Hotărârea nr. 220/2009

HCL 220 Privind acordarea titlului de "Cetaiean de Onoare al municipiului Tirgu-Mure¦" ¦i a distinciiei "ProUrbe", pentru unele personalitaii cu ocazia "Zilelor tirgumure¦ene", ediiia a XIII-a, 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 220

din 28 mai 2009

privind acordarea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Tîrgu-Mures” si a distincției „ProUrbe”, pentru unele personalitati cu ocazia “Zilelor tîrgumuresene”, editia a XIII-a, 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

Vazând Expunerea de motive nr. 506/P/18.05. 2009, prezentata de catre Serviciul relații publice interne si internationale, privind acordarea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Tîrgu Mures”, respectiv a distinctiei „ProUrbe”, pentru personalitati cu merite deosebite, cu ocazia “Zilelor Tîrgumuresene”, editia a XIII-a, 2009,

Având în vedere Hotarârea Consiliului local municipal nr. 28/29.05.1997,

În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) si (9), art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b”din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba acordarea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Tîrgu Mures”, cu ocazia manifestarii “Zilele Tîrgumuresene”, editia a XIII-a 2009, urmatoarelor personalitati:

  • - Lazar Ladariu              - publicist, scriitor;

  • - Hunyadi Laszlo            - sculptor.

Art. 2. Se aproba acordarea distinctiei “ProUrbe”, cu ocazia manifestarii “Zilele Tîrgumuresene”, editia a XIII-a 2009, urmatoarelor personalitati:

  • - prof. univ. dr. ing. Liviu Masalar - seful catedrei „Sisteme mecanice si metrologie” Univ. din Liege - (Belgia);

  • - Jozsa Katalin - directoarea Caminului de tineret din Kecskemet (Ungaria);

  • - dr. Szabo Bela - Consul principal al Consulatului maghiar din Miercurea Ciuc;

  • - ing. Laszlo F. Zala - inginer, Statele Unite ale Americii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Serviciul Relatii Publice Interne si Internationale din cadrul Directiei Comunicare, Programe cu finantare europeana, Resurse Umane.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban