Hotărârea nr. 21/2009

HCL 21 Privind respingerea proiectului de hotarire referitor la efectuarea unui schimb de terenuri intre dl. ¬tefan Eugen, d-na ¬tefan Corina, dl. Mure¦an Gheorghe Radu ¦i Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 21 din 29 ianuarie 2009

privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la efectuarea unui schimb de terenuri între dl. Stefan Eugen, d-na Stefan Corina, dl. Muresan Gheorghe Radu si Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 743 din 04.11.2008 prin Administratia Domeniului Public, Biroul Juridic, privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri între dl. Stefan Eugen, d-na Stefan Corina, dl. Muresan Gheorghe Radu si Municipiul Tîrgu Mures

În temeiul prevederilor art. 36, (1), (2) lit. „c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se respinge proiectul de hotarâre privind efectuarea unui schimb de terenuri în suprafata de 2000 mp prin echivalenta valorica si categorie de folosinta între dl. Stefan Eugen, d-na Stefan Corina, dl. Muresan Gheorghe Radu si Municipiul Tg. Mures, prin care dl. Stefan Eugen, d-na Stefan Corina, dl. Muresan Gheorghe Radu ofera la schimb terenul înscris în Cartea Funciara nr. 90509/N, nr. Cad. 210 situat deasupra soselei de centura (Calea Sighisoarei),iar Municipiul Tg. Mures ofera la schimb terenul înscris în Cartea Funciara nr. 96200/N, nr. Cad. 3895 situat la limita Cartierului Belvedere (conform planurilor de situatie anexate).

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarului municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria