Hotărârea nr. 23/2009

HCL 23 Privind achiziiionarea suplimentara de teren necesar extinderii Cimitirului Municipal Livezeni.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 23 din 29 ianuarie 2009

privind achiziționarea suplimentara de teren necesar extinderii Cimitirului Municipal Livezeni

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta (extra)ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 90.111 din 22.01.2009, prezentata de catre Servciului Public de Utilitati Municipale privind necesitatea achizitionarii suplimentara de teren adiacent Cimitirului Municipal Livezeni,

În conformitate cu Hotarârea Consiliului Local nr. 120/2001, cu modificarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” si art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba extinderea Cimitirului Municipal Livezeni cu o suprafata de cca 2.877 mp teren adiacenta Cimitirului.

Art. 2. Se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures sa efectueze demersurile legale pentru achizitionarea terenului.

Art. 3. Dupa efectuarea demersurilor de la art. 2 se va supune aprobarii Consiliului local municipal un proiect de hotarâre de achizitionare a terenului si numai urmare identificarii unei surse suplimentare de venit.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures, prin Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Președinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria