Hotărârea nr. 208/2009

HCL 208 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul I Amenajare spaiiu de joaca ¦i odihna - zona str. Moldovei (Complex comercial)I.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 208

Din 8 mai 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ? Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona str. Moldovei (Complex comercial)?

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. ______ din _________ 2009 a Primarului

Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Administratia domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona str. Moldovei (Complex comercial)?,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona str. Moldovei (Complex comercial)? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si Serviciul public - Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotararea nr. 208 din 08.05.2009

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul

Amenajare spatiu de joaca si odihna zona str. Moldovei (Complex comercial)''

-valoare totala (inclusiv TVA) 110.480 lei adica 26.069 euro din care C+M 66.346 lei adica 15.655 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2238 lei/euro din data de 24.04.2009

Obiectivul va fi amplasat in intravilanul localitatii Tg.Mures, jud Mures. Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora. Teren intravilan neamenajat, proprietate privata Statul Roman..

-complex de joaca-3 turnuri, 2 tobogane,1 leagan,

6 mijloace de catarat si 2 mijloace de catarat pe cablu.        1buc,

-leagan cu doua locuri-2/1,5m                                 1buc,

-banca cu trei locuri pe structura metalica-0,6/1,8m               6buc,

-cosuri de gunoi din lemn pe structura metalica                   6buc,

-lampadare metalice cu doua brate-3,5m                        3buc,

-pergola de lemn-4/1.3/2.5m                                   3buc,

Amenajare


Teren liber c

estinat amenajarii unui spatiu de joaca si odihna

S.pavata mp

Borduri ml

Zona verde

mp

Zona cauciucata

Pomi buc

Gard viu ml

Moldovei

17.13

31.9

146.76

140.71

7

42.78

Investitia propusa consta in construirea unor obiecte de joaca pentru copii si odihna cuprinzand:

Terenul destinat spatiului de joaca a fost impartit in doua de o alee din dale de beton. Acest spatiu inconjurat pe trei laturi cu un gard viu iar latura cu accesul principal cu un gard metalic cu soclu de caramida aparenta adaposteste un complex de joaca pentru copii realizate din lemn cu doua tobogane,sase mijloace de catarat, un leagan si doua mijloace de catarat pe cablu, un leagan dublu si o groapa de nisip. Zona de odihna are trei banci cu cate trei locuri adapostite sub cate o pergola amplasate in lungul terenului.

Modulele de joaca,balansoarele,leaganele si bancile vor fi realizate cu fundatii din beton pentru a avea stabilitate.Deasemenea sub modulele de joaca vor fi gropi cu nisip in care copii se pot juca in deplina siguranta.

Plasarea obiectelor de joaca a fost facuta astfel incat sa se poata realiza un acces usor si securitate din punctul de vedere al supravegherii copiilor care se vor juca in spatiul nou creat.

Materiale utilizate

Principalele materiale folosite sunt:

-beton monolit pentru fundații si elevații,

-lemn pentru complexul de joaca, banci ,cosuri de gunoi si pergole,

-metal pentru leagane, lampadare si tobogane,

Functiunile prevazute prin proiect sunt:

Spațiu de joaca                    - s = 1017,00 mp

Spațiu de odihna                 - s = 217 mp