Hotărârea nr. 225/2009

HCL 225 Privind acceptarea garantarii plaiilor cu bilet la ordin in cadrul contractului de lucrari nr. 172 din 14.08.2008 incheiat intre S.C. Energomur S.A., Municipalitatea Tirgu Mure¦ ¦i S.C. Elsaco Electronic S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 225

Din 28 mai 2009

privind acceptarea garantarii platilor cu bilet la ordin în cadrul contractului de lucrări nr. 172 din 14.08.2008 încheiat între S.C. Energomur S.A., Municipalitatea Tîrgu Mures si S.C. Elsaco Electronic S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

  • -   Contractului de lucrări nr. 172/14.08.2008 încheiat între S.C. Energomur S.A., Municipalitatea Tîrgu Mures si S.C. Elsaco Electronic S.R.L.,

  • -  Hotarârea Consiliului local nr. 11/25.01.2007 privind Strategia de alimentare cu caldura a municipiului Tîrgu Mures,

  • -  Hotarârea de Guvern nr. 462/05.04.2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 20062015 caldura si confort" si înfiintarea Unitatii de management al proiectului - Republicata

  • -  Art. 6, alin. (4) din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

  • -  Art. 6.4.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002, aprobate prin Ordinul nr. 1235/2003

  • -   Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36, alin. (2), pct. a, c si d, alin. (6), lit. „a”, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. ___________ din

________________ 2009 prin Directia Economica, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se accepta extinderea termenului de finantare de la 12 luni la 24 luni în cadrul Contractului de lucrari nr.172/14.08.2008 încheiat între S.C. Energomur S.A., Municipalitatea Tîrgu Mures si S.C. Elsaco Electronic S.R.L.

Art. 2. Se accepta eliberarea biletelor la ordin pentru garantarea platilor de catre S.C. Energomur S.A. în cadrul contractului de lucrari mentionat în articolul precedent.

Art. 3. Se accepta avalizarea de catre Primaria municipiului Tîrgu Mures a biletelor la ordin eliberate de catre S.C. Energomur S.A. conform art. 2 din prezenta.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tg. Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban