specificația la obiectul platii - garanție de participare la licitația pentru vânzare teren situat în P-ta Trandafirilor nr. 52 .

Garantia se poate constitui si prin scrisoare de garantie bancara, cu termen de valabilitate de 30 de zile.

I. 9. MODUL DE DESFASURARE A LICITAȚIEI

Pâna la data si ora limita, se vor depune documentele de capabilitate si cererea de participare la licitatie.

Licitatia este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti care ofera pretul de pornire la licitatie. Depunerea cererii de participare la licitatie si a documentelor solicitate are ca efect acceptarea neconditionata a pretului de pornire la licitatie.

Înainte de începerea licitatiei, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de catre membrii comisiei din cadrul serviciului de specialitate, urmând ca acestia sa consemneze în scris despre cele constatate.

Comisia de licitare stabileste lista de participare, în baza careia se admite participarea la licitatie, pe baza documentelor depuse.

Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numarul membrilor.

În ziua si la ora anuntata pentru tinerea licitatiei, presedintele comisiei da citire încunostintarilor si publicatiilor, conditiilor vânzarii, a listei participantilor, modului de desfasurare a licitatiei si constata îndeplinirea conditiilor legale de desfasurare.

Se vor prezenta delegatiile de reprezentare unde este cazul.

Se trece la desfasurarea licitatiei, anuntându-se pretul de pornire la licitatie si saltul stabilit la 700 Euro .

Presedintele comisiei va creste pretul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant sa liciteze, mentionând clar pretul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât pretul anuntat de presedintele comisiei.

Imobilul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul pret, dupa a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de catre presedintele comisiei de licitatie.

Anuntul pentru a doua licitatie se va publica în termen de 5 zile de la desfasurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile înainte de data tinerii celei de-a doua.

A doua licitatie este valabila daca s-a prezentat cel putin 1 ofertant care ofera pretul de pornire la licitatie.

În cazul în care dupa repetarea procedurii nu s-a depus nici o oferta, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vânzare.

A treia licitatie este valabila daca s-a prezentat cel putin 1 ofertant.

La cea de-a treia procedura de licitatie, membrii comisiei de licitatie au dreptul de a scadea pretul cu câte un pas de licitare, pâna cînd se înregistraeza prima oferta de cumparare de cel putin 90% din pretul de pornire.

Anuntul pentru a treia licitatie se va publica în termen de 5 zile de la desfasurarea celei de-a doua licitatii, dar nu mai putin de 7 zile înainte de data tinerii celei de-a treia.

Se întocmeste procesul verbal de adjudecare si se semneaza de catre membrii comisiei si de catre adjudecatar. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se pastreaza în dosarul licitatiei si o copie de pe acesta se preda adjudecatarului licitatiei.

II. INSTRUCTIUNI PENTRU PARTICIPANTI

II. 1. INFORMAȚII GENERALE

 • II.1.1. INFORMATII GENERALE

Licitația pentru vânzarea terenului aflat în proprietatea municipalității este licitație publica deschisa cu strigare conform HCLM nr.___________.

Licitatia va avea loc in data de________, ora___, la sediul Primariei municipiului Tîrgu-

Mures, sala 45.

Termenul limita de predare a documentelor este de_________, ora 10, la sediul Primariei

municipiului Tîrgu-Mures, cam.12.

II.1.2. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES, P-TA VICTORIEI NR. 3, TEL. 0265-268330.

 • 11.2. CALENDARUL LICITAȚIEI

Lansarea anuntului publicitar data de___________.

Documentele se pot procura începând cu data de___________, de la Primaria municipiului Tîrgu-

Mures, cam. 85.

Termenul limita de depunere a documentelor este___________, ora 10, la Primaria municipiului

Tîrgu-Mures, cam 12.

Deschiderea licitatiei în data de_____________, ora_______, în sala 45.

 • 11.3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

Documentele ce urmeaza a fi predate sunt:

 • •  cererea de participare

 • •  documentele de capabilitate

 • •  ordin de plata sau scrisoare de garantie bancara privind garantia de participare-vizat de banca

 • 11.4. DOCUMENTELE DE CAPABILITATE

1). Pentru persoanele juridice:

Va cuprinde elementele evidentiate prin urmatoarele documente:

? Certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comertului

? Certificat privind situatia obligatiilor exigibile de plata valabil la data licitatiei care sa ateste faptul ca ofertantul nu are debite restante catre Bugetul local al Municipiului Tîrgu- Mures

? declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale sau al organizatiei cooperatiste, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

2). Pentru persoanele fizice sau asociații familiale:

 • a) . Copie de pe actul de identitate.

 • b) . Adeverinta prin care cumparatorul face dovada ca nu are datorii fata de bugetul local al Municipiului Tîrgu - Mures.

 • II.5. INSTRUCTIUNIPRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

? documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica: LICITAȚIA PENTRU VÂNZAREA LOTULUI I SITUAT ÎN CARTIERUL BELVEDERE DIN TÎRGU-MURES

A NU SE DESCHIDE PÂNA LA DATA DE _____, ORA____.

? anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la licitatie si dovada constituirii garantiei de participare la licitatie.

Documentele si cererea de participare se depun la registratura Primariei, cam. 12.

 • II.6. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pentru participarea la licitatie participantul trebuie sa constituie garantia pentru participare.

Dovada constituirii garantiei pentru participare la licitatie se anexeaza plicului continând documentele de capabilitate, participantul angajându-se astfel sa semneze contractul în cazul în care i-a fost adjudecat spatiul comercial, în termenul prevazut în caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare este de 6.000 lei.

Durata de valabilitate a garantiei de participare este aceeasi cu durata de valabilitate a ofertei, adica de 30 de zile de la data limita a predarii ofertelor.

Garantia de participare se restituie participantilor necâstigatori în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumparare de catre ofertantul câstigator .

Garantia de participare se pierde în cazul în care ofertantul câstigator îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau în cazul în care nu semneaza contractul în termen.

 • 11.7. PRECIZARI PRIVIND COMPONENTA SI COMPETENTA COMISIEI DE LICITATIE

Comisia de licitatie este compusa din 5 membri.

Comisia de licitatie raspunde de organizarea si desfasurarea licitatiei, având urmatoarele atributii:

? examineaza documentele depuse de catre ofertanti în vederea participarii la licitatie.

? întocmeste lista participantilor în baza documentelor depuse de catre ofertanti.

? întocmeste procesul verbal de adjudecare;

? informeaza Consiliul local despre rezultatul licitatiei.

 • 11.8. PRECIZARI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE SI LIMBA FOLOSITA ÎN CORESPONDENTA SIRELATIILEÎNTREPARTI

Documentele, notificarile, deciziile si alte comunicari, care trebuie transmise între parti se vor face în forma scrisa sau alta forma care asigura înregistrarea actului, cu exceptia documentelor a carei forma a fost prevazuta prin documentele licitatiei.

Toate documentele vor fi întocmite în limba româna.

În cazul în care Municipiul Tîrgu-Mures si cumparatorul comunica prin telefon sau alt mijloc de comunicatie care nu asigura înregistrarea continutului comunicarii, expeditorul comunicarii este obligat sa trimita imediat, o confirmare scrisa a acesteia pentru a se asigura înregistrarea.

II. 9. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNA TURILE SI PARAFELE NECESARE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant, vor fi stampilate si semnate de persoanele desemnate legal pentru fiecare document.

 • 11.10. PRECIZARIPRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitatiei poate fi acceptata atunci când:

 • -  nici unul din documentele prezentate de catre ofertanti nu corespund prevederilor din documentele licitatiei,

 • -  se constata nereguli importante în derularea licitatiei care afecteaza principiul concurentei loiale,

 • -  în cazul unor contestatii întemeiate, admise.

Anularea se face prin hotarârea comuna a reprezentantilor comisiei de licitatie si se va comunica în scris tuturor participantilor, aratând motivele care au stat la baza acestei anulari

Poate fi exclus din procedura de licitatie, atât în timpul licitatiei cât si ulterior pâna la semnarea contractului de vânzare cumparare, ofertantul despre care se dovedeste ca a furnizat informatii false în documentele de calificare.

11.11.   DEPUNEREA, SOLUȚIONARE SI COMPETENTA REZOLVĂRII CONTESTAȚIILOR

Contestatiile se depun în termen de 5 zile de la data adjudecarii la secretarul comisiei de licitatie si vor fi solutionate în termen de 5 zile de la data înregistrarii acestora de catre comisia constituita în acest sens.

II.12. DISPOZITII FINALE

Costul documentelor licitatiei este de 30 lei.

Documentele licitatiei se pot procura, contra cost, de la sediul Primăriei Municipiului Tîrgu-Mures începând cu data de _____, de la camera 85.

Documentele vor fi depuse la registratura (cam.12) Primariei Municipiului Tîrgu- Mures, pâna cel târziu în data de _________, ora 10.

ATENTIE!

Vânzatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventualele diferente de suprafata, pretul de vânzare fiind ferm si stabilit pentru întregul obiectiv.

Cade în sarcina cumparatorului întocmirea documentatiei legale pentru evidentierea si transcrierea dreptului de proprietate în CF.

RO M A N I A

JUDEȚUL MURES PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE

Nr._______ din __________________ 2009

Încheiat între:

Municipiul Tîrgu Mures, cu sediul în P-ta Victoriei nr.3, telefon 268330, cont ___________, deschis la Trezoreria Tg. Mures, cod fiscal 4322823, reprezentata prin dr. Florea Dorin - primar si de ec. Kiss Imola - director economic, în calitate de vânzator

si

__________________, cu sediul în __________, str. _______________ nr._____________, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. __________________, având cont

nr.___________, deschis la_________________________, sucursala_____________________, reprezentata prin

______________________,_________________, în calitate de cumparator, a intervenit urmatorul contract:

Cap.I. Obiectul contractului :

Art.1. Municipiului Tîrgu Mures, cu sediul în P-ta Victoriei nr.3, vinde urmare a licitatiei publice din______________si_____________________cumpara terenul în suprafata de 466 mp, situat

în Tîrgu-Mures, Cartierul Belvedere LOTUL 1, înscris în CF nr. 95896/N, nr. top 3591.

Cap.II. Pretul contractului

Art.2. Pretul spatiului care face obiectul prezentului contract este în suma de________euro,

conform Procesului verbal de adjudecare nr.____din___

Cap.III. Modalitati de plata

Art.3. Cumparatorul va plati pretul integral în lei la cursul oficial comunicat de BNR din ziua platii, în termen de 30 zile de la data semnarii contractului de vânzare - cumparare.

Art.4. Plata se face prin ordin de plata în contul nr._______________________________deschis

la Trezoreria Tîrgu-Mures, cod fiscal______________________.

Art.5. În cazul în care cumparatorul nu achita integral pretul contractului în termenul stabilit, contractul este rezolvit de drept, fara somatie si fara punerea în întârziere a cumparatorului.

Cap.IV. Drepturile si obligatiile partilor :

4.1. Obligatiile vânzatorului

Art.6. Vânzatorul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale imobilului precum si pentru sarcinile la care putea fi supus imobilul si care nu au putut fi cunoscute la încheierea prezentului contract.

Art.7. Vânzatorul garanteaza pe cumparator contra oricarei evictiuni totale sau partiale a lucrului vândut.

4.2.Obligatiile cumparatorului

Art.8. Cumpărătorul se obliga sa plateasca integral pretul spațiului care face obiectul prezentului contract în termen de 30 zile de la data semnarii contractului de vânzare - cumparare.

Art.9. Predarea-primirea terenului se va realiza în baza unui proces verbal, în termen de 48 ore de la data achitării de catre cumpărător a prețului contractului.

Art.10. Cumparatorul are obligatia sa asigure posibilitatea de acces a celorlalti locatari din imobil în spatiile unde exista instalatii si utilitati comune, în vederea executarii de reparatii.

Art.11. Cheltuielile legate de autentificarea contractului precum si plata taxelor pentru transcrierea imobilului în C.F. , cad în sarcina cumparatorului

Cap.V. Forta majora

Art.12. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

Art.13. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Cap.VI. Dispozitii finale:

Art.14. Prin semnarea prezentului contract partile confirma ca sunt de acord integral si neconditionat cu clauzele inserate în prezentul contract.

Art.15. Prezentul contract a fost încheiat azi, la data de________________, în temeiul ..........

si în baza prevederilor Codului civil în materie, în patru exemplare.

CAIET DE SARCINI

PENTRU VÂNZAREA TERENULUI SITUAT ÎN

TÎRGU-MURES - CARTIERUL BELVEDERE - LOTUL 2

1.1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Vânzarea terenului în suprafața de 450 mp, situat în municipiul Tîrgu-Mures, Cartierul Belvedere, evidentiat în CF nr. 95897/N, nr. top 3592, aflat în prelungirea lotului 23. Terenul se afla în proprietatea municipalitatii, nu este revendicat si nu face obiectul unor litigii.

1.2. FORMA DE LICITATIE

Licitatie publica deschisa cu strigare în baza HCLM nr._______________

1.3. ELEMENTE DE PRET

Pretul de pornire al licitatiei este de 13.680 euro.

1.4. DESCRIEREA IMOBILULUI

Terenul situat în intravilanul municipiului Tîrgu-Mures este evidentiat în CF nr. 95897/N, nr. top 3592, se afla în prelungirea lotului 23.

Prin Certificatul de urbanism eliberat în vederea vânzarii terenului se precizeaza ca este vorba despre un teren situat în zona B, cu interdictie totala de construire, având în vedere faptul ca acest lot de teren nu respecta distanta minima legala fata de magistrala de gaz metan care trece prin imediata vecinatate.

1.5. TERMENE

Licitatia va avea loc în data de _______, ora___, la sediul Primariei municipiului Tîrgu-

Mures, sala 45.

Termenul limita de predare a documentelor este de________, ora 10, la sediul Primariei

municipiului Tîrgu-Mures, cam.12.

Contractul de vânzare-cumparare se va încheia în termen de 10 zile lucratoare de la data adjudecarii.

1.6. MODALITATI DE PLATA

Cumparatorul va achita pretul integral, în termen de 30 zile de la data încheierii contractului.

1.7. SANCTIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI

În cazul în care cumparatorul nu achita integral pretul contractului, acesta se va rezilia de plin drept, fara o prealabila notificare si fara interventia instantelor judecatoresti.

1.8. CUANTUMUL SI NATURA GARANTIILOR

Participantii la licitatie vor depune garantia de participare la licitatie în cuantum de 6.000 lei

Garantia se depune în lei, prin Ordin de plata bancar depus în contul Municipiului Tîrgu-Mures, cod fiscal 4322823, cont nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tîrgu-Mures, cu specificația la obiectul platii - garanție de participare la licitația pentru vânzare teren situat în P-ta Trandafirilor nr. 52 .

Garantia se poate constitui si prin scrisoare de garantie bancara, cu termen de valabilitate de 30 de zile.

I. 9. MODUL DE DESFASURARE A LICITAȚIEI

Pâna la data si ora limita, se vor depune documentele de capabilitate si cererea de participare la licitatie.

Licitatia este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti care ofera pretul de pornire la licitatie. Depunerea cererii de participare la licitatie si a documentelor solicitate are ca efect acceptarea neconditionata a pretului de pornire la licitatie.

Înainte de începerea licitatiei, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de catre membrii comisiei din cadrul serviciului de specialitate, urmând ca acestia sa consemneze în scris despre cele constatate.

Comisia de licitare stabileste lista de participare, în baza careia se admite participarea la licitatie, pe baza documentelor depuse.

Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numarul membrilor.

În ziua si la ora anuntata pentru tinerea licitatiei, presedintele comisiei da citire încunostintarilor si publicatiilor, conditiilor vânzarii, a listei participantilor, modului de desfasurare a licitatiei si constata îndeplinirea conditiilor legale de desfasurare.

Se vor prezenta delegatiile de reprezentare unde este cazul.

Se trece la desfasurarea licitatiei, anuntându-se pretul de pornire la licitatie si saltul stabilit la 600 Euro .

Presedintele comisiei va creste pretul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant sa liciteze, mentionând clar pretul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât pretul anuntat de presedintele comisiei.

Imobilul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul pret, dupa a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de catre presedintele comisiei de licitatie.

Anuntul pentru a doua licitatie se va publica în termen de 5 zile de la desfasurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile înainte de data tinerii celei de-a doua.

A doua licitatie este valabila daca s-a prezentat cel putin 1 ofertant care ofera pretul de pornire la licitatie.

În cazul în care dupa repetarea procedurii nu s-a depus nici o oferta, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vânzare.

A treia licitatie este valabila daca s-a prezentat cel putin 1 ofertant.

La cea de-a treia procedura de licitatie, membrii comisiei de licitatie au dreptul de a scadea pretul cu câte un pas de licitare, pâna cînd se înregistraeza prima oferta de cumparare de cel putin 90% din pretul de pornire.

Anuntul pentru a treia licitatie se va publica în termen de 5 zile de la desfasurarea celei de-a doua licitatii, dar nu mai putin de 7 zile înainte de data tinerii celei de-a treia.

Se întocmeste procesul verbal de adjudecare si se semneaza de catre membrii comisiei si de catre adjudecatar. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se pastreaza în dosarul licitatiei si o copie de pe acesta se preda adjudecatarului licitatiei.

II. INSTRUCTIUNI PENTRU PARTICIPANTI

II. 1. INFORMAȚII GENERALE

 • II.1.1. INFORMATII GENERALE

Licitația pentru vânzarea terenului aflat în proprietatea municipalității este licitație publica deschisa cu strigare conform HCLM nr.___________.

Licitatia va avea loc in data de________, ora___, la sediul Primariei municipiului Tîrgu-

Mures, sala 45.

Termenul limita de predare a documentelor este de_________, ora 10, la sediul Primariei

municipiului Tîrgu-Mures, cam.12.

II.1.2. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES, P-TA VICTORIEI NR. 3, TEL. 0265-268330.

 • 11.2. CALENDARUL LICITAȚIEI

Lansarea anuntului publicitar data de___________.

Documentele se pot procura începând cu data de___________, de la Primaria municipiului Tîrgu-

Mures, cam. 85.

Termenul limita de depunere a documentelor este___________, ora 10, la Primaria municipiului

Tîrgu-Mures, cam 12.

Deschiderea licitatiei în data de_____________, ora_______, în sala 45.

 • 11.3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

Documentele ce urmeaza a fi predate sunt:

 • •  cererea de participare

 • •  documentele de capabilitate

 • •  ordin de plata sau scrisoare de garantie bancara privind garantia de participare-vizat de banca

 • 11.4. DOCUMENTELE DE CAPABILITATE

1). Pentru persoanele juridice:

Va cuprinde elementele evidentiate prin urmatoarele documente:

? Certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comertului

? Certificat privind situatia obligatiilor exigibile de plata valabil la data licitatiei care sa ateste faptul ca ofertantul nu are debite restante catre Bugetul local al Municipiului Tîrgu- Mures

? declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale sau al organizatiei cooperatiste, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

2). Pentru persoanele fizice sau asociații familiale:

 • a) . Copie de pe actul de identitate.

 • b) . Adeverinta prin care cumparatorul face dovada ca nu are datorii fata de bugetul local al Municipiului Tîrgu - Mures.

 • II.5. INSTRUCTIUNIPRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

? documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica: LICITAȚIA PENTRU VÂNZAREA LOTULUI II SITUAT ÎN CARTIERUL BELVEDERE DIN TÎRGU-MURES

A NU SE DESCHIDE PÂNA LA DATA DE _____, ORA____.

? anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la licitatie si dovada constituirii garantiei de participare la licitatie.

Documentele si cererea de participare se depun la registratura Primariei, cam. 12.

 • II.6. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pentru participarea la licitatie participantul trebuie sa constituie garantia pentru participare.

Dovada constituirii garantiei pentru participare la licitatie se anexeaza plicului continând documentele de capabilitate, participantul angajându-se astfel sa semneze contractul în cazul în care i-a fost adjudecat spatiul comercial, în termenul prevazut în caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare este de 6.000 lei.

Durata de valabilitate a garantiei de participare este aceeasi cu durata de valabilitate a ofertei, adica de 30 de zile de la data limita a predarii ofertelor.

Garantia de participare se restituie participantilor necâstigatori în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumparare de catre ofertantul câstigator .

Garantia de participare se pierde în cazul în care ofertantul câstigator îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau în cazul în care nu semneaza contractul în termen.

 • 11.7. PRECIZARI PRIVIND COMPONENTA SI COMPETENTA COMISIEI DE LICITATIE

Comisia de licitatie este compusa din 5 membri.

Comisia de licitatie raspunde de organizarea si desfasurarea licitatiei, având urmatoarele atributii:

? examineaza documentele depuse de catre ofertanti în vederea participarii la licitatie.

? întocmeste lista participantilor în baza documentelor depuse de catre ofertanti.

? întocmeste procesul verbal de adjudecare;

? informeaza Consiliul local despre rezultatul licitatiei.

 • 11.8. PRECIZARI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE SI LIMBA FOLOSITA ÎN CORESPONDENTA SIRELATIILEÎNTREPARTI

Documentele, notificarile, deciziile si alte comunicari, care trebuie transmise între parti se vor face în forma scrisa sau alta forma care asigura înregistrarea actului, cu exceptia documentelor a carei forma a fost prevazuta prin documentele licitatiei.

Toate documentele vor fi întocmite în limba româna.

În cazul în care Municipiul Tîrgu-Mures si cumparatorul comunica prin telefon sau alt mijloc de comunicatie care nu asigura înregistrarea continutului comunicarii, expeditorul comunicarii este obligat sa trimita imediat, o confirmare scrisa a acesteia pentru a se asigura înregistrarea.

II. 9. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNA TURILE SI PARAFELE NECESARE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant, vor fi stampilate si semnate de persoanele desemnate legal pentru fiecare document.

 • 11.10. PRECIZARIPRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitatiei poate fi acceptata atunci când:

 • -  nici unul din documentele prezentate de catre ofertanti nu corespund prevederilor din documentele licitatiei,

 • -  se constata nereguli importante în derularea licitatiei care afecteaza principiul concurentei loiale,

 • -  în cazul unor contestatii întemeiate, admise.

Anularea se face prin hotarârea comuna a reprezentantilor comisiei de licitatie si se va comunica în scris tuturor participantilor, aratând motivele care au stat la baza acestei anulari

Poate fi exclus din procedura de licitatie, atât în timpul licitatiei cât si ulterior pâna la semnarea contractului de vânzare cumparare, ofertantul despre care se dovedeste ca a furnizat informatii false în documentele de calificare.

11.11.   DEPUNEREA, SOLUȚIONARE SI COMPETENTA REZOLVĂRII CONTESTAȚIILOR

Contestatiile se depun în termen de 5 zile de la data adjudecarii la secretarul comisiei de licitatie si vor fi solutionate în termen de 5 zile de la data înregistrarii acestora de catre comisia constituita în acest sens.

II.12. DISPOZITII FINALE

Costul documentelor licitatiei este de 30 lei.

Documentele licitatiei se pot procura, contra cost, de la sediul Primăriei Municipiului Tîrgu-Mures începând cu data de _____, de la camera 85.

Documentele vor fi depuse la registratura (cam.12) Primariei Municipiului Tîrgu- Mures, pâna cel târziu în data de _________, ora 10.

ATENTIE!

Vânzatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventualele diferente de suprafata, pretul de vânzare fiind ferm si stabilit pentru întregul obiectiv.

Cade în sarcina cumparatorului întocmirea documentatiei legale pentru evidentierea si transcrierea dreptului de proprietate în CF.

RO M A N I A

JUDEȚUL MURES PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE

Nr._______ din __________________ 2009

Încheiat între:

Municipiul Tîrgu Mures, cu sediul în P-ta Victoriei nr.3, telefon 268330, cont ___________, deschis la Trezoreria Tg. Mures, cod fiscal 4322823, reprezentata prin dr. Florea Dorin - primar si de ec. Kiss Imola - director economic, în calitate de vânzator

si

__________________, cu sediul în __________, str. _______________ nr._____________, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. __________________, având cont

nr.___________, deschis la_________________________, sucursala_____________________, reprezentata prin

______________________,_________________, în calitate de cumparator, a intervenit urmatorul contract:

Cap.I. Obiectul contractului :

Art.1. Municipiului Tîrgu Mures, cu sediul în P-ta Victoriei nr.3, vinde urmare a licitatiei publice din______________si_____________________cumpara terenul în suprafata de 450 mp, situat

în Tîrgu-Mures, Cartierul Belvedere LOTUL 2, înscris în CF nr. 95897/N, nr. top 3592.

Cap.II. Pretul contractului

Art.2. Pretul spatiului care face obiectul prezentului contract este în suma de________euro,

conform Procesului verbal de adjudecare nr.____din___

Cap.III. Modalitati de plata

Art.3. Cumparatorul va plati pretul integral în lei la cursul oficial comunicat de BNR din ziua platii, în termen de 30 zile de la data semnarii contractului de vânzare - cumparare.

Art.4. Plata se face prin ordin de plata în contul nr._______________________________deschis

la Trezoreria Tîrgu-Mures, cod fiscal______________________.

Art.5. În cazul în care cumparatorul nu achita integral pretul contractului în termenul stabilit, contractul este rezolvit de drept, fara somatie si fara punerea în întârziere a cumparatorului.

Cap.IV. Drepturile si obligatiile partilor :

4.1. Obligatiile vânzatorului

Art.6. Vânzatorul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale imobilului precum si pentru sarcinile la care putea fi supus imobilul si care nu au putut fi cunoscute la încheierea prezentului contract.

Art.7. Vânzatorul garanteaza pe cumparator contra oricarei evictiuni totale sau partiale a lucrului vândut.

4.2.Obligatiile cumparatorului

Art.8. Cumpărătorul se obliga sa plateasca integral pretul spațiului care face obiectul prezentului contract în termen de 30 zile de la data semnarii contractului de vânzare - cumparare.

Art.9. Predarea-primirea terenului se va realiza în baza unui proces verbal, în termen de 48 ore de la data achitării de catre cumpărător a prețului contractului.

Art.10. Cumparatorul are obligatia sa asigure posibilitatea de acces a celorlalti locatari din imobil în spatiile unde exista instalatii si utilitati comune, în vederea executarii de reparatii.

Art.11. Cheltuielile legate de autentificarea contractului precum si plata taxelor pentru transcrierea imobilului în C.F. , cad în sarcina cumparatorului

Cap.V. Forta majora

Art.12. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

Art.13. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Cap.VI. Dispozitii finale:

Art.14. Prin semnarea prezentului contract partile confirma ca sunt de acord integral si neconditionat cu clauzele inserate în prezentul contract.

Art.15. Prezentul contract a fost încheiat azi, la data de________________, în temeiul ..........

si în baza prevederilor Codului civil în materie, în patru exemplare.