Hotărârea nr. 205/2009

HCL 205 Privind modificarea ¦i completarea art. 2, art. 4, art. 5 alin. (1) ¦i art. 7 din Hotarirea Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 referitoare la aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. ¦i a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa ¦i de canalizare.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A Nr. 205

din 8 mai 2009

privind modificarea si completarea art. 2, art. 4, art. 5 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 referitoare la aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Având în vedere prevederile art. 11 - 13, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c” si “d”, alin. (3), lit. „c” , alin. (5), lit. “a” si art. 37 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 13/2008, pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare, ale H.G.R. nr. 855/2008, prevederile din POS Mediu, medierea punctelor în divergenta cu ceilalti asociati din cadrul A.D.I. Aquainvest Mures, raportat la punctele în divergenta asupra Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si precizarile ulterioare ale Ministerului Mediului,

Vazând expunerea de motive nr. 182 din 07.05.2009 a Secretarului municipiului Tîrgu-Mures privind modificarea si completarea art. 2, art. 4, art. 5, alin. (1) si art. 7 ale Hotarârii Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2008 privind aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (3), lit. „c”, alin. (4), lit. „a” si „e”, art. 45, alin. (1) si (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Art. 2 al Hotarârii Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Anexa nr. 1, Art. VI - Actiiinile. subtitlul drepturi si obligatii conferite de actiuni, alin. (6) -1 se radiaza.

Art. 2. Art. 4 al Hotarârii Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 se completeaza cu un nou aliniat dupa cum urmeaza:

Se mandateaza dl. Todoran Liviu Emil Nicu, reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu Mures în vederea aprobarii Actului constitutiv modificat al S.C. COMPANIA AQUASERV SA conform art. 1 al prezentei la prima sedinta extraordinara A.G.A. a S.C. COMPANIA AQUASERV

S.A.

Art. 3. Art. 5, alin. (1) al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 privind aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, se modifica si se completeaza urmând a avea urmatorul cuprins:

Se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, modificat în concordanta cu cerințele U.E., împreuna cu toate anexele care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4. Se împuterniceste d-na Lokodi Edita Emoke ca în numele si pe seama municipiului Tîrgu Mures în calitate de Presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aquainvest sa semneze cu S.C. Compania Aquaserv S.A., Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare.

Art. 5. Parte din art. 7 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 se elimina, respectiv urmatoarele prevederi - „iar în perioada de tranziție se va supune aprobării Adunării Generale a A.D.I. discutarea propunerilor din Notele nr. 91 si 93/2009

Art. 6. Restul articolelor din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 ramân nemodificate.

Art. 7. De executarea prezentei hotarâri raspunde Directia economica, Administratia domeniului public, dl. Todoran Liviu Emil Nicu, reprezentantul municipiului în A.G.A. AQUASERV, Presedintele A.D.I. Aquainvest si conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV SA.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA

SI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII GENERALE

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
DISPOZIȚII GENERALE

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND DELEGAREA

CAPITOLUL I - DELEGAREA

Articolul 1 - Definiții

Articolul 2 - Valoarea preambulului si a anexelor

Articolul 3 - Scopul, principii generale si obiective ale prezentului Contract de delegare

Articolul 4 - Obiectul Contractului

Articolul 5 - Serviciile

Articolul 6 - Aria delegarii

CAPITOLUL II - BUNURILE DELEGARII

Articolul 7 - Bunurile de Retur

Articolul 8 - Sistemul Bunurilor de Retur

Articolul 9 - Bunuri de Retur care pot fi reînnoite

Articolul 10 - Inventarul Bunurilor de Retur

Articolul 11 - Granituirea

Articolul 12 - Bunuri de Preluare

Articolul 13 - Inventarul Bunurilor de Preluare

Articolul 14 - Bunurile proprii

Articolul 15 - Sistemul Bunurilor de Preluare si a Bunurilor Proprii

CAPITOLUL III - PARTILE CONTRACTANTE

Sectiunea 1 - Drepturile si Obligatiile Autoritatii delegante

Articolul 16 - Drepturile Autoritatii delegante

Articolul 17 - Obligatiile Autoritatii delegante

Sectiunea 2 - Obligatiile Operatorului

Articolul 18 -Principiile de baza ale Serviciilor

Articolul 20 - Obligatii generale privind lucrarile

Articolul 21 - Obligatii financiare privind Lucrarile de Înlocuire

Articolul 22 - Obligatii specifice în cursul Perioadei de Tranzitie

Articolul 23 - Exercitarea drepturilor si intereselor contractuale ale partilor

Articolul 24 - Respectarea prevederilor legale

Articolul 25 - Responsabilitatile si asigurarile Operatorului

Articolul 26 - Obligatiile fata de terti si contracte cu tertii

Sectiunea 3- Drepturile si atributiile Operatorului

Articolul 27 - Drepturile Operatorului

3.sa aplice tariful aprobat conform prevederilor legale;

 • 4. sa propuna modificarea tarifului aprobat în situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual; ........................................................................................................................................................26

 • 5. sa foloseasca sursele sale proprii si pentru întretinerea, înlocuirea si dezvoltarea Bunurilor Proprii. 26


Articolul 28 - Întinderea exclusivitatii furnizarii Serviciilor

Articolul 29 - Atributiile Operatorului privind lucrarile

Articolul 30 - Atributiile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apa bruta

Sectiunea 4 - Personalul Operatorului si Politica de Resurse Umane

Articolul 31- Personalul

Articolul 32 - Personalul si pregatirea profesionala

Articolul 33 - Atributiile specifice ale agentilor Operatorului

CAPITOLUL IV - CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APA CU TERTII

Articolul 34 - Conditii specifice de productie

Articolul 35 - Continuarea contractelor

TITLUL II- SISTEMUL FINANCIAR SI SISTEMUL CONTABIL

CAPITOLUL 1 - SISTEMUL FINANCIAR

Articolul 36 - Preturile, Tarifele si alte surse de venit

Articolul 37 - Obligatiile Fiscale ale Operatorului

Articolul 38 - Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public

Articolul 39 - Alte costuri, taxe si suprataxe

Articolul 40 - Garantiile oferite de Operator

Articolul 41 - Sistemul de Garantii

CAPITOLUL II - SISTEMUL CONTABIL

Articolul 42 - Principiul separatiei între activitati

 • 6. Partile precizeaza ca dispozitiile de mai sus ale prezentului articol se vor aplica în masura în care prevederile

legale aplicabile o vor permite

 • 7. Prevederile referitoare la Provizioane si Uzura Morala din prezentul articol se vor aplica începând cu data la care

costurile aferente vor fi incluse si aprobate în tarife

Articolul 44 - Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur

Articolul 45 - Procedura de înregistrare contabila a bunurilor Operatorului

TITLUL III - CONTROLUL SERVICIILOR

Articolul 46 - Întinderea controlului exercitat de Autoritatea deleganta

Articolul 47 - Monitorizarea gestiunii si furnizarii Serviciilor

Articolul 48 - Rapoartele Anuale

Articolul 49 - Revizuirea la cinci ani

Articolul 50 - Finantarea costurilor cu studiile

Articolul 51- Penalitati Contractuale

TITLUL IV- DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I - DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 52 - Data Intrarii în Vigoare si Conditii

Articolul 53 - Durata si prelungirea

Articolul 54 - Reînnoirea prezentului Contract de delegare

CAPITOLUL II - EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE ...42

Articolul 55 - Motive de încetare a Prezentului Contract de delegare

Articolul 56 - Continuitatea Serviciilor

Articolul 57 - Returnarea Bunurilor catre Autoritate deleganta

Articolul 58 - Luarea în primire a Bunurilor de catre Autoritatea deleganta

Articolul 59 - Rezilierea prezentului Contract de delegare

Articolul 60 - Luarea în primire a bunurilor în cazul încetarii înainte de termen a prezentului Contract 44

CAPITOLUL III - MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDIȚIILOR PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 61 - Modificarea de comun acord

Articolul 62 - Modificarea unilaterala

Articolul 63 - Modificarea datorata unei schimbari semnificative a conditiilor economice

CAPITOLUL IV - MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALITATI

Articolul 66 - Alte cazuri de încetare a Contractului de delegare

CAPITOLUL V - DIVERSE

Articolul 68 - Legislatia aplicabila

Articolul 69 - Solutionarea disputelor si litigiilor

Articolul 71 - Integralitatea prezentului Contract

Articolul 72 - Sediul

Articolul 74 - Împartirea responsabilitatilor de mediu între Autoritatea deleganta si Operator

Articolul 75 - Înregistrarea si diverse cheltuieli

CAPITOLUL VI - LISTA ANEXELOR

Articolul 76 - Documente anexate prezentului Contract

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

încheiat astazi.............la................

DISPOZIȚII GENERALE

PARTILE CONTRACTANTE

ÎNTRE

Asociatia de dezvoltare intercomunitara „ AQUA INVEST MURES ” (denumita Asociația), cu sediul în Tg. Mures, str. Primariei nr. 2, înscrisa în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei Tg. Mures cu nr. 26/2008, reprezentata de Lokodi Edita Emoke în calitate de Presedinte al Asociatiei,

în numele si pe seama urmatoarelor unitati administrativ-teritoriale membre:

 • 1.  Consiliul Judetean Mures, în baza Hotarârii___________________________________________

 • 2.  Consiliul Local al municipiului Reghin, în baza Hotarârii______________________________

 • 3.  Consiliul Local al municipiului Sighisoara, în baza Hotarârii___________________________

 • 4.  Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mures, în baza Hotarârii_________________________

 • 5.  Consiliul Local al municipiului Tîrnaveni, în baza Hotarârii______________________________;

 • 6.  Consiliul Local al orasului Cristuru Secuiesc, în baza Hotarârii___________________________

 • 7.  Consiliului Local al orasului Iernut, în baza Hotarârii_____________________________________

 • 8.  Consiliul Local al orasului Ludus, în baza Hotarârii______________________________________

 • 9.  Consiliul Local al orasului Miercurea Nirajului, în baza Hotarârii_________________________

 • 10. Consiliul Local al orasului Sarmasu, în baza Hotarârii_____________________________________

 • 11. Consiliul Local al orasului Sângeorgiu de Padure, în baza Hotarârii_______________________

 • 12. Consiliul Local al orasului Ungheni, în baza Hotarârii_____________________________________

 • 13. Consiliul Local al comunei Acatari, în baza Hotarârii______________________________________

 • 14. Consiliul Local al comunei Adamus, în baza Hotarârii___________________________________

 • 15. Consiliul Local al comunei Albesti, în baza Hotarârii_________________________________________

 • 16. Consiliul Local al comunei Alunis, în baza Hotarârii______________________________________

 • 17. Consiliul Local al comunei Band, în baza Hotarârii_______________________________________

 • 18. Consiliul Local al comunei Brîncovenesti, în baza Hotarârii________________________________

 • 19. Consiliul Local al comunei Ceuasu de Câmpie, în baza Hotarârii___________________________

 • 20. Consiliul Local al comunei Craciunesti, în baza Hotarârii___________________________________

 • 21. Consiliul Local al comunei Cristesti, în baza Hotarârii________________________________________

 • 22. Consiliul Local al comunei Corunca, în baza Hotărârii______________________________________

 • 23. Consiliul Local al comunei Danes, în baza Hotarârii_______________________________________

 • 24. Consiliul Local al comunei Deda, în baza Hotarârii_______________________________________

 • 25. Consiliul Local al comunei Ernei, în baza Hotarârii_______________________________________

 • 26. Consiliul Local al comunei Ganesti, în baza Hotarârii__________________________________

 • 27. Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, în baza Hotarârii_____________________________

 • 28. Consiliul Local al comunei Gornesti, în baza Hotarârii___________________________________

 • 29. Consiliul Local al comunei Ibanesti, în baza Hotarârii___________________________________

 • 30. Consiliul Local al comunei Livezeni, în baza Hotarârii___________________________________

 • 31. Consiliul Local al comunei Madaras, în baza Hotarârii___________________________________

 • 32. Consiliul Local al comunei Panet, în baza Hotarârii_______________________________________

 • 33. Consiliul Local al comunei Pogaceaua, în baza Hotarârii___________________________________

 • 34. Consiliul Local al comunei Porumbeni, în baza Hotarârii___________________________________

 • 35. Consiliul Local al comunei Rîciu, în baza Hotarârii_________________________________________

 • 36. Consiliul Local al comunei Rusii Munti, în baza Hotarârii___________________________________

 • 37. Consiliul Local al comunei Sîngeorgiu de Mures, în baza Hotarârii___________________________

 • 38. Consiliul Local al comunei Sînpaul, în baza Hotarârii______________________________________

 • 39. Consiliul Local al comunei Sînpetru de Cîmpie, în baza Hotarârii___________________________

 • 40. Consiliul Local al comunei Sincai, în baza Hotarârii_____________________________________

 • 41. Consiliul Local al comunei Zau de Cîmpie, în baza Hotarârii___________________

Aceste unitati administrativ - teritoriale fiind denumite în continuare “Autoritate Deleganta ”

Si

Societatea Comerciala _Compania Aquaserv S.A., codul de înregistrare fiscala RO 10755074 înmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Mures cu numarul J26/464/1998 cu sediul principal în Tg. Mures, str. Kos Karoly nr.1 judetul/sectorul Mures reprezentata de _________________, având

functia de___________________,

denumita în continuare „Operatorul”,

numite împreuna „Partile" si separat „Partea”

PREAMBUL
Următoarele aspecte au fost discutate si convenite anterior semnării Contractului de delegare
 • a) Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, România si-a asumat obligații care implica investiții importante în sectorul de apa si canalizare, pâna în 2015 pentru un numar de 263 de aglomerari urbane cu locuitor-echivalent (l.e..) mai mare de 10.000 si pâna în 2018 în 2.346 aglomerari urbane cu un l.e. cuprins între 2.000 si 10.000.

 • b) Un element esential pentru atingerea obiectivelor ambitioase de investitii îl reprezinta implementarea unui model institutional care sa permita unor operatori mai mari, puternici si cu experienta sa furnizeze serviciile de alimentare cu apa si de canalizare în mai multe unitati administrativ teritoriale, în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii, denumit în prezentul Contract „Dezvoltarea Regionala” si definit în art. 1 din prezentul Contract.

MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALA este proiectat pentru a fi convingator, progresiv si eficient.

Convingator:

Prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara în vederea gestionarii procesului de constientizare si informare a Consiliilor Locale din regiune despre obiectivele proiectului comun de dezvoltare regionala, precum si pentru determinarea fiecaruia dintre ele sa devina membru al asociatiei.

Prin Contractul de delegare care dovedeste ca Mecanismul de Dezvoltare Regionala din cadrul procesului de integrare europeana respecta hotarârile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de investitii, politica de preturi si tarife, sistemul de garantii si drepturile de control.

Progresiv:

Prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara în vederea gestionarii unui proces de integrare operationala progresiva a fiecarui membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, prin semnarea unui Contract de delegare.

Prin Contractul de delegare care introduce Perioada de Tranzitie si conditiile de îndeplinire a obligatiilor comune, pentru noii semnatari.

Eficient:

Prin Contractul de delegare care introduce drepturi si obligatii detaliate, operationale si echilibrate pentru Autoritatea deleganta si pentru Operator.

În mod special, acest Contract de delegare recunoaste obiectivul Operatorului de a dobândi mai multa eficienta si de a-si dezvolta propriile sale capacitati de autofinantare bazate pe un sistem regional veritabil de gestiune a activelor.

 • c) Conform legislatiei române, Consiliul Local are competenta exclusiva de a defini principiile organizationale si operationale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, precum si modificarile si completarile aduse acestora în interes public. Art. 136 din Constitutia României, Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (denumita în continuare „Legea nr. 213/1998”) si Legea 215/2001 a administratiei publice locale (denumita în continuare „Legea nr. 215/2001”) constituie „Principiile Generale ale Organizarii Autonome a Administratiei Publice Locale”. Acestea pun bazele legale ale organizarii, întretinerii si dezvoltarii sistemelor de alimentare cu apa potabila si de canalizare în cadrul limitelor teritoriale ale Localitatilor.

 • d) . Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, cu modificarile ulterioare, permite, conform art.10 alin.1 lit.d, autoritarilor administratiei publice locale sa delege gestiunea acestor servicii publice uneia sau mai multor persoane juridice, indiferent de organizarea si forma juridica a acestora, dupa cum autoritatile administratiei publice locale sunt îndreptatite sa detina, sa foloseasca si sa dispuna de domeniul public local, inclusiv în ceea ce priveste organizarea, întretinerea si dezvoltarea retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

 • e) . Autoritatea deleganta si Operatorul declara ca atingerea obiectivelor mentionate la art. 3 de mai jos trebuie sa se traduca prin respectarea de catre Operator a criteriilor de performanta definite în Dispozitiile Speciale - Partea Comuna, îndeosebi în ceea ce priveste extinderea ariei de cuprindere a serviciilor si îmbunatatirea calitatii serviciilor. Operatorul declara ca va adopta liniile directoare definite în planul previzional de investitii pentru înlocuirea activelor puse la dispozitie de Autoritatea deleganta pe durata Contractului de delegare.

Partile mentioneaza expres ca cele prezentate mai sus au ca scop de a facilita interpretarea prezentului Contract, însa nu vor opera astfel încât sa prevaleze fata de prevederile prezentului Contract.

Tinând cont de aspectele mentionate în Preambul, Partile au convenit încheierea prezentului Contract de delegare.

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND DELEGAREA

CAPITOLUL I- DELEGAREA

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII

În scopul aplicarii prezentului Contract de delegare, Partile convin ca termenii si expresiile folosite în continuare, scrise cu majuscule, sa fie definite dupa cum urmeaza:

Aria delegării” delimiteaza aria sau ariile din Aria de Competenta Teritoriala a Autoritatii delegante, în cadrul careia(carora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile. Aceasta va fi convenita periodic de Autoritatea deleganta si Operator. La Data Intrarii în Vigoare, Aria minima va cuprinde cel putin suprafetele exterioare totale ale Perimetrului de Distributie a Apei si a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate pentru retelele aflate în interconexiune atunci când se suprapun.

„Aria de Competenta Teritoriala a Autoritatii delegante” înseamna teritoriul aflat în limitele administrative ale Autoritatii delegante;

„Aria de Dezvoltare” înseamna Aria de Competenta Teritoriala a Localitatilor care vor intra în Asociație dupa semnarea prezentului Contract de delegare, care vor deveni parte la prezentul Contract de delegare, în calitate de Autoritate deleganta conform legislatiei în vigoare la data respectiva.

Branșament” înseamna partea din reteaua publica de distributie care face legatura între reteaua publica si reteaua interioara a unei incinte sau cladiri apartinând utilizatorilor. Bransamentul deserveste un singur utilizator. Bransamentul pâna la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

Bunuri de Preluare” înseamna mijloacele fixe, bunurile imobile si mobile, dobândite sau construite de Operator având ca singur scop furnizarea Serviciilor, cu exceptia celor mentionate în art. 7.1.1., 7.1.2. si 7.1.3., la care se face referinta si care sunt definite în art. 12 de mai jos.

Bunuri de Retur” înseamna bunurile publice si/sau private ce includ terenurile, echipamentele si lucrarile publice ale Autoritatii delegante, existente sau care urmeaza sa fie construite, ce sunt puse la dispozitia Operatorului pentru întreaga durata a Contractului de delegare, la care se face referinta si în special cele care sunt definite în art. 7 de mai jos.

Bunuri de Retur prin Accesiune” înseamna bunuri construite si finantate de catre Operator care sunt integrate Bunurilor de Retur existente.

Bunurile Proprii” înseamna alte bunuri decât cele mentionate în art. 7 si 12 de mai jos si care apartin Operatorului, la care se face referinta si care sunt definite în art. 14 de mai jos. Acestea ramân în proprietatea Operatorului la expirarea prezentului Contract de delegare, cu exceptia cazului în care partile convin altfel.

„Bunuri Publice” înseamna orice bunuri care, conform Constitutiei României si Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, constituie „bunuri proprietate publica” facând parte din sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare atribuite Operatorului.

“Autoritate deleganta” înseamna unitatile administrativ - teritoriale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare “AQUA INVEST MURES”.

„Operator” înseamna SC Compania Aquaserv SA, desemnata de Autoritatea deleganta prin prezentul Contract de delegare sa furnizeze serviciile publice locale de alimentare cu apa si de canalizare în temeiul legislatiei aplicabile;

„Delegarea” înseamna:

dreptul exclusiv de a exploata, întretine si administra bunurile concesionate, precum si investitiile privind reabilitarea bunurilor existente si cu extinderea Ariei Delegarii. Bunurile ramân în proprietatea autoritatilor administratiei publice locale si dupa încetarea Contractului de delegare sunt returnate respectivului proprietar;

si

dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de alimentare cu apa si de canalizare în cadrul Ariei de Competenta Teritoriala a Autoritatii delegante.

Contractul de delegare” înseamna prezentul Contract de delegare compus din preambul, Dispozitiile Generale si anexele sale: Dispozitiile Speciale; Caietul de Sarcini (Masterplanul); Inventarul bunurilor proprietate publica si privata, aferente Serviciilor si care sunt transmise spre folosința Operatorului pe durata contractului; Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii Serviciilor; Regulamentele Serviciilor si alte anexe. Atunci când sensul frazei o cere, în special în cazul referintelor care se fac la articole, termenul „prezentul Contract” nu poate desemna decât prezentul Contract de delegare.

Data Intrării în Vigoare” înseamna data prevazuta la art. 52.

Dispozițiile Speciale” înseamna documentele numite astfel si care sunt anexate la Contractul de delegare. Dispozitiile Speciale se compun din trei parti distincte: „Dispozitiile Speciale - Partea Comuna”, „Dispozitiile Speciale - Partea de Apa”, „Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare”, inclusiv anexele la acestea.

Drumuri Publice” înseamna drumurile nationale, judetene, municipale si comunale.

Drumuri Private” înseamna drumuri apartinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat.

Durata de Viata Tehnica” înseamna durata de viata în conditii de utilizare normala a fiecarui bun. Pentru Bunurile de Retur, aceasta este specificata pe categorii de bunuri în anexa 3 a Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si în anexa 3 a Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare.

„Furnizarea Serviciilor” înseamna exercitarea tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor Operatorului nascute din prezentul Contract de delegare pentru a asigura continuitatea serviciilor delegate pe baze exclusive.

Instalatii Interioare de Apa Potabila” înseamna totalitatea instalatiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate dupa apometrul/contorul de bransament, în sensul de curgere a apei, sau, daca bransamentul nu este contorizat, dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara de utilizare a apei, si care asigura transportul apei potabile preluate din reteaua publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare.

Instalatii Interioare de Canalizare” înseamna totalitatea instalatiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pâna la caminul de racord din reteaua publica

Lucrari de Extindere sau Consolidare” înseamna lucrarile definite în art. 8 din Dispozitiile Speciale - Partea comuna.

Lucrari de Înlocuire” înseamna lucrarile definite în art. 7 din Dispozitiile Speciale - Partea comuna.

Lucrari Planificate de Întretinere” înseamna lucrarile definite în art. 6.2 din Dispozitiile Speciale -Partea comuna.

Perimetrul de Colectare a Apei Uzate” înseamna limita retelei /retelelor publice de canalizare a(le) flecarei Zone Urbane si, prin extrapolare, toate suprafetele incluse în aceasta limita a retelei /retelelor conform art. 4 din Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare. Acesta se va întinde pe cel putin 100 metri în orice directie, masurati de la orice punct al retelei publice de canalizare.

„Perimetrul de Distributie a Apei” înseamna limita retelei / retelelor publice de alimentare cu apa potabila a(le) flecarei Zone Urbane si, prin extrapolare, toate suprafetele incluse în aceasta limita a rețelei /rețelelor conform art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apa. Acesta se va întinde pe cel puțin 100 metri în orice directie, masurati de la orice punct al retelei publice de alimentare cu apa potabila.

Perioada de Tranziție” înseamna o perioada de timp în cursul careia Partile sprijina organizarea Operatorului; mai ales, Operatorul trebuie sa întreprinda actiuni prioritare în scopul de a repara si îmbunatati tehnic echipamentele si lucrarile pe care le considera necesare în vederea furnizarii corecte a Serviciilor, astfel cum sunt definite în art. 22.1 de mai jos.

„Proportionalitatea” înseamna repartizarea sumelor pe care le datoreaza Partile contractante una celeilalte în temeiul prezentului Contract de delegare în functie de numarul de beneficiari finali ai Serviciilor.

Provizionul pentru Uzura Morala” Provizionul pentru Uzura Morala se aplica oricarui Bun de Retur, care poate fi reînnoit sau nu, finantat de Operator si definit în art. 43.2 de mai jos.

Punctul de Delimitare a Instalatiilor de Alimentare cu Apa dintre Operator si Utilizator” locul în care instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordeaza la instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea Operatorului furnizor de servicii. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare se face prin caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice, în sensul de curgere a apei uzate.

„Racord” înseamna partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre utilizator si canalizarea publica. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

„Dezvoltarea Regionala” înseamna implementarea unui model institutional la nivel regional, adecvat pentru a grupa serviciile de alimentare cu apa si de canalizare legate de Ariile de Dezvoltare în cadrul unui operator comun.

Reteaua Publica de Alimentare cu Apa sau de Canalizare” partea din sistemul public de alimentare cu apa, respectiv din sistemul de canalizare, alcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructii anexe care asigura distributia apei, respectiv preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai multi utilizatori independenti, respectiv de la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la doua sau mai multe persoane juridice care administreaza câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.

Serviciile” înseamna serviciile de alimentare cu apa si de canalizare a caror gestiune este încredintata Operatorului de catre Autoritate deleganta, definite în art. 5.1 si 5.2 de mai jos.

Suma în caz de Încetare Înainte de Termen” înseamna suma care trebuie platita de catre Autoritatea deleganta sau de orice Localitate semnatara în cazurile prevazute de art. 65, care urmeaza sa fie determinata de un auditor independent. Aceasta suma va acoperi cel putin investitiile legate de Bunurile Publice finantate de Operator, altele decât cele finantate din fonduri publice puse direct la dispozitia Operatorului, care nu sunt integral amortizate la data încetarii prezentului Contract înainte de termen sau la data retragerii oricareia dintre Localitatile semnatare (în acest caz, legate de Bunurile Publice care apartin Localitatii respective).

„Utilizator” înseamna orice persoana fizica sau juridica, proprietara sau cu împuternicire data de proprietarul unui imobil, având bransament propriu de apa si/sau racord de canalizare, si care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile Operatorului.

Zona Urbana” înseamna teritoriul zonelor populate incluse în Aria de Competenta Teritoriala a Autoritatii delegante si definit în art. 4 al Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna.

Articolul 2 - Valoarea preambulului si a anexelor
 • 1 - Preambulul de mai sus si anexele mentionate în lista din art. 76 de mai jos fac parte integranta din prezentul Contract de delegare. Anexele la prezentul Contract de delegare au aceeasi valoare contractuala între Parti ca si Dispozitiile Generale. Împreuna constituie Documentele Delegarii.

Anexele îsi vor produce efectele de la Data Intrarii în Vigoare sau, daca la data respectiva nu sunt definitivate sau complete, de la data semnarii lor.

 • 2 - Pentru a facilita aplicarea si interpretarea prezentului Contract de delegare si a anexelor sale, ordinea de preferinta a documentelor contractuale se stabileste astfel:

 • - Contractul de delegare - Dispozitii Generale

 • - Dispozitiile Speciale - Partea Comuna si fiecare dintre Dispozitiile Speciale - Partea de Apa, respectiv de Canalizare

Prin urmare, în situatia aparitiei unor probleme de interpretare sau aplicare a oricareia dintre prevederile acestor documente, izvorâta dintr-o contradictie în formulare, aparenta sau de fond, între articole din documente diferite, atâta timp cât acele articole au acelasi obiect, se va tine cont de ordinea de preferinta mai sus mentionata si partile trebuie sa se conformeze prevederilor acelui document fata de prevederile documentelor inferioare.

Articolul 3 - Scopul, principii generale si obiective ale prezentului Contract de delegare
 • 1) . Scopul prezentului Contract de delegare este de a defini termenii si conditiile delegarii gestiunii Serviciilor în Aria delegarii de catre Autoritatea deleganta Operatorului.

 • 2) . Partile se angajeaza sa aplice prezentul Contract de delegare, în masura în care este fiecare implicata, respectând echilibrul economico-financiar al furnizarii Serviciilor si principiile de baza ale continuitatii si adaptabilitatii Serviciilor, precum si al egalitatii de tratament a Utilizatorilor.

 • 3) . În schimbul dreptului de a încasa integral veniturile obtinute din furnizarea Serviciilor si în urma acestora, Operatorul trebuie, pe întreaga durata a prezentului Contract de delegare, sa acopere cererea de servicii de alimentare cu apa potabila si de canalizare a populatiei din Aria delegarii si sa furnizeze serviciile la o calitate care sa corespunda obligatiilor stabilite prin prezentul Contract de delegare.

 • 4) . Autoritatea deleganta îi va acorda Operatorului dreptul de acces nelimitat, oricând, la toate terenurile din interiorul Ariei de Competenta Teritoriala a Autoritatii delegante în subsolul carora sau pe suprafata carora sunt situate instalatii de productie, transport sau distributie de apa potabila si de colectare, transport sau tratare a apei uzate, inclusiv toate terenurile învecinate si drepturile de trecere asociate instalatiilor si necesare în vederea gestionarii si furnizarii Serviciilor, astfel cum sunt definite în art. 4 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

 • 5) . Autoritatile administrației publice locale, reprezentate prin Aquainvest Mures, parte în acest Contract, pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare concesionate prin acest Contract, precum si dreptul de a urmari, controla si supraveghea:

 • a.  modul de respectare si de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de catre Operator;

 • b.  calitatea si eficienta serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare furnizate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti în prezentul Contract de delegare;

 • c.  modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere în functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana încredintata prin Contractul de delegare;

 • d.  modul de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

 • 6) . Autoritatea deleganta si Operatorul convin asupra faptului ca urmatoarele elemente constituie obiective esentiale si comune :

 • a) . îmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

 • b) .realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltarii economice si în scopul atragerii investitiilor profitabile pentru comunitatile locale;

 • c) .dezvoltarea durabila a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • d) .protectia mediului;

 • e) .asigurarea contorizarii consumului de apa pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;

 • f) .mentinerea în stare functionala si îmbunatatirea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare delegat;

 • g) .îmbunatatirea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • h) .echilibrul financiar al Delegarii, cu respectarea preturilor si tarifelor;

 • i) .cresterea progresiva a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pâna la atingerea limitelor întregii Arii a Delegarii;

 • j) .calitatea buna a Serviciilor si gestiunea administrativa si comerciala eficienta;

 • k) .mentinerea calitatii tehnice si întretinerea în buna stare a echipamentelor si lucrarilor cuprinse în Serviciile;

 • 7) . Obiectivul pe termen mediu si lung al prezentului Contract de delegare este, de asemenea, Dezvoltarea Regionala.

Articolul 4 - Obiectul Contractului
 • a) Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusiva a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, precum si exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria delegarii, pe durata prevazuta la art. 53 de mai jos.

 • b) Operatorul îsi asuma raspunderea furnizarii Serviciilor, sub controlul Autoritatii delegante, în conditiile si termenii Contractului de delegare si în conformitate cu normele legale si reglementare aplicabile.

 • c)  Dispozitiile Speciale - Partea Comuna stabileste regulile privind principiile generale ale furnizarii Serviciilor, modul de realizare a Lucrarilor, preturile si tarifele, obiectivele de calitate ale Serviciilor si relatiile cu Utilizatorii.

 • d) Dispozițiile Speciale - Partea de Apa si Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare stabilesc îndeosebi termenii si conditiile furnizarii fiecarui Serviciu Concesionat, definitia Perimetrelor Concesionate, modul de furnizare a Serviciilor, preturile, tarifele si calitatea serviciilor furnizate Utilizatorilor.

Articolul 5 - Serviciile

1. Serviciile în exclusivitate:

Operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pe Aria de Competenta Teritoriala a Autoritatii delegante. Serviciile în exclusivitate cuprind:

 • - Productia, transportul si alimentarea cu apa potabila

 • - Colectarea, transportul si tratarea apelor uzate si pluviale în Aria delegarii

 • - Lucrari de extindere si reabilitare în Perimetrul de Distributie a Apei Potabile si în Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate, acolo unde este cazul.

 • 2. Operatorul regional poate sub-delega, cu acordul Autoritatii Delegante, prin licitație, parte a serviciului de operare catre alte companii daca ratiuni de eficientizare a costurilor impun acest lucru.

Articolul 6 - Aria delegarii

1. Aria delegarii

Aria delegarii delimiteaza întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile în cadrul Ariei de Competenta Teritoriala a Autoritatii delegante. Acesta este compusa din Zonele Urbane specificate în art. 4 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

Lista Zonelor Urbane, care constituie Aria delegarii este definitiva, indiferent de evolutia demografica din cadrul acestor zone.

Partile convin expres ca prin prezentul Contract Operatorului îi revine responsabilitatea pentru gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare exclusiv în teritoriile din Aria delegarii.

2. Redefinirea Ariei Delegarii

Aria delegarii poate fi extinsa printr-un act aditional încheiat de parii, în cazurile urmatoare:

 • 1) în cazul extinderii teritoriului Autoritatii delegante,

 • 2) în cazul crearii/adaugarii de noi Zone Urbane de catre Autoritatea deleganta sau

 • 3) în cazul în care noi Localitati semneaza Contractul de delegare.

În ceea ce priveste orice modificare a Ariei delegarii atunci când modificarile planificate nu sunt justificate de amplasarea retelelor existente, activitatea lor economica sau densitatea populatiei, Partile vor aplica prevederile art. 63 din prezentul Contract de delegare.

3. Perimetrele de Distribuție a Apei si de Colectare a Apei Uzate si Pluviale

Perimetrul de Distribuție a Apei este definit în art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apa, iar Perimetrul de Colectare a Apei Uzate este definit în art. 4 din Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare.

Dupa finalizarea unor noi lucrari de productie sau transport de catre Operator, pentru a include zona din jurul acestor lucrari Perimetrul de Distributie a Apei/ de Colectare a Apei Uzate pot fi extinse în mod corespunzator dupa cum considera partile. Redefinirea periodica a Perimetrelor de Distributie a Apei si de Colectare a Apei Uzate nu modifica nici natura Ariei Delegarii, nici obligatiile Operatorului, în special în ceea ce priveste Indicatorii de Performanta ai Serviciilor.

CAPITOLUL II - BUNURILE DELEGĂRII

Articolul 7 - Bunurile de Retur

1) Bunurile de Retur

Bunurile de Retur constau în bunurile Autoritatii delegante aferente si necesare furnizarii Serviciilor, existente si puse la dispozitia Operatorul conform Contractului de delegare sau care vor fi construite, care vor fi puse la dispozitia Operatorului pe întreaga durata a prezentului Contract de delegare.

Bunurile de Retur includ:

 • 1) Bunuri Publice si/sau private puse la dispozitia Operatorului de catre Autoritatea deleganta la Data Intrarii în Vigoare sau ulterior acestei date;

 • 2) Bunuri noi, parte a sistemelor de apa si canalizare si care au o natura substantial similara Bunurilor Publice, create si finantate de catre Operator, altele decât cele prevazute la art.18 pct.15;

 • 3) Daca este cazul, bunuri încorporate în domeniul public, finantate de catre Autoritatea deleganta sau de terti si puse la dispozitia Operatorului de catre Autoritatea deleganta, ulterior Datei Intrarii în Vigoare, în conditiile definite în art. 8.4 de mai jos.

2) Identificarea Bunurilor de Retur

Bunurile de Retur sunt identificate mai jos. Ele includ Bunurile din Aria delegarii, fie ca exista la Data Intrarii în Vigoare, fie ca urmeaza a fi create sau încorporate la o data ulterioara în domeniul public.

 • 1. Terenurile puse la dispozitia Operatorului sau cumparate de Operator sunt compuse din:

 • a) terenuri aflate în proprietatea Autoritatii delegante, care apartin domeniului public si pe care se afla constructiile si instalatiile/retelele aferente serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare.

 • b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea echipamentelor si lucrarilor.

 • 2. Instalatiile si constructiile puse la dispozitia Operatorului sau realizate si finantate de Operator, altele decât cele prevazute la art 18 pct.15 sunt compuse din:

 • a) pentru producția si distribuția de apa potab ila: puturi, conducte de transport, statii de tratare, rezervoare, statii de pompare si sisteme de distributie, contoare, precum si toate celelalte echipamente si instalatii asociate;

 • b) pentru colectarea si tratarea apei uzate: sisteme de colectare, statii de pompare, statii de epurare, instalatii de evacuare, contoare, precum si toate celelalte echipamente si instalatii asociate;

 • 3.Constructiile publice folosite ca ateliere, laboratoare, birouri, depozite sau locuinte de serviciu, care fac parte din Serviciile sau sunt construite pe domeniul public afectat Serviciilor, daca este cazul, sunt de asemenea puse la dispozitia Operatorului.

Articolul 8 - Sistemul Bunurilor de Retur
 • 1. Partile convin expres ca Bunurile de Retur sunt puse la dispozitia Operatorului exclusiv pentru furnizarea Serviciilor prevazute în prezentul Contract de delegare.

 • 2. Bunurile de Retur au urmatorul regim juridic special :

 • a) Bunurile de Retur, care exista la Data Intrarii în Vigoare sau vor fi construite sau încorporate domeniului public de catre Autoritatea deleganta, constituie în prezent si vor constitui întregul patrimoniu al Autoritatii delegante afectat Serviciilor. Operatorul recunoaste ca acestea sunt si vor ramâne în proprietatea Autoritatii delegante.

 • b) Bunurile de Retur realizate de Operator, altele decât cele prevazute la art. 18 pct. 15 sunt de la început proprietatea Autoritatii delegante.

 • c) La încetarea prezentului Contract de delegare indiferent de motiv, Bunurile de Retur sunt înapoiate Autoritatii delegante, în conditiile prevazute în art. 57 de mai jos.

 • d) Bunurilor de Retur li se aplica procedurile contabile specifice prevazute în art. 44 de mai jos.

 • e) Durata de viata contabila a Bunurilor de Retur este aceeasi cu Durata de Viata Tehnica în masura posibilului, în functie de modalitatea de amortizare. În Perioada de Tranzitie durata de viata contabila va fi cea stabilita la Data Intrarii în Vigoare si va fi ajustata în decurs de un an de la Data Intrarii în Vigoare, dupa cum este stabilit în Anexa 3 a Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si a Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare.

 • 3. Operatorul declara ca are suficiente cunostinte (relevarea sistemului si diagnosticarea corecta a acestuia, ca urmare a unei operari continue) despre Bunurile de Retur, la 3 ani de la Data Intrarii în vigoare a prezentului contract.

În consecinta:

 • a) .cu rezervele mentionate în art. 22.3 de mai jos, renunta în mod irevocabil sa se prevaleze de orice conditie, caracteristica ori situatie a Bunurilor de Retur în scopul de a se elibera de obligatiile ce-i incumba în temeiul prezentului Contract de delegare,

 • b) .se angajeaza sa îsi asume raspunderea pentru ele în conditia în care se afla la 3 ani de la Data Intrarii în Vigoare

 • c) .cu toate acestea, Operatorul beneficiaza integral de garantiile producatorului privind echipamentele si lucrarile.

 • 4. Dupa Data Intrarii în Vigoare, echipamentele si constructiile ce apartin Autoritatii delegante sau tertilor si care folosesc Serviciilor nu pot fi puse la dispozitia Operatorului decât printr-un act aditional la prezentul Contract de delegare. În orice caz, acele bunuri vor fi mai întâi trecute în domeniul public al Autoritatii delegante.

Articolul 9 - Bunuri de Retur care pot fi reînnoite
 • 1) .În funcție de natura lor sau Durata lor de Viata Tehnica, Bunurile de Retur se împart în bunuri care pot reînnoite si bunuri care nu pot fi reînnoite.

 • 2) .Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite sunt bunuri a caror Durata de Viata Tehnica, dupa cum este stabilita în Registrul Mijloacelor Fixe, expira înainte de termenul normal de expirare stabilit în art. 53.1 de mai jos. Bunurile de Retur care pot fi reînnoite, trebuie sa fie înlocuite sau reabilitate de Operator cel putin o data în cursul prezentului Contract de delegare.

 • 3) .Bunurile de Retur, care nu pot fi reînnoite de catre Operator, sunt celelalte Bunuri de Retur care, fie prin natura lor, fie din cauza Duratei de Viata Tehnica, nu pot fi reînnoite înainte de data normala de expirare a Duratei prezentului Contract de delegare.

Articolul 10 - Inventarul Bunurilor de Retur
 • 1. O lista cu Bunurile de Retur la Data Intrarii în Vigoare se anexeaza la prezentul contract.

 • 2. În curs de 3 ani de la Data Intrarii în Vigoare, Autoritatea deleganta si Operatorul vor elabora împreuna o lista detaliata care sa descrie Bunurile de Retur convenite de parti. Inventarul Bunurilor de Retur trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii pentru fiecare bun: numar de inventar, denumirea, amplasarea geografica, daca pot fi reînnoite sau nu, data achizitionarii, costul de achizitie, conditia tehnica, amortizarea, valoarea contabila neta.

Ulterior inventarierii si acordului partilor, valoarea contabila neta a fiecarui bun este înregistrata în conturi din afara bilantului în contabilitatea Operatorului cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data finalizarii inventarului, dar nu mai mult de 36 luni de la Data Intrarii în Vigoare. Valoarea contabila neta poate fi modificata datorita uzurii morale sau a capacitatii de functionare slabe, prin acordul partilor sau, în absenta acestuia, prin expertiza.

 • 3. În timpul inventarierii, Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite, care nu au fost reînnoite înainte de Data Intrarii în Vigoare, conform datelor din Registrul Mijloacelor Fixe, fac obiectul unei hotarâri: fie de casare, fie de efectuare de lucrari de reabilitare sau îmbunatatire, asa cum se prevede în art. 22.2 de mai jos, fie de mentinere a lor în exploatare dupa expirarea Duratei Tehnice de Viata.

 • 4. Un raport asupra inventarului Bunurilor de Retur indica modificarile ce trebuie operate în Registrul Mijloacelor Fixe. Raportul asupra inventarului Bunurilor de Retur constituie anexa la prezentul Contract de delegare.

 • 5. Inventarul Bunurilor de Retur este folosit pentru a tine la zi Registrul Mijloacelor Fixe, în care Durata de Viata Tehnica a fiecarui Bun de Retur este prevazuta de legislatia în vigoare.

 • 6. Registrul Mijloacelor Fixe trebuie sa fie pus în permanenta la dispozitia Autoritatii delegante, în format electronic.

 • 7. În cel mult 3 ani de la stabilirea listei prevazute la punctul 2 de mai sus, fiecare Localitate îsi va înregistra Bunurile sale de Retur conform prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare si va furniza Operatorului dovezile privind aceasta înregistrare. Operatorul îsi va înregistra si el în mod corespunzator drepturile sale de concesiune. Exceptie fac acele bunuri care sunt obiectul unor programe investitionale, pentru care înregistrarea se va face în cel mai scurt timp posibil.

 • 8. Predarea se va face pe baza de proces verbal de predare - primire.

Articolul 11 - Granituirea
 • 1) .Din proprie inițiativa sau din inițiativa Autoritatii delegante, în plus fata de obligația inventarierii Bunurilor de Retur, Operatorul se angajeaza sa marcheze hotarele tuturor bunurilor corespunzatoare existente care sunt înregistrate în Inventarul anexat prezentului Contract de delegare, pe cheltuiala si sub controlul Autoritatii delegante. Aceste bunuri includ terenuri, lucrari aferente proceselor de productie si, acolo unde este cazul, lucrari semnificative de transport si distributie. Aceasta granituire se face cu acordul proprietarilor învecinati. Un raport va fi elaborat si predat Autoritatii delegante.

 • 2) .Operatorul se angajeaza sa elaboreze un plan ale fiecaror hotare marcate pe cheltuiala sa si sub controlul Autoritatii delegante, o copie a acestui plan fiind transmisa Autoritatii delegante.

 • 3) .În cazul în care apar modificari privind acele terenuri, Operatorul se angajeaza sa le granituiasca din nou si sa elaboreze noi planuri pe cheltuiala sa, sub controlul Autoritatii delegante.

 • 4) . De fiecare data când este necesar, Autoritatea deleganta îl sprijina pe Operator, în special în ceea ce priveste comunicarea planurilor hotarelor marcate, în relatia cu serviciile sale administrative si, obligatoriu, în cazul litigiilor având ca obiect dreptul de proprietate asupra bunurilor.

 • 5) . În ceea ce priveste aplicarea prevederilor prezentului articol, partile vor colabora ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât Operatorul sa poata depune diligentele necesare în vederea identificarii si protectiei juridice a domeniului public, cu cheltuieli care sa nu afecteze echilibrul economico-financiar al Serviciilor.

Articolul 12 - Bunuri de Preluare

1. Definiția Bunurilor de Preluare

Mijloacele fixe, bunurile imobile si mobile cumparate sau construite de Operator având ca unic scop furnizarea Serviciilor, cu exceptia celor mentionate în art. 7.1. de mai sus, sunt Bunuri de Preluare, în sensul prezentului Contract de delegare.

La expirarea prezentului Contract de delegare, Bunurile de Preluare pot fi preluate de Autoritatea deleganta, în schimbul contravalorii acestora de la Operator, în conditiile prevazute de art. 58 de mai jos, iar Operatorul se angajeaza sa predea Autoritatii delegante Bunurile de Preluare în schimbul contravalorii.

În situatia rezilierii prezentului Contract de delegare din culpa Autoritatii delegante, acesta va fi obligat sa preia Bunurile de Preluare în schimbul unei indemnizatii acordate Operatorului.

2. Identificarea Bunurilor de Preluare

Bunurile de Preluare sunt în principal, fara a se limita la acestea, compuse din vehicule si masini specializate, unelte, stocuri, aparatura si programe informatice specializate, fisiere si baze de date, precum si, daca este cazul, cladiri folosite ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau locuinte de serviciu ale Operatorului, construite pe terenurile Operatorului si altele decât cele identificate ca fiind Bunuri de Retur în art. 7.2 de mai sus.

Articolul 13 - Inventarul Bunurilor de Preluare
 • 1. În decurs de 6 (sase) pâna la 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Operatorul va întocmi un inventar ce descrie Bunurile de Preluare existente, evaluate la valoarea lor contabila neta.

 • 2. Inventarul Bunurilor de Preluare este pus în permanenta la dispozitia Autoritatii delegante, în format electronic.

Articolul 14 - Bunurile proprii

1. Definitia Bunurilor Proprii

Celelalte Bunuri decât cele prevazute în articolele 7 si 12 de mai sus si care apartin Operatorului, constituie Bunurile sale Proprii. Ele ramân în proprietatea sa la data expirarii Contractului de delegare, cu exceptia cazului în care partile convin altfel.

2. Identificarea Bunurilor Proprii

Bunurile Proprii sunt în principal, fara a se limita la acestea, compuse din anumite cladiri folosite ca birouri sau locuinte, de care, datorita amplasarii sau situatiei lor, nu este nevoie în mod esential sa ramâna ca o parte integranta a furnizarii Serviciilor la încetarea Contractului de delegare si, daca este cazul, din vehicule cu motor ne-specializate, echipament si mobila de birou si programe informatice nespecializate.

Articolul 15 - Sistemul Bunurilor de Preluare si a Bunurilor Proprii
 • 1. Bunurile de Preluare si Bunurile Proprii sunt si ramân în proprietatea Operatorului.

 • 2. Operatorul nu poate înstraina Bunurile de Preluare si nu le poate ipoteca fara aprobarea expresa prealabila a Autoritatii delegante.

 • 3. Operatorul poate cumpara sau înstraina oricând Bunuri Proprii, însa doar daca acest lucru nu are un efect negativ asupra furnizarii corespunzatoare a Serviciilor.

 • 4. Operatorul poate folosi Bunurile sale Proprii si, cu conditia autorizarii de partea Autoritatii delegante, conform art. 58.1, anumite Bunuri de Preluare, în vederea furnizarii altor servicii decât Serviciile.

CAPITOLUL III - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Secțiunea 1 - Drepturile si Obligațiile Autoritari delegante

Articolul 16 - Drepturile Autoritatii delegante
 • 16.1. Autoritatea deleganta are următoarele drepturi:

 • 1.  sa stabileasca programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente;

 • 2.  sa aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • 3.  sa coordoneze proiectarea si executia lucrarilor tehnico-edilitare, de investitii, în scopul realizarii acestora într-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului, de urbanism si de mediu;

 • 4.  sa realizeze investitii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin asociere intercomunala;

 • 5.  sa finanteze realizarea de lucrari necesare serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • 6.  sa contracteze si sa garanteze în conditiile legii împrumuturi pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • 7.  sa inspecteze bunurile, activitatile si serviciile publice concesionate, sa verifice stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul în care este satisfacut interesul public, sa verifice respectarea obligatiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabila a Operatorului si în conditiile prevazute în caietul de sarcini si în regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • 8.  sa îsi manifeste intentia de a dobândi Bunurile de Preluare si de a solicita operatorului încheierea contractului de vânzare-cumparare cu privire la aceste bunuri;

 • 9.  sa modifice în mod unilateral partea reglementara a contractului de delegare din motive exceptionale legate de interesul national sau local, conform Art. 62;

 • 10. sa aprobe structura si ajustarile de tarife propuse de catre Operator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si prevederile prezentului contract;

 • 11. sa rezilieze Contractul în cazul în care Operatorul nu îsi respecta obligatiile asumate prin prezentul Contract de delegare.

 • 16.2. Asociatia, creata în conformitate cu Legea 215/2001 de catre Localitatile semnatare în scopul pregatirii si promovarii proiectelor de modernizare si de extindere a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivel local si regional, se va substitui autoritarilor administratiei publice locale si este Autoritatea deleganta, prin transfer al competentelor autoritatilor administratiei publice locale privind Serviciile catre Asociatie.

Articolul 17 - Obligațiile Autoritatii delegante

Obligațiile Autoritatii delegante sunt:
 • 1.  sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentul de organizare si funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pe baza normelor-cadru, în conformitate cu legislatia în vigoare;

 • 2.  sa aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, conform prevederilor prezentului contract,

 • 3.  sa verifice periodic urmatoarele:

 • a.  serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare furnizate si nivelul de calitate al acestora;

 • b. îndeplinirea indicatorilor de performanta si aplicarea penalitatilor pentru neîndeplinirea acestora;

 • c.  mentinerea echilibrului contractual rezultat prin licitatie si stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • d.  asigurarea unor relatii echidistante si echilibrate între Operator si Utilizatori;

 • e.  clauzele de administrare, întretinere si predare a Bunurilor Publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;

 • f.  independenta manageriala a Operatorului fata de orice ingerinte ale autoritatilor si institutiilor publice;

 • 4. sa predea Operatorului la Data Intrarii în Vigoare a prezentului Contract toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotarile aferente întregii activitati, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;

 • 5. sa notifice partilor interesate informatii referitoare la încheierea prezentului Contract;

 • 6. sa faciliteze Operatorului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare;

 • 7. sa-si asume pe perioada derularii Contractului toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate în mod explicit în sarcina Operatorului prin Contractul de delegare;

 • 8. sa ia toate masurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în asa fel încât capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare sa ramâna cel putin constanta pe toata durata delegarii;

 • 9. sa nu-l tulbure pe Operator în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul Contract de delegare;

 • 10. sa nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare în afara de cazurile prevazute expres de lege;

 • 11. sa notifice Operatorului aparitia oricaror împrejurari de natura sa aduca atingere drepturilor Operatorului.

 • 12. sa puna în momentul începerii operarii la dispozitia Operatorului toate documentațiile , avizele si autorizatiile privind sistemul de apa si canalizare delegat, în conformitate cu cerintele legale în vigoare.

Secțiunea 2 - Obligațiile Operatorului

Articolul 18 -Principiile de baza ale Serviciilor

În conformitate cu principiile operaționale generale definite în art. 1, 2 si 3 din Dispozițiile Speciale -Partea Comuna si cu respectarea echilibrului economico-financiar al Serviciilor, Operatorul trebuie:

 • a) .sa furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu si constant, Serviciile de alimentare cu apa potabila si de canalizare;

 • b) .sa adapteze Serviciile la noile cerinte ale Utilizatorilor, de fiecare data când este necesar si în termene de timp rezonabile din punct de vedere tehnic;

 • c) .sa trateze Utilizatorii în mod echitabil, sa nu ofere în mod preferential accesul la Serviciile si sa le furnizeze Serviciile conform Contractului.

si are, în special, urmatoarele obligatii:

1). sa obtina dupa începerea operării de la autoritatile competente:

 • a.  autorizatia de functionare, potrivit legii;

 • b.  autorizatia eliberata de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;

 • c.  autorizatia de gospodarire a apelor eliberata de Administratia Nationala "Apele Române", conform competentelor legale;

 • 2) .sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, anexat prezentului contract;

 • 3) .sa serveasca toti Utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obtinut Delegarea în conditiile prezentului Contract si ale regulamentului local de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

 • 4) .sa monteze pe cheltuiala proprie câte un contor la bransamentul fiecarui Utilizator casnic, în termenele si în conditiile stabilite în caietele de sarcini de autoritatile administratiei publice locale semnatare ale prezentului Contract de delegare;

 • 5) .sa respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanta conform prezentului contract;

 • 6) .sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si A.N.R.S.C. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare în vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare în conformitate cu clauzele Contractului de delegare si cu prevederile legale în vigoare;

 • 7) .sa aplice metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

 • 8) .sa asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati, prelevând si utilizând anual o suma de cel putin 0,5% din fondul de salarii prevazut în bugetul de venituri si cheltuieli;

 • 9) . sa furnizeze serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, conform prevederilor din caietul de sarcini, în conditii de calitate si eficienta;

 • 10) .sa fundamenteze si sa supuna aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare cu apa si de canalizare;

 • 11) . sa plateasca Dividendele si Impozitul pe profit (care sunt surse de constituire a fondului IID conform OUG 198/2005), direct în fondul MRD (IID) deschis al Operatorului, fara a mai vira la bugetele locale.

 • 12) . sa efectueze întretinerea, reparatiile curente, planificate si accidentale, ce se impun la bunurile din patrimoniul delegat;

 • 13) .operatorul va lua toate masurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea Contractului de delegare, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare a Autoritarii delegante sa fie cel putin egala cu cea existenta la Data Intrarii în Vigoare a acestuia;

 • 14) . sa întocmeasca programele anuale de dotari si investitii de natura domeniului public, pe care sa le supuna spre aprobare Autoritatii delegante;

 • 15) . sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii. Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor ramân în proprietatea acestora pe toata durata Contractului de delegare, daca nu s-a convenit altfel la semnarea acestuia; se va mentiona explicit modul de repartitie a acestor bunuri.

 • 16) .sa propuna Autoritatii delegante scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinând patrimoniului delegat în baza legislatiei în vigoare;

 • 17) .sa transmita Autoritatii delegante modificarile de patrimoniu aparute în cursul anului, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru înregistrarea în contabilitatea Autoritatii delegante;

 • 18) . sa restituie Bunurile de Retur, în deplina proprietate, în mod gratuit si libere de orice sarcini, la încetarea Contractului de delegare;

 • 19) .sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

 • 20) .sa încheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru bunurile din patrimoniul public, conform legislatiei în vigoare privind asigurarile, în cazul în care acestea au fost incluse si aprobate în tarif;

 • 21) .sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a muncii;

 • 22) .sa predea la încheierea Contractului de delegare toata documentatia tehnico-economica referitoare la Serviciile;

 • 23) . sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, în acest sens Operatorul preia prin cumparare materialele si obiectele de inventar de la fostul operator, existente în stoc sau în folosinta la data începerii prezentului Contract.

 • 24) . sa realizeze investitiile care vor fi aprobate conform legii si anexelor la prezentul Contractul de delegare;

 • 25) .la încetarea Contractului de delegare, sa încheie cu Autoritatea deleganta un contract de vânzare-cumparare având ca obiect Bunurile de Preluare prevazute ca atare în caietul de sarcini si stabilite prin prezentul Contract de delegare, în privinta carora Autoritatea deleganta si-a manifestat intentia de a le dobândi;

 • 26) . în termen de 90 de zile de la data aprobării, Operatorul este obligat sa constituie si sa depuna garanția prevazuta la art. 40;

 • 27) .la încetarea Contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta majora, Operatorul este obligat sa asigure continuitatea furnizarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, în conditiile stipulate în Contract, pâna la preluarea acestuia de catre Autoritatea deleganta;

 • 28) .în cazul în care Operatorul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii Serviciilor, va notifica de îndata acest fapt Autoritatii delegante, în vederea luarii masurilor ce se impun pentru asiguarea continuitatii Serviciilor;

Operatorul nu va acorda nici unei persoane angajate de Autoritatea deleganta sau de subcontractantii sau mandatarii acestuia, nici un fel de cadou sau plata sub orice forma, ca stimulare sau recompensa pentru a actiona, pentru ca a actionat sau ca s-a abtinut sa actioneze într-un anume fel, pentru ca s-a aratat în favoarea sau s-a abtinut sa se arate în defavoarea oricarei persoane, în legatura cu acest Contract.

Articolul 19 - Obligația de a încheia contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Operatorul se obliga sa încheie un contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si în urma acestuia sa furnizeze servicii de alimentare cu apa potabila si de canalizare la cererea oricarui proprietar sau chirias din cladirile amplasate în interiorul Perimetrelor de Distributie a Apei si de Colectare a Apei Uzate, daca acestia îndeplinesc conditiile stabilite în art. 46 - 48 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

Articolul 20 - Obligatii generale privind lucrarile
 • 1. Operatorul are obligatia generala de a executa lucrarile necesare pentru furnizarea, adaptarea si extinderea Serviciilor în mod corespunzator, în conditiile financiare prevazute în articolele 9-12 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna, indiferent de natura lucrarilor ce trebuie efectuate si indiferent de bunurile aferente acelor lucrari. Aceasta obligatie generala a Operatorului decurge în mod direct din obligatia prevazuta în art. 18 de mai sus privind furnizarea Serviciilor în mod permanent, continuu si constant.

Pentru a asigura executarea corespunzatoare a acestei obligatii, ea este însotita de:

 • a. obligatia permanenta de a întretine Bunurile de Retur în stare functionala normala în vederea îndeplinirii functiilor carora le sunt destinate.

 • b. obligatia de întretine Bunurile de Preluare si eventual de a le înlocui pentru a permite Autoritatii delegante sa-si exercite efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la încetarea prezentului Contract de delegare.

 • 2. Pentru executarea corespunzătoare a prezentului Contract de delegare si pentru controlul sau, lucrările efectuate de Operator trebuie sa faca parte dintr-una dintre categoriile definite în articolele 6, 7 si 8 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna, adica:

 • a. Întretinere

 • b. Înlocuire

 • c. Reabilitare, extindere, modernizare

 • 3. Operatorul trebuie sa efectueze lucrarile de investitii stabilite în Planul de Investitii, în conditiile si la termenele prevazute de acesta.

Articolul 21 - Obligații financiare privind Lucrarile de Înlocuire

Bugetul minim al Lucrarilor de Înlocuire ce trebuie efectuate pe Durata prezentului Contract de delegare va fi stabilit la sfârsitul Perioadei de Tranzitie, dupa ce se convine asupra inventarierii bunurilor si va fi ajustat la sfârsitul flecarei perioade de cinci ani.

Articolul 22 - Obligații specifice în cursul Perioadei de Tranzitie
 • 1. Perioada de Tranzitie se întinde de la Data Intrarii în Vigoare pe o perioada de 3 ani si are ca scop implementarea Planului de Actiuni Prioritare care va fi anexat la prezentul Contract de delegare dupa elaborarea si semnarea sa, cel mai târziu la 3_ani de la Data Intrarii în Vigoare.

 • 2. În cursul Perioadei de Tranzitie, Operatorul trebuie sa execute lucrarile de reabilitare si modernizare, pe care le considera necesare pentru furnizarea corespunzatoare a Serviciilor, pe care le identifica cu ocazia inventarierii mentionate în art. 10.2 si 10.3 de mai sus si pentru care dispune de resursele necesare.

Operatorul este în special obligat sa prezinte un plan de îmbunatatire a continuitatii Serviciilor în termen de 1 an de la Data Intrarii în Vigoare. Acest plan va cuprinde o descriere în detaliu a dispozitivelor de protectie si va recomanda lucrari de reabilitare si îmbunatatiri tehnice.

La sfârsitul Perioadei de Tranzitie, Operatorul va face o descriere amanuntita, în raportul sau anual catre Autoritate deleganta, mentionat în art. 48 de mai jos, a tuturor investitiilor realizate în cursul Perioadei de Tranzitie, precum si despre rezultatele planului de îmbunatatire prevazut mai sus.

 • 3. În cazul în care anumite bunuri prezinta deficiente grave în cursul Perioadei de Tranzitie, pe care Operatorul nu le poate îndrepta prin executarea de lucrari de reabilitare si modernizare sau prin executarea de Lucrari de Înlocuire, Partile convin sa colaboreze în vederea identificarii unei solutii tehnice si financiare care sa remedieze deficienta. Daca acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile art. 63 de mai jos.

Articolul 23 - Exercitarea drepturilor si intereselor contractuale ale partilor
 • 1. Operatorul se obliga sa informeze Autoritatea deleganta în legatura cu orice schimbare a structurii capitalului social sau al actionariatului Operatorului, care ar putea conduce la o exercitare a controlului asupra Operatorului în conditii diferite fata de cele existente la Data Intrarii în Vigoare.

 • 2. Operatorul trebuie sa gestioneze si sa furnizeze singur Serviciile. Daca exista riscul pierderii drepturilor sale, Operatorul nu poate sa transfere sau sa cesioneze nici în întregime, nici în parte drepturile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare si nici sa-si substituie, prin propria putere, un tert în exercitarea integrala sau în parte a drepturilor si competentelor acordate de catre Autoritatea deleganta prin operarea Serviciilor, fara acordul prealabil si explicit al Autoritatii delegante.

În cazul în care Operatorul recurge la terti în executarea unor atributii, obligatii sau competente ce îi revin în virtutea prezentului Contract de delegare, ramâne singurul raspunzator în fata Autoritatii delegante.

Articolul 24 - Respectarea prevederilor legale
 • 1. Pe întreaga durata a Contractului de delegare, Operatorul se obliga sa respecte prevederile legale si reglementare în vigoare. Se reaminteste expres ca, din proprie initiativa, Autoritatea deleganta poate stabili astfel de standarde atunci când interesul public o cere. În acest scop, Operatorul trebuie sa adapteze modul de furnizare a Serviciilor si bunurile care fac parte din aceste servicii la noile reglementari si standarde, în concordanta cu principiul adaptabilitatii mentionat în art. 2 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

 • 2. Operatorul nu se poate prevala de nici o modificare sau completare a prevederilor legale si reglementare si a standardelor aplicabile la Data Intrarii în Vigoare pentru a se exonera de vreuna dintre obligatiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, fara a se limita prin aceasta aplicarea, daca este cazul, a art. 63 de mai jos si a prevederilor Dispozitiilor Speciale legate de modificarea si/sau ajustarea preturilor si tarifelor, mai ales daca durata si obiectul lucrarilor de conformare pot genera un dezechilibru economico-financiar în furnizarea Serviciilor.

Articolul 25 - Responsabilitățile si asigurările Operatorului

1. Responsabilitatea generala a Operatorului

Operatorul este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor, pe care le gestioneaza pe propriul sau risc, în conformitate cu Contractul de delegare.

Orice raspundere care ar putea rezulta din furnizarea Serviciilor sau care ar putea interveni în urma exploatarii sau detinerii bunurilor aferente Serviciilor este transferata Operatorului.

2. Obligatia de a se asigura

De la Data la care costurile cu asigurarile vor fi incluse si aprobate în tarif si pe întreaga durata a prezentului Contract de delegare, Operatorul este obligat sa se asigure, prin polite de asigurare încheiate cu societati de asigurare înregistrate în România, împotriva tuturor riscurilor financiare rezultate din daunele pe care le-ar putea provoca pierderea partiala sau totala a instalatiilor de productie si transport de apa si de canalizare, când riscul reprezinta mai mult de 2,5^ (doi virgula cinci la mie) din fondurile proprii ale Operatorului. În scopul asigurarii, beneficiarul asigurarii este Autoritatea deleganta si acele fonduri proprii sunt cuprinse în contabilitatea Operatorului.

Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se refera la cutremure, incendii si explozii, riscuri electrice si stricarea utilajelor, inclusiv cele care sunt consecinta unor fenomene naturale.

Acoperirea altor riscuri, în special cele legate de Utilizatori, este lasata la latitudinea Operatorului, luând în considerare capacitatea sa financiara. Totusi, acest aspect nu poate în nici un caz sa exonereze Operatorul de responsabilitatea sa fata de Autoritatea deleganta si terti.

În mod regulat si cel putin o data pe an, Operatorul va comunica Autoritatii delegante un tabel, în care va fi cuprinsa o enumerare a politelor de asigurare în vigoare, ca anexa la raportul anual mentionat în art. 48 de mai jos. Politele si modificarile lor sunt tinute în permanenta la dispozitia Autoritatii delegante. Operatorul se obliga sa informeze Autoritatea deleganta despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polite, care implica o schimbare semnificativa în ceea ce priveste orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polita. Operatorul va aviza Autoritatea deleganta, precum si pe asiguratorul respectiv ori de câte ori are loc o schimbare de situatie, prezenta sau potentiala, care ar putea afecta riscul suportat de asigurator.

Oricând considera ca este necesar, Autoritatea deleganta poate recomanda Operatorului extinderea obiectului sau naturii asigurarii, pentru a asigura acoperirea unei parti mai largi sau a integralitatii riscurilor.

3. Obligația de a realiza indicatorii de performanta

1.Indicatorii de performanta, cantitatea si calitatea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare vor fi stabilite de Autoritatea Deleganta, în condițiile legii si vor face parte integranta din contract.

 • 2. Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de Operator în asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

 • 3. Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • d) respectarea reglementarilor specifice din domeniu.

Articolul 26 - Obligațiile fata de terti si contracte cu terții
 • 1. Operatorul poate semna orice contract cu terti în scopul asigurarii furnizarii Serviciilor, în special pentru achizitia apei, conform termenilor art. 23.2 de mai sus.

 • 2. La Data Intrarii în Vigoare, se preiau de catre Operator doar obligatiile de operare, nu si obligatiile financiare fata de terti, contractate de operatorii existenti la data semnarii prezentului Contract de delegare.

Partile convin expres ca aplicarea prezentului articol nu poate limita sau reduce obligatiile Operatorului, care rezulta din Contractul de delegare.

 • 3.De fiecare data când Operatorul încheie un contract cu terti în legatura cu Serviciile, Autoritatea deleganta va putea sa ia locul Operatorului, în cazul încetarii prezentului Contract de delegare din orice motiv.

Secțiunea 3- Drepturile si atribuțiile Operatorului

Articolul 27 - Drepturile Operatorului

Operatorul are urmatoarele drepturi:

 • 1. sa exploateze în mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare;

 • 2. sa încaseze contravaloarea serviciilor furnizate;

 • 3. sa aplice tariful aprobat conform prevederilor legale;

 • 4. sa propuna modificarea tarifului aprobat în situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual;

 • 5. sa foloseasca sursele sale proprii si pentru întretinerea, înlocuirea si dezvoltarea Bunurilor Proprii.

Articolul 28 - Întinderea exclusivității furnizării Serviciilor
 • 1. Pe durata prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta deleagă în mod exclusiv Operatorului furnizarea Serviciilor în Aria delegarii, conform prevederilor punctului 2 de mai jos. Prin urmare, Autoritatea deleganta se obliga sa nu acorde nici o autorizatie administrativa sau de alta natura, care ar putea duce la limitarea sau împiedicarea Operatorului în exercitarea drepturilor sale de furnizare în exclusivitate a Serviciilor.

Autoritatea deleganta se obliga de asemenea sa depuna toate eforturile pentru a-l proteja pe Operator împotriva atingerilor de orice natura aduse exercitiului drepturilor sale exclusive în Aria delegarii si, în cazul litigiilor, sa-l sprijine pe Operator pâna la solutionarea acestora.

 • 2. Operatorul nu poate în nici un caz sa ceara tragerea la raspundere Autoritatea deleganta în temeiul punctului 1 de mai sus, cu exceptia cazului în care nerespectarea exclusivitatii ar fi provocata de un act savârsit cu intentie de Autoritate deleganta sau de neîndeplinirea de catre acesta a obligatiilor sale prevazute în prezentul Contract de delegare. Astfel, Operatorul se obliga sa exercite orice actiune si cale de atac pentru a obtine respectarea de catre terti a dreptului sau de exclusivitate si pentru ca obligatiile ce incumba acelor terti sa fie îndeplinite de catre acestia.

Articolul 29 - Atributiile Operatorului privind lucrarile
 • 1. Conform art. 24 de mai sus, Operatorul detine, prin delegare de la Autoritatea deleganta, integralitatea atributiilor si competentelor prevazute de dispozitiile legale si reglementare aplicabile si, în special, de legislatia privind regimul juridic al proprietatii publice si private, în scopul executarii lucrarilor mentionate în art. 20 de mai sus. Operatorul nu poate exercita competentele respective decât atunci când acestea sunt necesare pentru realizarea acelor lucrari ce fac parte din Contractul de delegare si pentru exploatarea echipamentelor si instalatiilor rezultate din lucrarile respective.

 • 2. Operatorul îsi poate exercita atribuțiile si competentele menționate la punctul 1 de mai sus numai daca respecta toate prevederile legale si reglementare precum si cu procedurile aplicabile si regulile speciale impuse de Autoritatea deleganta pentru realizarea echipamentelor si lucrarilor specifice.

 • 3. În plus, Operatorul trebuie mai întâi sa informeze Utilizatorii si alte persoane implicate despre orice lucrari efectuate pe terenurile lor sau despre limitarea drepturilor de proprietate, asa cum se prevede în art. 17 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

 • 4. Autoritatea deleganta se angajeaza sa plateasca o indemnizatie oricarui tert pentru lipsirea sau limitarea (servitute) exercitarii drepturilor acestuia asupra unui teren, ca o consecinta a unei exproprieri necesare executarii lucrarilor respective. Fiecare procedura de expropriere se desfasoara în strânsa colaborare cu Autoritatea deleganta si Operatorul, iar Autoritatea deleganta îl va sprijini pe Operator în orice litigiu ce ar putea rezulta din aceasta.

 • 5. Autoritatea deleganta trebuie sa plateasca o despagubire oricarui tert în cazul luarii unor hotarâri ce ar conduce la restrângerea furnizarii de catre Operator a Serviciilor.

Articolul 30 - Atribuțiile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apa bruta
 • 1. În ceea ce priveste serviciul public de alimentare cu apa, Operatorul detine toate autorizatiile necesare pentru aprovizionarea sa cu apa bruta.

 • 2. Operatorul se angajeaza sa mentina, sa gestioneze si sa exploateze potentialul resurselor naturale, mentionate la punctul 1 de mai sus, pentru productia de apa potabila, prin implementarea unui plan de management corespunzator, elaborat împreuna cu Autoritatea deleganta.

 • 3. Operatorul si autoritatile competente stabilesc de comun acord perimetrele reglementare de protectie a instalatiilor de apa ce vor fi folosite pentru apa potabila si canalizare. În cadrul perimetrului Operatorul raspunde de întretinerea si consolidarea interdictiilor de acces. În afara perimetrelor, întretinerea bazinelor de apa, a malurilor râurilor si a lagunelor ramâne responsabilitatea autoritatilor publice de specialitate si/sau a Autoritatii delegante.

Secțiunea 4 - Personalul Operatorului si Politica de Resurse Umane

Articolul 31- Personalul
 • a) Personalul Operatorului va fi angajat de catre acesta, conform Codului Muncii si este supus legilor si reglementarilor aplicabile din România, precum si contractelor colective de munca aplicabile sectorului de activitate respectiv.

 • b) Operatorul se angajeaza sa aplice o gestiune a resurselor umane corespunzatoare, sa dezvolte un management corespunzator în scopul utilizarii cât mai eficiente a resurselor umane existente.

 • c) Operatorul va include o evaluare a actiunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane în raportul anual definit la art. 48 de mai jos.

Articolul 32 - Personalul si pregătirea profesionala

1. Evolutia numarului de angajați

Personalul necesar asigurării Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract de Delegare va fi angajat de Operator conform Codului Muncii si a altor prevederi legale în vigoare.

2. Pregatirea profesionala

În ceea ce priveste cadrele de conducere, Operatorul se angajeaza sa continue si sa îmbunatateasca politica de pregatire profesionala, în special sub aspectele organizarii industriale si socio-profesionale, precum si managementului. În ceea ce priveste personalul de executie, Operatorul se angajeaza sa continue si sa îmbunatateasca politica de pregatire profesionala, în special sub aspectele tehnice si profesionale.

Articolul 33 - Atribuțiile specifice ale agentilor Operatorului
 • 1. Fiecare dintre agentii angajati de Operator, conform legislatiei în vigoare, pentru monitorizarea si supravegherea furnizarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, trebuie sa poarte un semn distinctiv si vizibil, precum si o legitimatie pe care sa fie mentionat postul pe care îl ocupa.

 • 2. Agentii Operatorului au, pe raspunderea Operatorului, acces la Bransamentele si Racordurile Utilizatorilor pentru citirea, verificarea si lucrarile utile în vederea furnizarii Serviciilor, cu respectarea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si cladirilor.

CAPITOLUL IV- CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APA CU TERIII

Articolul 34 - Conditii specifice de productie
 • 1. De fiecare data când Operatorul stabileste ca o crestere planificata a cererii de apa necesita realizarea unor instalatii de productie suplimentare, partile sunt de acord sa procedeze dupa cum urmeaza:

 • a) . Operatorul va fundamenta necesitatile de instalatii suplimentare si va defini caracteristicile instalatiei de productie ce va fi realizata si le va transmite Autoritatii delegante. Toate informatiile tehnice necesare achizitiei publice vor fi puse la dispozitia Autoritatii delegante de catre Operator.

 • b) . Toate contractele încheiate de catre Operator trebuie sa fie conforme cu legislatia în vigoare. În acest sens, Operatorul trebuie sa pregateasca documentatia pentru achizitii publice, care trebuie sa contina termenii si conditiile pentru achizitionarea de instalatii de productie suplimentare si parametrii în care trebuie sa se încadreze acestea din punct de vedere calitativ si cantitativ.

 • c) . La caracteristici tehnice echivalente, alegerea câstigatorului se va face în functie de pretul serviciilor/lucrarilor, care vor fi executate.

 • d) . Un contract de achiziții publice va fi încheiat între Operator si câștigătorul procedurii de achiziții publice, în conformitate cu art. 14 din Dispozitii Speciale - Partea Comuna.

 • e) . Operatorul trebuie sa evidentieze impactul pretului serviciilor/lucrarilor achizitionate în preturi si tarife si sa raporteze în mod expres acesta Autoritatii delegante.

 • f) . Dupa receptionarea noilor lucrări Operatorul va avea responsabilitatea gestionarii infrastructurii nou create.

Articolul 35 - Continuarea contractelor

Contractele încheiate de fostii operatori înainte de Data Intrarii în Vigoare al prezentului contract vor ramâne valabile pâna la reînnoirea contractelor cu noul Operator. Reînnoirea se va realiza conform întelegerii ulterioare între Operator si Autoritatea deleganta.

TITLUL II- SISTEMUL FINANCIAR SI SISTEMUL CONTABIL

CAPITOLUL 1 - SISTEMUL FINANCIAR

Articolul 36 - Preturile, Tarifele si alte surse de venit
 • 1. Operatorul este autorizat sa furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apa potabila si de canalizare, în conditiile stipulate în titlul III al Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna.

La Data Intrarii în Vigoare, Operatorul va aplica preturile si tarifele avizate si aprobate conform reglementarilor legale pentru fiecare localitate în parte valabile la aceea data, si care sunt indicate în anexele 1 si 2 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 2. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din prestarea si facturarea Serviciilor precum si veniturile din prestarea si facturarea serviciilor conexe si orice alte drepturi banesti prevazute de legislatia în vigoare.

 • 3. Tarifele practicate pentru serviciile de apa si de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activitatilor:

 • * costuri de operare;

 • * costuri de întretinere si reparatii;

 • * costuri financiare;

 • * redeventa;

 • * realizarea de investitii;

 • * plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile si comisioanele aferente);

 • * impozite si taxe

 • * alte costuri

Preturile si tarifele includ o cota de profit stabilita conform legii.

Structura tarifelor si nivelele de tarifare trebuie sa descurajeze risipa si consumul în exces, si trebuie sa fie stabilite tinând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.

În cazul în care gradul de suportabilitate al consumatorilor nu permite stabilirea unor preturi si tarife fata de acestia care sa acopere toate elementele prevazute la acest punct 3, partile vor cadea de acord asupra diminuarii diferitelor elemente de cost, astfel încât echilibrul financiar al Operatorului sa fie mentinut si utilizatorii sa plateasca preturi si tarife la gradul de suportabilitate.

Operatorul va pregati un plan de afaceri pe baza caruia se va stabili o strategie de tarifare pentru urmatorii trei ani. Strategia de stabilire a tarifelor începând cu data intrarii în vigoare a prezentului contract va incorpora si prevederile Hotarârii nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.

Prin acceptarea si semnarea prezentului contract de delegare, Consiliile Locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale accepta acest mecanism de tarifare. Acceptarea mecanismului de tarifare prezentat reprezinta automat si hotarâre de aprobare a tarifelor viitoare pe care Operatorul le va calcula conform metodologiei prezentate.

În prima jumatate a fiecarui an, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului, se va estima necesitatea de ajustari de tarife suplimentare. În cazul în care aceste cresteri de tarife suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregati un studiu în acest sens, care va fi supus aprobarii flecarei Unitati Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociatiei.

Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile aparute ulterior semnarii delegarii gestiunii.

Operatorul are obligatia de a prezenta Autoritatii Delegante metodologia de calcul a tarifelor de apa si canalizare înaintea flecarei majorari. Autoritatea Deleganta are obligatia ca în termen de 15 zile de la depunerea documentatiei de catre Operator sa aprobe noile tarife propuse sau sa prezinte eventualele obiectiuni la modalitatea de calcul catre Operator.În cazul în care Autoritatea Deleganta nu prezinta un rapuns în termenul stipulat se va considera ca aceasta a acceptat noile tarife.

Conform prevederilor legale, Autoritatea Deleganta va prezenta ANRSC documentatia de ajustare a tarifelor conform legislatiei în vigoare si metodologiei de calcul prezentate.

În toate cazurile, Autoritatea Deleganta va împuternici Operatorul sa aplice tarifele rezultate din contractul de delegare a gestiunii si sa furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apa potabila si de canalizare, în conditiile stipulate în titlul III al Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna.

Mecanismul de stabilire ajustare/modificare a preturilor si tarifelor este detailat în Anexa - Politica Tarifara, care face parte integranta în prezentul contract.

Articolul 37 - Obligatiile Fiscale ale Operatorului
 • 1) .Operatorul este supus legislatiei fiscale si contabile aplicabile. În baza acestor prevederi, acesta trebuie sa plateasca toate impozitele, taxele si cheltuielile ce-i revin.

 • 2) .În ceea ce priveste legislatia fiscala, Autoritatea deleganta va sprijini la obtinerea de facilitati fiscale legale pentru impozitele pe bunurile imobile ce apartin, prin natura sau scopul lor, Autoritatii delegante, precum si pentru alte impozite care se reflecta în nivelul preturilor si tarifelor.

 • 3) .Pentru aplicarea Contractului de delegare, se prevede expres ca:

 • a) . Amortizarile definite în art. 43.1 de mai jos sunt deductibile fiscal;

 • b) . Provizioanele definite în art. 43. de mai jos nu sunt deductibile fiscal la data semnarii prezentului Contract;

 • c) . Operatorul recupereaza taxa pe valoarea adaugata;

 • d) . În situatia realizarii unor proiecte de investitii cu asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene se vor aplica prevederile legale în vigoare privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare.

 • 4) .Prevederile art. 36 de mai sus legate de preturi si tarife au fost stabilite în special în considerarea prevederilor art. 37.3, care sunt o consecinta directa a regulilor contabile aplicabile prezentului Contract de delegare.

 • 5) .În consecinta, în cazul în care prevederile referitoare la fiscalitate din art. 37.3 nu ar fi incluse explicit sau implicit în reglementarile fiscale aplicabile, Autoritatea deleganta se obliga sa dezvolte o astfel de politica si practica administrativa încât, prin instructiuni adecvate, aplicarea prevederilor art. 37.3 sa se faca în conformitate cu legea.

 • 6) .Toate taxele si costurile, indiferent de natura lor, trebuie incluse în pretul lucrarilor/serviciilor facturate de catre Operator, în condițiile legii.

 • 7) .Prevederile art. 37 si ale articolelor care au legatura cu acesta, mentionate aici, care nu sunt conforme legislatiei în vigoare la Data Intrarii în Vigoare vor fi aplicabile imediat dupa aprobarea noilor norme legale ce permit aplicarea lor.

Articolul 38 - Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public

Operatorului i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public, în condițiile reglementarilor legale în vigoare.

Articolul 39 - Alte costuri, taxe si suprataxe
 • 1. Introducerea de noi costuri, taxe si cresterea sau reducerea taxelor si costurilor existente constituie circumstante neprevazute în sensul art. 63 de mai jos si vor conduce la negocieri între Operator si Autoritatea deleganta privind posibile modificari ale mecanismului de modificare/ajustare a preturilor si tarifelor.

 • 2. Redeventa

Pe perioada derularii Contractului de delegare Operatorul datoreaza redeventa de la data începerii operarii Serviciilor în baza acestui Contract.

 • 1. Redeventa datorata de Operator se stabileste dupa cum urmeaza:

 • i). Pentru Localitatile ale caror infrastructura de apa-canal este reabilitata/modernizata/extinsa prin programele MUDP I, ISPA si SAMTID si pentru cofinantarea carora au fost contractate împrumuturi, Redeventa anuala este egala cu suma anuala a Serviciului Datoriei externe, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane si alte cheltuieli aferente împrumuturilor respective. Pentru Localitatile ale caror infrastructura se reabiliteaza/modernizeaza/extinde prin alte programe pentru cofinantarea carora se contracteaza alte împrumuturi, Redeventa se stabileste la nivelul Serviciului Datoriei reprezentând rate 31

de capital, dobânzi, comisioane si alte cheltuieli aferente împrumuturilor respective, împartirea pe localitati efectuându-se proportional cu valoarea lucrarilor aferente localitatii respective fata de valoarea totala a programului.Valoarea efectiva de plata a redeventei este suma comunicata de banca, mai putin eventualele sume virate în plus la scadenta anterioara pentru acoperirea diferentelor de curs valutar sau din orice alt motiv. În vederea efectuarii platii redeventei la termen, Operatorului trebuie sa i se comunice sumele cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de data scadenta pentru rambursarea împrumutului.

Daca Operatorul nu primeste comunicarea privind sumele datorate pâna la data aratata mai sus, va plati o redeventa egala cu cea platita la data scadentei anterioare a serviciului datoriei, eventualele diferente urmând a fi platite în termen de 5 zile calendaristice de la primirea comunicarii.

Daca Contractul/Acordul de împrumut stipuleaza astfel, sumele în valuta comunicate de banca se transforma în lei la cursul BNR din data platii redeventei, majorat cu 5% pentru acoperirea eventualelor diferente de curs valutar intervenite între data platii redeventei si data scadentei la banca. Eventualele sume virate în plus determinate de diferenta de curs valutar înregistrata între data platii redeventei si data platii la banca, se vor regulariza la urmatoarea data de scadenta a platii redeventei. În vederea efectuarii regularizarii se va comunica catre Operator în termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei la banca, sumele exprimate în lei efectiv platite bancii.

ii). Pentru alte Localitati decât cele de la punctul precedent i) Redeventa este egala cu 0,1% din veniturile din apa-canal facturate de Operator utilizatorilor din Localitatile respective si va fi folosit conform OUG 198/2005 ca sursa de finantare a investitiilor în infrastructura de apa si canalizare.

 • 2) . În conformitate cu Ordonanta de Urgenta 198/2005 redeventa constituie una din sursele de alimentare a fondului de rezerva IID (MRD) al Operatorului sau al Unitatii Administrativ-Teritoriale care ramburseaza împrumuturile de cofinantare a programelor de dezvoltare a infrastructurii.

 • 3) . Ca o consecinta directa a punctului anterior 2) plata redeventei se va face astfel:

 • i) . În cazul în care redeventa este aferenta unor împrumuturi la care împrumutati sau subîmprumutati sunt Unitatile Administrativ-Teritoriale, plata redeventei se face catre bugetele locale respective.

 • ii) . În alte cazuri decât cele prevazute la punctul anterior i) redeventa se plateste direct în fondul MRD (IID) deschis al Operatorului, fara a mai vira la bugetele locale.

 • 4) .Termenul de plata a redeventei

 • i) . Redeventa stabilita la nivelul serviciului datoriei se plateste pâna la scadenta stabilita în Acordurile/Contractele de împrumut.

 • ii) . Redeventa stabilita în functie de valoarea serviciilor facturate se plateste semestrial, în termen de 60 de zile de la încheierea semestrului.

 • 5) . Plata Redeventei va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul sa considere faptul ca Autoritatea deleganta nu a solicitat efectuarea platii ca un motiv pentru neefectuarea de catre Operator la timp a platilor privind Redeventa.

 • 6) . Valoarea si scadenta Redeventei pot fi modificate prin acordul Partilor.

 • 7) . Redevenita reprezintă element de cheltuiala conform legii si trebuie reflectata în pretul/tariful serviciilor de apa si canalizare, care se revizuieste ori de câte ori este necesar pentru a acoperi cresterea redeventei.

Articolul 40 - Garanțiile oferite de Operator
 • I.Pentru a asigura buna executare a prezentului Contract de delegare si pentru a permite, în toate situațiile, continuitatea Serviciilor pe întreaga durata a Contractului de delegare, Operatorul trebuie sa încheie un Acord de executare a Garantiei prevazute în anexa la prezentul Contract de delegare si sa depuna o suma initiala care va fi fixata la data semnarii contractului de executare a Garantiei. Aceasta suma reprezinta un depozit cu valoare de garantie constituit în beneficiul Autoritatii delegante. Operatorul are dreptul sa încaseze dobânzile la depozitul de garantie. Cuantumul acestui depozit este ajustat la sfârsitul Perioadei de Tranzitie si a fiecarui an fiscal, dupa cum este indicat în art. 41 de mai jos.

2.Operatorul are dreptul de a substitui depozitul de garantie pentru valoarea Garantiei actuale oricând pe Durata prezentului Contract de delegare cu o scrisoare de garantie bancara, la prima cerere, emisa de o institutie bancara agreata de catre Autoritatea deleganta.

3.Operatorul se obliga în mod irevocabil sa asigure valabilitatea acestei garantii, pe întreaga durata a prezentului Contract de delegare.

În acest scop:

 • a) Înainte de sfarsitul Perioadei de Tranzitie, Operatorul trebuie sa procedeze astfel încât sa majoreze suma initiala depusa sau valoarea Garantiei. De la sfarsitul Perioadei de Tranzitie, valoarea depozitului la vedere sau a Garantiei nu trebuie sa fie niciodata, la început de an fiscal, mai mica decât 4% (patru la suta) din veniturile nete ale Operatorului provenind din Serviciile pentru anul fiscal si, de la sfârsitul primei perioade de cinci ani imediat ulterioare sfârsitului Perioadei de Tranzitie, aceasta valoare va fi majorata anual în functie de rata medie a inflatiei înregistrate pe perioada anterioara de cinci ani.

 • b) .În situatia în care Operatorul nu a actualizat sau constituit o noua Garantie la data prevazuta mai sus, Operatorul are la dispozitie cel mult 2 (doua) luni pentru a constitui un depozit de valoare egala cu suma suplimentara în conditiile prevazute la punctul 1 de mai sus. În situatia în care Operatorul nu a constituit acest depozit pâna la aceasta data, Autoritatea deleganta poate sa execute garantia constituita de Operator, la prima cerere.

 • 4. Partile precizeaza ca prevederile referitoare la Garantii din prezentul articol se vor aplica începând cu data la care costurile aferente acestora vor fi incluse si aprobate în tarife.

Articolul 41 - Sistemul de Garantii

1 .Autoritatea deleganta sau fiecare Localitate semnatara, în mod Proportional, are dreptul sa retina din valoarea Garantiei în cazul în care Operatorul nu plateste unele sume datorate Autoritatii delegante, în temeiul prezentului Contract de delegare, în special în cazurile prevazute în art. 39.4, 51.2 si 57.6, în conditiile si la termenele stabilite prin Acordul de executare a garantiei mentionat în punctul 2 de mai jos.

 • 2. Termenele si condițiile în care se recurge la Garanție de catre Autoritatea deleganta, în special în cazul unui dezacord asupra faptului care a determinat executarea acesteia, fac obiectul Acordului de executare a garanției pe care partile se obliga sa îl semneze.

 • 3. În cazul executării Garanției, Operatorul trebuie sa reconstituie în întregime valoarea Garanției în termen de 6 luni de la data fiecarei retineri de catre Autoritatea deleganta sau de catre oricare dintre Localitatile semnatare.

 • 4. În cazul în care Operatorul nu reîntregeste valoarea Garantiei în termenul prevazut la punctul 3 de mai sus, Autoritatea deleganta, dupa o notificare oficiala de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, are dreptul sa hotareasca încetarea Contractului prevazuta în art. 65 de mai jos.

 • 5. Partile precizeaza ca prevederile referitoare la Sistemul de Garantii din prezentul articol se vor aplica începând cu data la care costurile aferente acestora vor fi incluse si aprobate în tarife.

CAPITOLUL II - SISTEMUL CONTABIL

Articolul 42 - Principiul separației între activitati
 • 1. Operatorul se obliga sa tina un sistem de contabilitate general conform normelor legale si reglementare aplicabile în România privind tinerea evidentelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.

 • 2. În cursul Perioadei de Tranzitie, Operatorul trebuie de asemenea sa implementeze un sistem operational de contabilitate analitica, conform prevederilor art. 28 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

Articolul 43 - Amortizare si Provizioane

I.Amortizarea definita conform legislatiei fiscale, se aplica la valoarea de intrare a unui bun si se întinde pe întreaga durata de viata contabila a sa. Doar Bunurilor de Preluare si Bunurilor Proprii li se aplica amortizarea.

 • 2.Provizioanele pentru Uzura Morala se aplica tuturor Bunurilor de Retur, care pot sau nu sa fie reînnoite, finantate de Operator. Scopul lor este acela de a permite reconstituirea capitalului investit de catre Operator în numele Autoritatii delegante. Acestea se aplica doar primului bun nou achizitionat de Operator, cu excluderea acelor bunuri achizitionate în scopul înlocuirii bunurilor concesionate initial de catre Autoritatea deleganta.

Rata anuala a acestor provizioane, reprezinta raportul dintre valoarea de achizitie a bunului, pe de o parte, si numarul de ani ramasi pâna la expirarea duratei normale a Contractului de delegare sau numarul 10 (zece) daca au ramas mai putin de 10 ani pâna la data respectiva, pe de alta parte.

 • 3.Provizioanele de înlocuire se aplica fiecarui Bun de Retur ce poate fi înlocuit. Acestea se constituie în anticiparea înlocuirii bunului de catre Operator.

Când bunul este înlocuit, valoarea de achiziție a bunului este înregistrata în bilant la activ si provizionul acumulat în bilant la pasiv este transferat, dupa ajustare, în contul „Drepturilor Autoritatii delegante”, un cont de debit al bilantului ce priveste partea Autoritatii delegante din Bunurilor de Retur fixe.

Ajustari vor fi operate fie prin majorarea rezervelor de depreciere ale provizionului de înlocuire, daca provizionul este insuficient, cu un debit ce corespunde contului de profit si pierderi, fie prin retragerea rezervelor de depreciere din contul provizionului de înlocuire, daca acesta este excedentar, cu un credit ce corespunde contului de profit si pierderi.

Deficitul sau excedentul provizionului de înlocuire este definit astfel:

 • a) pentru bunuri primite de la Autoritatea deleganta sau finantate de terti, ca diferenta între valoarea de achizitie a bunului ce rezulta din înlocuire si valoarea totala a provizionului acumulat în pasivul bilantului.

 • b) pentru bunuri finantate de Operator, ca diferenta între pe de o parte, diferenta dintre valoarea de achizitie a bunului ce rezulta din înlocuire si cea a bunului înlocuit anterior, si pe de alta parte, valoarea totala a provizionului acumulat în pasivul bilantului.

Evolutia costului de înlocuire previzionat al Bunurilor de Retur ce vor fi înlocuite este stabilit prin utilizarea unui index. Aceasta metoda este propusa de Operator si poate fi aprobata de Autoritatea deleganta.

 • 4. Provizionul pentru Lucrarile Planificate de Întretinere permite repartizarea Lucrarilor Planificate de Întretinere pe mai multi ani, conform regulilor contabile si legislatiei fiscale.

 • 5. Durata de Viata Tehnica trebuie sa fie cea fixata în anexa 3 a Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si/sau a Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare pentru bunurile luate în considerare.

 • 6. Partile precizeaza ca dispozitiile de mai sus ale prezentului articol se vor aplica în masura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

 • 7. Prevederile referitoare la Provizioane si Uzura Morala din prezentul articol se vor aplica începând cu data la care costurile aferente vor fi incluse si aprobate în tarife.

Articolul 44 - Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur

Bunurile de retur sunt înregistrate în contabilitatea Operatorului conform legii de mai sus.

Partile precizeaza ca dispozitiile de mai jos ale prezentului articol se vor aplica în masura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

 • 1). Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite

Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite concesionate de Autoritate deleganta sunt înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în activul bilantului, si ca „Drepturi ale Autoritatii delegante” în pasivul bilantului, sau, daca acele bunuri sunt finantate de terti, în contul de pasiv „Finantari din partea Tertilor”.

Acele bunuri fac obiectul amortizarilor pe perioada Duratei de Viata Tehnica, prin deduceri ale rezervelor de depreciere corespunzatoare din contul „Drepturile Autoritatii delegante”, sau, daca este cazul, din contul „Finantari din partea Tertilor”, fara a afecta contul de profit si pierderi.

2). Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite

Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite de Autoritatea deleganta sunt înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în activul bilantului si ca „Drepturi ale Autoritatii delegante” în pasivul bilantului.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

 • a) . unei amortizari pe parcursul Duratei lor de Viata Tehnica, prin deducerea rezervelor aferente deprecierii din contul „Drepturile Autoritatii delegante” sau, daca este cazul, din contul „Finantari din partea Tertilor”, fara sa afecteze contul de profit si pierderi.

 • b) . unui provizion de înlocuire înregistrat în contabilitate în activul bilantului si ca o cheltuiala în contul de profit si pierderi. Deprecierea anuala corespunzatoare este egala cu suma dintre valoarea de achizitie repartizata pe Durata de Viata Tehnica pe de o parte si a variatiei anuale a valorii de înlocuire previzionate, pe de alta parte.

Dupa înlocuire, bunul este transferat în categoria definita la punctul 1 de mai sus sau la punctul 4 de mai jos.

La Data Intrarii în Vigoare, pentru Bunurile de Retur concesionate de Autoritate deleganta, un provizion de înlocuire initial este înregistrat în pasivul bilantului Operatorului si înregistrat contabil în Bunurile de Retur pentru a creste Durata de Viata Tehnica reziduala.

3) . Bunuri de Retur ce nu pot fi înlocuite, finantate de Operator

Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite, finantate de Operator, sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în activul bilantului, fara a afecta „Drepturile Autoritatii delegante”.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

 • a) .unui Provizion pentru Uzura Morala înregistrat contabil în activul bilantului si ca o cheltuiala în contul de profit si pierderi;

 • b) .unui Provizion pentru depreciere deductibil din „Provizioanele pentru Uzura Morala” din pasiv, fara a afecta contul de profit si pierderi.

4) . Bunuri de Retur ce pot fi înlocuite, finantate de Operator

Bunurile de Retur ce pot fi Înlocuite, finantate de Operator sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în activul bilantului, fara a afecta „Drepturile Autoritatii delegante”.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

 • a) .unui Provizion pentru Uzura Morala înregistrat contabil în pasivul bilanțului si ca o cheltuiala în contul de profit si pierderi.

 • b) .unui Provizion pentru depreciere înregistrat ca o cheltuiala în contul de profit si pierderi.

 • c) .unui Provizion de înlocuire înregistrat contabil în pasivul bilantului si ca o cheltuiala în contul de profit si pierderi. Deprecierea anuala corespunzatoare este egala cu variatia anuala a valorii de înlocuire previzionate.

5). Bunurile de Retur prin accesiune

Procedura de înregistrare contabila a Bunurilor de Retur prin accesiune, astfel cum sunt definite mai sus, este aceeasi ca pentru Bunurile de Retur finantate de Operator, conform punctelor 3 sau 4 de mai sus.

6). Bunurile de Retur finantate de terti

Procedura de înregistrare contabila a Bunurilor de Retur finantate de terti este aceeasi ca pentru bunurile atribuite de catre Autoritatea deleganta, conform punctelor 1 sau 2 de mai sus.

Articolul 45 - Procedura de înregistrare contabila a bunurilor Operatorului

Procedura de înregistrare contabila a Bunurilor de Preluare si a Bunurilor Proprii este cea prevazuta de legislatia fiscala si contabila aplicabila societatilor comerciale.

TITLUL III - CONTROLUL SERVICIILOR

Articolul 46 - Întinderea controlului exercitat de Autoritatea deleganta

 • 1) . Autoritatea deleganta are competenta generala de exercitare a controlului economic, financiar si tehnic asupra Operatorului. Operatorul consimte sa se supuna controlului exercitat de Autoritatea deleganta în ceea ce priveste executarea prezentului Contract de delegare. Controlul este pe de o parte tehnic si pe de alta parte economico-financiar, tinând seama de faptul ca exercitarea controlului de catre Autoritatea deleganta nu trebuie sa aduca atingere autonomiei de gestiune a Operatorului.

 • 2) . Autoritatea deleganta, în conformitate cu prevederile legale si reglementare aplicabile, stabileste termenii si conditiile de exercitare a controlului sau asupra modul de gestiune si de furnizare de catre Operator a Serviciilor.

Autoritatea deleganta poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea, integral sau în parte, a controlului sau sa apeleze în acest scop la orice persoana, consultant sau expert, la alegerea sa. În mod special, ori de câte ori considera ca este necesar, Autoritatea deleganta poate recurge, periodic sau permanent, la expertiza exterioara, prin delegarea, integral sau în parte a atributiilor sale de control. Din momentul în care este notificat în legatura cu delegarea si obiectul acesteia, Operatorul este tinut de aceleasi obligatii privind controlul fata de expertul exterior ca si fata de Autoritatea deleganta.

 • 3) . Autoritatea deleganta îsi exercita controlul în scopul de a evalua respectarea pe teren si în evidentele reale ale Operatorului a obligatiilor ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, si, în special, obiectivele de performanta definite în art. 27- 41 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

 • 4) . Operatorul nu poate sub nici o forma sa se prevaleze de acest control sau de oricare dintre prevederile prezentului Contract de delegare pentru a fi exonerat, integral sau partial, de obligatiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare.

 • 5) . Operatorul se angajeaza sa depuna toate diligentele, din proprie initiativa, pentru exercitarea controlului de catre Autoritatea deleganta în conditii normale si sa nu împiedice în nici un fel efectuarea acestui control.

 • 6) . Exercitarea atributiilor de control de catre Autoritatea deleganta nu poate prejudicia gestiunea sau furnizarea de catre Operator a Serviciilor.

Articolul 47 - Monitorizarea gestiunii si furnizării Serviciilor

1 Controlul asupra gestiunii si furnizarii Serviciilor este asigurat, în numele si pe seama Autoritatii delegante.
 • 2 Autoritatea deleganta îsi exercita controlul si toate atributiile sale conform prevederilor legale si reglementare ce guverneaza activitatea Operatorului, precum si prezentului Contract de delegare.

 • 3 Pentru a permite Autoritatii delegante sa îsi exercite controlul, Operatorul se angajeaza sa îi puna la dispozitie orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în conformitate cu legislatia în vigoare si sa îi permita accesul, la fata locului, la orice evidente sau registre în legatura cu furnizarea Serviciilor. Aceasta atributie de control a Autoritatii delegante trebuie exercitata cu respectarea autonomiei de gestiune a Operatorului si fara a interveni în domeniul deciziilor de conducere si functionarii societatii.

 • 4 Autoritatea deleganta poate inspecta la fata locului sau prin intermediul probelor, (), astfel cum este mentionat la punctul 1 de mai sus sau, prin delegarea unor experti independenti având competenta necesara, toate conturile Operatorului.

Articolul 48 - Rapoartele Anuale
 • I.Pentru a permite controlul economic, financiar si tehnic al Contractului de delegare, Operatorul se angajeaza sa prezinte anual Autoritatii delegante urmatoarele rapoarte: a) cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul fiecarui exercitiu financiar, programul activitatilor planificate. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la începutul anului financiar, Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând preturile si tarifele fixate pentru urmatorul an financiar;

b) în termen de o luna de la aprobarea conturilor de catre organul decizional al Operatorului, la încheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un raport de performanta si planul financiar pe 5 (cinci) ani.

 • 2. Programul activitatilor planificate include si planul previzional de producție pentru anul următor, care este transmis Autoritatii delegante cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul noului an fiscal si planul de investitii inclus în bugetul previzional.

 • 3. Raportul de gestiune include si bilantul, contul de profit si pierderi, planul financiar, raportul de audit, o trecere în revista a actiunilor sociale si, daca este cazul, modificarile aduse de Operator procedurilor interne de achizitii publice mentionate în art. 14.3 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

Raportul Anual va cuprinde cel putin urmatorii indicatori financiari: debite, credite, necesarul pentru trezorerie.

Dupa terminarea Perioadei de Tranzitie raportul anual va include o perspectiva dinamica ce va arata evolutia si tendinta facturilor neplatite pentru ultimele perioade, daca este necesar.

În cazul în care Autoritatea deleganta va considera ca indicatorii financiari pot pune în pericol continuitatea afacerii, Operatorul va prezenta un plan de acțiune pentru a îmbunatati indicatorii financiari pentru perioada urmatoare. În cazul în care Operatorul nu reuseste sa amelioreze situatia, Autoritatea deleganta poate hotarî sa preia gestiunea Serviciilor pentru a le asigura continuitatea.

 • 4. Raportul tehnic priveste separat, pe de o parte apa potabila si canalizarea, iar pe de alta parte fiecare grup de Zone Urbane din Aria delegarii. Acest raport va cuprinde urmatoarele elemente, cu detalii despre evolutia lor în ultimele patru exercitii financiare:

 • - numarul de Utilizatori;

 • - volumele facturate;

 • - numarul de Bransamente si Racorduri cu contor si fara contor realizate în cursul exercitiului financiar, pentru fiecare tip si diametru, pentru apa si canalizare precum si investitiile în legatura cu Bransamentele si Racordurile noi, conform prevederilor art. 40.2 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna;

 • - lungimea retelelor;

 • - rezultatul tehnic în ceea ce priveste productia si diferitele modalitati de transport si alimentare, cu precizarea obiectivelor de îmbunatatiri stabilite pentru urmatorul exercitiu financiar si a rezultatelor pentru anul precedent;

 • - statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului si timpul de asteptare;

 • - rata Indicatorilor de Performanta estimata la sfârsitul exercitiului financiar, conform prevederilor art. 40.2 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

 • 5. Raportul de performanta evidentiaza rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale si productivitatii, conform criteriilor definite în art. 31, 32 si 33 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna.

 • 6. Planul financiar pe cinci ani detaliaza evolutia preturilor si veniturilor, previziunile pentru costuri si investitii pe categorii de lucrari si planul de finantare. Acest plan este actualizat anual si este elaborat în scop informativ.

 • 7. Refuzul Operatorului de a prezenta oricare dintre documentele mentionate în prezentul capitol la termenele prevazute constituie o încalcare a contractului.

Articolul 49 - Revizuirea la cinci ani

Înainte de încheierea Perioadei de Tranziție si a flecarei perioade de cinci ani ce urmeaza acesteia, Autoritatea deleganta verifica rezultatele Operatorului, conform prevederilor Titlului IV din Dispozițiile Speciale - Partea Comuna.

Partile se întâlnesc pentru a verifica starea Serviciilor, evalueaza observatiile rezultate din controlul efectuat de Autoritatea deleganta, convin asupra eventualelor penalitati si elaboreaza de comun acord modificarile necesare la prezentul Contract de delegare, în special în ceea ce priveste preturile si tarifele.

Autoritatea deleganta îi va transmite Operatorului comentariile sale cel mai târziu în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii documentului ce prezinta verificarea din cinci în cinci ani. Operatorul îi va raspunde Autoritatii delegante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

Articolul 50 - Finanțarea costurilor cu studiile
 • 1. Operatorul poate contribui anual la finantarea costurilor aferente studiilor pe care Autoritatea deleganta le-a întreprins prin intermediul unor terti, în aplicarea prezentului articol, în legatura exclusiv cu furnizarea Serviciilor, pâna la:

0,2% (zero virgula doi la suta) din cifra de afaceri a exercitiului financiar anterior;

Procentajul de mai sus sunt stabilite pentru Perioada de Tranzitie precum si pentru urmatoarea perioada de cinci ani, la sfârsitul careia vor fi ajustate de catre Autoritatea deleganta si Operator, putând fi modificate pentru urmatoarele perioade, prin acordul Partilor.

 • 2. Fara a aduce atingere aplicarii prevederilor punctului 1 de mai sus, finantarea studiului care, conform prevederilor art. 38.3 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna, trebuie sa stabileasca metodologia verificarilor întreprinse o data la cinci ani si sa defineasca obiectivele Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor pentru sfârsitul Perioadei de Tranzitie, poate fi de asemenea pus în sarcina Operatorului, pâna la un prag de 0,2% din cifra de afaceri a exercitiului financiar anterior Datei Intrarii în Vigoare.

 • 3. În limita sumelor ce rezulta din aplicarea punctelor 1 si 2 de mai sus, Operatorul va plati conform legii persoanele care efectueaza studiile, la cererea Autoritatii delegante.

Articolul 51- Penalitati Contractuale
 • 1. Penalitatile prevazute în Titlul IV din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna sunt impuse, daca este cazul, Operatorului, fara a aduce atingere aplicarii art. 64, 65 si 66 de mai jos.

Operatorul este exonerat de plata penalitatilor contractuale, în cazurile prevazute de art. 70 de mai jos si în art. 43 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna sau în situatia în care încalcarea este direct legata de factori care au justificat, din initiativa Operatorului, o cerere de aplicare a art. 63 de mai jos.

 • 2. Penalitatile prevazute la punctul 1 de mai sus sunt sume globale si pot fi cerute Operatorului imediat. În nici un caz Operatorul nu poate recurge la aceste plati în scopul limitarii raspunderii sale. Penalitatile se aplica independent de eventualele daune interese. Ele pot fi retinute de Autoritatea deleganta sau de oricare dintre Localitatile semnatare din valoarea garantiei, conform art. 41 de mai sus.

 • 3. Autoritatea deleganta răspunde pentru acțiunile nejustificate, care afecteaza furnizarea Serviciilor si provoacă prejudicii, îndeosebi în ceea ce priveste procedurile de aprobare a preturilor si tarifelor si anexele propuse de Operator. În aceste cazuri Autoritatea deleganta va plati Operatorului daune interese, fara alte penalitati.

TITLUL IV- DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I- DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 52 - Data Intrării în Vigoare si Condiții

Data Intrarii în Vigoare a prezentului Contract de delegare este data începerii operarii.

Începerea operarii are loc dupa îndeplinirea urmatoarelor conditii:

 • -   semnarea Procesului verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii Serviciilor;

 • -   existenta autorizatiilor necesare operarii sistemului;

Începerea operarii poate avea loc esalonat în functie de îndeplinirea conditiilor de mai sus.

Notificarea înregistrarii oficiale a contractului de catre Autoritatea deleganta va fi efectuata în termen de 10 (zece) zile de la data semnarii si trimisa Operatorului de catre Autoritatea deleganta.

În cazul în care depunerea garantiei este necesara si lipsesc garantiile astfel cum sunt definite de art. 40 si 41, Partile initiaza semnarea Contractului de Garantie în 30 (treizeci) de zile de la data definita în art. 40.1, anume înregistrarea Operatorului.

În cazul în care limita de timp nu este prelungita, prezentul Contract de delegare va fi reziliat asa cum este specificat în art. 65 de mai jos.

Articolul 53 - Durata si prelungirea

1 Prezentul Contract de delegare este încheiat pe o perioada de 49 (patruzeci si noua)de ani de la Data Intrarii în Vigoare. Sfârsitul acestei perioade marcheaza data de expirare normala a prezentului Contract de delegare.

2 Prezentul Contract de delegare poate fi prelungit prin act aditional la prezentul Contract de delegare, conform legislatiei în vigoare.

Partea care propune prelungirea prezentului Contract de delegare trebuie sa notifice celeilalte Parti intentia sa cu cel putin 2 ani înainte de expirarea duratei initiale a prezentului Contract de delegare.

Lipsa unui raspuns din partea celeilalte Parti, în decurs de 3 (trei) luni de la data notificarii prevazute la alineatul precedent, care sa exprime intentia sa de a prelungi prezentul Contract de delegare echivaleaza cu un refuz al prelungirii propuse.

Daca legislația în vigoare o permite, cu cel putin 3 (trei) ani înainte de expirarea Contractului de delegare initial, Operatorul trebuie sa-l informeze Autoritatea deleganta despre intentia sa de a obtine sau nu reînnoirea prezentului Contract de delegare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin scrisoare remisa prin curier cu dovada de primire.

Autoritatea deleganta trebuie sa-i comunice Operatorului raspunsul sau cel mai târziu dupa 1 (un) an de la data primirii notificarii despre cererea de reînnoire.

Lipsa notificarii de catre Operator sau lipsa raspunsului Autoritatea deleganta privind reînnoirea prezentului Contract de delegare în termenele prevazute în alineatele precedente echivaleaza cu un refuz de reînnoire.

CAPITOLUL II- EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 55 - Motive de încetare a Prezentului Contract de delegare

Prezentul Contract de delegare înceteaza fie la data normala prevazuta în art. 53 sau 54 de mai sus, fie înaintea acesteia în cazurile prevazute de art. 59, 63, 64, 65 sau 70 de mai jos.

Articolul 56 - Continuitatea Serviciilor

Indiferent de modul de expirare a prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta este îndreptatita, în cursul ultimelor 6 (sase) luni ale Contractului de delegare, sa ia toate masurile necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor si, în special, toate masurile utile în vederea facilitarii tranzitiei de la prezentul Contract de delegare la un nou sistem operational, fara ca prin aceasta Operatorul sa aiba dreptul la vreo indemnizatie sau compensatie.

Articolul 57 - Returnarea Bunurilor catre Autoritate deleganta
 • 1. La data încetarii prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta se substituie de drept Operatorului în privinta tuturor drepturilor sale în legatura cu Bunurile de Retur.

 • 2. La aceeasi data, Operatorul trebuie sa înapoieze Autoritatii delegante toate Bunurile de Retur, cu titlu gratuit, bine întretinute si în stare de functionare în vederea îndeplinirii functiilor corespunzatoare pâna la expirarea duratei lor de viata tehnica.

 • 3. Oricare ar fi motivul încetarii prezentului Contract de delegare, Uzura Morala care nu a fost amortizata constituie o datorie a Autoritatii delegante fata de Operator, neimpozabila din punct de vedere al impozitului pe profit.

 • 4. Oricare ar fi motivul expirarii prezentului Contract de delegare, provizioanele pentru înlocuire înregistrate în bilantul Operatorului constituie o datorie a Operatorului fata de Autoritatea deleganta.

 • 5. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de delegare, deficitul potențial al investițiilor contractuale legate de Lucrarile de Înlocuire constituie o datorie a Operatorului fata de Autoritatea deleganta. Acel deficit apare în cazul unei diferente pozitive între valoarea curenta a bugetului contractual prevazut în art. 21 de mai sus, daca este cazul ajustat pro rata pentru perioada de timp scursa de la Data Intrarii în Vigoare, pe de o parte, si valoarea actuala a tuturor Lucrarilor de Înlocuire efectuate de la Data Intrarii în Vigoare, la care se adauga provizioanele de înlocuire înregistrate în bilantul Operatorului la data expirarii, pe de alta parte.

 • 6. Daca este necesar, se va opera compensatia între sumele pe care Partile si le datoreaza reciproc, în temeiul prezentului Contract de delegare si ca o consecinta a expirarii sale. Autoritatea deleganta poate pretinde sumele restante ce îi sunt datorate din garantie, daca a fost aprobata constituirea acesteia, respectiv a fost inclusa si aprobata în tarif.

 • 7. Prevederile prezentului articol referitoare la Uzura Morala si Provizioane se vor aplica daca legislatia în vigoare o va permite.

Articolul 58 - Luarea în primire a Bunurilor de catre Autoritatea deleganta
 • 1) . La data expirarii prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta poate sa preia, integral sau în parte, Bunurile de Preluare, precum si stocurile necesare gestiunii normale a Serviciilor, în schimbul contravalorii acestora.

În cazurile de expirare prevazute în art. 53 si 54 de mai sus si 59 de mai jos, Autoritatea deleganta va notifica Operatorului intentia sa de a rascumpara Bunurile de Preluare cu cel putin 6 (sase) luni înainte de data expirarii si, în alte cazuri, la data expirarii prezentului Contract de delegare.

 • 2) .Valoarea Bunurilor de Preluare este stabilita pe cale amiabila de catre Parii ori, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de un catre un expert ales de Parii de comun acord.

 • 3) .Termenele si conditiile de plata sunt stabilite prin acordul partilor, iar daca nu se ajunge la un astfel de acord plata va fi efectuata la data returnarii bunurilor, dar nu mai târziu de data expirarii prezentului Contract de delegare.

Articolul 59 - Rezilierea prezentului Contract de delegare
 • 1. Autoritatea deleganta are dreptul de a rezilia (rascumpara în terminologia limbii engleze) a prezentul Contract de delegare. Rezilierea Contractului înseamna încetarea acestuia înainte de termen, din initiativa Autoritarii delegante, în schimbul unei compensatii. Rezilierea poate avea loc numai atunci când Autoritatea deleganta îi notifica Operatorului despre intentia sa cu cel putin 2 (doi) ani înainte de data planificata pentru reziliere si aceasta notificare nu este facuta înainte de împlinirea a 10 (zece) ani de la Data Intrarii în Vigoare.

 • 2. În acest caz, fara a aduce atingere aplicarii prevederilor art. 57 si 58 de mai sus, partile vor încheia un contract special de reziliere a prezentului Contract de delegare, pentru a stabili compensatia datorata Operatorului, precum si termenele si conditiile platii.

Aceasta compensatie va fi calculata prin însumarea urmatoarelor valori:

 • a) produsul dintre numărul de ani ramasi de la data rezilierii pâna la data normala de expirare a prezentului Contract de delegare, conform art. 53.1 de mai sus si media profitului net al Operatorului, rezultat dupa plata impozitelor, corespunzator anilor trecuti de la sfârsitul Perioadei de Tranzitie.

 • b) o ajustare ce va tine cont de variatiile profitului sau; aceasta ajustare, pozitiva în cazul unei cresteri a profiturilor si negativa în cazul unei scaderi, este egala, pentru prima rata anuala a rezilierii, cu jumatate din variatia medie anuala a profiturilor pentru ultimii 12 (doisprezece) ani financiari de dinaintea notificarii de rezilierii, pentru a doua rata anuala cu dublul acelei jumatati, pentru a treia rata anuala cu triplul, pentru ratele ramase suma mentionata mai sus pastrându-se aceeasi.

 • c) în cazul în care personalul nu este reangajat de catre Autoritatea deleganta sau de viitorul Operator, o suma egala cu sumele platite personalului disponibilizat, conform Codului Muncii.

 • 3. Daca îsi exercita dreptul prevazut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea deleganta trebuie sa se substituie Operatorului în executarea contractelor încheiate, în conditii normale, pentru furnizarea Serviciilor. Cu toate acestea, aceste substituiri vor avea loc doar în ceea ce priveste contractele încheiate înainte de data notificarii de reziliere si pentru o durata care sa nu depaseasca data normala de expirare.

 • 4. Daca îsi exercita dreptul prevazut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea deleganta trebuie sa rascumpere stocurile la o valoare stabilita pe cale amiabila sau de catre un expert acceptat de ambele parti.

Articolul 60 - Luarea în primire a bunurilor în cazul încetării înainte de termen a prezentului Contract

În cazul încetarii înainte de termen sau al rezilierii prezentului Contract de delegare, Operatorul se obliga sa puna la dispozitia Autoritatii delegante, în stare de functionare normala în vederea îndeplinirii functiilor corespunzatoare pâna la expirarea duratei lor de viata tehnica, toate Bunurile de Retur si Bunurile de Preluare, fara a se aduce prin aceasta atingere aplicarii, daca e cazul, art. 55 si 58 de mai sus.

CAPITOLUL III - MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDIȚIILOR PREZENTULUI CONTRACT'DE DELEGARE

Articolul 61 - Modificarea de comun acord

Autoritatea deleganta si Operatorul pot, oricând, prin act aditional la prezentul Contract de delegare, sa modifice de comun acord prevederile prezentului Contract de delegare.

Articolul 62 - Modificarea unilaterala

În interesul Serviciilor, Autoritatea deleganta poate impune modificari unilaterale ale conditiilor prezentului Contract de delegare. În cazul în care aceste modificari îi provoaca prejudicii Operatorului, Autoritatea deleganta îi va plati acestuia o despăgubire pentru pierderile sale si/sau sau partile vor conveni modificari financiare corespunzatoare ale prezentului Contract de delegare.

Articolul 63 - Modificarea datorata unei schimbări semnificative a condițiilor economice
 • 1. În situatia în care, independent de Operator si de vointa sa, prevederi legale noi, constrângeri tehnice de orice natura sau, în general, evenimente grave si neprevazute, altereaza echilibrul economico-financiar al furnizarii Serviciilor si daca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificarile / ajustarile de preturi si tarife prevazute în Titlul III al Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, partile convin sa renegocieze termenii si conditiile Contractului de delegare, în urma notificarii scrise provenind de la oricare dintre parti, în scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furnizarii Serviciilor.

În acest caz, partile se angajeaza sa depuna toate diligentele pentru a ajunge la o întelegere privind modificarea termenilor prezentului Contract de delegare în termen de 3 (trei) luni de la data notificarii prevazute în alineatul precedent. Acest termen poate fi prelungit cu înca atât o singura data, la cererea oricareia dintre parti.

 • 2. În cazul unor schimbari semnificative ale conditiilor economice, astfel cum sunt acestea definite la punctul 1 de mai sus si pâna la ajungerea la întelegerea prevazuta în la punctul 1 de mai sus, Operatorul se angajeaza sa ia toate masurile rezonabile pentru a asigura continuitatea Serviciilor, fara a aduce atingere, corelativ obligatiei de furnizare a mijloacelor adecvate, dreptului sau la o dreapta compensatie egala cu pierderile suferite în perioada cuprinsa între data notificarii schimbarii conditiilor economice si data intrarii în vigoare a modificarii contractuale.

 • 3. În cazul în care, dupa maximum 6 (sase) luni de la data notificarii prevazute la punctul 1 de mai sus, schimbarea conditiilor economice nu a fost remediata si una dintre parti considera ca un acord este improbabil, mai ales daca Operatorul estimeaza ca echilibrul financiar al furnizarii Serviciilor este în mod iremediabil distrus, prezentul Contract de delegare poate înceta prin notificarea scrisa trimisa de oricare dintre parti cu cel putin 30 (treizeci) zile calendaristice în prealabil.

 • 4. În cazul încetarii Contractului de delegare prin aplicarea prezentului articol, fara a aduce atingere aplicarii, dupa caz, a art. 55 si 56 de mai sus, Autoritatea deleganta va plati Operatorului:

 • a) o despagubire egala cu pierderile suferite în perioada cuprinsa între data notificarii schimbarii conditiilor economice si data încetarii Contractului de delegare;

 • b) o despagubire anuala în cursul perioadei cuprinse între data încetarii Contractului de delegare si data expirarii normale a prezentului Contract de delegare, calculata conform contractului special de rascumparare definit de art. 59.2 de mai sus, si majorata, daca este cazul, cu contributiile la contul curent si împrumuturi accesorii ale actionarilor contractate cu cel putin 12 (douasprezece) luni înainte de data notificarii schimbarii conditiilor economice.

CAPITOLUL IV - MASURI ADMINISTRATIVE SIPENALITATT

Articolul 64 - Suspendarea în cazul unei gestiuni externe aplicate de Autoritatea deleganta si substituirea Operatorului

 • 1) .În cazul unor nerespectari frecvente sau unei neexecutari ori a unei încălcări grave din partea Operatorului în ceea ce privește obligatiile ce-i incumba conform prezentului Contract de delegare, în special daca ameninta siguranta publica sau daca Serviciile sunt furnizate doar partial, Autoritatea deleganta îi va soma pe Operator printr-o notificare scrisa, care va arata cu precizie care sunt faptele cei sunt imputate, sa remedieze aceasta situatie într-un termen fixat, care începe sa curga din ziua primirii notificarii si care nu poate fi mai mare de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, cu exceptia unor circumstante exceptionale.

 • 2) .Daca la data expirarii termenului fixat în somatie, Operatorul nu si-a îndeplinit obligatiile pe care nu le executase sau le executase necorespunzator, Autoritatea deleganta, pe cheltuiala si pe riscul Operatorului, sa recurga la una dintre urmatoarele masuri:

 • a. Sa preia drepturile si obligatiile Operatorului legate de prezentul Contract de delegare prin stabilirea unui control temporar al autoritarilor administratiei publice locale, partial sau integral, pe raspunderea, cheltuiala si riscul Operatorului, sau

 • b. Sa îl înlocuiasca pe acel Operator care nu si-a respectat obligatiile cu o alta societate, în scopul de a remedia neexecutarea sau încalcarea ce a condus la notificare, pâna la restabilirea situatiei normale.

 • 3) .În cazul prevazut la punctul 2 litera a) de mai sus, în timpul exercitarii controlului extern temporar al autoritarii administratiei publice locale sau pâna la restabilirea situatiei normale, prezentul Contract de delegare este suspendat, integral sau în parte.

 • 4) .În cazul înlocuirii Operatorului care nu si-a respectat obligatiile contractuale, prezentul Contract de delegare înceteaza conform art. 65 din prezentul Contract de delegare.

 • 5) .Fara efectuarea altor formalitati, Autoritatea deleganta poate deduce orice cheltuiala, necesara punerii în aplicare prezentului articol, din suma garantiei specificate în art. 40 si 41 de mai sus.

Articolul 65 - Încetarea Contractului de delegare din vina Operatorului
 • 1).În cazul unei neexecutari nejustificate sau a unei încalcari grave din partea Operatorului în îndeplinirea oricareia dintre obligatiile ce-i incumba conform prezentului Contract de delegare si, în special, într-unul din urmatoarele cazuri:

 • a) . absenta depunerii sau furnizarii garantiei, începând cu îndeplinirea conditiilor pentru constituirea ei, respectiv daca aceasta a fost inclusa si aprobata în tarif;

 • b) . nerespectarea repetata sau prelungita a exigentelor tehnice aplicabile în furnizarea Serviciilor;

 • c) . nerespectarea normelor de siguranta;

 • d) . neglijarea sau întreruperea furnizarii Serviciilor din vina Operatorului;

 • e) . obstructionarea voluntara a controlului exercitat de catre Autoritatea deleganta;

 • f) . refuzul de a se supune somatiilor Autoritarii delegante

sau în cazul în care, în situatia unui litigiu, nu se ajunge la un acord ca rezultat al aplicarii procedurii prevazute în art. 69.1 de mai jos, Autoritatea deleganta îl obliga pe Operator, prin notificare scrisa, în care se arata cu precizie faptele ce-i sunt imputate acestuia, sa remedieze situatia într-un termen rezonabil, adaptat situatiei, care începe sa curga din ziua primirii notificarii fara a putea fi mai mare de 30 (treizeci) zile calendaristice, cu exceptia unor circumstante exceptionale.

Termenul de 30 (treizeci) de zile prevăzut mai sus poate fi redus la 15(cincisprezece) zile calendaristice în cazul unei neexecutari sau a unei încalcari grave care poate avea un impact imediat asupra sigurantei persoanelor sau a bunurilor afectate Serviciilor sau care poate conduce la întreruperea furnizarii acestora.

 • 2). Daca, la data expirarii termenului fixat Operatorului prin notificarea efectuata de catre Autoritatea deleganta, Operatorul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care nu si le executase sau le încalcase, Contractul de delegare poate înceta printr-o a doua notificare transmisa de catre Autoritatea deleganta Operatorului, din vina si pe cheltuiala si riscul acestuia din urma.

Articolul 66 - Alte cazuri de încetare a Contractului de delegare
 • 1. Contractul de delegare poate înceta imediat în cazul lichidarii judiciare, reorganizarii judiciare cu sau fara autorizarea continuarii activitatii, faliment în ceea ce-l priveste pe Operator sau legat de aceasta si în cazul unei schimbari în conditiile de control al capitalului sau de catre actionari fata de situatia de la data semnarii prezentului Contract de delegare, daca acea schimbare ar putea pune în pericol buna furnizare a Serviciilor.

Încetarea are loc din vina, pe cheltuiala si pe riscul Operatorului, în conditiile prevazute în art. 65 de mai sus si cu efectele stabilite în art. 67 de mai jos.

 • 2. Contractul de delegare poate înceta în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Autoritatea deleganta, prin reziliere de catre Operator, cu plata de despagubiri în sarcina Autoritatii delegante. Operatorul va avea dreptul (dar nu obligatia) sa rezilieze prezentul Contract în caz de încalcare importanta, de catre Autoritatea deleganta, a oricareia din obligatiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatiilor Operatorului, în baza prezentului Contract. În cazul în care Operatorul are dreptul sa rezilieze prezentul Contract, se va aplica mutatis mutandis procedura prevazuta la art. 65 punctele 1 si 2.

Articolul 67 - Efectele încetarii
 • 1) . La încetarea, Contractului de delegare, din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta majora, Operatorul va continua sa furnizeze servicii în Aria de delegare pâna când noul Operator îsi va începe activitatea, dar nu mai mult de 6 (sase) luni de la notificarea de catre Autoritatea Deleganta privind intentia de reziliere a contractului.

 • 2) .Toate consecintele financiare ale operatiunilor necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor în cursul perioadei în care este implementat un nou sistem operational, vor fi bazate pe conditiile convenite, fara a aduce atingere aplicarii, daca este cazul, a art. 57, 58 si 65 de mai sus.

CAPITOLUL V - DIVERSE

Articolul 68 - Legislația aplicabila

Acest Contract de delegare este guvernat de legea româna.

În cazul controverselor asupra termenilor si definitiilor din prezentul Contract de delegare, Partile vor folosi termenii si definitiile folosite în legislatia româna; când nu exista un astfel de echivalent, se va folosi sensul literal al termenilor si definitiilor specificate în prezentul Contract de delegare.

Autoritatea deleganta si Operatorul convin ca prezentul Contract de delegare trebuie executat în conformitate cu toate standardele si normele legale si reglementare aplicabile, precum si cu standardele descrise sau mentionate în Dispozitiile Speciale.

Articolul 69 - Soluționarea neînțelegerilor si litigiilor

Orice neîntelegere între parti legata de prezentul Contract de delegare trebuie negociata în conformitate cu termenii prezentului Contract de delegare, acordurilor internationale si legislatiei române. Daca nu se gaseste o solutie pe cale amiabila, neîntelegerea va fi solutionata de Instantele Competente din România.

Articolul 70 - Forța Majora sau Fait du Prince
 • 1. Penalitatile stabilite în art. 51, 64 si 65 de mai sus si în Dispozitiile Speciale nu se aplica daca cauza nerespectarii sau neîndeplinirii este una dintre urmatoarele:

 • - forta majora, care înseamna un eveniment imprevizibil si insurmontabil, independent de controlul Autoritatii delegante sau a Operatorului, si în special situatiile de razboi civil, cataclisme naturale.

 • - Fait du Prince, care înseamna luarea unei hotarâri unilaterale din partea Autoritatii deleganta, imposibil de prevazut la data semnarii prezentului Contract de delegare si care face executarea sa mai dificila sau mai costisitoare, ducându-l pe Operator la imposibilitatea de a asigura executarea tuturor sau a unei parti importante din obligatiile ce-i incumba conform prezentului Contract de delegare.

 • 2. În cazul în care survine un eveniment precum cel descris la punctul 1 de mai sus, Operatorul trebuie sa ia toate masurile pentru a asigura continuitatea Serviciilor, pana la disparitia acelui eveniment si revenirea la conditii normale de furnizare. Aparitia unui astfel de eveniment da dreptul Operatorului la o justa compensatie, în cazul în care prejudiciul nu ar fi compensat de aplicarea art. 63 de mai sus.

Daca problema persista mai mult de 6 (sase) luni de la data aparitiei evenimentului, fiecare dintre parti este îndreptatita sa puna capat prezentului Contract de delegare, prin notificare scrisa cu un termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, fara a prejudicia aplicarea, daca este cazul, art. 57 si 58 de mai sus, în caz de FortaMajora, si a art. 59 si 63.4 de mai sus, în caz de Fait du Prince.

Articolul 71 - Integralitatea prezentului Contract

Prezentul Contract de delegare, inclusiv Dispozițiile Speciale si Anexele sale, constituie întreaga baza contractuala de delegare a gestiunii Serviciilor de catre Autoritate deleganta Operatorului.

Articolul 72 - Sediul

Pentru necesitatile prezentului Contract de delegare:

a) Operatorul îsi stabileste sediul la în Tîrgu Mures, str. Kos Karoly nr. 1. Autoritatea deleganta poate fi tinuta sa ia în considerare modificarile acestui sediu doar dupa 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii notificarii corespunzatoare.

Autoritatea deleganta prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara AQUAINVEST MURES, îsi stabileste sediul în Tîrgu Mures, str. Primariei nr. 2

Articolul 73 - Notificari
 • 1) .Orice notificare sau cerere în temeiul prezentului Contract de delegare trebuie facuta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau înmânata prin curier cu confirmare de primire.

 • 2) .Notificarile si cererile stabilite la punctul 1 de mai sus sunt valide daca sunt facute la adresele sediilor.

 • 3) .Orice notificare transmisa Autoritatii delegante în temeiul prezentului Contract de delegare si a prelungirii sau efectelor sale este valida daca se face la urmatoarea adresa : Tîrgu Mures, str. Primariei n

r.2

Autoritatea deleganta îl va informa pe Operator despre orice schimbare a acestor detalii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa cu 7 (sapte) zile calendaristice înainte la adresa sediului sau, în atentia conducatorului organului executiv.

Articolul 74 - Împartirea responsabilitatilor de mediu între Autoritatea deleganta si Operator

Începând cu Data Intrarii în Vigoare, Operatorul va fi raspunzator de orice încalcare a prevederilor oricarei Legi referitoare la mediul înconjurator, care apare sau a avut loc dupa Data Intrarii în Vigoare.

Operatorul nu va putea fi tinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Autoritatii delegante, cauzate anterior Datei Intrarii în Vigoare si care au avut ca rezultat o încalcare sau nerespectare a prevederilor oricarei dispozitii legale privind mediul înconjurator. Autoritatea deleganta se obliga sa-l despagubeasca pe Operator pentru orice astfel de raspundere legata de mediul înconjurator.

Articolul 75 - Înregistrarea si diverse cheltuieli

Prezentul Contract de delegare s-a întocmit în 45 (patruzecisicinci_) exemplare originale, câte doua pentru ADI AQUAINVEST MURES si SC Compania „AQUASERV” SA si câte unul pentru membri asociati prevazuti în prezentul contract. Cheltuielile, drepturile si taxele care pot rezulta din elaborarea si înregistrarea prezentului Contract de delegare vor fi suportate de Operator.

CAPITOLUL VI- LISTA ANEXELOR

Articolul 76 - Documente anexate prezentului Contract
 • 1) Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de delegare la Data Semnării prezentului Contract:

 • a) . Dispozitii Speciale - Partea Comuna, Dispozitii Speciale - Partea de Apa, Dispozitii Speciale -Partea de Canalizare si anexele lor;

 • b) . Master Planul

 • c) . Politica Tarifara; si Lista de Investitii aferenta;

 • d) . Caiet de Sarcini;

 • 2) . Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de delegare în momentul intrarii acesteia în vigoare, adica momentul începerii operarii:

 • a) . Regulamentul Serviciilor;

 • b) . Lista bunurilor proprietate publica si privata, aferente Serviciilor si care sunt transmise spre folosinta Operatorului pe durata contractului

 • c) . Proiectul de Acord de executare a garantiei, mentionat în art. 40.1 de mai sus în momentul aprobarii includerii costurilor aferente în tarif;

 • d) . Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii Serviciilor;

 • 3) . Documentele de mai jos pot fi completate si atasate ulterior Datei Semnarii si Datei Intrarii în Vigoare a prezentului Contract, dar nu mai târziu de sfârsitul Perioadei Tranzitorii:

 • a) . Inventarul detaliat al Bunurilor de Retur din care sa rezulte starea acestora, mentionat în art. 10 de mai sus;

 • b) . Planul de Actiuni Prioritare mentionat în art. 22 de mai sus;

 • c) . Anexa de Conditii Specifice fiecarei Localitati semnatare

  Încheiat la              în


  (___________) exemplare originale.


AUTORITATEA DELEGANTA PRINPREȘEDINTELE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Semnatura

Stampila

Operatorul

Director General

Semnatura

Stampila

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU

APA SI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA COMUNA

CONTRACT DE DELEGARE GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA COMUNA

TITLUL I - PRINCIPII OPERAȚIONALE

................................................................................5

CAPITOLUL I - PRINCIPII

Articolul 1 - Permanenta si continuitatea

Articolul 2 - Adaptabilitatea

Articolul 3 - Egalitatea de tratament a Utilizatorilor

CAPITOLUL II - ARIA DELEGARII

Articolul 4 - Definitia Ariei Delegării

Articolul 5 - Evidente si detalii tehnice

TITLUL II - SISTEMUL DE LUCRARI .................................................................................7 CAPITOLUL I - NATURA LUCRARILOR.

Articolul 6 - Lucrarile de Întretinere si Modernizare

Articolul 7 - Lucrari de Înlocuire

Articolul 8 - Lucrari de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare)

CAPITOLUL II - FINANTAREA LUCRARILOR

Articolul 9 - Principiul General

Articolul 10 - Lucrarile de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finantate de Operator

Articolul 11 - Lucrarile de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finantate de Utilizatori

Articolul 12 - Zonele de dezvoltare armonizata industriala sau rezidentiala

CAPITOLUL III - EXECUTAREA SI CONTROLUL LUCRARILOR

Articolul 13 - Reguli general aplicabile executarii lucrarilor

Articolul 14 - Achizitiile publice de lucrari si executarea lucrarilor

Articolul 15 - Informarea Autoritarii delegante în cursul lucrarilor efectuate asupra Bunurilor de Retur12 Articolul 16 - Neexecutarea de catre Operator a lucrarilor în termen

CAPITOLUL IV - RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE

Articolul 17 - Definitia dreptului de trecere

Articolul 18 - Exercitarea drepturilor de trecere

Articolul 19 - Despagubirile pentru prejudiciile provocate de drepturile de trecere

Articolul 20 - Folosinta drumurilor publice si private

Articolul 21 - Protectia Mediului

CAPITOLUL V - EVALUAREA LUCRARILOR

Articolul 22 - Evaluarea lucrarilor referitoare la Bunurile de Retur

Articolul 23 - Facturarea Lucrărilor finanțate de Utilizatori

TITLUL III - SISTEMUL DE PRETURI SI TARIFE

Articolul 24 - Preturile si Tarifele

Articolul 25 - Modificarea / Ajustarea Preturilor si Tarifelor

Articolul 26 - Revizuirea la cinci ani

TITLUL IV - CALITATEA SERVICIILOR

CAPITOLUL I - GESTIUNEA SERVICIILOR

Articolul 27 - Calitatea gestiunii

Articolul 28 - Contabilitatea analitica

Articolul 29 - Gestiunea mijloacelor fixe

Articolul 30 - Gestiunea Utilizatorilor

Articolul 31 - Eficienta Sistemului

Articolul 32 - Gestiunea Comerciala

CAPITOLUL II - CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR

Articolul 33 - Standardele de furnizare a Serviciilor

Articolul 34 - Controlul si Sanctiunile

CAPITOLUL III - OBIECTIVELE SERVICIULUI

Articolul 35 -Indicatorii de Performanta ai Serviciului

Articolul 36 - Calculul Indicatorilor de Performanta

Articolul 37 - Obiectivele Indicatorilor de Performanta

Articolul 38 - Anchetele de cinci ani

Articolul 39 - Evaluarea financiara a neîndeplinirii Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor

Articolul 40 - Penalitati aplicabile

Articolul 41 - Monitorizarea anuala a Serviciilor

CAPITOLUL IV - SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZITIE

Articolul 42 -Perioada de Tranzitie

TITLUL V - RELATIILE CU UTILIZATORII

CAPITOLUL I - REGULAMENTELE SERVICIILOR

Articolul 43 - Scopul Regulamentelor Serviciilor

Articolul 44 - Normele privind Regulamentele Serviciilor

Articolul 45 - Comunicarea Regulamentului Serviciilor

Articolul 46 - Dispozitii Tranzitorii

CAPITOLUL II - SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE BRANSARE/RACORDARE SI UTILIZARE DE SERVICII

Articolul 47 - Obligatia de a consimti la încheierea contractelor de bransare/racordare si utilizare de servicii ..............................................

Articolul 48 - Sistemul încheierii contractelor de bransare/racordare si utilizare de servicii

Articolul 49 - Dispoziții speciale

Articolul 50 - Plata facturilor de catre Autorități

Articolul 51 - Receptia Utilizatorilor

ANEXE

...........................28

Prezentele Dispoziții Speciale fac parte din Contractul de Delegare si privesc obligațiile si responsabilitățile Autoritatii delegante si Operatorului în legatura cu serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare din Aglomeratiile Urbane Asociate din

Acest document va fi aplicat în coroborare cu

- Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare

- Dispozitiile Speciale - Partea de Apa

- Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare

Termenii utilizati în aceste Dispozitii Speciale sunt definiti în cadrul Dispozitiilor Generale ale Contractului de Delegare

TITLUL I - PRINCIPII OPERAȚIONALE

CAPITOLUL I - PRINCIPII

Articolul 1 - Permanenta si continuitatea

 • 1.1  Operatorul este obligat sa implementeze toate prevederile necesare pentru a asigura o furnizare continua si constanta a Serviciilor.

În acest scop, Operatorul se angajeaza sa satisfaca din punct de vedere cantitativ si calitativ cererea Utilizatorilor de servicii de alimentare cu apa potabila si de canalizare, în limita posibilitatilor tehnice.

 • 1.2  În zonele unde Serviciile au început sa fie recent furnizate, precum si în zonele izolate, Operatorul poate ca, în urma unei conventii exprese cu Autoritate deleganta, sa stabileasca un serviciu adaptat.

 • 1.3. Serviciile pot fi suspendate temporar si partial în scopul de a proteja toate lucrarile definite în art. 6, 7 si 8 de mai jos sau de a executa lucrari de bransare/racordare sau lucrari în legatura cu echipamentele si instalatiile, care trebuie sa fie scoase din functiune.

Operatorul se angajeaza ca numarul si durata acelor operatiuni sa fie minime si sa limiteze suspendarea temporara si partiala a Serviciilor strict la lucrarile necesare. Asemenea operatiuni vor fi executate în acele perioade si acele momente când întreruperile ar fi cel mai putin susceptibile de a provoca neajunsuri Utilizatorilor.

Operatorul trebuie, în prealabil, sa-i informeze pe Utilizatori despre datele si perioadele acestor întreruperi, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Atunci când împrejurari neasteptate reclama o interventie urgenta, Operatorului, în mod exceptional, îi este permis sa efectueze o interventie fara notificare prealabila. Daca este posibil, Operatorul trebuie sa-i informeze pe Utilizatori si daca este necesar sa transmita Autoritatii delegante un raport asupra situatiei la cererea acesteia.

Articolul 2 - Adaptabilitatea

 • 2.1   Operatorul este obligat sa recurga la mijloacele rezonabile si sa ia toate masurile adecvate în scopul de a adapta echipamentele si instalatiile ce formeaza Sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare la evolutia standardelor si tehnicilor si, în general, sa îmbunatateasca furnizarea Serviciilor catre Utilizatori.

 • 2.2  De îndata ce este identificata o deficienta sau un risc în acest sens, Operatorul trebuie sa efectueze lucrarile necesare în vederea mentinerii functionarii Serviciilor, cu o marja de siguranta suficienta.

 • 2.3  Atunci când prevederi legale sau regulamente noi impun modificarea echipamentelor sau instalatiilor existente, Operatorul trebuie ca, în termenele prevazute în dispozitiile mai sus mentionate si, în cazul imposibilitatii nerespectarii acestora, într-un termen rezonabil, sa efectueze lucrarile de punere în conformitate, potrivit Articolului 25.5 din Dispozitiile Speciale -Partea Comuna. Operatorul va tine la dispozitia Autoritatii delegante planul si programele lucrarilor respective.

 • 2.4   În cazul apariției unei situatii în care ar putea fi pusa în pericol siguranța persoanelor si a bunurilor, Autoritatea deleganta poate da Operatorului instrucțiuni pentru efectuarea lucrarilor necesare, cu o programare în timp pe care o stabileste de comun acord cu Operatorul.

În situatia în care Operatorul nu respecta aceste termene, Autoritatea deleganta poate încredinta aceste lucrari unui contractant ales de el, pe cheltuiala Operatorului.

 • 2.5  Autoritatea deleganta si Operatorul trebuie sa colaboreze pentru studierea noilor prevederi si standarde, în scopul de a conveni în ceea ce priveste consecintele financiare si tehnice specifice asupra furnizarii Serviciilor, anterior implementarii lor.

 • 2.6  Prevederile prezentului articol nu împiedica punerea în aplicare a modificarii/ajustarii preturilor si tarifelor, conform prevederilor articolului 25 de mai jos si, daca este necesar, ale articolelor 36 si 61 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare, în situatia în care modificarile necesare ar avea un impact semnificativ asupra costurilor operationale sau costurilor investitiilor pentru Serviciile.

Articolul 3 - Egalitatea de tratament a Utilizatorilor

 • 3.1. Operatorul este obligat sa trateze cu stricta egalitate Utilizatorii, mai ales în ceea ce priveste

conditiile de furnizare si de pret pentru apa potabila si canalizare, în functie de caracteristicile ofertei Operatorului si ale nevoilor Utilizatorilor, aceste nevoi fiind definite de caracteristicile furnizarii Serviciilor.

 • 3.2. Prin exceptie de la articolul 3.1 de mai sus, Operatorul poate oferi un tratament diferentiat pentru

aplicarea noilor preturi si tarife dupa Data Intrarii în Vigoare, conform prevederilor Articolului 16 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si ale Articolului 12 din Dispozitiile Speciale -Partea de Canalizare, daca legislatia în vigoare o permite.

CAPITOLUL II - ARIA DELEGĂRII

Articolul 4 - Definitia Ariei Delegarii

 • 4.1  Aria delegarii este definita ca fiind totalitatea Zonelor Urbane expres mentionate în anexa 1 (a) de mai jos pentru apa potabila si anexa 1 (b) de mai jos pentru canalizare.

 • 4.2  Limitele Ariei Delegarii includ zonele urbanizate la Data Intrarii în Vigoare, situate în Zonele Urbane mentionate în Articolul 4.1 de mai sus, precum si acelea a caror urbanizare este probabil sa aiba loc pe parcursul Duratei Contractului de Delegare si care se afla în aceleasi Zone Urbane.

Zonele a caror urbanizare este probabila nu includ doar zonele care pot fi dezvoltate conform planului local de dezvoltare, ci si zonele pe care desi nu se poate construi, li s-ar putea permite dezvoltarea ulterioara, pe Durata contractului de delegare.

În toate situatiile, Aria delegarii include toate perimetrele existente de Distributie a Apei si de Colectare a Apelor Uzate, la Data Intrarii în Vigoare, astfel cum este definita în articolele 4 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa, respectiv Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 4.3 Aria delegării poate fi extinsa la alte Zone Urbane, integral sau în parte, decât cele menționate mai sus, conform prevederilor articolului 6.2 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 5 - Evidente si detalii tehnice

 • 5.1  Pentru fiecare dintre Zonele Urbane mentionate în articolul 4.2 de mai sus, Operatorul va întreprinde urmatoarele actiuni:

 • a) sa analizeze evidentele si informatiile tehnice existente detinute de Autoritatea deleganta privind bunurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare în fiecare Zona Urbana;

 • b) sa efectueze orice anchete si masuratori cerute pentru completarea acestor informatii în vederea furnizarii detaliilor fizice si tehnice complete privind toate echipamentele de apa si canalizare instalate, inclusiv structuri, constructii, echipamente mecanice si electrice, precum si detalii privind lungimile, diametrele si materialele din care sunt realizate retelele de transport, alimentare si distributie a apei potabile sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricatia, capacitatea proiectata si data instalarii daca aceste informatii sunt disponibile. Aceste actiuni vor fi efectuate astfel încât sa furnizeze informatii corespunzatoare pentru Registrul Mijloacelor Fixe si sa permita exploatarea, întretinerea si înlocuirea acestora.

 • c) sa actualizeze Perimetrul de Distributie a Apei si Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate aplicabile pentru Zona Urbana,

 • d) daca este cazul, sa actualizeze valoarea raportului dintre nevoile de Servicii si densitatea populatiei astfel cum rezulta aceasta din anchetele efectuate din cinci în cinci ani mentionate în Articolul 38 de mai jos.

 • 5.2 Operatorul trebuie ca pâna la sfârsitul Perioadei de Tranzitie sa finalizeze planurile a) si b) de mai sus.

TITLUL II - SISTEMUL DE LUCRĂRI

CAPITOLUL I - NATURA LUCRĂRILOR

Articolul 6 - Lucrările de Întretinere

 • 6.1  Lucrările de Întretinere Standard sunt constituite din totalitatea actiunilor/lucrarilor necesare în vederea întretinerii echipamentelor sau instalatiilor în stare de buna functionare având în vedere optimizarea duratei lor de viata, astfel încât, mai ales, aceasta sa nu fie în nici un caz inferioara Duratelor de Viata Tehnice prevazute în anexa 3 a Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si în anexa 3 a Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare.

 • 6.2  Lucrările de Întretinere Planificate efectuate asupra unor bunuri se refera la lucrari care nu duc la o crestere a valorii acestora sau la o prelungire a duratei lor de viata. Procedurile contabile pentru Lucrarile de Întretinere Planificate sunt stabilite în conformitate cu regulile contabile si cu prevederile fiscale în vigoare.

Articolul 7 - Lucrări de Înlocuire

 • 7.1   Lucrările de Înlocuire constau în totalitatea lucrărilor care sunt necesare datorita înlocuirii complete sau partiale a Bunurilor de Retur care pot fi reînnoite.

 • 7.2  Operatorul este obligat sa efectueze Lucrările de Înlocuire asupra Bunurilor de Retur care pot fi reînnoite la termenul prevazut, în principiu conform planului stabilit conform Duratelor Tehnice de Viata înregistrate în Registrul Mijloacelor Fixe în baza planurilor anuale de dotari si investitii de natura domeniului public întocmite în baza pct. 14 al art. 18 din Dispozitii Generale.

 • 7.3  Operatorul poate devansa sau amâna Lucrarile de Înlocuire care sunt specificate în Registrul Mijloacelor Fixe, în conditiile în care Bunurile de Retur aferente sa fie întretinute în conditii de lucru corespunzatoare.

Articolul 8 - Lucrări de Extindere, Consolidare (Reabilitare)si Modernizare

 • 8.1  Lucrarile de Extindere constau în lucrari privind un nou echipament sau o noua instalatie, care nu se efectueaza în vederea reînnoirii unui echipament sau unei instalatii existente. Îndeosebi, extinderea fie a Perimetrului de Distributie a Apei, fie a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate constituie Lucrari de Extindere.

 • 8.2  Lucrarile de Consolidare (Reabilitare) sunt acele lucrari care modifica un echipament sau o instalatie existente, în vederea cresterii capacitatii sale tehnice.

 • 8.3  Acea parte a lucrarilor, în privinta carora reînnoirea are ca rezultat cresterea capacitatii bunului reînnoit, se considera ca sunt Lucrari de Consolidare (Reabilitare). În cazul în care aceste lucrari nu pot fi identificate din punct de vedere fizic cu echipamentul sau instalatia principala, este creat un nou mijloc fix, de îndata ce costul Lucrarilor de Înlocuire depaseste jumatate (50%) din valoarea de înlocuire a bunului. Daca lucrarile pot fi identificate din punct de vedere fizic, atunci ele fac obiectul unei amortizari specifice.

 • 8.4  Lucrarile de Modernizare se refera la orice lucrari semnificative care duc la o crestere a valorii sau la o prelungire a duratei normale de viata operationale a unui bun peste termenul planificat pentru reînnoire sau înlocuire. Lucrarile de Modernizare se amortizeaza conform regulilor contabile si prevederilor fiscale aplicabile.

CAPITOLUL II - FINANȚAREA LUCRARILOR SI INVESTIȚIILOR

Articolul 9 - Principii Generale

 • 9.1.  Toate lucrarile definite în Articolele 6 si 7 Capitolului I de mai sus sunt efectuate de Operator pe cheltuiala lui în functie de fondurile de care dispune si în functie de fondurile puse la dispozitie de catre Autoritatea Deleganta sau, în mod exceptional, de Utilizator în acele situatii prevazute în Articolul 11 de mai jos, iar lucrarile definite în articolul 8 cad în sarcina si sunt finantate de Autoritatea Deleganta.

 • 9.2.  Operatorul este liber sa defineasca metoda sa de finantare, luând în considerare necesitatea echilibrului economic si financiar al Serviciilor.

 • 9.3 Finantarea investitiilor se va realiza din urmatoarele surse:

 • a) Granturi de la Uniunea Europeana sau subvenții de la Bugetul de Stat sau Bugetele Locale. În acest sens Operatorul va desfasura toate diligentele necesare, cu sprijinul Autoritatii Delegante, pentru a obtine aceste surse de finantare;

 • b) Contractarea de împrumuturi de la Banci Locale sau Institutii Financiare Internationale.

 • c)  Surse proprii ale operatorului obtinute din eficientizare economica sau cresteri de tarife.

 • 9.4. Conform Ordonantei de urgenta nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene si a acordurilor de împrumut cu BERD, impozitul pe profit, varsamintele de profit net, toate dividentele si redeventa plătite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta fondul IID.

Pentru a scurta mecanismul de circulatie al fondurilor si pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursarea a împrumuturilor, Autoritatea Deleganta este de acord, ca impozitul pe profit, toate dividendele si redeventa aratata la art. 39 puntul 2. sub pct. 3) ii) din Dispozitii Generale sa fie direct virate în fondul IID al operatorului, fara a mai fi virate la bugetele locale.

Operatorul va utiliza fondurile mai sus mentionate pentru urmatoarele activitati:

 • a) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente diverselor programe de investitii (daca e cazul);

 • b) întretinerea, înlocuirea si dezvoltarea activelor concesionate, inclusiv a celor dezvoltate cu finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene si în conformitate cu programul aprobat de concedent sau cu programul specific de operare si întretinere din prezentul contract.

 • c) pregatirea documentatiei necesare asigurarii finantarii investitiilor prioritare din master plan (studii de fezabilitate, aplicatii, etc).

9.5.    Împartirea Investitiilor Între Unitatile Administrativ Teritoriale

Împartirea viitoarelor investitii între unitatile administrativ teritoriale delegante se va face pe baza urmatoarelor principii generale (în ordinea prioritatii):

 • a) Conform prioritizarii din Master Planul aprobat si transmis Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile;

 • b) Conform perioadelor de tranzitie pentru conformarea cu Directivele Uniunii Europene;

 • c) Conform strategiei de eficientizare a operarii propusa de operator în planul de afaceri;

 • d)  Conform planurilor de dezvoltare ale flecarei unitati administrativ teritoriale si proportional cu participarea la finantare.

 • 9.6. Pe durata prezentului contract, operatorul va derula investitiile în domeniul public specificate în Planul de Investitii anexat. Aceste investitii rezulta din Planul Master al apei si canalului.

Operatorul întocmeste anual “ Lista cu utilaje si lucrari de investitii în domeniul public“, lista defalcata din Planul de Investitii anexat la prezentul contract, pe care o supune aprobarii Autoritatii Delegante.

Partile de comun acord pot modifica pe perioada derularii contractului Planul de Investitii anexat la prezentul contract si „Lista anuala cu utilaje si lucrari de investitii în domeniul public” în functie de necesitati.

Stabilirea valorilor de finantare se va face anual, odata cu aprobarea „Listei cu utilaje si lucrari de investitii în domeniul public“.

Articolul 10 - Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanțate de Operator/ Autoritate Deleganta

În cadrul Perimetrelor de Distribuție a Apei si de Colectare a Apei Uzate, Operatorul se angajeaza sa execute Lucrarile de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) necesare în vederea furnizarii corespunzatoare a Serviciilor conform Planului Anual de Investitii aprobat, imediat la finalizarea lucrarilor, efectuate sub sau în lungul unui Drum Public Corespunzator Traficului Vehiculelor, indiferent de distanta dintre ultimul punct de legatura posibil si oricare dintre retelele de alimentare cu apa sau de canalizare.

Articolul 11 - Lucrarile de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finantate de Utilizatori

Partile precizeaza ca dispozitiile prezentului articol se vor aplica în masura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

11.1 Lucrări în Perimetrele de Distribuție a Apei si de Colectare a Apelor Uzate

În interiorul Ariilor de Distributie a Apei si de Colectare a Apelor Uzate Lucrarile de Extindere trebuie executate de Operator conform Planurilor de investitii anuale aprobate. Exceptie fac acele portiuni de lucrari care îndeplinesc conditiile prevazute în articolul 9.4 din Dispozitiile Speciale -Partea de Apa si în articolul 8.4 din Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare, care sunt finantate de Utilizatori.

11.2 Finantarea Lucrarilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de Distributie a Apei si de Colectare a Apelor Uzate

În afara Ariilor de Distributie a Apei si de Colectare a Apelor Uzate, Lucrarile de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) sunt efectuate de catre Operator în cadrul limitelor stabilite în articolul 9.5 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si în articolul 8.5 din Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare.

Toate Lucrarile de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de Distributie a Apei si de Colectare a Apelor Uzate sunt platibile în avans de catre Utilizatori.

11.3 Conditiile de Rambursare a Utilizatorilor pentru Lucrarile de Extindere

Un Utilizator nou poate fi bransat/racordat la o prelungire finantata deja de unul sau mai multi Utilizatori doar daca, în prealabil, ramburseaza acestor Utilizatori o suma proportionala cu debitul de apa potabila sau de apa uzata pe care contracteaza sa o utilizeze, conform cotei-parti utilizate din echipamente si instalatii, daca Utilizatorii nu au convenit altfel. Calculul acestei sume trebuie sa tina cont de suma totala a cheltuielilor pentru prima bransare/racordare, care au fost suportate de Utilizatorii antementionati, din care se scade o saizecime (1/60) pentru fiecare luna scursa de la data punerii în functiune a prelungirii.

Articolul 12 - Zonele de dezvoltare armonizata industriala sau rezidențiala

Partile precizează ca dispozițiile prezentului articol se vor aplica în masura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

 • 12.1 Anterior dezvoltarii oricarei noi zone de dezvoltare armonizata pentru care este necesara o cerere din partea a cel putin 100 locuitori, partile convin sa colaboreze cu cel putin 1 (un) an înainte de începutul prevazut pentru furnizarea noilor servicii, în scopul de a permite integrarea acestor noi zone în Perimetrele de Distributie a Apei si de Colectare a Apelor Uzate, conform unui plan stabilit prin acordul partilor(Autoritatea deleganta, Operatorul, Dezvoltatorul imobiliar).

 • 12.2 În urma discutiilor prevazute în articolul 12.1 de mai sus, orice zona de dezvoltare armonizata industriala sau rezidentiala, care s-ar afla situata în interiorul sau în afara Perimetrelor de Distributie a Apei sau de Colectare a Apelor Uzate, îl obliga pe dezvoltatorul imobiliar, care initiaza o asemenea dezvoltare, sa acorde suma integrala Operatorului, care sa acopere costurile pentru bransarea/racordarea noii zone si pentru dezvoltarea retelelor din cadrul zonei pâna la nivelul Bransamentelor/Racordurilor Utilizatorilor cu care sunt conectati.

 • 12.3 Partile conform art. 12.1 vor elabora un contract de pre-finantare a lucrarilor si vor rambursa dupa caz dezvoltatorului imobiliar cheltuielile sale la data când sunt puse în functiune Bransamentele/Racordurile noilor Utilizatori, proportional cu capacitatile puse în functiune, în functie de capacitatea integrala planificata si pentru o perioada ce nu poate depasi 15 (cincisprezece) ani.

 • 12.4 Daca este necesar, persoanele private mentionate în articolul 12.2 de mai sus, actionând în numele lor sau în numele viitorilor Utilizatori, trebuie sa puna la dispozitia Operatorului, cu titlu gratuit, la alegerea lor, fie terenul necesar instalarii echipamentului de distributie si lucrarilor, fie mijloacele corespunzatoare tuturor exigentelor pentru instalarea si folosirea acestor echipamente si lucrari. Operatorul poate folosi, cu titlu gratuit, echipamentele si instalatiile astfel construite, mai ales în scopul de a alimenta reteaua de distributie.

CAPITOLUL III - EXECUTAREA SI CONTROLUL LUCRARILOR

Articolul 13 - Reguli generale aplicabile executarii lucrarilor

 • 13.1. În ceea ce priveste efectuarea lucrarilor mentionate în prezentul titlu, Operatorul este obligat sa respecte prevederile legale, îndeosebi acelea care reglementeaza domeniul public, constructiile si planurile de urbanism, drumurile publice si standardele tehnice în utilizarea materialelor si tehnologiilor.

 • 13.2. În toate situatiile, oricare ar fi termenele si conditiile de efectuare a lucrarilor, materialele si echipamentele care sunt prevazute a fi incorporate în Bunurile de Retur trebuie sa fie alese si folosite în conformitate cu nivelul de dezvoltare al tehnicii si cu standardele în vigoare.

Articolul 14 - Achizițiile publice de lucrări si executarea lucrărilor

 • 14.1 Operatorul organizeaza achizițiile publice si executa lucrările prevăzute în prezentul titlu, conform legii si procedurilor sale interne pentru achizitii si executare a lucrarilor.

 • 14.2 În functie de natura lucrarilor si de conditiile specifice ale achizitiilor publice, procedurile interne pentru achizitii si executare de lucrari vor specifica, în particular, obligatia Operatorului:

 • a) sa aplice proceduri concurentiale conform principiului transparentei;

 • b) sa informeze Autoritate deleganta despre termenele si conditiile achizitiilor publice de lucrari si despre costurile acestora;

 • c) sa organizeze achizitii publice pentru orice contract, conform exigentelor directivelor Uniunii Europene.

 • 14.3 Operatorul este obligat sa comunice Autoritarii delegante procedurile sale interne de achizitii publice si executare de lucrari în termen de 6 (sase) luni de la Data Intrarii în Vigoare. Operatorul trebuie sa informeze Autoritatea deleganta cu precizie despre orice modificare adusa acestor proceduri, în raportul sau anual sau printr-un act aditional la raport.

 • 14.4. Înainte de semnarea oricarui contract în legatura cu un Bun de Retur si a carui valoare depaseste 0,5% (zero virgula cinci la suta) din cifra de afaceri a anului precedent, Operatorul va comunica proiectul de contract Autoritatea deleganta, în scop informativ.

 • 14.5. La finalizarea oricarei lucrari referitoare la Bunurile de Retur, receptia mijloacelor fixe se va face în comun de catre Operator si Autoritatea Deleganta beneficiara al investitiei, mijloacele fixe se vor înscrie în domeniul public în contabilitatea Unitatii Administrativ Teritoriale si se preda spre exploatare Operatorului prin Act aditional la prezentul Contract de Delegare în vederea prestarii Serviciilor.

14.6 Ca urmare a alocarii pentru Serviciile a echipamentelor si instalatiilor astfel executate, Operatorul nu va putea sub nicio forma sa recurga la caracteristicile si situatia acestor echipamente si instalatii pentru a evita îndeplinirea obligatiilor ce-i incumba potrivit prezentului Contract de delegare, fara a se aduce atingere dreptului sau de actiona împotriva contractantilor si furnizorilor, conform legislatiei si reglementarilor aplicabile.

Articolul 15 - Informarea Autorității delegante în cursul lucrarilor efectuate asupra Bunurilor de Retur

 • 15.1 Autoritatea deleganta controleaza studiile legate de lucrarile ce urmeaza a fi executate asupra Bunurilor de Retur, precum si executarea acestor lucrari.

În acest scop, Operatorul informeaza Autoritatea deleganta asupra lucrarilor pe care le executa sau le-a executat asupra Bunurilor de Retur si pune la dispozitia acesteia, îndeosebi, studiile preliminare, documentele tehnice si financiare, inclusiv procesele verbale ale întâlnirilor de la santierele unde se executa lucrarile si evidentele contabile detaliate periodice.

 • 15.2 Autoritatea deleganta are dreptul de acces la santierele Operatorului, cu conditia ca vizitele sa fie efectuate împreuna cu un reprezentant al Operatorului, sa respecte toate regulile de securitate a personalului si de protecție a instalațiilor si sa nu producă tulburări exagerate Operatorului. Ori de câte ori considera necesar, Autoritatea deleganta va fi prezent la receptia provizorie si/sau finala a echipamentelor si lucrarilor. Operatorul este obligat sa informeze Autoritatea deleganta despre datele receptiei echipamentelor si lucrarilor mentionate mai sus, într-un termen suficient ca sa permita organizarea vizitelor.

 • 15.3 Când, cu ocazia vreunei inspectii, Autoritate deleganta descopera lipsuri sau defectiuni care pot afecta furnizarea Serviciilor, el trebuie sa-i notifice Operatorului acest aspect în termen de cel mult 7 (sapte) zile calendaristice de la data descoperirii.

Articolul 16 - Neexecutarea de catre Operator a lucrarilor în termen

 • 16.1 În cazul neexecutarii de catre Operator a uneia dintre lucrarile definite în prezentul titlu, în termen, care are drept rezultat o întrerupere de durata a tuturor sau a unei parii dintre Serviciile, Autoritatea deleganta poate sa execute lucrarile necesare, fara îndeplinirea altor formalitati, pe cheltuiala si pe riscul Operatorului, în scopul asigurarii functionarii corespunzatoare a Serviciilor, într-un termen rezonabil din punct de vedere tehnic si dupa o notificare care nu s-a soldat cu niciun rezultat.

 • 16.2 Aceeasi procedura poate fi aplicata în cazul unui defect sau a unei deficiente în refacerea drumurilor publice sau private si a lucrarilor conexe, în limita largimii santurilor si cu respectarea regulilor aplicabile. Într-o asemenea situatie, termenul de notificare este de 7 (sapte) zile lucratoare.

CAPITOLUL IV - RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE

Articolul 17 - Definitia dreptului de trecere

 • 17.1 În temeiul dreptului de trecere si cu respectarea sigurantei si confortului persoanelor fizice, Operatorul este îndreptatit:

 • a) sa instaleze suporturi permanente sau ancorari pentru conducte de suprafata, fie în exteriorul peretilor care sunt situati în lungul drumurilor publice, fie pe acoperisurile sau terasele cladirilor, cu conditia ca accesul din exterior la acestea sa fie posibil si sa fie respectate normelor de urbanism si de întretinere a drumurilor;

 • b) sa aiba conducte care sa treaca pe deasupra ori sub terenuri private;

 • c) sa instaleze conducte subterane permanente pentru apa potabila si canalizare sau suporturi pentru conducte aeriene pe terenuri private fara constructii care nu sunt îngradite cu pereti sau alte îngradiri echivalente;

 • d) sa taie ramurile si radacinile copacilor din apropierea conductelor aeriene, care ar putea sa prejudicieze lucrarile prin miscarea, cresterea sau caderea lor.

O notificare va fi trimisa partilor interesate cu cel putin 1 (o) luna înainte de începerea lucrarilor. Acest termen este redus la 7 (sapte) zile lucratoare în cazul prevazut la litera d) de mai sus.

 • 17.2 Dreptul de trecere nu conduce la nicio deposedare. Cu toate acestea el este însotit de un drept de acces si de întretinere a instalatiilor. Montarea de suporturi pe ziduri nu poate aduce atingere dreptului proprietarului de a demola, repara sau înalta. Existenta conductelor sau suporturilor pe un teren deschis, fara constructii, nu aduce atingere dreptului proprietarului de a îngradi sau de a construi pe terenul sau. Aceste drepturi vor fi exercitate fara a se abuza de ele. Cu 6 (sase) luni înainte de efectuarea lucrarilor de demolare, reparatii, înaltare, îngradire sau constructie, proprietarul este obligat sa-l informeze pe Operator, cu notificare de primire, lucrarile în legatura cu reteaua fiind platite de Operator. Aceste lucrari vor fi efectuate daca situatia tehnica o permite si exista acceptul proprietarului vecin, daca este nevoie.

Articolul 18 - Exercitarea drepturilor de trecere

 • 18.1 Un proiect care sa detalieze planul conductelor de apa si canalizare va fi elaborat de Operator. Acesta va fi aprobat de departamentele competente din cadrul Autoritatea deleganta, dupa consultarea autoritatilor implicate.

 • 18.2 Ulterior notificarii partilor interesate despre lucrarile planificate, o ancheta va fi deschisa pe cai oficiale, a carei durata va fi de 14 (paisprezece) zile lucratoare. Functionarul numit de departamentul competent din cadrul Autoritatii delegante va strânge informatiile si va elabora un raport.

 • 18.3 Ancheta este condusa de serviciile competente din cadrul Autoritatii delegante la cererea Operatorului. Printre documentele anchetei se vor numara un plan topografic care sa detalieze toate proprietatile sau terenurile afectate de drepturile de trecere, cu mentionarea numelor partilor interesate, ale proprietarilor, ale operatorilor terenurilor sau posesorilor legali si vor furniza informatii despre starea actuala, despre natura si întinderea a drepturilor de trecere care vor fi instituite.

 • 18.4 Raportul se înainteaza Operatorului în vederea unor eventuale modificari ale planului retelelor. În cel de-al doilea caz, daca sunt afectate si alte proprietati, se desfasoara o noua ancheta. Daca aceasta din urma esueaza, procedura de expropriere se aplica pentru primul plan.

 • 18.5 Aprobarea planului da nastere drepturilor de trecere care vor fi înregistrate în Cartea Funciara.

 • 18.6 Lucrarile mentionate în prezentul titlu se prezuma ca au fost executate în trecut si ca vor fi executate în viitor în conditii care sa le permita sa suporte, fara vreun prejudiciu, toate consecintele normalei repartizari a drumurilor publice si, daca este cazul, ale folosintei proprietatii private, astfel cum este definita, daca este necesar, de conventiile asupra dreptului de trecere, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Articolul 19 - Despăgubirile pentru prejudiciile provocate de drepturile de trecere

În cazul în care studiile privind modalitatile de dezvoltare sau întretinere a instalatiilor, ce duc la o modificare a situatiei existente, includ (i) o preluare permanenta a constructiilor sau terenurilor afectate ori (ii) o scadere a capacitatii lor de a fi utilizate eficient si provoaca un prejudiciu direct, cert si actual, partile interesate sunt îndreptatite sa primeasca o despagubire. Despagubirea va fi platita de catre Autoritatea deleganta în situatia prevazuta la lit. (i) si de Operator în situatia prevazuta la lit. (ii). În situatia în care partile nu ajung la o întelegere, despagubirea va fi stabilita de instanta judecatoreasca competenta.

Articolul 20 - Folosinta drumurilor publice si private

 • 20.1 În legatura cu furnizarea Serviciilor, Operatorul are numai dreptul de a executa lucrarile definite în prezentul titlu, fie ca se afla la suprafata sau în subteranul drumurilor publice sau instalatiilor legate de acestea, fara a prejudicia aplicarea, daca este cazul, a articolului 29.5 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

 • 20.2 Executia lucrarilor de catre Operator pe drumurile publice este conditionata de acordarea autorizatiilor necesare, pe care acesta trebuie sa le solicite, pe raspunderea sa.

 • 20.3 Autoritatea deleganta se angajeaza sa depuna toate diligentele în vederea obtinerii autorizatiilor pentru realizarea lucrarilor de catre Operator pe acele drumuri care nu fac parte din domeniul public sau privat al Autoritatii delegante.

 • 20.4 Operatorul este obligat sa restabileasca comunicatiile si traficul, în cazul în care acestea sunt întrerupte, diminuate sau perturbate pentru a permite executarea lucrarilor definite în prezentul capitol, cu exceptia situatiei în care o dispensa în acest sens este prevazuta de Dispozitiile Speciale - Partea de Apa sau Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 20.5. Oricine executa lucrari pe drumurile publice este obligat sa aduca la starea initiala conductele si lucrarile aferente acestora (de exemplu aducerea la adâncimea de pozare a conductei si aducerea la cota drumului a tuturor lucrarilor conform cotei drumului anterior).

Articolul 21 - Protecția Mediului

 • 21.1 Operatorul este obligat sa respecte legislatia aplicabila privind protectia siturilor si a mediului. Pe cheltuiala sa va trebui sa ia masurile necesare în vederea restaurarii si reabilitarii siturilor si terenurilor unde lucrarile si echipamentele pe care le utilizeaza au un impact asupra mediului care reprezinta o încalcare a prevederilor mai sus mentionate.

 • 21.2 Operatorul este obligat sa mentina gradul poluarii de orice natura la un nivel minim care poate fi atins în mod rezonabil, îndeosebi cea legata de depunerile de namol si emisiile de gaze. În orice caz, aceasta poluare trebuie sa se încadreze în limitele fixate de legislatia aplicabila sau, în lipsa acestora în recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

 • 21.3 În cazul în care echipamente sau lucrari sunt distruse sau scoase din functiune, Operatorul va lua masurile necesare pentru reducerea si remedierea impactului potential ce rezulta din acestea asupra siturilor sau terenurilor, conform normelor legale si reglementare aplicabile.

CAPITOLUL V - EVALUAREA LUCRARILOR

Articolul 22 - Evaluarea lucrarilor referitoare la Bunurile de Retur

 • 22.1 Lucrarile executate de catre Operator în aplicarea articolului 9 de mai sus sunt evaluate la valoarea lor de piata sau de executie, în scopul evaluarii patrimoniului Autoritatii delegante.

 • 22.2 Lucrarile executate de Operator asupra Bunurilor de Retur, fara a recurge la o procedura concurentiala, sunt evaluate dupa cum urmeaza, în scopul evaluarii patrimoniului Autoritatii delegante:

 • a) pentru furnizarea de materiale si echipamente, conform datelor din contabilitatea analitica;

 • b) pentru Bransamente/Racorduri, în conformitate cu lista de preturi unitare cuprinsa în anexa 2 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si anexa 2 din Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare fie, în lipsa unei liste de preturi, conform unei cotatii sau urmarind datele din contabilitatea analitica privind costurile din trecut.

 • 22.3 În cazul executării lucrărilor pe baza unei cotatii sau datelor din contabilitate, Operatorul va pune la dispozitia Autoritatii delegante toate informatiile necesare evaluarii.

Articolul 23 - Facturarea Lucrărilor finanțate de Utilizatori

 • 23.1. Lucrarile de bransare/racordare, precum si Lucrarile de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), finantate de Utilizatori în conditiile legii si executate de Operator, sunt facturate Utilizatorilor fie conform unei liste de preturi unitare, fie pe baza unei situatii de lucrari.

 • 23.2. În cazul în care pretul unui echipament specific nu ar fi inclus pe o lista de preturi, facturarea trebuie facuta conform unei situatii de lucrari.

TITLUL III - SISTEMUL DE PRETURI SI TARIFE

Articolul 24 - Preturile si Tarifele

 • 24.1 Operatorul este obligat sa furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apa potabila si de canalizare, practicând preturi si tarife aprobate conform prevederilor legal aplicabile. La fundamentarea preturilor si tarifelor se va lua în considerare si o cota de dezvoltare stabilita conform prevederilor legale aplicabile.

La Data Intrarii în Vigoare, listele de preturi si tarife sunt formate din_____ tabele pentru apa

potabila si___tabele pentru canalizare. De asemenea, în cazul unui consum industrial cu cerinte

speciale în termeni de volum si caracteristici ale nevoilor sale, Operatorului îi este permis sa stabileasca un pret sau tarif specific pe baza costurilor reale de furnizare si urmarind principiile generale ale serviciului public, îndeosebi egalitatea de tratament a Utilizatorilor.

 • 24.2 Preturile si tarifele nu includ taxa pe valoarea adaugata (TVA) pentru furnizarea Serviciilor.

 • 24.3 Preturile si tarifele pot fi modificate si/sau ajustate de Operator în conformitate cu articolele 25 si 26 de mai jos si articolul 36 din Dispozitii Generale. Orice pret sau tarif nou se aplica contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare în vigoare, fara posibilitatea de a avea vreun efect retroactiv.

Articolul 25 - Modificarea / Ajustarea Preturilor si Tarifelor

 • 25.1 În fiecare an, preturile si tarifele sunt fundamentate pe baza unui plan financiar de 3 ani.

În fiecare an Operatorul va supune Autoritatii delegante spre aprobare un plan financiar actualizat pe 3 ani si preturile/tarifele serviciului. Orice modificare a pretului sau tarifului fata de previziunile anterioare trebuie justificata.

Variatiile costurilor de productie, cum ar fi costul apei brute, al electricitatii, impozitele, etc. pot fi folosite în vederea modificarii/ajustarii preturilor si tarifelor.

Cu toate acestea lipsa performantei în gestiunea operatiilor nu va fi acceptata ca justificare pentru modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor. Pe de alta parte, cresterea eficientei este considerata ca o performanta interna a Operatorului si prin urmare nu poate fi utilizata pentru a obtine o scadere a nivelurilor preturilor si tarifelor. Un auditor autorizat va evalua eficienta gestiunii Serviciilor pe baza reglementarilor aprobate.

 • 25.2 Preturile sau tarifele vor fi modificate/ajustate plecând de la preturile, respectiv tarifele incluse în anexele 1 ale Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si respectiv Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare.

 • 25.3 Cu cel putin 30 (treizeci) de zile lucratoare înainte de data intrarii în vigoare a noilor preturi/tarife rezultând din modificarea/ajustarea, Operatorul informeaza Autoritatea deleganta despre aceasta si prezinta dovada cererii pentru modificarea/ajustarea pretului/tarifului.

 • 25.4 Se reaminteste în mod expres ca modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor permisa Operatorului de prezentul articol trebuie aplicata conform principiului egalitatii Utilizatorilor.

 • 25.5 În situatiile în care aplicarea obligatorie a unor prevederi legale sau reglementare noi sau mijloace de productie noi sau utilizarea de noi surse de energie conduc la o variatie semnificativa a costurilor operationale ale Operatorului, care nu sunt luate în calcul de conditiile de modificare/ajustare precizate în articolele 26 si 28.1 de mai jos, articolul 36 Dispozitii Generale. Operatorul si Autoritatea deleganta vor colabora în scopul de a evalua si de a conveni asupra unui amendament la modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor.

 • 25.6 Modificarea si ajustarea preturilor si tarifelor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 26 - Revizuirea la cinci ani

 • 26.1 La fiecare 5 (cinci) ani, la datele prevazute în articolul 49 al Dispozitiilor Generale ale Contractului de Delegare, Partile vor colabora în vederea negocierii, daca este necesar, a structurii preturilor si tarifelor, a nivelurilor preturilor si tarifelor sau a conditiilor de modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor, fara a aduce atingere aplicarii, atunci când este cazul, a articolului 63 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare.

 • 26.2 În cazul unui acord asupra modificarilor potentiale ale sistemului de preturi si tarife ce rezulta din revizuirea la cinci ani, modificarile fac obiectul unui act aditional la Dispozitiile Speciale. În lipsa acordului, preturile si tarifele, precum si regulile referitoare la preturi si tarife vor continua sa se aplice.

TITLUL IV - CALITATEA SERVICIILOR

CAPITOLUL I - GESTIUNEA SERVICIILOR

Articolul 27 - Calitatea gestiunii

 • 27.1 Operatorul este obligat sa gestioneze Serviciile folosind instrumente moderne si adaptate de management, îndeosebi instrumente informatice, conform normelor aplicabile si uzantelor comerciale, în vederea atingerii Indicatorilor de Performanta ai Serviciului, definiti în articolele 33-37 de mai jos.

 • 27.2 Nivelurile de performanta atinse de Operator în gestiunea sa economico-financiara sunt indicatori ai calitatii furnizarii Serviciilor. Acesti indicatori sunt monitorizati, nu si aprobati, de Autoritatea deleganta cu ocazia controlului anual pe care îl efectueaza asupra managementului Operatorului.

Articolul 28 - Contabilitatea analitica

 • 28.1 Conform prevederilor articolului 42 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul trebuie sa puna în aplicare contabilitatea analitica pentru operațiile sale. O astfel de contabilitate analitica este avuta în vedere pe de o parte pentru a permite gestiunea eficienta a Serviciilor de catre Operator si pe de alta parte pentru a facilita controlul efectuat de Autoritatea deleganta sau de tertii desemnati în acest scop. Sistemele informatizate vor fi implementate în cursul Perioadei de Tranzitie.

Contabilitatea analitica a Serviciilor include urmatorul nivel minim de detaliere:

 • a) pe activitate : apa si canalizare

 • b) pe activitate : productie, transport si furnizare

 • c) pe gruparea Zonelor Urbane, conform definitiei Ariei Delegarii.

 • 28.2 Contabilitatea analitica descrie de asemenea pe de o parte gestiunea mijloacelor fixe prevazute în articolul 29 de mai jos si pe de alta parte procesul de productie.

 • 28.3 Contabilitatea analitica se integreaza în contabilitatea generala sau este în legatura cu aceasta printr-o interfata automatica, îndeosebi pentru mijloacele fixe si mijloacele circulante. Orice consum de mijloace circulante trebuie sa fie înregistrat sub forma unei cheltuieli în conturi. Rezultatele din contabilitatea generala si cele din contabilitatea analitica vor fi, daca este necesar, armonizate periodic.

Articolul 29 - Gestiunea mijloacelor fixe

 • 29.1 Operatorul gestioneaza totalitatea activelor Delegarii în detaliu, pentru fiecare mijloc fix, prin intermediul unui Registru al Mijloacelor Fixe, care va contine:

 • a) informatiile descriptive si tehnice necesare identificarii fiecarui mijloc fix;

 • b) detalii fizice si tehnice despre toate echipamentele de apa si canalizare instalate, inclusiv structuri, constructii, echipamente mecanice si electrice, precum si detalii privind lungimile, diametrele si materialele din care sunt realizate retelele de transport, alimentare, distributie a apei sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricatia, capacitatea proiectata si data instalarii;

 • c) informatii contabile privind fiecare Bun de Retur, mai ales amortizarile, provizioanele si cheltuielile pentru Lucrarile de Consolidare (Reabilitare), Lucrarile de Înlocuire, Lucrarile Planificate de Întretinere si Lucrarile de Modernizare.

 • 29.2 Instrumentul de gestiune a mijloacelor fixe este informatizat si permite generarea valorilor totale la fiecare nivel, conform legislatiei si pe gruparea zonelor urbane, îndeosebi pe grupuri si sub-grupuri, pe coduri de conturi.

Articolul 30 - Gestiunea Utilizatorilor

 • 30.1 Gestiunea Utilizatorilor cuprinde totalitatea activitatilor tehnice, financiare si administrative legate de relatia dintre Operator si Utilizatori.

 • 30.2 Instrumentul informatizat de gestiune folosit pentru gestiunea Utilizatorilor are o interfata cu contabilitatea generala.

 • 30.3 Functiile gestiunii Utilizatorilor cuprind mai ales:

 • a) Dosarele Utilizatorilor, cu detalii despre localizarea acestora în masura în care au legatura cu zonele tehnice;

 • b) Caracteristicile Bransamentelor/Racordurilor, gestiunea bransarilor/racordurilor individuale, a cererilor de bransare/racordare si a realizarii Bransamentelor/ Racordurilor;

 • c) Monitorizarea contoarelor, caracteristicile tehnice ale acestora si calibrarea lor periodica, împreuna cu un control al performantei de masurare a fiecarui tip de contor în timp;

 • d) Citirea contoarelor;

 • e) Controlul consumurilor si estimarea automata a consumului în caz de probleme la citirea contoarelor;

 • f) Facturarea, inclusiv urmatoarele elemente: datele Utilizatorilor, data citirii contorului, data facturarii, data platii, indexul si codul de citire, consumul real sau estimat, consumul mediu în trecut, valoarea factorilor pretului, metoda de evaluare;

 • g) Solutionarea si gestiunea litigiilor;

 • h) Modul de tratare a plângerilor;

 • i) Trimiterea facturilor si chitantelor, cu rapoarte lunare care sa includa: bilantul anterior, suma facturata, suma recuperata, valoarea creditului si debitului, provizioanele pentru rau platnici si bilantul lor (Operatorul este obligat sa înscrie în contabilitate automat provizioane pentru rau platnici, în functie de plati si conform unui grafic precis stabilit pe categorii de clienti).

Articolul 31 - Eficienta Sistemului

 • 31.1 „Eficienta sistemului” sau „rata vânzarilor în functie de productia neta” reprezinta raportul dintre volumul facturat Utilizatorilor si volumul productiei nete înregistrate, adica fara pierderile din productie.

Pierderile totale, care sunt folosite în definirea eficientei sistemului, includ atât pierderile materiale cu transportul, pierderile materiale cu furnizarea si pierderile comerciale. Cele din urma se compun din pierderi datorita bransamentelor/racordurilor ilegale, fraudelor la înregistrarile contoarelor si pierderilor la facturare.

 • 31.2 În raportul sau anual catre Autoritate deleganta, prevazut în articolul 48.4 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul va arata eficienta furnizarii Serviciilor si obiectivele îmbunatatirilor.

Articolul 32 - Gestiunea Comerciala

Criteriile calitative ale gestiunii comerciale a Serviciilor includ:

 • a) Acoperirea Contorizarii: raportul dintre numarul de contoare instalate si numarul de Bransamente/Racorduri functionale, în cursul ultimei luni a perioadei avute în vedere.

 • b) Rata de Citire: raportul dintre numarul de citiri ale contoarelor si numarul contoarelor functionale, în medie pentru toate citirile din anul anterior.

 • c) Nivelul facturarii în functie de consumul real: raportul dintre consumul facturat pe baza unui index real al citirilor, fara luarea în considerare a consumului estimat, si consumul total facturat.

 • d) Nivelul recuperării pe categorii de clienti: procentul de facturi într-o anumita luna care sunt recuperate luna de luna în lunile urmatoare.

CAPITOLUL II - CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR

Articolul 33 - Standardele de furnizare a Serviciilor

 • 33.1. Calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor se definește prin standardele de furnizare, standardele de întrerupere a serviciilor si timpul de raspuns la cererile clientilor.

 • 33.2. Standardele de furnizare sunt stabilite prin reglementarile aplicabile si prin garantiile furnizate Utilizatorilor de catre Operator prin Contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor. Acestea sunt prevazute în articolul 17 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si în articolul 13 din Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare. Aceste standarde au un regim permanent si obligatoriu.

 • 33.3. Întreruperea serviciului si standardele de timp ale serviciului sunt definite ca o garantie a serviciului acordata de Operator Utilizatorilor. Acestea sunt prevazute în Articolele 18 si 19 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa, respectiv articolele 14 si 15 din Dispozitiile Speciale -Partea de Canalizare.

Articolul 34 - Controlul si Sancțiunile

 • 34.1 Autoritatea deleganta va efectua controalele necesare în scopul de a verifica respectarea de catre Operator a standardelor de calitate a Serviciilor furnizate Utilizatorilor.

Autoritatea deleganta exercita controlul prin serviciile sale administrative sau prin intermediul unor terti pe care îi desemneaza.

 • 34.2 Daca este descoperita o deficienta flagranta în calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor si daca aceasta deficienta nu este rezultatul unui caz de forta majora, nici s-a produs din vina unui tert identificat, se vor aplica sanctiuni, conform prevederilor articolelor 18 si 19 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si articolele 14 si 15 din Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare.

CAPITOLUL III - OBIECTIVELE SERVICIULUI

Articolul 35 -Indicatorii de Performanta ai Serviciului

 • 35.1 Indicatorii de Performanta ai Serviciului, pentru o anumita Zona Urbana, sunt dati de numarul Utilizatorilor directi ai Serviciului furnizat de Operator raportat la cifra populatiei totale a Zonei Urbane.

 • 35.2 La calculul Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor nu vor fi luati în considerare Utilizatorii indirecti, adica aceia care folosesc un punct de alimentare fara a domicilia acolo ori se alimenteaza din retea fara un contract de bransare/racordare si utilizare de servicii încheiat cu Operatorul, chiar în cazul în care platesc pentru acest serviciu Utilizatorului care îi alimenteaza.

Articolul 36 - Calculul Indicatorilor de Performanta

 • 36.1 Cifra populației din fiecare Zona Urbana din Aria delegării rezulta din recensămintele oficiale ori din anchetele demografice menționate în articolele 37.3 si 38 de mai jos. Aceste anchete stabilesc de asemenea si caracteristicile serviciului.

 • 36.2 Indicatorii de Performanta ai Serviciilor, pentru fiecare dintre grupele de Zone Urbane din Aria delegarii se calculeaza ca raport între pe de o parte numarul Utilizatorilor deserviti furnizata de ancheta demografica pe o perioada de cinci ani mentionata în articolele 37.3 si 38 de mai jos, astfel cum se prevede în articolul 37 de mai jos, si pe de alta parte cifra populatiei furnizata de recensaminte sau de ancheta demografica antementionata.

Articolul 37 - Obiectivele Indicatorilor de Performanta

 • 37.1 Obiectivele Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor, începând din Perioada de Tranzitie, si apoi la finalul fiecarei perioade de cinci ani, vor fi prevazute dupa efectuarea anchetelor.

 • 37.2 Obiectivele Indicatorilor de Performanta Serviciilor sunt obligatorii. Acestea sunt specifice fiecarei grupe de Zone Urbane si nu pot fi compensate între aceste grupe. Ele pot fi ajustate, prin acordul Partilor, conform prevederilor Articolului 38.5 de mai jos.

 • 37.3 În decursul primelor 12 (douasprezece) luni ale Perioadei de Tranzitie, o ancheta de tipul celor pe cinci ani va fi desfasurata prin acordul Partilor. Scopul acesteia este, pe de o parte sa stabileasca, sa confirme sau sa revizuiasca Obiectivele Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor pentru sfârsitul Perioadei de Tranzitie si, pe de alta parte sa specifice metodologia pentru urmatoarele anchete de cinci ani. În situatia în care se observa diferente semnificative între rezultatele acestei anchete si cifrele prevazute, va fi ajustata evolutia Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor în timp între sfârsitul Perioadei de Tranzitie si cel de-al zecelea an de la Data Intrarii în Vigoare, cu toate ca Indicatorii de Performanta ai Serviciilor pentru cel de-al zecelea an de la Data Intrarii în Vigoare nu pot fi modificati.

Articolul 38 - Anchetele de cinci ani

 • 38.1 La fiecare 5 (cinci) ani dupa sfârsitul Perioadei de Tranzitie, conform graficului prevazut în articolul 49 al Dispozitiilor Generale ale Contractului de Delegare, Autoritatea deleganta va efectua o ancheta demografica în scopul de a stabili, pentru fiecare grup de Zone Urbane, populatia totala si numarul de Utilizatori deserviti de Operator.

 • 38.2 Ancheta de cinci ani va fi efectuata de experti independenti desemnati de catre Autoritatea deleganta si aprobati de Operator, cu luarea în considerare a competentei lor. Metodologia stabilita de prima ancheta mentionata în articolul 37.3 de mai sus trebuie respectata cu ocazia urmatoarelor anchete, cu exceptia modificarilor convenite de parti. Ancheta de cinci ani poate fi efectuata prin intermediul sondajelor, folosind esantioane reprezentative.

 • 38.3 Rezultatele anchetei vor fi revizuite de Operator. Prin acordul Partilor, elemente suplimentare pot fi cerute expertului care efectueaza ancheta, daca este necesar.

 • 38.4 La finalul fiecarei perioade de cinci ani luate în considerare si pentru fiecare grup de Zone Urbane care definesc Aria delegarii, stabilirea urmatoarelor date prin constatarile facute în ancheta este finala:

a) populatia totala,

 • b) populația deservita, conform definiției din articolul 35 de mai sus,

 • c) numarul Bransamentelor/Racordurilor existente,

 • d) Indicatorii de Performanta ai Serviciilor, conform calculului prevazut în articolul 36 de mai sus.

 • 38.5 La finalul flecarei perioade de cinci ani obiectivele Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor pentru urmatoarea perioada de cinci ani sunt ajustate, daca este necesar, prin acordul Partilor, luând în considerare mai ales evolutia previziunilor privind urbanizarea, dezvoltarea infrastructurii si puterea de cumparare a Utilizatorilor.

Indicatorii de Performanta ai Serviciilor stabiliti prin acordul Partilor pentru urmatoarea perioada de cinci ani sunt obligatorii. În lipsa unui acord, Indicatorii de Performanta ai Serviciilor previzionati cu ocazia ultimului acord pe cinci ani ramân aplicabili si obligatorii.

Indicatorii de Performanta ai Serviciilor tinta pentru al zecelea an de la Data Intrarii în Vigoare nu pot fi modificati decât daca, prin acordul partilor, ei sunt ajustati cu ocazia revizuirii care are loc la fiecare cinci ani.

 • 38.6 În cazul unui dezacord insurmontabil între parti cu privire la constatarile anchetei de cinci ani, se va apela la un al doilea expert, ale carui constatari vor fi transmise în termen de cel mult 3 (trei) luni de la data finalizarii primei anchete. În cazul unui dezacord cu privire la constatarile celei dea doua anchete, partile vor solutiona disputa lor conform articolului 69 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 39 - Evaluarea financiaraa neîndeplinirii Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor

 • 39.1 Pentru fiecare grup de Zone Urbane neîndeplinirea Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor la sfârsitul unei perioade de cinci ani este definit de numarul Bransamentelor/Racordurilor suplimentare care ar fi necesare pentru atingerea Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor aplicabili si obligatorii. Acest numar de Bransamente/Racorduri se calculeaza pe baza rezultatelor anchetei de cinci ani, astfel cum este definita în articolele 37.3 si 38 de mai sus.

 • 39.2 Investitia medie facuta de Operator pentru fiecare nou Bransament/Racord se calculeaza prin

raportarea valorii curente a cheltuielilor de capital, în perioada exercitiilor financiare antementionate, pentru Lucrari de Extindere si Consolidare (Reabilitare) pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, exceptând Lucrarile de Înlocuire si Lucrarile de Modernizare, la numarul total de noi Bransamente/Racorduri din ultimul ___(___) exercitiu financiar, separat

pentru apa si canalizare,

În raportul sau anual catre Autoritate deleganta, Operatorul este obligat sa arate în detaliu investitiile aferente si Bransamentele/Racordurile efectuate, astfel încât sa arate care este media investitiilor efectuate de Operator pe fiecare Bransament/Racord, astfel cum sunt definite mai sus.

 • 39.3 „Valoarea investitiilor nefinalizate” reprezinta produsul dintre media investitiilor Operatorului pentru fiecare nou Bransament/Racord, astfel cum se defineste în articolul 39.2 de mai sus, si numarul de Bransamente/Racorduri nefinalizate, astfel cum sunt definite în articolul 39.1 de mai sus.

Articolul 40 - Penalitati aplicabile

 • 40.1 La sfârșitul Perioadei de Tranziție sau a fiecărei perioade ulterioare de cinci ani, în cazul unei neîndepliniri în furnizarea Serviciului din vina Operatorului, astfel cum este acesta definit în articolul 39.1 de mai sus, Autoritatea deleganta va aplica, prin notificare si fara alte formalitati, o penalitate egala cu 2% (doi la suta) din valoarea investitiilor nerealizate, astfel cum sunt acestea definite în articolul 39.3 de mai sus.

În plus, Autoritatea deleganta îi va notifica de îndata Operatorului obligatia de efectua investitiile necesare în termen de cel mult 18 (optsprezece) luni în scopul de a atinge Indicatorii de Performanta ai Serviciilor obligatorii corespunzatori perioadei de cinci ani.

 • 40.2 În cazul în care, la expirarea termenului stabilit în articolul 40.1 de mai sus, în ciuda notificarii prevazute în articolul 40.1 de mai sus, investitiile necesare nu au fost realizate de Operator si Indicatorii de Performanta ai Serviciilor obligatorii pentru perioada de cinci ani nu au fost atinsi pentru unul sau mai multe grupuri de Zone Urbane, poate fi pusa în aplicare procedura de încetare prevazutaîn articolul 65 al Dispozitiilor Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 41 - Monitorizarea anuala a Serviciilor

 • 41.1 La sfârsitul fiecarei anchete definite în articolele 38.3 si 39 de mai sus, sumele previzionate pentru noile Bransamente/Racorduri, pe grupe de Zone Urbane, anual pentru urmatoarea perioada de cinci ani, sunt calculate prin interpolarea lineara a obiectivelor Indicatorilor de Performanta ai Serviciilor care au fost conveniti.

 • 41.2 În raportul sau anual catre Autoritate deleganta, Operatorul va arata numarul de noi Bransamente/Racorduri pe grupe de Zone Urbane, realizate în cursul ultimului exercitiu financiar, numarul total de Bransamente/Racorduri la sfârsitul exercitiului financiar si Indicatorii de Performanta ai Serviciilor estimati la sfârsitul exercitiului financiar.

CAPITOLUL IV - SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZIȚIE

Articolul 42 -Perioada de Tranzitie

 • 42.1 În cursul Perioadei de Tranzitie, astfel cum este definita în articolul 22.1 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul este obligat sa respecte standardele de calitate astfel cum sunt acestea definite în articolul 33 de mai sus, fara a aduce atingere aplicarii prevederilor articolului 17.3 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si articolului 13.1 din Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 42.2 În cursul Perioadei de Tranzitie, Operatorul se angajeaza sa respecte obiectivele de calitate privind întreruperea Serviciului care sunt prevazute în articolul 32 de mai sus, fara a aduce atingere aplicarii prevederilor articolului 18.2 din Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si articolului 14.1 din Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 42.3 Prin derogare de la articolele 42.1 si 42.2 de mai sus, în situatia în care calitatea necorespunzatoare a furnizarii sau întreruperile Serviciului pun în pericol sanatatea sau siguranta persoanelor, Operatorul, de urgenta, va lua masurile de prevenire si va executa lucrarile necesare în scopul remedierii situatiei în cel mai scurt termen posibil din punct de vedere tehnic. Operatorul este obligat sa-l informeze pe Autoritate deleganta în legatura cu aceasta situatie si cu masurile luate.

 • 42.4 În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul este obligat sa respecte în permanenta termenele Serviciilor prevazute în articolul 33 de mai sus.

 • 42.5 În cursul Perioadei de Tranzitie, Operatorul este exonerat de obligatiile prevazute în articolele

 • 42.1, 42.2 si 42.4 de mai sus în cazul în care nu poate fi angajata raspunderea sa directa pentru deficientele Serviciului sau aceste deficiente se datoreaza în mod direct unei deficiente sau unei capacitati insuficiente a unui echipament ori a unei instalatii care face obiectul unor lucrari de reparatii, actualizare sau consolidare (reabilitare) tehnica identificate la data inventarierii Bunurilor de Retur prevazute în articolul 10.3 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare.

TITLUL V - RELAȚIILE CU UTILIZATORII

CAPITOLUL I - REGULAMENTELE SERVICIILOR

Articolul 43 - Scopul Regulamentului Serviciilor

 • 43.1 Regulamentul Serviciilor reuneste norme administrative, tehnice si juridice privind alimentarea cu apa potabila si canalizarea, astfel cum sunt reglementate în linii generale de Dispozitiile Generale din Contractul de Delegare si Dispozitiile Speciale, si care au legatura cu relatiile dintre Operator si Utilizatori.

 • 43.2 Regulamentul Serviciilor descriu, îndeosebi, sistemul de încheiere a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, prevederile tehnice privind Bransamentele/Racordurile, Sistemele de Contorizare si Control, conditiile de plata pentru Utilizatori, penalizarile si orice alte prevederi aplicabile Utilizatorilor.

Articolul 44 - Normele privind Regulamentul Serviciilor

 • 44.1 Autoritatea deleganta va aproba Regulamentul Serviciilor, în termen de 1 (un) an de la Data Intrarii în Vigoare. Pâna la elaborarea acestui Regulament, Operatorul pentru zonele preluate de la SC SURM SA va aplica Regulamentul valabil în Tg. Mures.

 • 44.2 Dupa aprobarea sa de catre Autoritatea deleganta, Regulamentul Serviciilor va fi anexat la Contractul de Delegare.

Articolul 45 - Comunicarea Regulamentului Serviciilor

Regulamentul Serviciilor trebuie sa fie disponibil în vederea consultarii sale de catre Utilizatori la orice moment, la sediul Operatorului.

Articolul 46 - Dispoziții Tranzitorii

Pâna la aprobarea de catre Autoritatea deleganta a Regulamentului Serviciilor conform articolului 44 de mai sus, regulamentul în vigoare la data semnarii Contractului de Delegare ramâne aplicabil.

CAPITOLUL II - SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Articolul 47 - Obligația de a consimți la încheierea contractelor de bransare/racordare si utilizare de servicii

 • 47.1 Operatorul trebuie sa consimtă la încheierea unui contract cu orice persoana care solicita sa devină Utilizator, aflat în interiorul Perimetrului de Distributie a Apei si al Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, conform prevederilor articolului 19 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare si în termenele si conditiile prezentului articol.

 • 47.2 De asemenea, Operatorul trebuie sa analizeze cererea de bransare a oricarei persoane ce doreste sa devina Utilizator, aflata în interiorul Ariei Concesiunii, dar în exteriorul Perimetrelor de Distributie a Apei si de Colectare a Apei Uzate aplicabile.

Aceasta solicitare va fi tratata în termenului stabilit în anexa 4 la Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si în anexa 4 la Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare. În raspunsul sau catre persoana care doreste sa devina Utilizator, Operatorul va arata conditiile de cost si timp pentru realizarea Bransamentului/Racordului, conform tipului de bransare/racordare solicitata.

Daca este cazul, Operatorul trebuie sa explice în scris motivele pentru care nu va da curs solicitarii venite din partea persoanei care doreste sa devina Utilizator

 • 47.3 Obligatia Operatorului mentionata în Articolul 47.1 de mai sus este însotita de obligatia Utilizatorului de a plati Operatorului în avans:

 • a) cheltuielile de bransare/racordare, atunci când este cazul, conform listei de preturi din anexa 2 la Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si anexa 2 la Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare;

 • b) o suma ce corespunde finantarii integrale sau în parte a Lucrarilor de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), doar în situatiile prevazute de articolele 11 si 12 de mai sus.

 • 47.4 Orice persoana care solicita încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sau orice Utilizator care solicita modificarea caracteristicilor unui Bransament existent trebuie sa plateasca Operatorului cheltuielile aferente modificarii solicitate.

 • 47.5 Operatorul poate amâna obligatia sa de a încheia contractul pâna la solutionarea tuturor potentialelor datorii sau litigii în legatura cu contracte anterioare, înregistrate în evidentele Operatorului, în legatura cu respectivul Utilizator sau cu respectiva persoana ce doreste sa devina Utilizator.

 • 47.6 Cu respectarea prevederilor articolului 47.7 de mai jos, Operatorul se angajeaza sa asigure furnizarea apei potabile si canalizarii:

 • a) Daca exista un Bransament/Racord, în termenul maxim prevazut în anexa 4 la Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si în anexa 4 la Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare

 • b) Daca trebuie realizat un nou Bransament/Racord, în termenul maxim prevazut în anexa 4 la Dispozitiile Speciale - Partea de Apa si în anexa 4 la Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare, care curge de la una dintre urmatoarele date:

- plata taxelor de bransare/racordare,

- daca este cazul, executarea Lucrărilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare).

În sensul Contractului de Delegare, un Bransament/Racord nou înseamna un bransament/racord realizat pentru prima data într-un anumit amplasament.

 • 47.7 În situatia în care un Bransament/Racord nou necesita executarea de Lucrari de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), Operatorul va analiza modalitatile în care poate sa dea curs acestei solicitari si îl informeaza pe solicitant asupra conditiilor de costuri si de timp. Daca cererea nu poate fi satisfacuta într-un termen si cu un cost rezonabile, Operatorul va notifica solicitantului motivele refuzului, în termen de 30 (treizeci) zile de la data cererii. Operatorul va tine la dispozitia Autoritatii delegante toate documentele în legatura cu cererile de bransare/racordare refuzate.

 • 47.8 Orice depasire nejustificata de catre Operator a termenelor stabilite în articolele 47.6 si 47.7 de mai sus constituie o nerespectare de catre Operator a obligatiilor sale nascute din Contractul de Delegare, fara vreo limitare a obligatiilor sale fata de solicitant.

 • 47.9 Orice litigiu dintre Operator si solicitant în legatura cu un refuz al Operatorului de a consimti la bransarea/racordare respectivului solicitant sau în legatura cu termenele prevazute de articolul 47.6(b) de mai sus, va fi dedus judecatii instantei judecatoresti competente.

Articolul 48 - Sistemul încheierii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 • 48.1 Contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se încheie pe o durata nedeterminata si în orice moment al anului.

 • 48.2 Utilizatorii pot pune capat contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare în orice moment, cu notificarea prealabila a Operatorului cu 30 (treizeci) de zile lucratoare înainte.

 • 48.3 Operatorul poate pune capat contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare în situatiile prevazute de legislatia în vigoare si de acordurile partilor, precum si conform termenilor contractului.

 • 48.4 Contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pot cuprinde, pe o perioada determinata si justificata, prevederi limitative sau de exceptie stabilite prin Regulamentul Serviciului Delegat, atunci când Punctul de Delimitare a Instalatiilor de Alimentare cu Apa dintre Operator si Utilizator se afla într-o zona în care Operatorului i se permite sa furnizeze un serviciu adaptat, conform articolului 49.5 de mai jos. Oricarui litigiu nascut din determinarea perioadei prevazute i se aplica prevederile articolului 47.9 de mai sus.

 • 48.5 Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa indice nivelurile de preturi si tarife pentru toate pragurile de consum care pot fi aplicate si metoda de calcul si de facturare a cantitatilor de apa potabila si uzata.

 • 48.6 Operatorul va supune Autoritatii delegante pentru aprobare un model de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, în termen de 1 (un) an de la Data Intrarii în Vigoare.

Lipsa unui raspuns din partea Autoritatii delegante în termen de 1 (o) luna de la data primirii propunerii elaborate de Operator echivaleaza cu aprobarea.

Modelul aprobat va fi cuprins într-un act aditional la Contractul de Delegare.

 • 48.7 Pâna la aprobarea modelului de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare de catre Autoritatea deleganta conform articolului 48.6 de mai sus, modelul de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare în vigoare se aplica în continuare.

 • 48.8 Operatorul va factura Utilizatorii pentru :

 • a) serviciile de alimentare cu apa potabila si de canalizare, conform preturilor si tarifelor aplicabile,

 • b) serviciile furnizate de Operator Utilizatorilor, conform preturilor si tarifelor aplicabile. Perioada de facturare este stabilita de Operator, cu informarea Autoritatii delegante.

 • 48.9 Operatorului îi este permis sa introduca si alte sisteme de plata.

Articolul 49 - Dispoziții speciale

 • 49.1 Modificarile/ajustarile de preturi si tarife se aplica contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare în vigoare de îndata ce aceste modificari/ajustari intra în vigoare. În nici un caz acestea nu pot avea efect retroactiv.

 • 49.2 Operatorului i se permite de catre Autoritatea deleganta sa suspende furnizarea apei potabile oricarui Utilizator care nu si-a achitat facturile, la termenele si în conditiile prevazute de articolul 44.

49.3. Fara a aduce atingere aplicarii articolului 49.2 de mai sus, Operatorul poate aplica penalitati egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale în vigoare.

 • 49.4 Se interzice orice contract care are obiectul vânzarii de apa potabila de catre Utilizator uneia sau mai multor persoane care au calitatea de terti fata de contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de motiv sau modalitate, este nul, cu exceptia cazului în care exista autorizatia prealabila scrisa din partea Operatorului. Aceasta interdictie este prevazuta de Regulamentul Serviciului Delegat, care stabileste de asemenea si sanctiunile pe care Operatorul i le poate aplica celui care încalca interdictia.

 • 49.5 Operatorul poate oferi un serviciu adaptat anumitor categorii de Utilizatori sau în anumite Zone Urbane, cu aprobarea Autoritatii delegante.

 • 49.6 În cazul în care se descopera o frauda în legatura cu un Utilizator sau se constata fapte care coroborate duc la o prezumtie de frauda în legatura cu un Utilizator, Operatorul va aplica masurile prevazute în Regulamentul Serviciului.

Articolul 50 - Plata facturilor de catre Autoritati

50.1 Autoritatile administratiei centrale si locale vor plati Operatorului pentru consumurile de apa si canalizare ale lor si ale compartimentelor pentru care raspund din punct de vedere bugetar, conform termenelor si conditiilor specifice stabilite printr-un protocol încheiat între Operator si respectivele autoritati administrative în termen de 1 (un) an de la Data Intrarii în Vigoare.

 • 50.2 În caz de neplata a facturilor la termen, conform protocolului prevăzut în articolul 50.1 de mai sus sau în lipsa acestor dispozitii în conditiile contractului de bransare/racordare si utilizare de servicii, Operatorul este îndreptatit sa suspende furnizarea apei potabile respectivelor compartimente sau autoritatii administrative aflate în culpa.

Articolul 51 - Recepția Utilizatorilor

În fiecare Zona Urbana din Aria delegarii unde Operatorul nu are o structura permanenta, acesta va lua masurile necesare pentru a asigura regulat functia de relatie, adaptata nevoilor Utilizatorilor.

ANEXE

Anexa 1 (a) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa Potabila

Anexa 1 (b) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Canalizare

ANEXA 1 (A) -LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII -

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA COMUNA

ZONELE URBANE - PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU


APA POTABILA


Nr.crt


Zona

Urbana


Unitatea Administrativ- Populația Teritoriala de Baza UAT


Localitati


Sursa de apa


Situatia operarii la data semnarii contractului


TÂRGU MURES


145,943


TÂRGU MURES
LIVEZENI


CORUNCA


ERNEI


SARMASU


BAND


2,255


1,889


5,467


7581


6,532


MURESENI

REMETEA


LIVEZENI IVANESTI POIENITA SANISOR BOZENI CORUNCA


ERNEI CALUSERI DUMBRAVIOAR _____A_____ ICLAND SACARENI SANGERU DE PADURE SARMASU BALDA LARGA MORUT SARMASEL SARMASEL -

GARA TITIANA VISINELU


BAND DRACULEA BANDULUI FANATE FANATELE MADARASULUI ISTAN - TAU MARASESTI NEGRENII DE cAmpie OROIU PETEA


X

X


TIPTELNIC

VALEA MARE

VALEA RECE

CRAIESTI

1024

CRAIESTI

LEFAIA

MILASEL

NIMA MILASELULUI

CRISTESTI

5,762

CRISTESTI

VALURENI

CEUASU DE

CÂMPIE

5,651

CEUASU DE

CÂMPIE

BOZED

CÂMPENITA

CULPIU

HERGHELIA

PORUMBENI

SABED

VOINICENI

PANET

6,132

PANET

BERGHIA

CUIESD

HARTAU

SÂNTIOANA DE MURES

POGACEAUA

2,03

POGACEAUA

BOLOGAIA

CIULEA

DELENI

FÂNTÂNA BABII

PÂRÂU CRUCII

SCURTA

SICELE

VALEA

SÂNPETRULUI

VALENI

RÂCIU

3,647

RÂCIU

CACIULATA

COASTA MARE

COTORINAU

CURETE

HÂGAU

LENIS

NIMA RÂCIULUI

OBARSIE

PÂRÂU CRUCII

SÂNMARTINU

DE CÂMPIE

ULIES

VALEA SEACA

VALEA


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


SÂNMARTINUL UI


SÂNGEORGIU DE MURES


SINCAI


SANPETRU DE CAMPIE


MADARAS

UNGHENI


BRÂNCOVENESTI


ALUNIS


DEDA


8,592


1,601


3,068


1,265

6,888


4,501


VALEA

ULIESULUI SÂNGEORGIU DE MURES

COTUS TOFALAU


SINCAI LECHINCIOARA PUSTA SINCAI -FÂNATE SANPETRU DE CÂMPIE BARLIBAS DÂMBU SATU NOU SÂNGEORGIU DE CÂMPIE TUSINU


MADARAS

UNGHENI

CERGHID CERGHIZEL

MORESTI

RECEA

SAUSA

VIDRASAU


BRÂNCOVENES TI


IDICEL

IDICEL -PADURE SACALU DE

PADURE

VALENII DE

__MURES

3,251       ALUNIS

FITCSU LUNCA

__MURESULUI

4,437       DEDA

BISTRA -

MURESULUI FILEA PIETRIS


RUSII - MUNTI 2,287


RUSII - MUNTI


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


U.A. BISTRA MURESULUI
REGHIN


IBANESTI


GORNESTI


SIGHIȘOARA


ALBEȘTI


36,741


4,441


5,757


32,57


MAIORESTI MORARENI SEBEȘ REGHIN APALINA IERNUTENI IBANESTI BLIDIREASA BRADETELU DULCEA IBANESTI -PADURE LAPUSNA PÂRÂU MARE TIREU TISIEU ZIMTI GORNESTI IARA DE MURES ILIOARA MURA MARE MURA MICA PADURENI PERIS PETRILACA DE MURES TELEAC SIGHISOARA


U.A.

X

X

X

REGHIN5,696

ANGOFA

AUREL VLAICU

RORA

SOROMICLEA

VENCHI

VIILOR

HETIUR

ALBESTI

BÂRLIBASOAIA

BOIU

JACU

SÂPÂRTOC

TOPA

VALEA

ALBESTIULUI


X

X

X


VALEA DAII

VALEA

SAPARTOCULUI

DANES

4,947

DANES

LOCALA -

PUTURI

X

CRIS

SELEUS

STEJARENII

4

TÂRNAVENI

TÂRNAVENI

26,504

TÂRNAVENI

U.A.

TARNAVENI

X

BOTORCA

BOBOHALMA

CUSTELNIC

GANESTI

3,987

GANESTI

PAUCISOARA

SUB PADURE

ADAMUS

6,036

ADAMUS

CHINCIUS

CORNESTI

CRAIESTI

DÂMBU

HEREPEA

5

CRISTURU

SECUIESC

CRISTURU

SECUIESC

10,37

CRISTURU

SECUIESC

U.A.

CRISTURU

SECUIESC

X

FILIAS

X

BETESTI

X

PORUMBENII

1,722

PORUMBENII MARI

X

PORUMBENII

MICI

X

6

LUDUS

LUDUS

17,724

LUDUS

U.A.

LUDUS

X

AVRAMESTI

CIOARGA

CIURGAU

FUNDATURA

GHEJA

ROSIORI

ZAU DE CÂMPIE

3,447

ZAU DE CÂMPIE

BARBOSI


IERNUT


SÂNPAUL


9,658


4,246
MIERCUREA

NIRAJULUI


CRACIUNESTI


GHEORGHE DOJA


6,206


4,291


2,889


BOTEI BUJOR -HODAIE CIRETEA

GAURA

SÂNGERULUI

MALEA STEFANEACA TAU

IERNUT


CIPAU

DEAG LECHINTA OARBA DE MURES PORUMBAC RACAMET SALCUD SFÂNTU GHEORGHE SÂNPAUL CHIRILEU DILEU NOU SÂNMARGHITA VALEA IZVOARELOR MIERCUREA NIRAJULUI


BEU

DUMITRESTII LAURENI MOSUNI SARDU NIRAJULUI TÂMPA VETA CRACIUNESTI BUDIU MIC CINTA CORNESTI TIRIMIOARA GHEORGHE

X

X

X

X
DOJA

ILIENI

ACATARI


SÂNGEORGIU DE PADURE


LEORDENI

SATU NOU

TIRIMIA

4,884      ACATARI

CORBESTI

GAIESTI

GRUISOR

MURGEȘTI

ROTENI

STEJERIS

SUVEICA

VALENII

5,571 SÂNGEORGIU

DE PADURE

BEZID

BEZIDU NOU

LOTU

ANEXA 1 (B) - LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTE COMUNA

ZONELE URBANE - PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE CANALIZARE


Nr.

crt.


Zona

Urbana

i|’

Unitatea Administrativ-Teritoriala de Baza

Populatia UAT

Localitati

TÂRGU MURES

145,943

TÂRGU MURES

MURESENI

REMETEA

LIVEZENI

2,255

LIVEZENI IVANESTI POIENITA SANISOR

CORUNCA

1,889

BOZENI

CORUNCA

ERNEI

5,467

ERNEI CALUSERI DUMBRAVIOA RA ICLAND SACARENI SÂNGERU DE PADURE

SARMASU

7581

SARMASU BÂLDA LARGA MORUT SARMASEL SARMASEL -GARA TITIANA VISINELU

BAND

6,532

BAND DRACULEA BANDULUI FÂNATE FÂNATELE MADARASULU I ISTAN - TAU MARASESTI NEGRENII DE CÂMPIE OROIU PETEA


Statii de Epurare


Situatia operării la data semnarii contractului


~ H W

§ țn c: rg


cz>

H

> H

>

U


X

X

X


TIPTELNIC

VALEA MARE

VALEA RECE

CRAIESTI

1024

CRAIESTI

LEFAIA MILASEL NIMA MILASELULUI

CRISTESTI

5,762

CRISTESTI

VALURENI

CEUASU DE

CÂMPIE

5,651

CEUASU DE

CÂMPIE

BOZED CÂMPENITA

CULPIU HERGHELIA PORUMBENI

SABED VOINICENI

PANET

6,132

PANET

BERGHIA CUIESD

HARTAU SÂNTIOANA DE MURES

POGACEAUA

2,03

POGACEAUA BOLOGAIA CIULEA DELENI FÂNTÂNA

BABII PÂRÂU CRUCII SCURTA SICELE VALEA SÂNPETRULUI VALENI

RÂCIU

3,647

RÂCIU CACIULATA COASTA MARE COTORINAU CURETE HAGAU LENIS NIMA RÂCIULUI OBARSIE PÂRÂU CRUCII SÂNMARTINU DE CÂMPIE ULIES


X


VALEA SEACA

VALEA SÂNMARTINUL UI

VALEA

ULIESULUI

SÂNGEORGIU DE MURES

8,592

SÂNGEORGIU DE MURES

X

COTUS

X

TOFALAU

X

SINCAI

1,601

SINCAI

X

LECHINCIOAR

A

PUSTA

SINCAI -

FÂNATE

SÂNPETRU DE CÂMPIE

3,068

SÂNPETRU DE CÂMPIE

BARLIBAS

DÂMBU

SATU NOU

SÂNGEORGIU

DE CÂMPIE

TUSINU

MADARAS

1,265

MADARAS

UNGHENI

6,888

UNGHENI

CERGHID

CERGHIZEL

MORESTI

RECEA

SAUSA

VIDRASAU

2

REGHIN

BRÂNCOVENEST

I

4,501

BRÂNCOVENE STI

STATIA DE EPURARE REGHIN

IDICEL

IDICEL -PADURE

SACALU DE

PADURE

VALENII DE

MURES

ALUNIS

3,251

ALUNIS

FITCAU

LUNCA

MURESULUI

DEDA

4,437

DEDA

BISTRA -

MURESULUI

FILEA

PIETRIS

RUSII - MUNTI

2,287

RUSII - MUNTI

MAIORESTI

MORARENI

SEBEL

REGHIN

36,741

REGHIN APALINA IERNUTENI

IBANESTI

4,441

IBANESTI BLIDIREASA BRADETELU DULCEA IBANESTI -PADURE LAPUSNA PARÂU MARE TIREU TISIEU ZIMTI

GORNESTI

5,757

GORNESTI IARA DE MURES ILIOARA MURA MARE MURA MICA PADURENI PERIS PETRILACA DE MURES TELEAC

3

SIGHIȘOARA

SIGHIȘOARA

32,57

SIGHISOARA

ANGOFA AUREL VLAICU

RORA SOROMICLEA

VENCHI VIILOR HETIUR

ALBEȘTI

5,696

ALBESTI

BARLIBASOAI

A

BOIU

JACU

SAPARTOC

DANES


4,947TÂRNAVENI


GANESTI


ADAMUS


CRISTURU

SECUIESC


PORUMBENII


LUDUS


26,504


3,987


6,036


10,37


1,722


17,724


r c:


c:


CZl


TOPA

VALEA ALBESTIULUI VALEA DAII

VALEA SAPARTOCULU ____________I____________

DANES CRIS

SELEUS STEJARENII TÂRNAVENI


BOTORCA BOBOHALMA CUSTELNIC

GANESTI PAUCISOARA SUB PADURE

ADSMUS CHINCIUL CORNELTI CRAIESTI DAMBU HEREPEA CRISTURU SECUIESC


FILIAS BETESTI PORUMBENII MARI PORUMBENII MICI LUDUS


AVRAMESTI

CIOARGA

CIURGAU

FUNDATURA

GHEJAROȘIORI


ZAU DE CÂMPIE


3,447IERNUT


SÂNPAUL


9,658


ZAU DE

CÂMPIE BARBOSI BOTEI

BUJOR -HODAIE CIRETEA

GAURA

SÂNGERULUI

MALEA STEFÂNEACA TAU

IERNUT
MIERCUREA

NIRAJULUI


CIPÂU

DEAG LECHINTA OARBA DE MURES PORUMBAC RACAMET SALCUD SFÂNTU __GHEORGHE 4,246       SÂNPAUL

CHIRILEU DILEU NOU SÂNMARGHIT A

VALEA

__IZVOARELOR 6,206     MIERCUREA

NIRAJULUI
CRACIUNESTI


4,291


BEU DUMITRESTII LÂURENI MOSUNI SARDU

NIRAJULUI TÂMPA

VETA CRACIUNESTI BUDIU MIC CINTAGHEORGHE


DOJA


ACATARI


£

c:SÂNGEORGIU DE PADURE


2,889


4,884


5,571


CORNESTI TIRIMIOARA GHEORGHE DOJA ILIENI LEORDENI SATU NOU TIRIMIA ACATARI CORBESTI GAIESTI GRUISOR MURGESTI ROTENI STEJERIS SUVEICA VALENII SÂNGEORGIU DE PADURE


BEZID

BEZIDU NOU

LOTU