Hotărârea nr. 230/2009

HCL 230 Privind concesionarea directa catre S.C. Iris Dacia Com S.R.L. a terenului in suprafaia de 120 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 230 din 28 mai 2009

privind concesionarea directa catre S.C. Iris Dacia Com S.R.L. a terenului în suprafata de 120 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1004 din 22.05.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Iris Dacia Com S.R.L., a terenului în suprafata de 120 mp, situat în str. Gheorghe Doja, nr. 187,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. Iris Dacia Com S.R.L. a terenului în suprafata de 120 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în str. Gheorghe Doja, nr. 187, identificat prin C.F. nr. 2146 Mureseni, nr top 545/2/1/1/3/1/2 în vederea amenajarii a sase locuri de parcare, care sa deserveasca activitatea hotelului dar fara îngradirea acestora.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 1.863 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza. Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban