Hotărârea nr. 228/2009

HCL 228 Privind aprobarea modificarii Anexei nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006, incheiat cu S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 228

Din 28 mai 2009

privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune nr.

2275/28.02.2006, încheiat cu S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006;

  • -  Legii nr. 15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale - art. 17, 21 - 23;

  • -  Ordonantei Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

  • -  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

  • -  Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36, alin. (2), pct. a, c si d, alin. (6), lit. „a”, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr._____________din

_________________2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic , cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1),lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 din Contractul de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006, încheiat cu S.C. Energomur, în sensul scoaterii din gestiunea S.C. Energomur S.A. a mijloacelor fixe apartinând Centralei termice Liceul economic, aflate în domeniul privat al Municipiului Tg. Mures, cu o valoare de inventar de 2.242,07 lei, cuprinse în anexa la referatul nr. 2939/30.03.2009, anexa care face parte integranta din prezenta.

Art. 2. Se aproba numirea comisiilor formate din reprezentanti ai aparatului de specialitate al Primarului si ai S.C.Energomur S.A., în vederea predarii - preluarii mijloacelor fixe apartinând Centralei termice Liceul economic: Retele termice (nr. inventar 21146) si Constructii (nr. inventar 212140), în urmatoarea componenta:

Din partea aparatului de specialitate al Primarului, în vederea preluarii:

Presedinte - viceprimar Csegzi Sândor

Membrii: - director adjunct A.D.P., ing.Racz Lucian

  • - ing. Frangu Petre

  • - cons.jur. Rus Adrian

  • - Blaga Anca

Din partea S.C. Energomur S.A., în vederea predării:

Președinte - director tehnic ing. Bota Zoltân

Membrii: - sef S.P.D.E.T., ing.Imre Tibor

  • - cons.jur. Borsa Levente

  • - sef C.G.A., sing Râcz Marioara

  • - ms. Lorinczi Lajos

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltân Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban