Hotărârea nr. 222/2009

HCL 222 Privind aprobarea constituirii Asociaiiei Localitaiilor "Pro Clima" .

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 222

din 28 mai 2009

privind aprobarea constituirii Asociației Localitatilor „Pro Clima”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 72 din 22 mai 2009 privind aprobarea constituirii Asociației Localitatilor „Pro Clima”,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „c” , art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba constituirea Asociatiei Localitatilor „Pro Clima”, prin instituirea Municipiului Tîrgu Mures ca membru fondator, conform proiectului de act constitutiv si statut, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezenta hotar âre.

Art. 2. Se împuterniceste viceprimarul Municipiului Tîrgu Mures - dl. Csegzi Sandor sa efectueze demersurile legale pentru coordonarea actiunilor de asociere voluntara si constituire a asociatiei la nivelul judetului Mures.

Art. 3. De executarea prezentei hotarâri raspunde dl. viceprimar Csegzi Sandor.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban