Hotărârea nr. 231/2009

HCL 231 Privind concesionarea directa catre S.C. Gainco S.R.L. a terenului in suprafaia de 20,34 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Â R Â R E A nr. 231 din 28 mai 2009

privind concesionarea directa catre S.C. Gainco S.R.L. a terenului în suprafața de 20,34 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1005 din 22.05.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Gainco S.R.L., a terenului în suprafata de 20,34 mp, situat în str. Parângului, nr. 17,

Având în vedere prevederile art.15 lit. e din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art.123 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. Gainco S.R.L. a terenului în suprafata de 4,61 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în str. Parângului, nr. 17, identificat prin C.F. nr. 32156, teren aferent spatiului comercial existent.

Art. 2. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. Gainco S.R.L. a terenului în suprafata de 15,73 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în str. Parângului, nr. 17, identificat prin C.F. nr. 32177, în vederea extinderii spatiului comercial în aliniamentul spatiului învecinat.

Art. 3. Lucrarile de extindere se vor realiza fara afectarea zonelor verzi sau cu conditia refacerii acestora dupa executarea lucrarilor.

Art. 4. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 356 Euro/an.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltân Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban