Hotărârea nr. 215/2009

HCL 215 Privind acordarea facilitaiii la plata impozitului asupra mijloacelor de transport apariinind apicultorilor - persoane fizice din Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 215 din 28 mai 2009

privind acordarea facilitatii la plata impozitului asupra mijloacelor de transport aparținând apicultorilor - persoane fizice din Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 636 din 18.05.2009 a Primarului Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Directia economica privind scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport apartinând apicultorilor - persoane fizice din Tîrgu Mures,

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, a H.G. nr. 1514/2006, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile în anul fiscal 2007,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „c”, art. 45, alin.(1) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba acordarea facilitatii la plata impozitului asupra mijloacelor de transport specializate în domeniul apicol, pentru producatori apicoli - persoane fizice, începând cu data de 01.07.2009, respectiv aplicarea nivelului impozitului stabilit de H.G. nr. 1514/2006. Facilitatea se va aplica în baza procedurii anexata la prezenta.

Art. 2. Cu aducerera la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Serviciile de specialitate.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

PROCEDURA


ANEXA LA

__________ DIN ____________

Apicultorii având domiciliul în Tîrgu Mures, care detin mijloace de transport specializate în domeniul apicol, vor depune cerere de acordare a facilitatii la plata impozitului asupra acestor mijloace de transport (conform modelului de mai jos), însotita de urmatoarele documete:

o Copie dupa certificatul de producator;

o Copie dupa cartile de identitate a mijloacelor de transport.

Model cerere:

Nr. de înregistrare la organul fiscal ___________ din _________

C E R E R E

Subsemnatul ___________________________________________, având CNP

_____________________________, cu domiciliul in loc. ______________________, jud. __________________, str. ________________________ nr. _____________, solicit prin prezenta acordarea facilitatii la plata impozitului asupra mijloacelor de transport specializate pe domeniul apicultura, având urmatoarele date de identificare:

  • -  Categoria _______________________

  • -  Marca _______________________

  • -   Serie sasiu_________________________

  • -  Serie motor ___________________

Anexez la prezenta copie dupa cartile de identitate si copie dupa certificatul de producator.

Semnatura

Data,