Hotărârea nr. 206/2009

HCL 206 Privind prelungirea datei de depunere a proiectelor sportive pe semestrul II 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 206

Din 8 mai 2009

privind prelungirea datei de depunere a proiectelor sportive pe semestrul II 2009

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.262/05.05.2009 initiata de Primarul Municipiului Tîrgu-Mures, prin SERVICIUL Activitati Culturale, Sportive si Tineret, cu privire prelungirea datei de depunere a proiectelor sportive pe semestrul II 2009 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, completate cu Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a H.C.L.M. nr. 233/2008, cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive în municipiul Tîrgu-Mures, pentru anul 2009,

În temeiul art. 36, alin.(4), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6, alin. (7), lit. „a”, ale art. 45 si 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba prelungirea termenului de depunere a proiectelor sportive pe semestrul II 2009, pâna la 15 iunie 2009.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban