Hotărârea nr. 211/2009

HCL 211 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul IAmenajare spaiiu de joaca ¦i odihna - zona str. Cugir, nr. 7 - 11I.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 211

Din 8 mai 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona str. Cugir, nr. 7 - 11?

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. ______ din _________ 2009 a Primarului

Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Administratia domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona str. Cugir, nr. 7 - 11?,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona str. Cugir, nr. 7 - 11? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si Serviciul public - Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotararea nr. ______ din ______

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare spatiu de joaca si odihna zona str. Cugir nr.7-11''

-valoare totala (inclusiv TVA)     93.483 lei adica 22.058 euro

din care C+M      52.060 lei adica 12.284 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2238 lei/euro din data de 24.04.2009

Obiectivul va fi amplasat in intravilanul localitatii Tg.Mures, jud Mures.

Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora. Teren intravilan neamenajat, proprietate privata Statul Roman..

Teren liber destinat amenajarii unui spatiu de joaca si odihna

-leagan cu doua locuri-2/1,5m                                 2buc,

-balansoar cu patru locuri-2/3m                                  1buc,

-banca cu trei locuri pe structura metalica-0,6/1,8m               8buc,

-cosuri de gunoi din lemn pe structura metalica                   6buc,

-lampadare metalice cu doua brate-3,5m                        3buc,

-masa de lemn pe structura metalica-1/1m                       2buc,

-fosor de lemn-4/4/2.5m                                       2buc.

Amenajare


S.pavata mp

Borduri ml

Zona verde mp

Zona cauciucata

Pomi buc

Gard viu ml

Cugir

45.63

72.5

338.52

101

27

-

Investitia propusa consta in construirea unor obiecte de joaca pentru copii si odihna cuprinzand:

Terenul a fost impartit de o alee din dale de beton ce delimiteaza zona de joaca de cea de odihna. Zona de odihna este amplasata in zona nordica a terenului si este compusa din doua foisoare cu cate trei banci si o masa pentru sah si alte doua banci de cate trei persoane fiecare. Zona de joaca este compusa dintr'un balansoar dublu, doua leagane duble si o groapa de nisip.

Plasarea obiectelor de joaca a fost facuta astfel incat sa se poata realiza un acces usor si securitate din punctul de vedere al supravegherii copiilor care se vor juca in spatiul nou creat.

Materiale utilizate

Principalele materiale folosite sunt:

-beton monolit pentru fundații si elevații,

-lemn pentru; banci ,cosuri de gunoi si foisoarel,

-metal pentru leagane, balansoare si lampadare.

Functiunile prevazute prin proiect sunt:

Spațiu de joaca                    - s = 1170,00 mp

Spațiu de odihna                 - s = 626 mp