Hotărârea nr. 214/2009

HCL 214 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mure¦ pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 214

din 28 mai 2009

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr.683 din 21.05.2009 prin Direcția Economica, privind rectificarea bugetului local al municipiului Târgu Mures, pe anul 2009,

Tinând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18 din 26.02.2009 publicata în M.O. nr.121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. “a”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. “a” si art.115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009, astfel:

VENII

URI

RO

N

Capitol Subcapitol Paragraf

C l a sificatia aprobata incepand cu anul 2006, Ordinul MFP nr.1025/2005

BUGET

APROBAT

2009

BUGET

RECTIFICAT 2009

Diferenta (col.4-col.3)

0

1

2

3

4

5

VENITURI

433.486.376

427.829.376

-5.657.000

A4

11,02

Sume defalcate din TVA

114.852.861

106.395.861

-8.457.000

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publice, ch.pers. ,invat.,burse,ch .pers.crese

113.946.000

105.489.000

-8.457.000

42.02.01

Subventii primite de bugetele locale

2.643.000

5.443.000

+2.800.000

CHELTUIELI                                                  RON

DENUMIRE INDICATOR

BUGET APROBAT 2009

BUGET RECTIFICAT 2009

Diferența (col.4-col.3)

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

433.486.376

427.829.376

-5.657.000

51.02. Autoritati executive si legislative

21.649.803

22.289.803

+640.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii, din care

6.298.041

6.938.041

+640.000

-achizitie produse privind protectia persoanelor cu handicap

-

640.000

+640.000

54.02.05.Fond de rezerva bugetara

7.888.184

5.084.184

-2.804.000

65.02.INVATAMANT

125.158.480

119.361.480

-5.797.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

106.358.000

97.901.000

-8.457.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii, din care:

10.872.093

12.072.093

+1.200.000

-achizitie produse privind protectia persoanelor cu handicap

-

1.200.000

+1.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

4.078.000

5.538.000

+1.460.000

-achizitionare si montare centrala termica Grup Scolar Economic

-

400.000

+400.000

-investitii scoli 2008

4.078.000

5.138.000

+1.060.000

68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

21.822.785

21.831.785

+9.000

CHELTUIELI DE CAPITAL-lampi proiectie Dispeceratul Integrat de Urgente

6.682.458

6.691.458

+9.000

68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale

5.897.750

5.906.750

+9.000

CHELTUIELI DE CAPITAL-lampi proiectie Dispeceratul Integrat de Urgente

3.404.350

3.413.350

+9.000

70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

72.127.921

71.272.921

-855.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii, din care:

9.840.544

10.440.544

+600.000

-achizitie produse privind protectia persoanelor cu handicap

-

600.000

+600.000

REPARATII

13.493.422

14.633.422

+1.140.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

28.021.254

25.426.254

-2.595.000

70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

5.542.767

5.587.767

+45.000

CHELTUIELI DE CAPITAL-canalizare strada Sudului

320.000

365.000

+45.000

70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

38.778.130

37.878.130

-900.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii, din care:

7.004.540

7.604.540

+600.000

-achizitie produse privind protectia persoanelor cu handicap

-

600.000

+600.000

REARATII

8.312.127

9.452.127

+1.140.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.911.529

5.271.529

-2.640.000

70.02.50.03.Administratia domeniului public

22.877.275

21.977.275

-900.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii, din care:

4.667.366

5.267.366

+600.000

-achizitie produse privind protectia persoanelor cu handicap

-

600.000

+600.000

REPARATII

6.900.000

8.040.000

+1.140.000

-intretinere zone verzi din cartierele de locuit

-

280.000

+280.000

-amenajare spatiu de joaca sport extreme skeateboard

-

260.000

+260.000

-împrejmuire terenuri de sport

-

300.000

+300.000

-reamenajare alei si terenuri de sport

-

300.000

+300.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.199.416

3.559.416

-2.640.000

-achizitionare si monare parcari acoperite

-

600.000

+600.000

-Modernizare P-ta Teatrului

5.040.000

1.800.000

-3.240.000

84.02.TRANSPORTURI

73.161.037

76.311.037

+3.150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.476.924

20.626.924

+3.150.000

84.02.03.03.Strazi

55.544.196

58.694.196

+3.150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.476.924

20.626.924

+3.150.000

Reparatii capitale strada Szecsenyi

300.000

650.000

+350.000

Modernizare strazi ISPA

3.889.349

6.689.349

+2.800.000

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba