Hotărârea nr. 216/2009

HCL 216 Privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea "Zilele Tirgumure¦ene" ¦i alte manifestari organizate in 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 216

din 28 mai 2009

privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea “Zilele Tîrgumuresene” si alte manifestări organizate în 2009

Consiliul Local -Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. _______din____________2009, prezentata de

catre Serviciul Public de Utilitati Municipale privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public pentru la manifestarea “Zilele Tîrgumuresene” si alte manifestari organizate în 2008,

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit. „b”, alin.(4), lit.”c”, art. 45, alin.(2), lit.”c” si art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,, republicata

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba, taxele de ocupare a domeniului public al municipiului Tîrgu Mures pentru persoanele fizice si juridice participante la manifestarea “Zilele Tîrgumuresene” si alte manifestari din 2008, dupa cum urmeaza:

 • 1. Pentru activitati de alimentatie publica, inclusiv producatori de bere sau vin care îsi monteaza corturi si mobilier propriu si îsi amenajeaza terase speciale

 • - rulote/terase amenajate - cu bauturi alcoolice, taxa = 30 lei/mp/zi

 • - rulote/terase amenajate - fara bauturi alcoolice, aparate pentru popcorn si vata de zahar,

taxa = 20 lei/mp/zi

 • 2. Pentru comercializarea de produse alimentare preambalate, tigari si produse din tutun

 • - taxa = 20 lei/mp/zi

 • 3. Pentru comercializarea de produse nealimentare (jucarii, articole sportive, produse cosmetice, articole de menaj, casete audio-video, etc.)

 • - taxa = 15 lei/mp/zi

 • 4. Pentru manifestari expozitionale, cu sau fara vânzare, organizate de primarie, precum si vânzarea cartilor

 • - taxa = 1 lei/mp/zi

 • 5. Pentru amplasare jocuri distractive

 • - taxa = 2 lei/mp/zi

 • 6. Pentru amplasare panouri publicitare (banner)

 • - taxa = 10 lei/mp/zi

Art. 2. Se acorda scutirea la plata taxelor prevăzute la art.1, pct.5, pentru organizații neguvernamentale ale caror activitati se desfasoara în scopuri caritabile, precum si creatorilor populari, artizanilor si artistilor plastici pentru comercializarea produselor proprii, precum si pentru standurile oraselor înfratite.

Art. 3. Pentru manifestarile dedicate copiilor - Sarbatoarea sucului, Oraselul copiilor - se vor aplica taxele de mai sus diminuate cu 80%.

Art. 4. Pentru agentii economici care participa la evenimentul „Zilele Târgumuresene”, se vor impune conditii minime acceptabile, cuprinse în anexa.

Art. 5. Desfasurarea de activitati comerciale si de prestari servicii se face numai pe baza de autorizatii provizorii eliberate de Serviciul autorizari si control activitati economice cu achitarea taxelor de ocupare a domeniului public.

Art. 6. Nerespectarea prevederilor de la art.4 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 400 - 800 lei. Constatarea si sanctionarea acestei contraventii se va face de catre inspectori ai S.A.C.A.E.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, Administratia domeniului public, Directia Economica si Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Anexa 1


Condiții de participare La „Zilele Târgumuresene”

Pentru agenții economici care participa la evenimentul „Zilele Târgumuresene”, se vor impune conditii minime acceptabille, dupa cum urmeaza:

 • -  pentru bucatarie - constructie de tip usor cu acoperiș din prelata sau alte materiale impermeabile în culori uni, care sa se încadreze

 • -  fiecare terasa sa aiba un anumit specific

 • -   echipamentul personalului sa fie de calitate si distinctiv

 • -   sa foloseasca doar spatiul închiriat

 • -   sa achite taxa de participare la Festival

 • -  sa obtina toate avizele necesare pentru comercializarea produselor, conform prevederilor legale în vigoare

 • -   sa raspunda de întretinerea si curatenia amplasamentului si a zonei adiacente

 • -   sa respecte normele de tehnica securitatii muncii si PSI (va avea în dotare un stingator cu praf CO2 pentru prevenirea incendiilor)

 • -  sa respecte normele de comportare si buna vecinatate

 • -   în cazul defectiunilor electrice cauzate de instalatia electrica a aparaturii pe care o are în dotare, sau a legaturilor la reteaua electrica (prize, prelungitoare, stechere, dulii, etc.) care nu corespund din punct de vedere al calitatii, acesta va fi decuplat de la reteaua electrica

 • -   la încheierea manifestarilor, sa predea spatiul curat si în bune conditii.

  DIRECTOR S.P.U.M.,

  Mircea Moldovan


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Kiss Imola

SEF S.A.C.A.E., Felicia Giurcan