Hotărârea nr. 223/2009

HCL 223 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiiia "Prelungirea Caii Sighi¦oarei in doua direciii - legatura cu DN13 ¦i DN15, Tg.Mure¦ ( cca. 6km) - Varianta A2 cu 2 x 2 benzi de circulaiie".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL local MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 223 din 28 mai 2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Prelungirea Caii Sighisoarei în doua direcții - legatura cu DN13 si DN15, Tg.Mures ( cca. 6km) -Varianta A2 cu 2 x 2 benzi de circulatie”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 209 din 21.05.2009, a Serviciului de Investiții si Control Investiții, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția « Prelungirea Caii Sighisoarei în doua directii - legatura cu DN13 si DN15, Tîrgu Mures (cca. 6km) -Varianta A2 cu 2 x 2 benzi de circulatie”,

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (1), alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici la investitia « Prelungirea Caii Sighisoarei în doua directii - legatura cu DN13 si DN15, Tîrgu Mures (cca. 6km) -Varianta A2 cu 2 x 2 benzi de circulatie, dupa cum urmeaza:

  • -  valoare totala (inclusiv TVA)

din care C+M

  • -   capacitate:

  • -  durata de realizare:


238.902.590,0 RON, echivalent 55.688.249,0 Euro

(1 Euro= 4,29 RON, aprilie 2009)

152.858.216,0 RON, echivalent 35.631.286,0 Euro

2 x 2 benzi de circulatie

6933 m lungime tronson

60 luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Investitii si Control Investitii.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban