Hotărârea nr. 212/2009

HCL 212 Privind aprobarea contractarii executarii ¦i finaniarii de lucrari publice pentru realizarea de obiective de investiiii de infrastructura locala prin credit furnizor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 212 din 8 mai 2009

privind aprobarea contractării executării si finantarii de lucrări publice pentru realizarea de obiective de investitii de infrastructura locala prin credit furnizor

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr._________din__________ 2009 a Primarului Municipiului

Tîrgu Mures prezentata de Directia Economica, privind aprobarea contractarii executarii si finantarii de lucrari publice pentru realizarea de obiective de investitii de infrastructura locala prin credit furnizor,

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,

Tinând seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) si alin. (4), lit. „b”, ale art. 45, alin. (2), art. 63 alin. (1), lit. „c” si alin. (4), lit. „c”, precum si ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, alin. (3), (5) si (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. (1) Se aproba contractarea prin licitatie publica a executarii si finantarii de lucrari publice pentru realizarea de obiective de investitii de infrastructura locala prin credit furnizor.

(2) Contractul de executie lucrari prin credit furnizor va include asigurarea sumelor necesare executei lucrarilor, dupa cum urmeaza: finantare rambursabila interna si/sau externa cu o valoare de maxim 58.005.496,91 lei sau echivalentul în EUR de 13.930.903,70 EUR, pe o perioada de maxim 8 ani.

Art. 2. Contractarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru finantarea executiei lucrarilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a altor lucrari de investitii cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotarâre.

Art. 3. Câstigatorul licitatiei va asigura prin finantarea rambursabila prevazuta la art. 1 acoperirea a min. 70% din valoarea totala a lucrarilor estimata la 82.864.995,59 lei, respectiv echivalentul a 19.901.291 EUR (curs EUR la data de 07.05.2009 - 4,1638 RON). Lucrările se vor executa pe o perioada de maxim 36 de luni de la începerea lor.

Art. 4. (1) Autoritatea contractanta îi va plati antreprenorului suma creditata a contractului, care este egala cu 70 % din valoarea fiecarei situatii provizorii de plata plus TVA si a costurilor cofinantarii prin intermediul unor bilete la ordin a caror perioada de scadenta este de maxim 60 de luni.

(2) Se aproba emiterea unor biliete la ordin pentru garantarea si plata aferenta creditului furnizor prevazut la articolul 1. Valoarea biletelor la ordin va include atât sumele scadente, cât si dobânzile aferente si alte costuri.

Art. 5. Finantarea se va realiza la un nivel al dobânzii anuale care nu va depasi nivelul dobânzii anuale de referinta EURIBOR plus comisioanele si spezele bancare specifice.

Art. 6. Din bugetul local al Municipiului Tîrgu-Mures se asigura integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 7. (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a municipiului Tîrgu-Mures urmatoarele date:

 • a) hotarârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

 • b) valoarea finantarii rambursabile contractate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Tîrgu-Mures;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

 • f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza în prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art. 8. Se împuterniceste Primarului Municipiului Tîrgu-Mures sa semneze în numele si pentru Municipiul Tîrgu-Mures contractele de finantare, acordurile de garantare ale finantarilor rambursabile si orice alte documente necesare obtinerii si derularii finantarilor.

Art. 9. Componenta comisiei de evaluare si adjudecare va fi stabilita prin dispozitia primarului. Din comisie vor face parte:

 • 1) Kolozsvari Zoltan Csaba - consilier local,

 • 2) Matei Dumitru               - consilier local;

 • 3) ( reprezentantul societatii de consultanta financiara a municipiului, în calitate de expert extern cooptat, fara drept de vot.

Art. 10. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta Hotarâre.

Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban