Hotărârea nr. 213/2009

HCL 213 Privind aprobarea modificarii ¦i completarii Hotaririi Consiliului local municipal nr. 113/25.09.2008.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 213

Din 8 mai 2009

privind aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului local municipal

nr. 113/25.09.2008

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. _____din___________2009 prin Directia Economica,

Având in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 113 din 25 septembrie 2008 privind aprobarea initierii procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile (împrumut obligatar) în vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local si/sau asigurarii fondurilor necesare co-finantarii proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene,

În temeiul prevederilor art. 36, art. 45, alin. (1) si (2) lit. „b”, precum si ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea articolului 2 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 113 din 25 septembrie 2008. Articolul 2 va avea urmatoarea formulare:

„Art. 2. Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne/externe sub forma unei linii de credit bancar în valoare de maxim 55 milioane lei, cu o maturitate de minim 10 ani.”

Art. 2. În cuprinsul articolelor nr. 4, lit. „a” si lit. „c” si a art. 5, lit. „c” referirile facute la articolul 1 vor fi citite si întelese ca fiind facute referitor la prevederile articolului 2.

Art. 3. Se aproba modificarea si completarea listei obiectivelor de investitii mentionate în Anexa nr. 1 la Hotarârea Consiliului local municipal nr. 113/25.09.2008, astfel cum sunt prevazute în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta Hotarâre.

Realizarea investitiilor din anexa se va supune aprobarii Consiliului local municipal prin hotarâre.

Art. 4. Se aproba Caietul de sarcini pentru achizitionarea serviciilor de creditare bancara, cont escrow si/sau de intermediere pentru emiterea si vânzarea de obligatiuni prin oferta publica primara pe piata de capital având ca destinatie finantarea unor proiecte de investitii de interes local, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta Hotarâre.

Art. 5. Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu-Mures sa aprobe prin dispozitie elementele de detaliu ale structurii finale a împrumutului, precum si orice alte caracteristici ale finantarii bancare si/sau obligatare în functie de mediul economico-financiar, în concordanta cu necesitatile specifice ale obiectivelor de investitii ce urmeaza a fi finantate.

Art. 6. Celelalte prevederi ale Hotarârii Consiliului local municipal nr. 113/25.09.2008 ramân nemodificate.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza ordonatorul principal de credite, compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalti ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Președinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban