Hotărârea nr. 224/2009

HCL 224 Privind extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achiziiionarea in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ a suprafeiei de 2.877 mp de la Soos Alexandru.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 224

din 28 mai 2009

privind extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achiziționarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a suprafetei de 2.877 mp de la Soos Alexandru

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând procesul verbal încheiat cu ocazia întâlnirii având ca obiect negocierea prețului de vânzare cumparare a unei suprafete de 2.877 mp necesar în vederea extinderii Cimitirului Municipal Livezeni,

Vazând expunerea de motive nr. __________ din ______________ 2009,

prezentata de catre Servciului Public de Utilitati Municipale privind extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achizitionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a suprafetei de 2.877 mp de la Soos Alexandru,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „g”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achizitionarea în proprietatea municipiului Tîrgu Mures a suprafetei de 2877 mp teren din cel înscris în parcela cadastrala nr. 3403/1 de la Soos Alexandru, la pretul de 55 €/mp, conform procesului verbal de negociere a pretului de vânzare-cumparare, anexat care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures sa efectueze demersurile legale pentru achizitionarea terenului prin contract de vânzare-cumparare autentic cu evidentierea corespunzatoare în cartea funciara.

Art. 3. Se aproba extinderea Cimitirului Municipal Livezeni cu suprafata de 2877 mp teren adiacent Cimitirului Municipal Livezeni, numai urmare a identificarii unei surse suplimentare de venit.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban