Hotărârea nr. 217/2009

HCL 217 Privind modificarea cuantumului unor taxe ¦i instituirea de alte taxe la Serviciului Public de Utilitaii Municipale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 217 din 28 mai 2009

privind modificarea cuantumului unor taxe si instituirea de alte taxe la Serviciului Public de Utilitati Municipale

Consiliul local municipal Târgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. ___________din_______________ 2009, prin Serviciul Public de Utilitati Municipale, privind modificarea si introducerea unor taxe la Serviciul Public de Utilitati Municipale,

În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, si în conformitate cu art. 30, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”c” si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr.235/18.12.2008, în sensul modificarii cuantumului unor taxe si instituirea altor taxe la Serviciul Public de Utilitati Municipale, cuprinse în anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prezenta intra în vigoare începând cu 1 iulie 2009.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

A N E X A Nr. 1

Taxe pentru prestări servicii si alte taxe speciale percepute în cadrul S.P.U.M. pentru anul 2009

Nr. crt.

Servicii

U.m.

Taxa lei

Sem.I

2009

Sem.I*

2009

s.d.sl.

Sem.II

2009

Sem.I I* 2009 s.d.sl.

CIMITIRELE MUNICIPALE

1

Taxa pastrare la rece

1 caz/zi

25,00

25,00

2

Taxa de întretinere cimitir pe un an

1 loc

20,00

20,00

3

Amenajarea si îngrijirea completa a unui mormânt în perioada 1 aprilie - 31 octombrie prin stropire cel putin de doua ori pe saptamâna, plivi-tul si curatatul cel putin o data în an precum si plantarea mat. floricol adus de client la cerere

1 loc / /sezon

0

100,00

4

Aranjat mormânt

1 caz

1,50

3,00

1,50

3,00

5

Închirierea uneltelor pentru întretinerea mormintelor (buc./ora - cazmale, greble, lopeti, galeti)

buc/ora

1,00

1,00

6

Taxa pentru ocupare temporara de teren din domeniul public, în vederea efectuarii de lucrari funerare

mp/zi

3,00

3,00

7

Taxa pentru autorizare intrare cu mijloace auto pentru transportul de materiale de constructii, pentru executarea de lucrari funerare

  • -  executie rama

  • -   executie cripta

Lucrare

Lucrare

16,00

23,00

16,00

23,00

8

Taxa pentru utilizarea apei la executarea de lucrari funerare

  • -  executie rama

  • -   executie cripta

Buc

Buc

10,00

12,00

10,00

12,00

9

Taxa ocupare partiala a domeniului public (pentru depozitarea materialelor de constructii)

Lei/mp/zi

5,00

5,00

CETATEA TÎIR

GU MURES

1

Taxa închirieri spatii

Mp/ora

0,25

0,25

2

Taxa organizare manifestari

Activ./zi

700,00

700,00

3

Taxa pentru organizarea unor manifestari de catre fundatii, organizatii neguvernamentale si institutii de învatamânt si cultura si partide politice

Activ./zi

30,00

30,00

4

Taxa închiriere spatiu pentru organizarea de cursuri, seminarii, conferinte de catre: a) institutii de învatamânt si cultura asimilate

Curs/ora

7,00

7,00

b) alte

30,00

30,00

5

Taxa pentru activitati de alimentatie publica a) ocupare teren

Mp/zi

3,00

3,00

b) interior

Mp/zi

4,00

4,00

6

Taxa închiriere sonorizare si lumini a) institutii

Lei/zi

500,00

500,00

b) agenti economici

Lei/zi

1.400,00

1.400,0

c) ONG-uri, partide politice

Lei/zi

400,00

0

400,00

7

Taxa ocupare teren pentru activitati comerciale

Lei/casuta

38,00

38,00

ambulatorii

/zi

8

Taxa închirieri a) casute tip A

Lei/zi

55,00

55,00

b) casute tip B

Lei/zi

45,00

45,00

9

Taxa vizitare Cetate cu asig. ghid

Lei/pers

1,00

1,00

10

Taxa acces grup cu asig. ghid

Lei/grup

6,00

6,00

11

Taxa auto libera-trecere si oprire pentru mijloace de transport (max. 2 ore)

Mijl.tp./zi

12,00

12,00

12

Taxa ocupare teren - terase

Lei/zi

13,00

13,00

13

Taxa amplasare panouri publicitate (banner)

Lei/mp/zi

3,00

3,00

14

Taxa închiriere spatii culturale pe perioada

Lei/mp/

11,00

11,00

determinata

luna

15

Taxa închiriere spatii culturale pe perioada

Lei/mp/

3,00

3,00

determinata pentru ONG-uri si institutii

luna

16

Taxa închiriere spatii culturale pe perioada

Lei/încape

1,00

1,00

determinata pentru ONG-uri pentru folosire exclusiv culturala

re/ luna

* Pentru zilele de sâmbata, duminica si sărbători legale

Acțiunile de caritate sunt scutite de taxe la Cetate. Pentru manifestările Zilele Tîrgumuresene,

Saptamâna copiilor, Sarbatoarea portilor deschise, Sarbatoarea vinului si a mustului - Arta

mestesugareasca, Oraselul copiilor si alte evenimente culturale de amploare, taxele se vor aplica prin

HCL distincte

TEATRUL DE VARA - TÎRGU MURES si CĂMINUL CULTURAL MU]

RESENI

1

Taxa organizare manifestari

Activ./zi

700,00

700,00

2

Taxa pentru organizarea de manifestari de catre

Activ./zi

85,00

85,00

fundatii, organizatii neguvernamentale si institutii de învatamânt si cultura si partide politice

3

Taxa pentru organizarea de spectacole

Spect./zi

420,00

420,00

4

Taxa închiriere sonorizare si lumini

a) institutii

Lei/zi

500,00

500,00

b) agenti economici

Lei/zi

1.400,00

1.400,00

5

Taxa pentru activitati de alimentatie publica

c) ocupare teren

Mp/zi

1,50

1,50

d) interior

Mp/zi

3,70

3,70

Actiunile de caritate sunt scutite de taxe la Teatrul de Vara si Caminul Cultutal Mureseni

Taxe pentru diverse servicii sezoniere prest

tate

1

Taxa pentru urcare lift saniute

Lei/4 urcari

1,00

1,00

2

Taxa închiriere sanie/colac

Lei/buc/tura

1,00

1,00

3

Taxa patinoar

Lei/tura

8,00

8,00

4

Taxa închiriere patine

Lei/tura

12,00

12,00

5

Taxa închiriere palete tenis de masa (1 tura = 30 min.)

Lei/tura

0

1,00

6

Taxa închiriere jocuri (sah, remi, etc.(

Lei/joc/1 h

0

1,00

VESPASIANE

1

Taxa WC si pisoar

1 pers.

1,50

1,50

2

Taxa dus (pentru h)

1 pers.

3,00

3,00

DIRECTOR S.P.U.M., Mircea Moldovan