Hotărârea nr. 204/2009

HCL 204 Privind scutirea de la plata taxei de libera trecere pentru autovehiculele ¦i utilajele societaiilor comerciale care au contracte in derulare cu municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 204

Din 8 mai 2009

privind scutirea de la plata taxei de libera trecere pentru autovehiculele si utilajele societăților comerciale care au contracte în derulare cu municipiul Tîrgu Mures

Consiliul Local -Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. 0956 din 21.04. 2009 privind scutirea de la plata taxei de libera trecere pentru autovehiculele si utilajele societatilor comerciale care au contracte în derulare cu municipiul Tîrgu Mures prezentata de Administratia Domeniului Public prin Serviciul de Coordonare a Transportului Public Rutier,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (4), lit. „c”, art. 45 , alin. (2), lit. „c” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba scutirea de plata a taxei de libera trecere pentru autovehiculele si utilajele societatilor comerciale utilizate în derularea contractelor de executie a lucrarilor de constructii si realizarea de infrastrucutra a municipalitatii.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public - Serviciul de Coordonare a Transportului Public Rutier si Directia economica.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban