Hotărârea nr. 219/2009

HCL 219 Privind actualizarea Regulamentului de organizare ¦i funciionare a Serviciului Public de Utilitaii Municipale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 219

din 28 mai 2009

privind actualizarea Regulamentului de organizare si funcționare a

Serviciului Public de Utilitati Municipale

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. __________ din ______________ 2009,

prezentata de catre Servciului Public de Utilitati Municipale privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Utilitati Municipal,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a” si „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba actualizarea Regulamenului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Utilitati Municipale prezentat în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA


ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGU MURES

SERVICIUL PUBLIC DE UTILITATI MUNICIPALE

R E G U L A M E N T D E O R G A N I Z A R E

SI F U N C TI O N A R E

A. SERVICIUL PUBLIC DE UTILITATI MUNICIPALE

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Serviciu Public de Utilitati Municipale, este înființat conform H.C.L. 120/2001 în subordinea Consiliului Local si a Primarului Municipiului Târgu Mures.

Coordonarea serviciului public se va face de catre Primar sau de catre persoana delegata prin dispozitie a Primarului.

Art.2. Serviciul Public de Utilitati Municipale are sediul în Târgu Mures, str. Avram Iancu nr. 2, si îsi desfasoara activitatea conform reglementarilor legale în vigoare.

Art.3. Serviciul Public de Utilitati Municipale, este condus de un director cu pregatire superioara sau studii superioare de scurta durata, care poate fi functionar public în conditiile legii.

Art.4. Serviciul Activitati Culturale, Prestari Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte Activitati este în subordinea directa a Directorului adjunct al Serviciului Public de Utilitati Municipale.

Art.5. Prin prezentul regulament, se stabilesc reguli generale de organizare si functionare a Serviciului Public de Utilitati Municipale, având ca obiect de activitate organizarea de:

 • 1. Activitati culturale, muzeistice si de promovare a artelor

 • 2. Servicii de turism

 • 3. Activitati de alimentatie publica

 • 4. Activitati de comert

 • 5. Servicii de administrare si prestari servicii în domeniul funerar

 • 6. Servicii de administrare si prestari servicii vespasiane

 • 7. Servicii în folosul compartimentelor functionale din subordinea Primariei si Consiliului Local

 • 8.  Servicii de casierie, taxe speciale si concesionari

 • 9. Servicii de întretinere, reparatii, amenajari, aprovizionare, gestionare si transport

 • 10. Închirierea de bunuri imobile si mobile

11. Activitati cu caracter sezonier

Art.6. Desfasurarea activitatilor în conformitate cu obiectele de activitate enumarate la articolul 5:

1. Activitati culturale, muzeistice si de promovare a artelor:

 • a) Bastionul Măcelarilor - este situat pe coltul de NE al incintei Cetatii. Este compus din parter si 2 etaje. Suprafata totala utila este de 320 mp. Se vor desfasura proiecte culturale în general si în mod special teatrale, ca un spatiu nonconventional de exprimare artistica.

Vernisaje de expozitii, cafenele literare. Etajul II dispune de o sala de teatru cu 70 locuri.

 • b) Bastionul Croitorilor si scena mica - sunt situate în coltul NV al incintei Cetatii.

Este compus din parter si 2 etaje. Suprafata totala utila este de 380 mp. Scena are o suprafata de 108 mp si este dotata cu gradene ce asigura 200 locuri. Se desfasoara proiecte privind spectacole de teatru si muzicale într-un centru multifunctional, ateliere de initiere în dans si cântece, concerte atât în interior cât si pe scena. Etajul II dispune de o sala de teatru cu 80 locuri.

 • c)  Bastionul Portii - este situat pe latura de vest a Cetatii. Este compus din parter, 2 etaje si pod utilizabil. Suprafata totala utila este de 108 mp. Functioneaza ca sectie a Muzeului Judetean de Istorie.

 • d) Bastionul Mic - este situat e latura de vest a cetatii. Este compus din parter si doua etaje. Suprafata totala utila este de 78 mp. Ca spatiu expozitional pentru Muzeu si bresle.

 • e)  CorpulE - este situat în zona N centrala a incintei Cetatii. Este compus din subsol (beci), parter si etaj. Suprafata utila este de 200 mp. Ca sali multifunctionale, folosite în special pentru functionarea taberelor de creatie si ca spatii expozitionale si de organizare a unor târguri tematice.

 • f)  Bastionul Dogarilor - este situat in incinta Cetatii. Este compus din subsol, parter si 2 etaje. Suprafata totala utila este de 280 mp. Demisolul si parterul functioneaza ca si club de jazz si culise pentru spectacolele organizate cu ocazia unor evenimente. Functioneaza si pentru vernisaje si concerte.

 • g) Sit-uri arheologice - 2 sit-uri în imediata apropiere a Bastionului Portii si Bisericii din Cetate, amenajate corespunzator pentru vizitarea de catre grupurile turistice.

 • h)  Teatrul de Vara - este amplasat în P-ta Trandafirilor, are o capacitate de 1860 locuri, se desfasoara spectacole în er liber, concerte, teatru si proiectii de filme.

 • i)  Corpul D - la etaj atelier foto si atelier pictura la parter,

 • j)  Cladirea administrativa - atelier de sculptura si atelier de creatie,

 • k) Caminul Mureseni - este amplasat pe str. Caminului nr. 1, se desfasoara simpozioane, spectacole, expozitii, conferinte,

 • l)  imobilul situat in municipiul Tîrgu Mures, str. Nicolae Grigorescu nr. 19, în care îsi desfasoara activitatea Serviciul Activitati Culturale, Prestari Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte activitati,

 • m) Prezentul regulament se completeaza pe masura desfasurarii de activitati cu reguli de organizare si functionare a bastioanelor, pe locatii.

2. Servicii de turism

-în centrul municipiului Tîrgu Mures si în Cetate - în partea de N a Manutantei, într-un birou în suprafata de 18 mp. Functionarea se asigura prin personal din cadrul Compartimentului de Informare si Promovare,compartimentul de administrare si intretinere a spatiilor cu destinatie culturala,compartimentul Cetate si prin colaborarea cu Muzeul Judetean .

3. Activitati de alimentatie publica

 • n) se desfasoara pe tot perimetrul Cetatii printr-o activitate de comert în conditii legale de autorizare si functionare cu ocazia manifestarilor organizate de Primaria Municipiului Tîrgu Mures, alte institutii, asociatii si Fundatii, alte persoane fizice si juridice, precum si prin închirieri si concesionari pe termen scurt si mediu în conditiile legale de autorizare si functionare,

 • o) ca activitate adiacenta în spatiile care au destinatie principala activitatile culturale, de promovare a artelor respectiv muzeistice conform Regulilor de organizare si functionare a acestor spatii,

 • p) în alte spatii interioare, pe masura reabilitării acestora în conformitate cu proiectele tehnice în conditii legale de autorizare si functionare,

 • q) terase - în aer liber, în conditii legale de autorizare si functionare.

r) 4. Alte activitati de comert

 • s)  specific perioadelor de organizare a manifestarilor: comert ambulant, de artizanat practicat de persoane fizice si juridice si în afara acestor manifestari numai prin închirierea de casute si pavilioane.

 • t)  5. Servicii de administrare si prestări servicii în domeniul funerar

 • u) Cimitirele Municipale

 • v) Cimitirul Municipal Sîngeorgiu de Mures - este situat pe str. Capâlna nr.fn. Dispune de capela cu locuri de depunere si spatii administrative.

 • w) Cimitirul Municipal Livezeni - este situat pe str.Livezeni nr.fn. Dispune de capela cu spatii de depunere si o cladire administrativa.

 • x) Cimitirul Municipal Central - este situat pe str. Verii. Fn. Dispune de capela cu locuri de depunere si spatii administrative.

 • y) Cimitirul Municipal Remetea - este situat pe str.Pomilor, nr. fn. Dispune de capela cu locuri de depunere si spatii administrative.

 • z) La aceste Cimitire se asigura depunerea si înhumarea persoanelor decedate, executarea, prin intermediul firmelor si persoanelor fizice specializate, a lucrarilor funerare.

 • a) Cimitirele Eroilor Români si aparținând altor armate - se asigura întretinerea monumentelor si obeliscurilor.

 • b) Cimitirele aparținând altor culte - controleaza si sprijina activitatea acestora conform “Regulamentului privind organizarea si functionarea cimitirelor din Municipiul Târgu Mures”

Întreaga activitate din cadrul Cimitirelor se desfasoara în conformitate cu “Regulamentul privind organizarea si functionarea cimitirelor din Municipiul Tîrgu Mures”, care se constituie ca anexa la prezentul regulament.

 • 6. Servicii de administrare si prestari servicii vespasiane. Cu administrare directa grupurile sociale “Luxor”, “Arta”, “Cetate”, „Platoul Cornesti” .

7. Servicii în folosul compartimentelor functionare din subordinea Primariei si Consiliului Local.

 • a)  Informare si alte activitati de relații cu publicul la punctele de lucru situate în Primarie si cartiere

 • b) Deservirea prin personal calificat a altor compartimente functionale din Primarie (Fond Funciar, Asociatii de Proprietari, CIC, Autorizari, Administrarea spatiilor, etc.), Casa Casatoriilor - administrare si întretinere.

 • 8. Servicii de casierie si taxe speciale - cu rolul de a stabili si încasa taxele stabilite prin hotarâri de Consiliu, la sediul SPUM din Cetate, sediile administratiilor Cimitirelor Municipale, Vespasiane.

9. Servicii de întretinere, reparatii, amenajari, aprovizionare, transport si gestionare

 • - dispunem de 3 autoutilitare, depozite si magazii

 • -  în spatiile administrate de SPUM prin personal propriu si contractarea de lucrari si servicii cu societati comerciale specializate

 • -  pentru compartimentele proprii si altor structuri apartinând Consiliului Local (Primarie, Scoli).

10. Închirierea de bunuri imobile si mobile - prestarea acestor servicii se face în condițiile legii, dupa cum urmeaza:

 • -  închiriere suprafete de teren pentru amplasarea punctelor de lucru, vânzare, terase, pentru persoane juridice si fizice, în Cetate, Teatrul de Vara, Caminul Mureseni, Cimitirele Municipale,

 • -   închirierea spatiilor si imobilelor administrate de S.P.U.M., în conditiile legii,

 • -  închirierea de bunuri destinate activitatilor culturale si de agrement: sistem de sonorizare, lumini, scena mobila, obiecte de joaca, jocuri,

 • -  închirierea de bunuri destinate activitatilor de alimentatie publica si comert (casute, pavilioane, pergole, mese, scaune, umbrele etc.) la Cetate si Teatrul de Vara,

 • -   închiriere spatii pentru ONG-uri, artisti plastici, persoane fizice si institutii,

 • -   concesionarea locurilor de veci - la sediul Cimitirelor Municipale,

 • -  închirierea de bunuri pentru scopuri lucrative la Cimitirele Municipale (unelte) si de suprafete de teren pentru executarea de lucrari funerare,

 • -  închirierea WC-urilor publice.

12. Activitati cu caracter sezonier

 • a) se desfasoara la Cetate, Platoul Cornesti sau în alte locatii activitati cu caracter sezonier: zona de agrement, pista de sanius, patinoar

Art.7. Paza obiectivelor din cadrul Serviciului Public de Utilitati Municipale este asigurata cu personal propriu de paza în conditiile legii si Politie Comunitara. Obiectivele sunt dotate cu sistem de alarma si sistem de supraveghere pe obiectivele de interes major din Cetate, Cimitirele Municipale, Teatrul de Vara, punctele de informare si colectare, etc. Pe perioade determinate se realizeaza masuri suplimentare de ordine si liniste publica în colaborare cu Politia Comunitara, Jandarmerie si Politie.

Art. 8. Prin activitatile personalului angajat se realizeaza functionarea S.P.U.M. si a unor compartimente din Primarie, a Serviciilor Publice ale Municipiului prin servicii prestate de Serviciul Auxiliar de Deservire constând în:

 • a) asigurarea functionarii instalatiilor, întretinerii si curateniei în obiectivele din aria de competenta;

 • b)  asigurarea aplicarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor

 • c) asigurarea efectuarii activitatii de control si îndrumare pe linie de protectia muncii;

 • d) asigurarea circuitului corespondentei înspre si dinspre compartimentele proprii si sediul serviciului public;

 • e) asigurarea circuitelor telefonice interne, a activitatii de primire si transmitere a fax-urilor;

 • f)  intocmirea necesarului de lucrari si documentatia pentru intocmirea caietului de sarcini in vederea licitatiilor si verificarea situatiei de lucrari depuse de contractanti;

 • g) asigurarea activitatii de percepere a taxelor si impozitelor si altora conexe Directiei Economice;

 • h) asigurarea altor activitati desemnate ce implica deservirea cetatenilor (Casa Casatoriilor, puncte de lucru, etc.);

 • i)  asigurarea cu logistica si personal a activitatilor din calendarul anual al activitatilor culturale;

 • j)  asigurarea legaturii si cooperarii cu fortele care asigura linistea si ordinea publica în Municipiul Târgu Mures, si cu ocazia unor actiuni si evenimente;

CAP. II. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.9. Structura organizatorica a aparatului propriu pentru Serviciului Public de Utilitati Municipale, mai putin structura S.A.C.P.S.H.A.P.A, prezentata în art. 24 din prezentul regulament :

DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

SEF SERVICIUL AUXILIAR DE DESERVIRE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

-economist

INSPECTOR DE SPECIALITATE

REFERENT

MUNCITOR

PAZNIC

MUNCITOR NECALIFICAT

SEF FORMATIE

 • •  Cetate

 • •  Cimitirul Livezeni

 • •  Cimitirul Mun. Sg. de Mures

 • •  Cimitirul Mun. Central

 • •  Cimitirul Mun. Remetea

 • •  Teatru de Vara

 • •  Vespasiene

Art.10. Organigrama, numarul de personal precum si statul de functii, sunt supuse spre aprobare Consiliului local municipal Târgu Mures.

Art.11. Conducerea Serviciului Public de Utilitati Municipale este asigurata de catre Director, numit prin Hotarârea Consiliului Local Municipal Târgu Mures.

Art.12. Serviciului Public de Utilitati Municipale, are personal angajat cu Contract individual de munca, caruia i se aplica exclusiv prevederile legislatiei muncii.

Art.13. Salariatilor Serviciului Public de Utilitati Municipale, angajati cu contract individual de munca, le revin urmatoarele obligatii specifice:

 • a)  sa îndeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si la termene stabilite atributiile de serviciu reiesite din normative, prezentul Regulament si / sau dispozitiile sefilor ierarhici;

 • b) sa îsi însuseasca si sa aplice prevederile actelor normative de interes general,codul de conduita al functionarilor publici si cele specifice muncii sale;

 • c)  sa actioneze pentru cresterea eficientei, operativitatii si calitatii activitatii proprii si a compartimentului sau biroului din care face parte, excluzând manifestarile de formalism si birocratie;

 • d) sa respecte cu rigurozitate ordinea si disciplina la locul de munca precum si programul de activitate si sa foloseasca integral si în mod eficient timpul de lucru;

 • e) sa pastreze secretul de serviciu si sa nu faca publice informatiile la care are acces prin natura serviciului, daca acestea nu sunt destinate interesului public;

 • f)  sa utilizeze si sa pastreze cu grija bunurile încredintate spre folosire si sa gestioneze în mod legal, corect si eficient fondurile banesti de care raspunde, este interzisa folosirea în mod personal a autoturismelor, calculatoarelor, masinilor de scris si de multiplicat, a telefoanelor precum si a oricaror mijloace materiale si banesti din patrimoniul Serviciului Public de Utilitati Municipale ;

 • g) sa îsi însuseasca si sa respecte normele de protectia muncii, de aparare împotriva incendiilor si alte norme specifice locului de munca si sa contribuie la preîntâmpinarea si înlaturarea oricaror situatii care ar putea pune în pericol viata, integritatea personala, precum si integritatea bunurilor si valorilor aparținând Serviciului Public de Utilitati Municipale;

 • h) sa îndeplineasca orice alte atributii si sarcini care decurg din legislatie sau stabilite prin dispozitie a superiorilor ierarhici.

Art.14. Încalcarea cu vinovatie a obligatiilor de serviciu de catre salariatii Serviciului Public de Utilitati Municipale, va atrage dupa caz, raspunderea disciplinara sau raspunderea materiala a acestora în conditiile prevazute de lege.

Art.15. Pentru rezultatele deosebite obtinute în activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pâna la 15% aplicat la salariul de baza.

Persoanele care beneficiaza de salariu de merit, se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, conform legislatiei în vigoare, avându-se în vedere anumite criterii pe care trebuie sa le îndeplineasca beneficiarii acestora si anume:

 • a.  primirea si exercitarea unor raspunderi ce depasesc cerintele postului din evaluare;

 • b.  obtinerea unor rezultate deosebite, constând în activitatea desfasurata;

 • c.  eficienta deosebita în activitatea desfasurata;

 • d.  spirit de initiativa, creativitate si spirit inovator, raspundere prompta la orice solicitare.

Nu se acorda salariu de merit, salariatilor care au fost sanctionati prin diminuarea salariului, pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, respectiv celor sanctionati disciplinar.

Art.16. Salariatilor cu rezultate deosebite obtinute în activitatea desfasurata li se vor acorda premii,din fondul constituit prin aplicarea unei cote de pâna la 2% asupra fondului de salarii, prevazut în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art.17. Programul de lucru al salariatilor Serviciului Public de Utilitati Municipale , este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe saptamâna. La locurile de munca, unde datorita specificului activitatii nu exista posibilitatea încadrarii în durata normala a timpului zilnic de lucru, se stabilesc forme specifice a timpului de lucru în ture, cu aprobarea sefilor ierarhici.

CAP. III. ATRIBUTII SI SARCINI DE SERVICIU

 • 1. Director

? Este subordonat Primarului municipiului Târgu Mures si Consiliului Local;

? Organizeaza, coordoneaza si controleaza întreaga activitate a Serviciului Public de Utilitati Municipale;

? Întocmeste în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public si-l supune spre aprobare Consiliului Local;

? Elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului Local proiecte de Hotarâri;

? Face propuneri de investitii si participa la elaborarea proiectelor de programe împreuna cu seful de serviciu , urmarind realizarea acestuia;

? Asigura, prin contabilul Serviciului Auxiliar de Deservire, evidenta contabila la nivelul Serviciului Public de Utilitati Municipale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

? Raspunde de încasarea si cheltuirea sumelor alocate prin bugetul local, directionându-le strict în scopurile destinate;

? Asigura formarea, mentinerea si exploatarea parcului auto, aplicarea Normelor PSI si activitatea de control pe linie de protectia muncii;

 • 2. Director adjunct

? Se subordonează Directorului Serviciului Public de Utilitati Municipale ;

? Organizeaza, coordoneaza si controleaza întreaga activitate a SPUM, în lipsa directorului;

? Asigura conducerea curenta si aduce la îndeplinire hotarârile Consiliului Local si dispozitiile primarului, care vizeaza activitatea Serviciului activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati;

? Stabileste îndatoririle si responsabilitatile personalului prin Fisa postului pentru personalul din cadrul S.A.C.P.S.H.A.P.A;

? Administreaza patrimoniul, în conditiile legii si a hotarârilor consiliului local si ia masurile necesare de interzicere a folosirii acestuia în alte scopuri;

? Asigura coordonarea relatiilor cu alte institutii, unitati economice, asociatii si persoane fizice, în legatura cu activitatile ce se desfasoaraîn cadrul S.A.C.P.S.H.A.P.A;

? Elaboreaza reguli de organizare si functionare a locatiilor cu destinatie specifica si le supune aprobarii;

? Propune în conditiile legii, împreuna cu Directorul S.P.U.M. organigrama, statul de functii, numarul de personal si Regulamentul de organizare si functionare - cu referire la S.A.C.P.S.H.A.P.A si-l supune spre aprobare Consiliului Local;

? Elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului Local proiecte de Hotarâri;

? Face propuneri de investitii si participa la elaborarea proiectelor de programe împreuna cu seful de serviciu, urmarind realizarea acestora;

? Asigura, prin contabilul S.A.C.P.S.H.A.P.A, evidenta financiar-contabila la nivelul a Serviciului activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

? Raspunde de încasarea si cheltuirea sumelor alocate din bugetul propriu, directionându-le strict în scopurile destinate;

? Asigura aplicarea Normelor PSI si activitatea de control pe linie de protectia muncii;

a. Sef serviciu S.A.D.

? Se subordoneaza Directorului Serviciului Public de Utilitati Municipale ;

? Stabileste zilnic programul de lucru al personalului din subordine; asigura conditiile si baza materiala pentru desfasurarea activitatii acestora. Întocmeste pontajul personalului din subordine si verifica condica de prezenta;

? Ia masuri concrete de respectare a Protectiei Muncii si a Normelor PSI în toate punctele de lucru prin instruirea personalului si semnarea fiselor de schimbare a fiecarui loc de munca;

? Raspunde de disciplina si respectarea programului de lucru al personalului conform Regulamentului de Functionare si aplicarea acestuia;

? Asigura deservirea cu personalul muncitor din subordine pentru prima interventie prompta la instalatiile care necesita acest lucru;

? Programeaza concediile de odihna a personalului din subordine astfel încât sa nu existe perturbari în activitate. Aproba acordarea de zile libere conform legii;

? Propune programele de reparatii, revizii la mijloacele fixe aflate în dotare, participa la realizarea lor urmarind reducerea cheltuielilor;

? Urmareste reducerea cheltuielilor în procurarea de materiale, lubrefianti cât si reducerea consumurilor prin eficientizarea acestora printr-o foarte buna gospodarire. Duce la îndeplinire, împreuna cu ceilalti sefi de servicii descentralizate programele aprobate de Consiliul Local;

? Face propuneri de investitii si participa la elaborarea proiectelor de programe împreuna cu directorul , urmarind realizarea acestuia;

? Asigura paza obiectivului, atât cu personal angajat propriu cât si prin Politia Comunitara conform legii;

? Participa la activitatile organizate de Primarie în toate sectoarele din subordinea Serviciului, asigurând conditiile optime pentru desfasurare;

? Face propuneri si participa la elaborarea bugetului în cadrul serviciului, împreuna cu directorul, urmărind realizarea acestuia;

? Urmareste evidentierea contabila a actelor si documentelor;

4.Inspector de specialitate cu atributii de economist

 • •  Este coordonat de catre directorul S.P.U.M. si directorul directiei economice din Primarie;

 • •  Organizeaza întreaga evidenta financiar contabila la nivelul administratiei,conform legii;

 • •  Asigura si raspunde de legalitatea tuturor documentelor contabile;

 • •  Urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;

 • •  Interpreteaza si prezinta directorului , datele cu privire la evolutia platilor si încasarilor ;

 • •  Verifica si tine evidenta contabila la nivelul serviciului a gestiunii stocurilor, valoric si numeric;

 • •  Întocmeste situatii lunare comparative de venituri si cheltuieli si la solicitare nota contabila si balanta pentru S.P.U.M.

 • •  Coordoneaza, verifica si controleaza activitatea de încasari, taxe ocupare teren si servicii,contravaloare bilete intrare la wc-urile publice;

 • •  Verifica situatiile de lucrari la nivelul serviciului

5.Sef formatie Cimitirele Municipale

? Se subordoneaza Directorului Serviciului Public de Utilitati Municipale ;

? Coordoneaza activitatea specifica din cimitire; întocmeste actele de gestiune aferente activitatii de prestari servicii;

? Gestioneaza, administreaza si întretine mijloacele fixe în buna stare de functionare. Evidentiaza si raspunde de obiectele de inventar luate în gestiune;

? Urmareste executarea lucrarilor pentru monumentele funerare sa corespunda cu punctele stabilite prin actul de cesiune;

? Asigura curatenia permanenta si întretinerea spatiilor verzi;

? Urmareste efectuarea lucrarilor de înhumare, ca acestea sa se produca în conditii legale;

? Asigura materialele, echipamentele de lucru si de protectia muncii personalului din subordine. Întocmeste zilnic pontajele pentru personalul si programeaza concediile de odihna;

? Acorda primul ajutor în caz de accidente, informeaza de îndata sefii ierarhici, înlatura cauzele generale de pericol pentru securitatea muncii;

? Asigura efectuarea instructajului de protectia muncii si PSI a personalului.

 • 6.. Sef formatie Cetatea Târgu Mures

? Se subordoneaza Directorului Serviciului Public de Utilitati Municipale ;

? Organizeaza si coordoneaza activitatea personalului din subordine. Întocmeste zilnic pontajele pentru personalul si programeaza concediile de odihna;

? Asigura efectuarea instructajului de protectia muncii si PSI a personalului.

? Gestioneaza, administreaza si pastreaza în cea mai buna stare mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialelor consumabile;

? Asigura paza permanenta a obiectivului;

? Propune masuri concrete pentru îmbunatatirea activitatii din obiectivul Cetatea Medievala, reparatii curente, de investitii;

? Asigura mediul adecvat organizarii de spectacole sau diverse festivitati culturale, de agrement;

? Asigura respectarea programului de vizitare a Cetatii Medievale;

? Asigura cadrul juridic adecvat pentru orice fel de lucrări care se efectuează în incinta Cetatii medievale ca acestea sa poarte avizul Oficiului Judetean de Patrimoniu.

7. Sef formatie Compartimentul Vespasiene

? Se subordoneaza Directorului Serviciului Public de Utilitati Municipale ;

? Coordoneaza activitatea specifica de la vespasiane; întocmeste actele de gestiune aferente activitatii de prestari servicii;

? Gestioneaza, administreaza si întretine mijloacele fixe în buna stare de functionare, evidentiaza si raspunde de obiectele de inventar luate în gestiune;

? Asigura prin personalul din subordine curatenia permanenta si întretinerea Grupurilor Sociale;

? Urmareste efectuarea încasarilor, ca acestea sa se produca în conditii legale;

? Asigura materialele, echipamentele de lucru si de protectia muncii personalului din subordine. Întocmeste zilnic pontajele pentru personalul si programeaza concediile de odihna;

? Acorda primul ajutor în caz de accidente, informeaza de îndata organele ierarhice, înlatura cauzele generale de pericol pentru securitatea muncii;

? Asigura efectuarea instructajului de protectia muncii si PSI a personalului.

 • 8. Sef formatie Compartimentul de administrare a spatiilor culturale si de recreere

? Se subordoneaza Directorului Serviciului Public de Utilitati Municipale ;

? Gestioneaza, administreaza si întretine mijloacele fixe în buna stare de functionare, evidentiaza si raspunde de obiectele de inventar luate în gestiune;

? Asigura materialele, echipamentele de lucru si de protectia muncii personalului din subordine. Întocmeste zilnic pontajele pentru personalul si programeaza concediile de odihna;

? Acorda primul ajutor în caz de accidente, informeaza de îndata organele ierarhice, înlatura cauzele generale de pericol pentru securitatea muncii;

? Asigura efectuarea instructajului de protectia muncii si PSI a personalului.

? Asigura paza permanenta a obiectivului;

? Propune masuri concrete pentru îmbunatatirea activitatii din obiectivul Teatru de vara, reparatii curente, de investitii;

? Asigura mediul adecvat organizarii de spectacole sau diverse festivitati culturale, de agrement;

CAP. IV. PROGRAMUL DE FUNCTIONARE; REGULI PRIVIND ORDINEA SI DISCIPLINA PUBLICA ÎN INCINTE

Art. 18. Programul de functionare al S.P.U.M. este:

 • •  Accesul publicului în spatiul Cetatii se face zilnic, în perioada de vara( mai-octombrie) între orele 10-20, în perioada de iarna (noiembrie-aprilie ) între orele 10-16.

 • •  Accesul publicului pe patinoar se face zilnic, 9,30 - 21,30

 • •  Accesul publicului pe pârtia de sanius se face zilnic 9,30 - 21,00

 • •  Accesul publicului în zona de agrement se face zilnic 9,00 - 21,00.

În perioadele în care au loc manifestari, programul de functionare se stabileste functie de caracterul acestora.

CAP. V. SERVICIUL ACTIVITATI CULTURALE, PRESTARI SERVICII HOTELIERE, ALIMENTATIE PUBLICA SI ALTE ACTIVITATI

Art.19. Serviciul Activitati Culturale, Prestări Servicii Hoteliere, Alimentație Publica si alte Activitati s-a înfiintat prin HCL nr. 54/2009 în structura S.P.U.M., având ca obiect de activitate distinct activitati culturale si de promovare a artelor cu alte activitati conexe la acestea si ca activitate separata în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009, art. 23, activitati hoteliere.

Art. 20. Serviciul Activitati Culturale, Prestari Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte Activitati îsi desfasoara activitatea în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Nicolae Grigoreascu nr. 19, obiectul de activitatea al acestuia realizându-se cu respectarea dispozitiilor legale în materia dreptului de proprietate publica.

Art. 21. Finantarea Serviciul Activitati Culturale, Prestari Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte Activitati se asigura din bugetul local si din alte surse, în conditiile legii. Pentru activitatea hoteliera, Serviciul Activitati Culturale, Prestari Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte Activitati îsi asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital exclusiv din veniturile proprii pentru aceasta activitate. Hotel Tineretului se afla în incinta imobilului situat in municipiul Tîrgu Mures, str. Nicolae Grigorescu nr. 19.

A. ACTIVITATI HOTELIERE SI CONEXE

Art.22. În prezentul capitol se stabilesc regulile specifice de organizare si functionare a Serviciului Activitati Culturale, Prestari Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte Activitati, având ca obiect de activitate la Hotel Tineretului organizarea de:

 • 1. Activitati hoteliere si conexe,

2.  Închirierea de bunuri imobile, în conditiile legii.

Art.23. Desfasurarea activitatilor în conformitate cu obiectul de activitate enumerat la art.22:

1. Activitati hoteliere si conexe

 • 1.1. se desfasoara la Hotel Tineretului situat în str. Nicolae Grigorescu nr. 19, care dispune de urmatoarele spatii de cazare:1 apartament cu pat matrimonial - 2 locuri; 41 camere de cazare - 82 locuri. Camerele sunt dotate cu utilitati; spatiu destinat unui salon de coafura, frizerie de 16,8 mp, respectiv camera nr.2, spalatorie utilata corespunzator.

2. Închirierea de bunuri imobile si mobile se face în spatiile situate la Hotel Tineretului, în conditiile legii, dupa cum urmeaza:

B. ACTIVITATI CULTURALE SI DE PROMOVARE A ARTELOR CU ALTE ACTIVITATI CONEXE

Art.24. În prezentul capitol se stabilesc regulile specifice de organizare si functionare a Serviciului Activitati Culturale, Prestari Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte Activitati, având ca obiect de activitate în imobilul situat în mun. Tîrgu Mures, str. Nicolae Grigorescu nr. 19, organizarea de:

 • 1. Activitati culturale si de promovare a artelor,

 • 2. Activitati de alimentatie publica si comert,

 • 4.  Servicii de întretinere, reparatii, amenajari, aprovizionare, transport si gestionare ,

 • 5. Închirierea de bunuri imobile si mobile.

 • 24.1. Activitati culturale si de promovare a artelor:

 • 24.1.1. Imobilul situat în Tîrgu Mures, str. Nicolae Grigorescu nr. 19, dispune de o sala de spectacole cu o capacitate de 400 locuri si o scena de 93,79 mp si doua cabine; doua sali de cursuri; spatiu destinat pentru biblioteca; foaier unde se organizeaza expozitii, lansari de carte si alte activitati complementare actiunilor culturale. La etajul 1 - sala multifunctionala destinata pentru organizarea de expozitii, spectacole, repetitii si spectacole, etc.; sala de dans clasic si de societate echipata cu pardoseala speciala si oglinzi mobilata corespunzator, dotata cu vestiare; sala multifunctionala destinata pentru spectacole de mica anvergura, expozitii si activitati conexe; trei încaperi destinate pentru organizarea de cercuri tehnico-aplicative, stiintifice, artistice, sportive, turistice; cabina pentru sonorizare si proiectii de filme; sala pentru club de dans situata la demisol, având 907 mp.

 • 24.1.2. Prezentul Regulament se va completa pe masura desfasurarii de activitati cu reguli de organizare si functionare pe locatii, care se vor supune aprobarii consiliului local.

24.2. Activitati de alimentație publica si comert

 • 2.1. Se desfasoara ca si activitati conexe la cele de cultura si arta.

Bar cu o capacitate de 30 de locuri, terasa deschisa în spate cu o capacitate de 40 de locuri si o terasa la fatada; salon pentru mic dejun cu o capacitate de 40 de locuri, sala de protocol de 12 locuri; punct de deservire a clubului de dans; o bucatarie si celelalte anexe specifice obiectului de activitate cu desfacerea de marfuri alimentare si nealimentare, bauturi alcoolice, racoritoare, dulciuri, produse din tutun si alte produse

24.3. Servicii de întretinere, reparatii, amenajari, aprovizionare, transport si gestionare

 • 3.1. un atelier de întretinere utilat corespunzator; o autoutilitara, depozite si magazii,

 • 3.2. în spatiile administrate de Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati prin personal propriu si contractarea de lucrari si servicii cu societati comerciale specializate.

 • 24.4. Închirierea de bunuri imobile si mobile - prestarea acestor servicii se face în conditiile legii, dupa cum urmeaza:

 • 24.4.1. închirierea spatiilor administrate de Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati în imobilul situat în mun. Tîrgu Mures, str. Nicolae Grigorescu nr. 19, în conditiile legii,

 • 24.4.2. închiriere spatii pentru ONG-uri, artisti plastici, persoane fizice si institutii.

Art.25. Paza obiectivelor din cadrul Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati este asigurata cu personal propriu de paza în conditiile legii, precum si camere de supraveghiere. Pe perioade determinate se realizeaza masuri suplimentare de ordine si liniste publica în colaborare cu Politia Comunitara, Jandarmerie si Politie.

Art. 26. Prin activitatile personalului angajat se realizeaza functionarea Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati constând în:

 • a) asigurarea functionarii instalatiilor, întretinerii si curateniei în obiectivele din aria de competenta;

 • b)  asigurarea aplicarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor;

 • c) asigurarea efectuarii activitatii de control si îndrumare pe linie de protectia muncii;

 • d) asigurarea circuitului corespondentei înspre si dinspre compartimentele proprii si sediul serviciului public;

 • e) asigurarea circuitelor telefonice interne, a activitatii de primire si transmitere a fax-urilor;

 • f) intocmirea necesarului de lucrari si documentatia pentru intocmirea caietului de sarcini in vederea licitatiilor si verificarea situatiei de lucrari depuse de contractanti;

 • g) asigurarea activitatii de percepere a taxelor .

Art.27. Structura organizatorica a aparatului propriu pentru Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati este urmatoarea:

-SEF SERVICIU

-INSPECTOR DE SPECIALITATE

-REFERENT

-MUNCITOR

-ÎNGRIJITOR

 • - CASIER

 • - PAZNIC.

Art.28. Organigrama, numarul de personal precum si statul de functii, sunt supuse spre aprobare Consiliului local municipal Târgu Mures.

Art.29. Aparatul propriu al Serviciului activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati este coordonat de catre Directorul adjunct al S.P.U.M, numit prin Dispozitie de Primar.

Art.30. Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati, are personal angajat cu Contract individual de munca, caruia i se aplica exclusiv prevederile legislatiei muncii.

Arf.31. Salariatilor Serviciului activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati, angajati cu contract individual de munca, le revin urmatoarele obligatii specifice:

 • a) sa îndeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si la termene stabilite atributiile de serviciu reiesite din normative, prezentul Regulament si / sau dispozitiile sefilor ierarhici;

 • b) sa îsi însuseasca si sa aplice prevederile actelor normative de interes general,codul de conduita al functionarilor publici si cele specifice muncii sale;

 • c)  sa actioneze pentru cresterea eficientei, operativitatii si calitatii activitatii proprii si a compartimentului sau biroului din care face parte, excluzând manifestarile de formalism si birocratie;

 • d) sa respecte cu rigurozitate ordinea si disciplina la locul de munca precum si programul de activitate si sa foloseasca integral si în mod eficient timpul de lucru;

 • e) sa pastreze secretul de serviciu si sa nu faca publice informatiile la care are acces prin natura serviciului, daca acestea nu sunt destinate interesului public;

 • f)  sa utilizeze si sa pastreze cu grija bunurile încredintate spre folosire si sa gestioneze în mod legal, corect si eficient fondurile banesti de care raspunde, este interzisa folosirea în mod personal a autoturismelor, calculatoarelor, masinilor de scris si de multiplicat, a telefoanelor precum si a oricaror mijloace materiale si banesti din patrimoniul Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati;

 • g) sa îsi însuseasca si sa respecte normele de protectia muncii, de aparare împotriva incendiilor si alte norme specifice locului de munca si sa contribuie la preîntâmpinarea si înlaturarea oricaror situatii care ar putea pune în pericol viata, integritatea personala, precum si integritatea bunurilor si valorilor apartinând Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati;

 • h) sa îndeplineasca orice alte atributii si sarcini care decurg din legislatie sau stabilite prin dispozitie a superiorilor ierarhici.

Art.32. Încalcarea cu vinovatie a obligatiilor de serviciu de catre salariatii Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati, va atrage dupa caz, răspunderea disciplinara sau răspunderea materiala a acestora în condițiile prevăzute de lege.

Art.33. Pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pâna la 15% aplicat la salariul de baza.

Persoanele care beneficiaza de salariu de merit, se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, conform legislatiei în vigoare, avându-se în vedere anumite criterii pe care trebuie sa le îndeplineasca beneficiarii acestora si anume:

 • a.  primirea si exercitarea unor raspunderi ce depasesc cerintele postului din evaluare;

 • b.  obtinerea unor rezultate deosebite, constând în activitatea desfasurata;

 • c.  eficienta deosebita în activitatea desfasurata;

 • d.  spirit de initiativa, creativitate si spirit inovator, raspundere prompta la orice solicitare.

Nu se acorda salariu de merit, salariatilor care au fost sanctionati prin diminuarea salariului, pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, respectiv celor sanctionati disciplinar.

Art.34. Salariatilor cu rezultate deosebite obtinute în activitatea desfasurata li se vor acorda premii,din fondul constituit prin aplicarea unei cote de pâna la 2% asupra fondului de salarii, prevazut în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art.35. Programul de lucru al salariatilor Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati, este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe saptamâna si se deruleaza conform programului întregului personal al Serviciului de Utilitati Municipale. La locurile de munca, unde datorita specificului activitatii nu exista posibilitatea încadrarii în durata normala a timpului zilnic de lucru, se stabilesc forme specifice a timpului de lucru în ture, cu aprobarea sefilor ierarhici.

Art. 36.Atributii si sarcini de serviciu ale personalului Serviciului activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati

 • 36.1. Sef serviciu - Serviciul activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati

? Se subordoneaza Directorului adjunct al Serviciului Public de Utilitati Municipale;

? Stabileste zilnic programul de lucru al personalului din subordine; asigura conditiile si baza materiala pentru desfasurarea activitatii acestora. Întocmeste pontajul personalului din subordine si verifica condica de prezenta;

? Ia masuri concrete de respectare a Protectiei Muncii si a Normelor PSI în toate punctele de lucru prin instruirea personalului si semnarea fiselor de schimbare a fiecarui loc de munca;

? Raspunde de disciplina si respectarea programului de lucru al personalului conform Regulamentului de Functionare si aplicarea acestuia;

? Asigura deservirea cu personalul muncitor din subordine pentru prima interventie prompta la instalatiile care necesita acest lucru;

? Programeaza concediile de odihna a personalului din subordine astfel încât sa nu existe perturbari în activitate;

? Propune programele de reparatii, revizii la mijloacele fixe aflate în dotare, participa la realizarea lor urmarind reducerea cheltuielilor;

? Propune achizitionarea de materiale, lubrefianti cât si urmarirea consumurilor pentru eficientizarea acestora printr-o buna gospodarire.

? Asigura paza obiectivului, atât cu personal angajat propriu cât si prin Politia Comunitara conform legii;

? Participa la activitatile organizate de Primarie în toate sectoarele din subordinea Serviciului, asigurând conditiile optime pentru desfasurare;

? Face propuneri pentru buget Directorului adjunct.

36.2.Inspector de specialitate - economist

? Se subordonează Directorului adjunct al Serviciului Public de Utilitati Municipale;

? Face propuneri pentru fundamentare proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli;

? Raspunde de urmarirea operativa a executiei bugetare;

? Organizeaza si conduce activitatea financiar contabila a Serviciului activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati, în conditiile reglementarilor în vigoare ; ? Coordoneaza inventarierea anuala ;

? Face propuneri pentru rectificarea bugetului propriu ;

? Urmareste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli general si pe compartimente si elaboreaza raportul lunar asupra executiei bugetare, înaintându-l Directorului adjunct; Urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea reglementarilor în vigoare si îl informeaza zilnic pe Directorul adjunct ;

? Coordoneaza activitatea personalului cu atributiuni pe linie contabila;

? Face propuneri pentru rentabilizarea si eficientizarea serviciului;

? Urmareste încasarile si platile informând operativ Directorul adjunct al S.P.U.M. despre aceastea.

Art. 37. Programul de functionare al Serviciului activitati culturale, prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati, este:

 • •  Accesul consumatorilor la Bar, zilnic 10,00 - 24,00

 • •  Accesul clientilor la hotel, zilnic non-stop

 • •  Accesul pentru activitati culturale si conexe, zilnic 9,00 - 24,00

Accesul pentru activitati organizate se face conform aprobarii Directorului adjunct al S.P.U.M. În perioadele în care au loc manifestari, programul de functionare se stabileste functie de caracterul acestora.

CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, vor fi întocmite fisele postului pentru fiecare salariat în parte.Fisa postului va cuprinde în mod detailat si concret atributiile si responsabilitatile salariatilor rezultate din prezentul regulament si legislatia în vigoare. Fisa postului se aproba de catre Primar si un exemplar din acesta se depune la Serviciul Salarizare Resurse Umane.

Prin grija persoanelor cu functii de conducere Regulamentul de Ordine si Functionare va fi însusit de fiecare salariat sub luare de semnatura, tabelul semnat urmând sa fie pastrat de Director.

Prevederile prezentului regulament se completeaza si/sau se modifica cu actele normative în vigoare, iar prevederile contrare se abroga.