Hotărârea nr. 218/2009

HCL 218 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 233/18.12.2008 referitoare la taxele speciale percepute de Serviciul Public Comunitar de Evidenia Persoanei.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 218

Din 28 mai 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/18.12.2008 referitoare la taxele speciale percepute de Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanei

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. _________ din __________ 2009 a

Primarului Municipiului Tîrgu Mures prin Serviciului Juridic, Contencios Administrativ privind propunerea de modificare a Hotarârii Consiliului local municipal nr. 233/18.12.2008,

În temeiul Legii nr. 119/1996 actualizata, cu privire la actele de stare civila, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se modifica anexa nr. 1 la Hotarârea Consiliului local municipal nr. 233/18.12.2009 în sensul eliminarii taxelor speciale instituite în domeniul evidentei persoanei.

Art. 2. Restul prevederilor Hotarârii Consiliului local municipal nr. 233/18.12.2009 ramân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures- dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanei.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban