Hotărârea nr. 22/2009

HCL 22 Privind extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achiziiionarea de teren adiacent cimitirului.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 22

din 29 ianuarie 2009

privind extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achizitionarea de teren adiacent cimitirului

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213/13.11.2008 privind achizitionarea de teren necesara extinderii Cimitirului Municipal Livezeni

Vazând evaluarea data de evaluatorul institutiei domnul ing. Legian Dumitru,

Vazând minuta încheiata cu ocazia întâlnirii având ca obiect negocierea pretului de vânzare cumparare a unei suprafete de 13.415 mp necesar în vederea extinderii Cimitirului Municipal Livezeni,

Vazând expunerea de motive nr. 90.112 din 22.01.2009 prezentata de catre Servciului Public de Utilitati Municipale privind extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achizitionarea de teren adiacent cimitirului de teren

În conformitate cu Hotarârea Consiliului Local nr. 120/2001, cu modificarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba achizitionarea în proprietatea municipiului Tîrgu Mures a suprafetei de 1684 mp teren din cel înscris în parcela cadastrala nr. 434/12/3 de la Costea Ioan si Costea Letitia si 11731 mp teren din cel înscris în parcela cadastrala 4251 de la Cojoc Liviu si Cojoc Mihaela, la pretul stabilit conform raportului de evaluare anexat care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures sa efectueze demersurile legale pentru achizitionarea terenului prin contract de vânzare-cumparare autentic cu evidentierea corespunzatoare în cartea funciara.

Art. 3. Se aproba extinderea Cimitirului Municipal Livezeni cu suprafata de 13415 mp cu asigurarea unei noi cai de acces din soseaua de legatura dintre Tg. Mures si Livezeni.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria