Hotărârea nr. 227/2009

HCL 227 Privind aprobarea scoaterii din funciiune in vederea casarii ¦i valorificarii mijloacelor fixe (Reiele termice), devenite disponibile prin modernizarea sistemului de transport ¦i distribuiie a energiei termice in cartierele de locuinie Dimbu Pietros, Tudor Vladimirescu ¦i pariial in celelalte zone ale municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 227

Din 28 mai 2009

privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casarii si valorificării mijloacelor fixe (Retele termice), devenite disponibile prin modernizarea sistemului de transport si distribuție a energiei termice în cartierele de locuinte Dâmbu Pietros, Tudor Vladimirescu si partial în celelalte zone ale municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006;

  • -  Legii nr. 15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale- art. 17, 21-23;

  • -  Ordonantei Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

  • -  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

  • -   Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36, alin. (2), pct. a, c si d, alin. (6) lit. „a”, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. _________ din

______________________ 2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1),lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1 la referatul nr. 4172/07.05.2009, anexa care face parte integranta din prezenta.

Art. 2. Se aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 2 la referatul nr. 4172/07.05.2009, care face parte integranta din prezenta hotarâre, cu o valoare de inventar de 66.229,44 lei, din care amortizata la data de 30.04.2009 - 47.364,87 lei, aflate în domeniul privat al municipiului Tg. Mures si în gestiunea S.C. Energomur S.A., în vederea valorificarii acestora.

Art. 3. Se aproba casarea si valorificarea, în conditiile legii, a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 3 la referatul nr. 4172/07.05.2009, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, dupa deducerea cheltuielilor aferente cu casarea (respectiv demontarea, dezmembrarea, transportul, etc.) se fac venit la bugetul local.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban