Hotărârea nr. 221/2009

HCL 221 Privind aprobarea aderarii unor unitaii administrativ teritoriale la Asociaiia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURE¬.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 221 din 28 mai 2009

privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. 147/22.05.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures, precum si rapoartele comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” si art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, precum si art. 13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES,

În temeiul art. 11, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „e”, alin. (7), lit. „c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES a urmatoarelor unitati administrativ teritoriale: comunele Bagaciu, Eremitu, Petelea si Saulia din judetul Mures, comunele Silivasu de Câmpie si Urmenis din judetul Bistrita Nasaud si comuna Avramesti din judetul Harghita.

Art. 2. Se mandateaza domnul Todoran Liviu Emil Nicu, reprezentantul Consliliului Local Tîrgu Mures în Adunarea Generala a Asociatiei, pentru a vota în cadrul Adunarii în sensul celor mentionate la articolul 1 si a semna Actul aditional la Actul constitutiv al Asociatiei.

De executarea prezentei hotarâri raspunde dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban