Hotărârea nr. 226/2009

HCL 226 Privind aprobarea sistarii funciionarii Centralei termice din str. Republicii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 226

din 28 mai 2009

privind aprobarea sistării funcționarii Centralei termice Republicii

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006;

  • -  Hotărârea Consiliului local nr.11/25.01.2007 privind Strategia de alimentare cu caldura a municipiului Tîrgu Mures;

  • -   Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36 alin. 2 pct. a,c si d, alin 6 lit. a, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. 258 din 13.05.2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba sistarea functionarii Centralei termice Republicii din data de 01.09.2009.

Art. 2. Se aproba modificarea Anexei nr. 3 din Contractul de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006, încheiat cu S.C. Energomur S.A., în sensul scoaterii din aria gestiunii a Centralei termice Republicii, din data de 01.09.2009.

Art. 3. (1) Se aproba înfiintarea unei centrale termice de bloc pentru asigurarea serviciului de alimentare cu energie termica catre proprietarii de apartamente din zona deservita pana la data prezentei de Centrala termica Republicii, care au declarat ca vor sa ramâna racordati la SACET.

(2) Centrala termica de bloc se va realiza de o societate comerciala privata, cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul achizitiilor publice.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltân Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban