Hotărârea nr. 229/2009

HCL 229 Privind suspendarea activitaiii comisiei pentru vinzarea spaiiilor comerciale sau de prestari servicii constituita in baza Legii nr. 550/2002.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 229

Din 28 mai 2009

privind suspendarea activitatii comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestări servicii constituita în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 950/19.05.2009 privind suspendarea activitatii comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestări servicii constituita în baza Legii nr. 550/2002,

Vazând prevederile art. 6, alin. (6) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit “a”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba suspendarea activitatii Comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii constituite în baza Legii nr. 550/2002.

Art. 2. Comisia se va întruni în situatia în care s-au finalizat litigiile aflate pe rol sau au fost încheiate procedurile de evidentiere în Cartea funciara a spatiilor si poate fi demarata procedura de negociere directa, urmând a fi remunerati doar în lunile în care au activitate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban